MAHMUDOV CEYHUN İLHAM OĞLU

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mahmudov Ceyhun İlham oğlu 1975-ci il avqust ayının 11-də Naxçıvan Mux­­­tar Respublikasının Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Or­ta məktəbi qızıl medalla bitirən Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1991-1996-cı il­lər­də Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ix­ti­sa­­­sını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1996-2000-ci illərdə Naxçvan Politexnik Tex­­­nikumunda müəllim işləmiş, daha sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan Dövlət Uni­­­­versitetində və haliyədəki “Naxçıvan” Universitetində davam etdirərək hər iki universitetdə çalışmaqdadır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-ci il yanvar ayının 5-də NDU-nun “İq­ti­­­­sadiyyat və tənzimləmə” kafedrasının dissertantı olmuş, 2004-cü il yanvar ayının 30-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 08.00.05.-“Xalq təsərrüfatının iq­ti­­­sadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə “Regional bazarın formalaşması və in­ki­şa­­­fında sahibkarlığın rolu (Naxçıvan Mux­tar Respublikası timsalında)” mövzu­sun­da namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi alimlik də­rə­­­cəsi almışdır

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-2004-cü illərdə NDU-nun “İqtisad-hü­quq” fakultəsində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 2004-2005-ci illərdə “İq­ti­sad” fakultəsində tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, 2005-2016-cı illərdə ha­li­yə­də­ki “Naxçıvan” Universitetinin “İq­ti­sa­diyyat” fakultəsinin dekanı, 2016-2021-ci illərdə Naxçıvan Döv­lət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının müdiri və­zi­fə­­sində ça­lış­mış­dır. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov NDU-nun “İq­ti­­sadiyyat ” ka­fed­­rasının və NU-nun “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

Cey­hun İlham oğlu Mahmudov 15 oktyabr 2021-ci il tarixdən Naxçıvan Döv­lət Universitetinin “İqtisadiyyat” kafedrasının müdiri və­zivəsində çalışır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 5 dərs vəsaitinin, 1 kollektiv monoqrafiyanın, 1 metodik vəsaitin, 21 fənn proq­ramı və 83 elmi məqalənin müəl­­li­fi­dir.

Elmi əsərləri:

 1. Regional bazarın formalaşması və təbii sərvətlərdən istifadə yolları. “Naxçı­van Özəl Universiteti­ndə keçirilən II Beynəlxalq ekmi-praktik konfrans”ın ma­­terialları, Naxçıvan, 2000, səh.46-49.
 2. Regional bazarın formalaşması xüsusiyyətləri. “Naxçıvan Özəl Universiteti­nin professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat iş­lərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Naxçivan, 2001, səh.36-37.
 3. Sahibkarlığın əsas istiqamətləri və Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiy­ya­tının inkişafında rolu. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf prob­lemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Ba­kı, Elm, 2002, səh.52-54.
 4. Sahibkarlığın təşəkkül tapmasında özəlləşdirmənin rolu. “Ali məktəblər ara­sın­da keçirilən elmi-praktik konfrans”ın materialları, Bakı, Elm, 2002, səh. 137-140.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafı və istehlak bazarı­nın formalaşması məsələləri. NDU-nun Elmi əsərləri, №9, Qeyrət, 2002, səh. 61-62.
 6. Regional bazarın formalaşması və kiçik sahibkarlıq. “Kiçik biznes və sahib­kar­­lıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən III Beynəl­xalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2003, səh.85-89.
 7. Əhalinin sosial müdafiəsində regional istehlak bazarının tənzimlənməsinin rolu. Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin əsərləri, VII buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh.147-151.
 8. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşması və dövlət tənzimlənməsi. “Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev cənablarının anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans”ın materialları, Ba­kı, ADİU, 2003, səh.136-139.
 9. Regional bazar: mahiyyəti və formalaşmasına təsir edən amillər. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yolunda” məqalələr toplusu, AMEA, IV buraxılış, Ba­kı, Elm, 2003, səh. 105-108.
 10. Regional bazarın əsas inkişaf amilləri. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yo­lun­­da” məqalələr toplusu, AMEA, V buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh. 116-121.
 11. Regional bazarın formalaşması prosesinin dövlət tənzimlənməsi. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yo­lun­da” məqalələr toplusu, AMEA. VII buraxılış, Ba­kı, Elm, 2003, səh. 55-60.
