Məhcəbin Əsgər qızı Qədimbəyli 1980-ci il iyun ayının 27-də Naxçıvan şəhərində ailəsində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin əyani şöbəsinin “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metotikası” ixtisasına daxil olmuş və 2001-ci ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.2001-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisası üzrə əyani magistraturasına daxil olmuş və 2003-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2003-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 09 fevral 2008-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.Həmin kafedrada işlədiyim dövrdə, 2009-cu ildə qiyabi yolla Naxçıvan Dövlət Universitetinin ikinci təhsil “İngilis dili müəllimliyi” ixtisasına daxil olmuş, 2013-cü ildə həmin ixtisası fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və 29 dekabr 2014-cü ildə “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.2015-ci ildə “Kiçikhəcmli folklor nümunələrində tərbiyə məsələləri (Naxçıfolkloru əsasında”) mövzusunda  dissertasiya işini müdafiə etmişdir. 2019-cu ildə fakültə Elmi Şurasının qərarı ilə yenidən “Pedaqogika və psixologiya” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hazırda həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan folklorunda fiziki tərbiyə məsələləri // Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i, 2011, № 1, səh. 219-226.
 2. Nağıllarda fiziki tərbiyə və idman // Dil və ədəbiyyat (Bey­nəlxalq elmi-nəzəri jurnal). 2011, № 4 (80), səh. 220-221.
 3. Naxçıvan aşıqlarının yaradıcılığında estetik tərbiyə məsələləri // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2011, № 4 (28), səh.41-50.
 4. Naxçıvan folklorunda estetik tərbiyə məsələləri // Naxçıvan Müəl­limlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2012, № 1, səh.21-32
 5. Azərbaycan folklorunda şəxsiyyətin inkişafı və formalaşmasında tərbiyənin rolu (Naxçıvan materialları əsasında) // Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, 2012 , № 2, səh. 143-148.
 6. Tərbiyə prosesində folklor nümunələrindən istifadə // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2012, №2, səh. 30-33.
 7. Naxçıvan folklorunda əməyə məhəbbət tərbiyəsi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası, 2012, № 2, (46), səh. 211-216.
 8. Azərbaycan folklorunda şəxsiyyətin inkişafı və tərbiyəsində irsi amillərin rolu (Naxçıvan materialları əsasında) // Azərbaycan Dövlət Peda­qoji Universitetinin “Xəbərlər”i, 2013, № 1, səh.340-344.
 9. Azərbaycan mərasim nəğmələrində ekoloji tərbiyə (Naxçıvan folkloru əsasında). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbər­lər”i, 2013, № 2, səh. 311-315.
 10. Azərbaycan əfsanə və rəvayətlərində ekoloji tərbiyə // Azər­baycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutunun “Elmi əsərlər”i, 2013 , № 2, səh. 15-20.
 11. Azərbaycan miflərində ekoloji tərbiyə (Naxçıvan folkloru əsa­sında) // Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i, 2013, № 1, səh. 23-28.
 12. Naxçıvan folklor nümunələrinin etnopedaqoji mahiyyəti və şəxsiyyətyö­nüm­lülük xüsusiyyətlərinin ali məktəbdə tədrisinə dair. NDU-nun “Elmi əsərləri” Humnanitar elmlər seriyası, № 5 (86), səh.
 13. Naxçıvan aşıqlarının yaradıcılığında estetik tərbiyənin tədrisinə dair. NDU-nun “Elmi əsərləri” Humnanitar elmlər seriyası, № 1 (82), səh. 177-183
 14. Nahçıvan folklorunda çevresel terbiye // “Kardeş kalemler”. Aylık Avrasiya Edebiyyat Dergisi (Nahçıvan özel sayısı). Ankara, Kasım,

2012, səh. 67-71.

 1. Azerbaycan Folklorunda Ekolojik Egitim (Nahçıvan Materialla­rı Üzre). //“Egitim ve Toplum” (Egitim bilimleri ve sosial araştırmalar der­gisi). Ankara, 15 nisan 2013, səh.161-178.
 2. 16. Вопросы физического и нравственного воспитания в азер­вайджанском фольклоре (на основе нахчыванского фольклора) // Известия высших учебных заведений поволжский регион. Гума­нитарные науки. № 3, (31), 2014 г.,стр. 234-241.
 3. Xalq müdrikliyində fiziki tərbiyə və sağlamlıq işləri (Naxçıvan nağılları əsasında) / Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu­nun “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda keçirdiyi Respublika Elmi Konfransının Materialları, Bakı, 28 iyun 2012, səh. 253-256.
 4. Laylalarda estetik tərbiyə (Naxçıvan materialları əsasında) / Sumqayıt Dövlət Universitetinin 50 illiyi münasibətilə “ Filologiyanın ak­tual problemləri: Axtarışlar və perspektivlər” mövzusunda keçirilən Res­publika Elmi Konfransının Materialları. Sumqayıt, 2012, səh. 202-205.
 5. Azərbaycan xalq inanclarında ekoloji tərbiyə (Naxçıvan materi­alları əsasında) / Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun ümummilli lider Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirdiyi elmi-praktiki konfransının materialları, 4 may 2012, səh.40-43.
 6. Heydər Əliyev və Azərbaycan folklorunda ekoloji tərbiyə (Nax­çıvan folkloru əsasında) / Bakı Slavyan Universitetinin ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda keçirdiyi IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları, BSU, 1-4 may 2013, səh. 309-311.
 7. Azərbaycanın Naxçıvan bölgəsində əlyazmalarda qeydə alınan folklor nümunələrində tərbiyə məsələləri / Naxçıvan Dövlət Universitetində “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq konfransın materialları, NDU, 2013, səh. 35.
 8. Naxçıvan folklorunda estetik və ekoloji tərbiyə məsələləri (Dərs vəsaiti). “Əcəmi” nəşriyyatı 2017, 7,5 ç.v., 118 s.
 9. Naxçıvan aşıqlarının yaradıcılığında estetik tərbiyənin tədrisinə dair. NDU-nun “Elmi əsərlər”i (Humanitar elmlər seriyası), 2017 № 1 (82), səh.177-183.
 10. Naxçıvan folkloru nümunələrinin etnopedaqoji mahiyyəti və şəxsiyyətyö­nüm­lülük xüsusiyyətlərinin ali məktəbdə tədrisinə dair. NDU-nun “Elmi əsərlər”i (Humanitar elmlər seriyası) II c.,  2017 № 5 (86), səh.27-35
 11. Naxçıvan folklorunda əməyə məhəbbət tərbiyəsinin tədrisinə dair. NDU-nun “Elmi əsərlər”i (Humanitar elmlər seriyası), II c., 2018 № 5 (94), səh.15-22
 12. Baba Neymətullah Naxçıvaninin həyatı, sufi və tərbiyəvi-əxlaqi görüşləri. Ta-rix, insan və cəmiyyət (Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal). ADPU, 2018, № 4 (23), səh. 121-128.
 13. Naxçıvan folklor mühitinin mifik janrlarında ekoloji tərbiyə mövzusunun ali

məktəbdə seçmə fənn kimi tədrisinə dair. “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” mövzusunda

Respublika Elmi Konfransının materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 19 dekabr 2019, səh. 36-40.

28.Məmməd Tağı Sidqinin ədəbi-bədii publisist irsinin və pedaqoji görüşlərinin tədrisinə dair. 2021

29.Azərbaycan etnopedaqogikası, 2021