Mahmudov Ceyhun İlham oğlu 1975-ci il avqust ayının 11-də Naxçıvan Mux­­­tar Respublikasının Naxçıvan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Or­ta məktəbi qızıl medalla bitirən Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1991-1996-cı il­lər­də Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İstehsalın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” ix­ti­sa­­­sını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 1996-2000-ci illərdə Naxçvan Politexnik Tex­­­nikumunda müəllim işləmiş, daha sonra pedaqoji fəaliyyətini Naxçıvan Dövlət Uni­­­­versitetində və haliyədəki “Naxçıvan” Universitetində davam etdirərək hər iki universitetdə çalışmaqdadır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-ci il yanvar ayının 5-də NDU-nun “İq­ti­­­­sadiyyat və tənzimləmə” kafedrasının dissertantı olmuş, 2004-cü il yanvar ayının 30-da Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində 08.00.05.-“Xalq təsərrüfatının iq­ti­­­sadiyyatı və idarə edilməsi” ixtisası üzrə “Regional bazarın formalaşması və in­ki­şa­­­fında sahibkarlığın rolu (Naxçıvan Mux­tar Respublikası timsalında)” mövzu­sun­da namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş və iqtisad elmləri namizədi alimlik də­rə­­­cəsi almışdır

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 2001-2004-cü illərdə NDU-nun “İqtisad-hü­quq” fakultəsində Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, 2004-2005-ci illərdə “İq­ti­sad” fakultəsində tərbiyə işləri üzrə dekan müavini, 2005-2016-cı illərdə ha­li­yə­də­ki “Naxçıvan” Universitetinin “İq­ti­sa­diyyat” fakultəsinin dekanı və­zi­fə­­sində ça­lış­mış­dır. Ceyhun İlham oğlu Mahmudov NDU-nun “İq­ti­­sadiyyat ” ka­fed­­rasının və NU-nun “İqtisadiyyat” kafedrasının dosentidir.

Cey­hun İlham oğlu Mahmudov 1 noyabr 2016-cı il tarixdən Naxçıvan Döv­lət Universitetinin “Dünya iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının müdiri və­zivəsində çalışır.