 12. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşmasında dövlət tənzimlənməsinin ro­lu. “İqtisadiyyat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, №11(41), 2003, səh. 13-16.
 13. Regional bazarın göstəricilər sistemi və inkişaf meylləri. “Naxçıvan Özəl Uni­­ver­siteti­nin professor-müəllim heyətinin 2003-cü ildə yerinə yetirdiyi el­mi-tədqiqat iş­lərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Bakı, 2004, səh.64-66.
 14. Turizm – kiçik biznesin perspektiv inkişafının prioritet sahələrindən biri ki­mi. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf prob­lemləri” möv­zu­sunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Ba­kı, Elm, 2004, səh. 82-86.
 15. Sahibkarlıq zonaları Muxtar Respublikada kiçik biznesin inkişaf şərti kimi. NÖU-da “Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri” mövzusunda keçiri­lən elmi konfransın materialları, Bakı, 2004, səh.111-114.
 16. Yeni iqtisadi münasibətlərə keçid şəraitində dövlətin iqtisadi funksiyaları möv­zusunun tədrisi metodikası. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pe­da­qoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda ke­çi­ri­lən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2004, səh. 107-109.
 17. Kiçik müəssisələr milli iqtisadiyyatın inkişafının əsas şərti kimi. ADPU-nun xə­bərləri, №1, Bakı, 2005, səh.246-250.
 18. Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi. “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın döv­lət tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik kon­­fransın materialları, Naxçıvan, 2005, səh. 35-39.
 19. İnvestisiya siyasəti və Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici sərmayə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsində “Azərbaycanda elmin inkişafı və regional prob­lemlər” mövzusunda keçirilən elmi-praktik kon­fransın materialları, Ba­kı, 2005, səh.167-171.
 20. Aqrar siyasət regionun perspektiv inkişafının başlıca amili kimi. “İqtisa­diy­yat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, №8(62), 2005, səh. 11-14.
 21. İqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə. NDU-nun Elmi əsərləri, №17, Qeyrət, 2005, səh. 126-129.
 22. Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və onun əsas istiqamətləri. ADPU-nun xə­bərləri, №5, Bakı, 2005, səh.290-293.
 23. Regional planlaşdırma regional idarəetmə sisteminin vacib elementi kimi. NMİ-nin xəbərləri, №1(5), Məktəb, 2006, səh. 83-85.
 24. Regional sosial-iqtisadi inkişaf meylləri əsaslandırılmış iqtisadi siyasətin nə­ti­­cəsi kimi. NDU-da “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” mövzu­sun­da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Məktəb, 2006, səh. 36-42.
 25. Sahibkarlığın formalaşmasının regional aspektləri. NMİ-nin xəbərləri, №3(7), Məktəb, 2006, səh. 93-95.
 26. Biznes fəaliyyətinin təşkilati formalarının seçilməsinə təsir edən amillər. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pe­da­qoji texnologiyanın təlim-tər­bi­yə prosesində tətbiqi” mövzusunda ke­çi­ri­lən elmi-praktik konfransın ma­te­rial­ları, Naxçıvan, 2007, səh. 50-51.
 27. Biznesdə risk mövzusunun tədrisi metodikası. NMİ-nin xəbərləri, №3(11), Mək­­təb, 2007, səh. 144-147.
 28. Государства и регионалъная политика: опыт зарубежных стран. Меж­ду­народный научный журнал, Москва, № 4(4), 2007, стр. 41-46
 29. Milli iqtisadiyyatın inkişafında proqnozlaşdırmanın rolunun tədrisi tex­no­lo­gi­yası. NMİ-nin xəbərləri, №4(12), Mək­­təb, 2007, səh. 99-103.
 30. Respublikamızın ÜTT-na daxil olmasının aqrar sahənin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi. NDU-da” Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar is­la­hat­ların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri ” mövzu­sun­da keçirilən el­mi-prak­tik konfransın materialları, Naxçıvan, 2008, səh. 36-40.
 31. Xarici investisiyalar regionun inkişafında əsas mənbələrdən biri kimi. NDU- da “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiy­yə­ti” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2009, səh. 78-80.
 32. Naxçıvan Muxtar Respublikasında regional bazarın inkişaf xüsusiyyətləri. “Yol” Bilim Kültür Araşdırma Dergisi, Ankara, sayı 30, 2009, səh. 310-316.
