Mehriban Vaqif qızı Cəfərova.Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,baş müəllim

1968-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987–ci ildə Naxçıvan şəhər Orta ixtisas Musiqi texnikomunu bitirib. 1992- ci ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasını Skripka ixtisası üzrə bitirib. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 2 saylı uşaq musiqi məktəbində  müəllim kimi işə başlamışdır. 2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim  işləyir. 2017-ci ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. Hazırda  Orkestr alətləri və dirijorluq  kafedrasının müdiridir.

        

          Dərc olunmuş elmi əsərlər

 • Milli muğamlarımızın öyrədilməsi zamanı yuxarı sinif şagirdlərinin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması. Konfrans materialı. Beynəlxalq elmi konfransın materialları Naxçıvan 2013
 • Muğamlar məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşmasının vasitəsi kimi . Milli pedaqogika məktəbi. “Adiloğlu” nəşriyyat 2013 N12(məqal)
 • Muğamların tədrisinin modernləşdirilməsi məktəblərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılması amili kimi. Elmi eserler Naxçıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyat 2013 (Məqalə)
 • Azərbaycan muğamları məktəblilərin bədii zövqlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi N.M.İ 2013 (konfrans materialı)
 • Azərbaycan muğam mədəniyyəti və onun tədrisinin zəruri edən cəhətlər Naxçıvan 2013 (konfrans materialı)
 • Muğamların tədrisi prosesində məktəblilərin mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşması yolları N.M.İ “Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2014 (Məqalə)
 • Muğam mədəniyyətinin təşəkkülündə Heydər Əliyev fondunun rolu Konfrans materialları Bakı 2014 (Konfrans materialı)
 • Пути формирования моральных качеств подростков при обучении мугамам Казахстан 2014 (Məqalə)
 • “Şur” muğamı məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaşdırılması vasitəsi kimi N.M.İ Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2014
 • Rast” muğamı məktəblilərin bədii zövqlərinin və mənəvi keyfiyyətlərinin formalaçdırılması vasitəsi kimi Milli pedaqogika məktəbi Elmi-nəzəri metodik jurnal N12014 (Məqalə)
 • Мугамы как средство Формирования художественного вкуса и моральных качеств у учащихся. Ролтава 2014 (Məqalə)
 1. “Seygah” muğamının öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyfiyyətlərin aşılanması. N.M.İ Xəbərləri cild 11N1 2015

“Məktəb” nəşriyyat Naxçıvan 2015 (Məqalə)

 1. “Çahargah” muğamının öyrədilməsi zamanı yeniyetmələrin mənəvi keyf formalaşdırılması yolları. NDU, Elmi əsərlər N1(66) Naxçıvan “Qeyrət” 2015
 2. Musiqi məşğələlərində muğamların öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyf.-in aşılanması işinin pedaqoji əsasları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2015 Naxçıvan (Məqalə)
 3. Musiqi məşğələlərində muğamların öyrədilməsi zamanı məktəblilərə mənəvi keyf.-in aşılanması işinin psixoloji əsasları.

NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2018 Naxçıvan  ( Məqalə)

 1. Heydər Əliyev irsində milli mədəniyyətin yeri, rolu və əhəmiyyəti. NDU, “Qeyrət” nəşriyyat 2018 Naxçıvan (Məqalə)
 2. Muğam tədrisinin problemləri. Naxçıvan 2019 (Konfrans amterialı).
 3. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında Azərbaycan muğamları milli-mənəvi dəyərlərin və estetik tərbiyənin örnək nümunələri. Pedaqogika N3 2019. Məqalə