Ceyhun İlham oğlu Mahmudov 5 dərs vəsaitinin, 1 metodik vəsaitin, 18 fənn proq­ramı və 67 elmi məqalənin müəl­­li­fi­dir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Regional bazarın formalaşması və təbii sərvətlərdən istifadə yolları. “Naxçı­van Özəl Universiteti­ndə keçirilən II Beynəlxalq ekmi-praktik konfrans”ın ma­­terialları, Naxçıvan, 2000, səh.46-49.
 2. Regional bazarın formalaşması xüsusiyyətləri. “Naxçıvan Özəl Universiteti­nin professor-müəllim heyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat iş­lərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Naxçivan, 2001, səh.36-37.
 3. Sahibkarlığın əsas istiqamətləri və Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiy­ya­tının inkişafında rolu. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf prob­lemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Ba­kı, Elm, 2002, səh.52-54.
 4. Sahibkarlığın təşəkkül tapmasında özəlləşdirmənin rolu. “Ali məktəblər ara­sın­da keçirilən elmi-praktik konfrans”ın materialları, Bakı, Elm, 2002, səh. 137-140.
 5. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafı və istehlak bazarı­nın formalaşması məsələləri. NDU-nun Elmi əsərləri, №9, Qeyrət, 2002, səh. 61-62.
 6. Regional bazarın formalaşması və kiçik sahibkarlıq. “Kiçik biznes və sahib­kar­­lıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən III Beynəl­xalq elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2003, səh.85-89.
 7. Əhalinin sosial müdafiəsində regional istehlak bazarının tənzimlənməsinin rolu. Naxçıvan Regional Elmi Mərkəzinin əsərləri, VII buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh.147-151.
 8. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşması və dövlət tənzimlənməsi. “Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev cənablarının anadan olmasının 80 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfrans”ın materialları, Ba­kı, ADİU, 2003, səh.136-139.
 9. Regional bazar: mahiyyəti və formalaşmasına təsir edən amillər. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yolunda” məqalələr toplusu, AMEA, IV buraxılış, Ba­kı, Elm, 2003, səh. 105-108.
 10. Regional bazarın əsas inkişaf amilləri. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yo­lun­­da” məqalələr toplusu, AMEA, V buraxılış, Bakı, Elm, 2003, səh. 116-121.
 11. Regional bazarın formalaşması prosesinin dövlət tənzimlənməsi. “Azər­bay­can iqtisadiyyatı inkişaf yo­lun­da” məqalələr toplusu, AMEA. VII buraxılış, Ba­kı, Elm, 2003, səh. 55-60.
 12. Regionda bazar mexanizmlərinin formalaşmasında dövlət tənzimlənməsinin ro­lu. “İqtisadiyyat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, №11(41), 2003, səh. 13-16.
 13. Regional bazarın göstəricilər sistemi və inkişaf meylləri. “Naxçıvan Özəl Uni­­ver­siteti­nin professor-müəllim heyətinin 2003-cü ildə yerinə yetirdiyi el­mi-tədqiqat iş­lərinin yekununa həsr edilmiş konfrans”ın materiallari, Bakı, 2004, səh.64-66.
 14. Turizm – kiçik biznesin perspektiv inkişafının prioritet sahələrindən biri ki­mi. “Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf prob­lemləri” möv­zu­sunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Ba­kı, Elm, 2004, səh. 82-86.
 15. Sahibkarlıq zonaları Muxtar Respublikada kiçik biznesin inkişaf şərti kimi. NÖU-da “Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri” mövzusunda keçiri­lən elmi konfransın materialları, Bakı, 2004, səh.111-114.
 16. Yeni iqtisadi münasibətlərə keçid şəraitində dövlətin iqtisadi funksiyaları möv­zusunun tədrisi metodikası. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pe­da­qoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda ke­çi­ri­lən elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan, 2004, səh. 107-109.
 17. Kiçik müəssisələr milli iqtisadiyyatın inkişafının əsas şərti kimi. ADPU-nun xə­bərləri, №1, Bakı, 2005, səh.246-250.
 18. Regional inkişafın dövlət tənzimlənməsi. “Müasir dövrdə iqtisadiyyatın döv­lət tənzimlənməsinin aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi-praktik kon­­fransın materialları, Naxçıvan, 2005, səh. 35-39.
 19. İnvestisiya siyasəti və Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici sərmayə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsində “Azərbaycanda elmin inkişafı və regional prob­lemlər” mövzusunda keçirilən elmi-praktik kon­fransın materialları, Ba­kı, 2005, səh.167-171.
 20. Aqrar siyasət regionun perspektiv inkişafının başlıca amili kimi. “İqtisa­diy­yat və audit”aylıq elmi-praktik jurnal, №8(62), 2005, səh. 11-14.
 21. İqtisadi siyasətin həyata keçirilməsində dünya təcrübəsindən istifadə. NDU-nun Elmi əsərləri, №17, Qeyrət, 2005, səh. 126-129.