 33. Güzəştli təsərrüfat zonaları – regional inkişaf siyasətinin əsas is­ti­qa­mət­lə­rin­dən biri kimi. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, IV bu­ra­xılış, Bakı, 2009, səh.24-27.
 34. Müasir mərhələdə respublikamızda həyata keçirilən sənaye siyasəti və onun əsas istiqamətləri. “Kültür evreni – Universe of culture” uluslararası sosial bi­limlər dergisi. Türkiye, № 6, 2010, səh. 327-333.
 35. Regional siyasət və proqram məqsədli idarəetmənin dünya təcrübəsi. AKU-da “İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən res­pub­­lika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2010, səh. 323-326.
 36. Biznesdə risk və onun azaldılması yolları. NDU-nun Elmi əsərləri, №2(34), Qeyrət, 2010, səh. 244-246.
 37. Aqrar sahədə ixracın stimullaşdırılmasının investisiya təminatı. AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri, I buraxılış, Bakı, Elm, 2011, səh. 248-254.
 38. Biznesdə bazarın seqmentləşdirilməsi prosesi. NDU-nun Elmi əsərləri, №1(37), Qeyrət, 2011, səh. 153-156.
 39. Предпринимательский риск как экономическая категория. BDU-da uni­ver­sitetin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində dip­lo­ma­tik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda respublika sə­viyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2014, səh.332-339.
 40. Значение паблик рилейшинса (связей с общественностью) в санации круп­ных обанкротившихся предприятий. «Кризис экономической сис­те­мы как фак­тор нестабильности современного общества» / Материалы IV между­на­род­ной научно-практической конференции, Саратов, 2014, стр.58-64.
 41. Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmaların müasir inkişaf pro­se­si. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(67), Qeyrət, 2015, səh. 218-222.
 42. Различия в уровнях развития регионов, их экономические и со­циаль­но-политические результаты. «Россия и Европа: связь культуры и эко­но­мики» Часть 2 / Материалы ХI международной научно-практической кон­ференции, Прага, 2015, стр.175-180.
 43. Риски при ипотечном кредитовании. «Молодежь и наука: реальность и бу­дущее» / Материалы VIII международной научно-практической кон­фе­­­рен­ции, Том II, Невинномысск, 2015, стр.207-213.
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteq­ra­si­ya­sında “Böyük İpək Yolu” çərçivəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xət­tinin ro­lu. “Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin in­kişafı məsə­lə­lə­ri” Beynəlxalq İpək Yolu konfransının materiallları. Naxçıvan, 2015, səh.17-18.
 45. Regionların inkişaf səviyyəsindəki fərqlər və onun iqtisadi, sosial-siyasi nəticələri. NU-nun Elmi əsərləri, № 1(1), Nuh, 2015, səh. 84-90.
 46. Regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqlərinin azaldılması istiqamətində həyata keçirilən siyasət: məqsəd və vasitələr. NU-nun Elmi əsərləri, № 1(2), Nuh, 2016, səh. 82-91.
 47. Heydər Əliyev – milli iqtisadi inkişaf strategiyamızın banisidir. NDU-da “Hey­dər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan İqtisadiyyatı” mövzusunda ke­çi­ri­lən beynəl­xalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2016, səh. 61-64.
 48. Политика уменьшения различий межрегионального социально-эко­но­ми­чес­кого развития: цели и средства. Международный технико-эко­но­ми­чес­кий журнал. Москва, №3, 2016, стр 22-25.
 49. Первые шаги в направле­нии формирования про­мыш­лен­ных­ пар­ков­ в Азер­­байджан­ской Рес­пуб­­лике. «Наука и мир» меж­ду­на­род­ный науч­ный журнал. Вол­га­град, №5 (45), Том 2, 2017, стр. 27-31.
 50. Modern İpək Yolu layihəsi və Naxçıvan. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(83), Qeyrət, 2017, səh. 225-231.
 51. Aqrar istehsal subyektləri müasir inkişaf mərhələsində. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 2(5), Nuh, 2017, səh. 20-31.
 52. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan iqtisad elminə verdiyi töhfələr. “Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” elmi konfransın materialları, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, səh.130-133.
 53. Kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin beynəlxalq təcrübəsi. NDU-nun Elmi əsərləri, № 6(87), Qeyrət, 2017, səh. 225-234.