 22. Aqrar sektorda sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi və onun əsas istiqamətləri. ADPU-nun xə­bərləri, №5, Bakı, 2005, səh.290-293.
 23. Regional planlaşdırma regional idarəetmə sisteminin vacib elementi kimi. NMİ-nin xəbərləri, №1(5), Məktəb, 2006, səh. 83-85.
 24. Regional sosial-iqtisadi inkişaf meylləri əsaslandırılmış iqtisadi siyasətin nə­ti­­cəsi kimi. NDU-da “Regionun sosial-iqtisadi inkişaf problemləri” mövzu­sun­da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, Məktəb, 2006, səh. 36-42.
 25. Sahibkarlığın formalaşmasının regional aspektləri. NMİ-nin xəbərləri, №3(7), Məktəb, 2006, səh. 93-95.
 26. Biznes fəaliyyətinin təşkilati formalarının seçilməsinə təsir edən amillər. NMİ-də “Müasir təlim metodları və yeni pe­da­qoji texnologiyanın təlim-tər­bi­yə prosesində tətbiqi” mövzusunda ke­çi­ri­lən elmi-praktik konfransın ma­te­rial­ları, Naxçıvan, 2007, səh. 50-51.
 27. Biznesdə risk mövzusunun tədrisi metodikası. NMİ-nin xəbərləri, №3(11), Mək­­təb, 2007, səh. 144-147.
 28. Государства и регионалъная политика: опыт зарубежных стран. Меж­ду­народный научный журнал, Москва, № 4(4), 2007, стр. 41-46
 29. Milli iqtisadiyyatın inkişafında proqnozlaşdırmanın rolunun tədrisi tex­no­lo­gi­yası. NMİ-nin xəbərləri, №4(12), Mək­­təb, 2007, səh. 99-103.
 30. Respublikamızın ÜTT-na daxil olmasının aqrar sahənin inkişafına təsirinin qiymətləndirilməsi. NDU-da” Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar is­la­hat­ların gedişi və sosial-iqtisadi perspektivləri ” mövzu­sun­da keçirilən el­mi-prak­tik konfransın materialları, Naxçıvan, 2008, səh. 36-40.
 31. Xarici investisiyalar regionun inkişafında əsas mənbələrdən biri kimi. NDU- da “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiy­yə­ti” mövzusunda keçirilən beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, 2009, səh. 78-80.
 32. Naxçıvan Muxtar Respublikasında regional bazarın inkişaf xüsusiyyətləri. “Yol” Bilim Kültür Araşdırma Dergisi, Ankara, sayı 30, 2009, səh. 310-316.
 33. Güzəştli təsərrüfat zonaları – regional inkişaf siyasətinin əsas is­ti­qa­mət­lə­rin­dən biri kimi. AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, IV bu­ra­xılış, Bakı, 2009, səh.24-27.
 34. Müasir mərhələdə respublikamızda həyata keçirilən sənaye siyasəti və onun əsas istiqamətləri. “Kültür evreni – Universe of culture” uluslararası sosial bi­limlər dergisi. Türkiye, № 6, 2010, səh. 327-333.
 35. Regional siyasət və proqram məqsədli idarəetmənin dünya təcrübəsi. AKU-da “İqtisadi artımın intensiv inkişaf problemləri” mövzusunda keçirilən res­pub­­lika səviyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2010, səh. 323-326.
 36. Biznesdə risk və onun azaldılması yolları. NDU-nun Elmi əsərləri, №2(34), Qeyrət, 2010, səh. 244-246.
 37. Aqrar sahədə ixracın stimullaşdırılmasının investisiya təminatı. AMEA-nin İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi əsərləri, I buraxılış, Bakı, Elm, 2011, səh. 248-254.
 38. Biznesdə bazarın seqmentləşdirilməsi prosesi. NDU-nun Elmi əsərləri, №1(37), Qeyrət, 2011, səh. 153-156.
 39. Предпринимательский риск как экономическая категория. BDU-da uni­ver­sitetin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Qloballaşma şəraitində dip­lo­ma­tik münasibətlərin iqtisadi və siyasi xüsusiyyətləri” mövzusunda respublika sə­viyyəli elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, 2014, səh.332-339.
 40. Значение паблик рилейшинса (связей с общественностью) в санации круп­ных обанкротившихся предприятий. «Кризис экономической сис­те­мы как фак­тор нестабильности современного общества» / Материалы IV между­на­род­ной научно-практической конференции, Саратов, 2014, стр.58-64.
 41. Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmaların müasir inkişaf pro­se­si. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(67), Qeyrət, 2015, səh. 218-222.
 42. Различия в уровнях развития регионов, их экономические и со­циаль­но-политические результаты. «Россия и Европа: связь культуры и эко­но­мики» Часть 2 / Материалы ХI международной научно-практической кон­ференции, Прага, 2015, стр.175-180.
 43. Риски при ипотечном кредитовании. «Молодежь и наука: реальность и бу­дущее» / Материалы VIII международной научно-практической кон­фе­­­рен­ции, Том II, Невинномысск, 2015, стр.207-213.
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının dünya iqtisadiyyatına inteq­ra­si­ya­sında “Böyük İpək Yolu” çərçivəsində Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu xət­tinin ro­lu. “Tarixi İpək Yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin in­kişafı məsə­lə­lə­ri” Beynəlxalq İpək Yolu konfransının materiallları. Bakı, 2015, səh. 17-18.
 45. Regionların inkişaf səviyyəsindəki fərqlər və onun iqtisadi, sosial-siyasi nəticələri. NU-nun Elmi əsərləri, № 1(1), Nuh, 2015, səh. 84-90.
 46. Regionlararası sosial-iqtisadi inkişaf fərqlərinin azaldılması istiqamətində həyata keçirilən siyasət: məqsəd və vasitələr. NU-nun Elmi əsərləri, № 1(2), Nuh, 2016, səh. 82-91.
 47. Heydər Əliyev – milli iqtisadi inkişaf strategiyamızın banisidir. NDU-da “Hey­dər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan İqtisadiyyatı” mövzusunda ke­çi­ri­lən beynəl­xalq konfransın materialları. Naxçıvan, 2016, səh. 61-64.
 48. Политика уменьшения различий межрегионального социально-эко­но­ми­чес­кого развития: цели и средства. Международный технико-эко­но­ми­чес­кий журнал. Москва, №3, 2016, стр 22-25.
 49. Первые шаги в направле­нии формирования про­мыш­лен­ных­ пар­ков­ в Азер­­байджан­ской Рес­пуб­­лике. «Наука и мир» меж­ду­на­род­ный науч­ный журнал. Вол­га­град, №5 (45), Том 2, 2017, стр. 27-31.
 50. Modern İpək Yolu layihəsi və Naxçıvan. NDU-nun Elmi əsərləri, № 2(83), Qeyrət, 2017, səh. 225-231.
 51. Aqrar istehsal subyektləri müasir inkişaf mərhələsində. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 2(5), Nuh, 2017, səh. 20-31.
 52. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan iqtisad elminə verdiyi töhfələr. “Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” elmi konfransın materialları, Naxçıvan, Qeyrət, 2017, səh.130-133.
 53. Kiçik və orta sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin beynəlxalq təcrübəsi. NDU-nun Elmi əsərləri, № 6(87), Qeyrət, 2017, səh. 225-234.
 54. Azərbaycan Respublikasinda sahibkar qadınlar: reallıqlar və inkişaf pers­pektiv­­ləri. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 3 (10), Nuh, 2018, səh. 17-27.
 55. Различие регионов по уровню развития и проблема  занятости молодёжи: взаим­ная связь и зависимость. «Экономика. Право. Государство» Меж­ду­на­­родный научный журнал, № 1 (1), Волгаград, Наука, 2018, стр. 14-21.
 56. Sahibkarliq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 6(95), Qeyrət, 2018, səh. 176-182.
 57. Yeni istehsal müəssisələrinin yaradılması regionların inkişaf səviyyəsinin taraz­laş­dı­rıl­masının və məşğulluğun təmin edilməsinin zəmini kimi. İğdır I Uluslararası Mul­ti­di­sip­liner Çalışmalar Kongresi (www.umteb.com), İğdır, 6-7 noyabr 2018, yaprak 48-56.
 58. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarazlı inkişafının təmin edilməsində aqrar sahənin rolu. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş” respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, Qeyrət, 28 fevral 2019, səh. 62-68.
 59. Naxçıvan Muxtar Respublikasının tarazlı inkişafı və kiçik-orta sahibkarlığın maliyyə təminatının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri. “Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişaf perspektivləri” mövzusunda SDU-da keçirilən respublika elmi konfransının materialları. Sumqayıt, 25-26 aprel 2019, səh. 356-360.
 60. Regionlararası fərqlərin aradan qaldırılmasında sənaye parklarının əhəmiyyəti. “Sənayenin müasir vəziyyəti və inkişaf problemləri: texnoparkların və sənaye məhəllələrinin ölkənin iqtisadi inkişafına təsiri” mövzusunda AMİU-da keçirilən respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, 30 aprel 2019, səh. 58-62.
 61. Regional müstəvidə dövlətin tarazlaşdırılmış inkişaf siyasəti və onun strateji istiqamətləri. NU-nun Elmi əsər­lə­ri, № 1 (12), Nuh, 2019, səh. 9-18.
 62. Regionlararası fərqlər və regional tarazlığın təmin edilməsi istiqamətində atılan addımlar. ADİU-nun Elmi Xəbərləri, VII cild, Yanvar-Mart, 2019, səh. 115-127.
 63. İqtisadi qloballaşma prosesi və regional tarazlı inkişaf: qarşılıqlı əlaqə və asılılıq. “Qloballaşan iqtisadiyyat və mühasibat uçotu: mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemlər” mövzusunda NDU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, 22 aprel 2019, səh. 28-32.
 64. Sosial-iqtisadi sistem kimi regionun tarazlı inkişafının idarə edilməsi xüsu­siy­yət­lə­ri və problemləri. “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri” möv­zu­sunda GDU-da keçirilən beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Gən­cə, 03-04 may 2019, səh. 75-78.
 65. Regionların tarazlı inkişafı müasir dövrün aktual problemlərindən biri kimi. NDU-nun Elmi əsər­ləri, İctimai elmlər seriyası, № 2 (99), Qeyrət, 2019, səh. 154-158.
 66. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənaye-istehsal müəssisələrinin təşkili tarazlı inkişafın başlıca yollarından biri kimi. NU-nun Elmi əsər­ləri, № 2 (13), Nuh, 2019, səh. 9-17.
 67. Aqrar istehsalın təşkili qanunauyğunluqları və risk anlayışı: nəzəri təməllər və reallıqlar. “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda NDU-da keçirilən respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan, 8 aprel 2019, səh. 20-25.