 54. Azərbaycan Respublikasinda sahibkar qadınlar: reallıqlar və inkişaf pers­pektiv­­ləri. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 3 (10), Nuh, 2018, səh. 17-27.
 55. Различие регионов по уровню развития и проблема  занятости молодёжи: взаим­ная связь и зависимость. «Экономика. Право. Государство» Меж­ду­на­­родный научный журнал, № 1 (1), Волгаград, Наука, 2018, стр. 14-21.
 56. Sahibkarliq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 6(95), Qeyrət, 2018, səh. 176-182.
 57. Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması regionların inkişaf səviyyəsinin taraz­laş­dı­rıl­masının və məşğulluğun təmin edilməsinin zəmini kimi. İğdır I Uluslararası Mul­ti­di­sip­liner Çalışmalar Kongresi (www.umteb.com), İğdır, 6-7 noyabr 2018, yaprak 48-56.
 58. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarazlı inkişafının təmin edilməsində aqrar sahənin rolu. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş” respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, Qeyrət, 28 fevral 2019, səh. 62-68.
 59. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarazlı inkişafı və kiçik-orta sahibkarlığın maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. “Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf perspektivləri” mövzusunda SDU-da keçirilən respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 25-26 aprel 2019, səh. 356-360.
 60. Regionlararası fərqlərin aradan qaldırılmasında sənaye parklarının əhəmiyyəti. “Sənayenin müasir vəziyyəti və inkişaf problemləri: texnoparkların və sənaye məhəllələrinin ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri” mövzusunda AMİU-da keçirilən respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 30 aprel 2019, səh. 58-62.
 61. Regional müstəvidə dövlətin tarazlaşdırılmış inkişaf siyasəti və onun strateji istiqamətləri. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 1 (12), Nuh, 2019, səh. 9-18.
 62. Regionlararası fərqlər və regional tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlar. ADİU-nun Elmi Xəbərləri, VII cild, Yanvar-Mart, 2019, səh. 115-127.
 63. İqtisadi qloballaşma prosesi və regional tarazlı inkişaf: qarşılıqlı əlaqə və asılılıq. “Qloballaşan iqtisadiyyat və mühasibat uçotu: mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemlər” mövzusunda NDU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 22 aprel 2019, səh. 28-32.
 64. Sosial-iqtisadi sistem kimi regionun tarazlı inkişafının idarə edilməsi xüsu­siy­yət­lə­ri və problemləri. “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” möv­zu­sunda GDU-da keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Gən­cə, 03-04 may 2019, səh. 75-78.
 65. Regionların tarazlı inkişafı müasir dövrün aktual problemlərindən biri kimi. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 2 (99), Qeyrət, 2019, səh. 154-158.
 66. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye-istehsal müəssisələrinin təşkili tarazlı inkişafın başlıca yollarından biri kimi. AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “Elmi əsərlər” jurnalı, №6, 2019, səh. 432-439. (və ya NU-nun Elmi əsər­ləri, № 2 (13), Nuh, 2019, səh. 9-17.)
 67. Naxçıvan-Türkiyə iqtisadi əlaqələrinin regionun tarazlı inkişafında rolu. “Nax­çı­van-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə” mövzusunda NDU-da keçirilən bey­nəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 29 aprel 2019, səh. 103-106.
 68. Aqrar istehsalın təşkili qanunauyğunluqları və risk anlayışı: nəzəri təməllər və reallıqlar. “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda NDU-da keçirilən respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 8 aprel 2019, səh. 20-25.
 69. Xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaşdırılması şəraitində regional inkişaf və iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi problemləri. “İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun aktual problemləri” mövzusunda NDU-nun İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsində keçirilən elmi konfransın materialları. Naxçıvan, 14 noyabr 2019, səh. 93-97.
 70. Regionun tarazlaşdırılmış inkişafına təsir edən amil və şərtlər. 6th International Euroasia Congress on Scientific Researches and Recent Trends. Book of full texts, Volume II, Baku, Azerbaijan, 18-20 may 2020, page 630-638.
 71. Transmilliləşmə proseslərinin Azərbaycanın xarici ticarətinə təsirinin qiymətləndirilməsi. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 1 (16), Nuh, 2020, səh. 20-30.