Proqramlar

 1. İqtisadiyyat fənni üzrə proqram. NÖU-nun Elmi Şurasının 22 sentyabr 2004-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № 2), Nax­çı­van, 2005, 12 səh.
 2. İqtisadi və sosial proqnozlaşdırma fənni üzrə proqram. Azərbaycan Res­pub­­li­ka­sı Təhsil Nazirliyi Elmi Metodik Şurasının “İqtisadiyyat”bölməsinin 07 fev­ral 2005-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir (protokol № 12), Mək­təb, 2005, 12 səh.
 3. Biznesin əsasları fənni üzrə proqram. Azərbaycan Res­pub­­likası Təhsil Na­zir­­li­yinin 01.06.2009-cu il tarixli 612 saylı əmri ilə çapı təsdiq edilmişdir, Mə­k­­təb, 2009, 24 səh.
 4. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənni üzrə proqram. NÖU-nun Elmi Şu­ra­sı­nın 29 oktyabr 2013-cü il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 2), Naxçıvan, 2013, 16 səh.
 5. İqtisadi fikir tarixi fənni üzrə proqram. NU-nun Elmi Şura­sı­nın 15 fevral 2016-cı il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 01), Nax­çı­van, 2016, 12 səh.
 6. İqtisada giriş fənni üzrə proqram. NU-nun Elmi Şura­sı­nın 15 fevral 2016-cı il ta­rixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 01), Nax­çı­van, 2016, 12 səh.
 7. İqtisadi təhlükəsizliyin əsasları fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 30 mart 2017-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 07), Nax­­çıvan, 2017, 24 səh.
 8. Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələri fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şu­ra­­­sı­nın 30 mart 2017-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 07), Naxçıvan, 2017, 24 səh.
 9. Menecmentin müasir problemləri fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­­nın 24 yanvar 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 05), Naxçıvan, 2018, 20 səh.
 10. Qlobal iqtisadi problemlər fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 01 may 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 08), Nax­­çıvan, 2018, 24 səh.
 11. Kreativ menecment fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 31 oktyabr 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 03), Nax­çı­van, 2018, 16 səh.
 12. Risk menecmenti fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 31 oktyabr 2018-ci il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 03), Nax­çı­van, 2018, 20 səh.
 13. Tədqiqatlar, kommunikasiya və innovasiya fənni üzrə metodik göstərişlər. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 27 fevral 2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 07), Nax­çı­van, 2019, 20 səh.
 14. Audit və nəzarətin aktual problemləri fənni üzrə metodik göstərişlər. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 27 fevral 2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 07), Nax­çı­van, 2019, 20 səh.
 15. İşgüzar yazışmalar fənni üzrə metodik göstərişlər. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 30 aprel 2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 09), Nax­çı­van, 2019, 24 səh.
 16. Beynəlxalq biznes fənni üzrə proqram. NDU-nun Elmi Şura­sı­nın 30 aprel 2019-cu il tarixli iclasının qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­to­kol № 09), Nax­çı­van, 2019, 20 səh.
 17. Dünya maliyyə və valyuta-kredit siyasətinin müasir arxitekturası fənni üzrə metodik göstərişlər. NDU-nun El­mi Şura­sı­nın 31 yanvar 2020-ci il tarixli ic­la­sı­nın qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­­to­kol № 05), Nax­çı­van, 2020, 24 səh.
 18. Statistika fənni üzrə metodik göstərişlər. NDU-nun El­mi Şura­sı­nın 31 yanvar 2020-ci il tarixli ic­la­sı­nın qərarı ilə təsdiq edilmişdir. (pro­­to­kol № 05), Nax­çı­van, 2020, 32 səh.

Metodik vəsaitlər

 1. S. Bağırov, C. İ. Mahmudov. İstehsalat təcrübəsinin təşkilinə dair me­to­dik göstərişlər: bakalavr hazırlığı üçün. Naxçıvan, Məktəb, 2009, 44 s.

Dərslik, dərs vəsaiti və monoqrafiyalar

 1. A. Rüstəmov, C. İ. Mahmudov. Biznesin əsasları. Dərs vəsaiti, Bakı, 2008, 220 s.
 2. İ. Mahmudov. Biznes: əsasları, təşkili və idarə edilməsi. Dərs vəsaiti, Naxçıvan, İdeya nəşriyyat evi, 2011, 272 s.
 3. Şirəliyev A.İ., Mahmudov C.İ. İqtisadi artım və sosial tə­­­rəqqi. Dərs və­sai­ti. Naxçıvan, İdeya, 2012, 146 səh.
 4. S. Bağırov, C. İ. Mahmudov. Naxçıvan Muxtar Respublikasında aqrar sahənin inkişafı: problemlər və həlli yolları. Naxçıvan, Əcəmi, 2017, 257 səh.
 5. İ.Mahmudov, H.Q.Bağırsoylu. Sosial iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, Əcəmi, 2019, 264 səh.