 72. İnnovasiya potensialının reallaşdırılması region iqtisadiyyatının tarazlı inkişafının zə­ru­ri şərti kimi. “Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafında inno­va­si­ya­ların rolu” mövzusunda NDU-da keçirilən respublika elmi-praktik konfransın ma­te­rial­ları. Naxçıvan, 2020, səh. 190-196.
 73. Müasir Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu günü Heydər Əliyev ideyalarının gerçəkliyi kimi. AMİU-nun “Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment” elmi praktik jurnalı, № 2(11), Bakı, 2020, səh. 72-76.
 74. Covid-19 pandemiyası dövründə həyata keçirilən maliyyə siyasəti iqtisadi təhlükəsizliyin əsas ünsürü kimi. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 4 (19), Nuh, 2020, səh. 13-18.
 75. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarazlaşdırılmış inkişafı dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin başlıca amili kimi. “Naxçıvan: mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan” mövzusunda NU-da keçirilən beynəlxalq elmi konfransın ma­te­rial­ları. Naxçıvan, 22-23 oktyabr, 2020, səh. 379-385.
 76. Naxçıvan Muxtar Respublikasında tarazlaşdırılmış və dayanıqlı iqtisadi inkişafın infrastruktur problemləri. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 6 (107), Qeyrət, 2020, səh. 84-90.
 77. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin sosial-iqtisadi perspektivləri və inkişafı. 4th INTERNATIONAL NOWRUZ CONFERENCE ON SCIENTIFIC RESEARCH. Book of full texts, Volume I, Azerbaijan, Karabagh, 18-21 mart 2021, page 290-303.
 78. Regionun tarazlaşdırılmış inkişafı anlayışına nəzəri-konseptual baxış. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 1 (20), Nuh, 2021, səh. 16-24.
 79. Məhsulun keyfiyyət göstəricilərinin proqnozlaşdırılması metodları. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 1 (20), Nuh, 2021, səh. 85-91.
 80. Qida təhlükəsizliyi ərzaq təhlükəsizliyi və təminatının vacib şərti kimi. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi: yerli istehsal və uğurlu nəticələr” mövzusunda keçirilən respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 26 may, 2021, səh. 29-32.
 81. Məşğulluğun tarixi və iqtisadi inkişaf mərhələləri barədə bəzi məsələlər. HODJA AKHMET YASSAWI International Conferences on Scientific Research, Azerbaijan, Nakhchivan State University, 5-6 November 2021, page 155-156.
 82. Sənaye sahəsi – regional iqtisadi quruluşların tarazlaşdırma və təkamül müstəvisi kimi. The XXI İnternational Scientific Symposium “Science and Culture in the Modern World”, 26 decemder 2021, Stockholm / Sweden, page 265-270.
 83. İqtisadi informasiyanın məzmunu, təsnifləşdirilməsi, xüsusiyyətləri və ifadə formaları. “İnformasiya cəmiyyətində iqtisadiyyatın davamlı inkişaf problemləri” mövzusunda SDU-da keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Sumqayıt, 16-17 dekabr, 2021, səh. 358-364.
 84. Dövlətin iqtisadiyyatdakı rolu: nəzəri-konseptual yanaşmalar və təkamül mərhələsi. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 2 (111), Qeyrət, 2021, səh. 133-139.
 85. Qloballaşma şəraitində dövlətin iqtisadi funksiyalarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. NU-nun Elmi Əsərləri, № 1(24), I hissə, Nuh, 2022, səh. 15-23.
 86. “Agricultural production – processing industry” tandem – as one of the fundamentals of regional balancing activities (“Aqrar istehsalatlar – emal sənayesi” tandemi – regional  tarazlaşdirma fəaliyyətinin təməllərindən biri kimi). Transylvanian Review, Vol 30, № 1, 2022, page 15857-15868.
 87. Naxçıvan Muxtar Respublikasında ali təhsil qurumlarııin və sənaye müəssisələrinin səmərəli işbirliyinin texnoparklar çərçivəsində formalaşdırılması perspektivləri. 2nd International Siirt conference on scientific research, March 21-23, 2022 / Siirt University, page. 800-810.
 88. Sənayenin diversifikasiyası – regionun tarazlı inkişafının prioritet istiqaməti kimi. NU-da keçirilən “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin diversifikasiyası beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya amili kimi” adlı beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 29 aprel 2022, səh. 52-59.
 89. Biznes mühiti regional müstəvidə. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 2 (26), Nuh, 2022, səh. 19-25.