Mehriban Adıgözəl qızı Quliyeva, Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1972-ci il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə NDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.1996-cı ildə təyinatını NDU-nun Fənlərin Tədrisi Metodikası kafedrasına almışdır. Həmin ildən Fənlərin tədrisi metodikası və texnologiya müəllimliyi kafedrasında  işləyir. 2008-ci ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, 2015-ci ildə isə dosent elmi adını almışdır. Hazırda “XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri” mövzusunda elmlər doktorluq dissertasiyası tədqiqat işi aparır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Professor Əhməd Cəfəroğlunun dilçilk görüşləri monoqrafiya, Bakı, “Zərdabi LTD”,MMC, 2009, səh.200
 2. Əhməd Cəfəroğlunun türk dili tarixi ilə bağlı araşdırmaları. Dərs vəsaiti. Bakı, “Zərdabi LTD”,MMC, 2014, səh.96
 3. Kiçikyaşlı məktəblilərin nitq mədəniyyəti və nitq inkişafı məsələləri. Metodik vəsait. Bakı, “Zərdabi LTD”,MMC, 2014
 4. Ə. Cəfəroğlu M.F.Axundzadənin dil və əlifba fəaliyyəti haqqında, Tədqiqlər,AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı , 2007, s.281-291
 5. Əhməd Cəfəroğlu və dialektologiya məsələləri, Xəbərlər (ictimai və humanitar elmlər seryası) N3, Naxçıvan “Tusi”, 2007, s.178
 6. Ə. Cəfəroğlu Türk onomastikasının banisi kimi, Onomastika Elmi- onomastik jurnal , Bakı, 2007, s.155-162
 7. Azərbaycan yurt bilgisində dil məsələləri, Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı , 2007, s.100-110
 8. Ata türkün dil inqilabı və Əhməd Cəfəroğlu, Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı , 2007, 67-69 s.
 9.   Əhməd Cəfəroğlunun və Azərbaycan dilçiliyi, Azərbaycan Dövlət pedaqoji Universiteti, Bakı, N4, 2007, s.251-257
 10. Molla Nəsrəddin təbrizli əməkdaşları, Naxçıvan №1, NDU , Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) “Qeyrət”, 2010, s.96-98
 11. Nitq mədəniyəti və nitq inkişafının pedaqooji xüsusiyyətləri, Azərbaycan müəllimlər İnsitutu ,Xəbərlər No2, 2011, s.74-78
 12. Nitq mədəniyyəti tarixinə bir nəzər, Azərbaycan müəllimlər İnsitutu ,Xəbərlər No3, 2011, s.51-54
 13. Oxunun tədrisi prosesində müxtəlif metod və priyomlardan istifadə, NDU, Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası)Xəbərlər Elmi metodik jurnal, Qeyrət nəşriyyatı,N2, 2011, s.199-243
 14. Ana dilinin tədrisində yeni texnologiyalardan istifadə, NDU, Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası)Xəbərlər Elmi metodik jurnal, Qeyrət nəşriyyatı,N2, 2011, s.255-257
 15. Yeni təlim texnologiyalarının tətbiqi yolları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2013 Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr ediolmiş respublika konfransının materialları, (03 may 2013) s.248-252
 16. Hüseyn Cavidin dram əsərlərində ana dilinə münasibət, Qafqaz Universiteti  Bakı, Türk dünyasını işıqlandıranlar: M.Akif Ersoy, Hüseyn Cavid, Beynəlxalq konfransın materialları, 16-18 may 2013-cü il, s.236-238
 17. Hüseyn Cavidin publisistik məqalələrində maarifçilik ideyaları, “Hüseyn Cavid əsərlərinin gənc nəslin tərbiyəsində rolu” Respublika elmi konfransının materialları, (Hüseyn Cavid-133) Bakı, 23 oktyabr, 2015, s.67-70
 18. Əhməd Cəfəroğlunun “Türk dili tarixi” dərslik monoqrafiyasında müraciət etdiyi problemlər, Azərbaycanşünaslıq “Keçmişi, bu günü və gələcəyi”Qafqaz universiteti, 21-23 oktyabr 2015, Türkiyənin Qars şəhəri, 794-798
 19. Heydər Əliyev görkəmli söz ustadı və natiq kimi, Naxçıvan №2(54) NDU , Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası)“Qeyrət”,  2013, s.86-88
 20. Pedaqoji prosesin qiymətləndirilməsi, Elmi əsərlər, №5(61) Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, 2014, s.219-222
 21. İsmayıl bəy Qaspiralının ana dili uğrunda apardığı mübarizə, Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi Eskişehir. hazırda çapdadır.26-28 may 2014, s. 537-541
 22. Pedaqoji prosesin qiymətləndirilməsi, Elmi əsərlər, №5(61) Naxçıvan, NDU-“Qeyrət”, s.219-222
 23. Ulu öndər Heydər Əliyev İrsində Multikulturalvə teolerant dəyərlər. “Şifahi xalq şeiri üslubunun yaranması və formalaşmasında Aslanxan Gövhərin rolu.” , Beynəlxalq elmi konfransın materialları II hissə” Bakı 2016, s.135-139
 24. Cəlil Məmmədquluzadə hekayələrində satira üslubunun imkanları, “NDU  “Qeyrət”  Elmi əsərlər N6, səh 27-30
 25. Hüseyn Cavid “Müasir gənclik”mövzusunda elmi konfransı, 18 oktyabr 2016, səh.67-72
 26. Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik. Elmi konfrans Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığında bədii dil, Naxçıvan-2016, Səh.16-19.
 27. Nəsrəddin Tusinin fəlsəfi baxışlarının təhlili,  “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi” beynəlxalq konfrans, 20-21 noyabr Naxçıvan 2016, s. 80-82
 28. Nizaminin əsərlərində məcazi adlar aləmi, Elmi əsərlər, Naxçıvan , NDU, “Qeyrət” 2015  № -1 (66), s 31-35
 29. Fəqir Ordubadinin “Hekayəti- cavan mərd-kürdi” satirasının dil üslubu, “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri müasir yanaşmalar” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans materialları, Naxçıvan 2016, s.176-178
 30. Eynəli bəy Sultanovun publisistik məqalələrinin dili, Filologiya məsələləri №-10 “Elm və təhsil” Bakı-2016, 318-322
 31. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında bədii dil, Elmi əsərlər,  Naxçıvan, NDU “Qeyrət”   № -1 (82) Naxçıvan-2017, s.97-102
 32. Heyran Xanımın yaradıcılığında klassik poeziya dili və bədii dil xüsusiyyətləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilk İnstitutu Tədqiqlər № -1, Bakı-2017, s.101-110
 33. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının yaradıcılığında bədii tərcümə, Filologiya məsələləri№ 3. “Elm və təhsil” Bakı-2017, s.347-353
 34. Hüseyn Nadim Naxçıvani poeziyasının ideya-estetik səciyyəsi, AMEA-nın  Xəbərlər  humanitar elmlər seriyasıBakı-“Elm” 2017, 121-125
 35. Hüseyn Cavidin dram əsərlərində epitetlərin leksik-semantik və üslubi xüsusiyyətləri, “Hüseyn Cavid və müasir gənclik” (Hüseyn Cavid-135)  Respublika elmi konfransın materialları, Bakı 24 oktyabr 2017, s.91-98
 36. Heydər Əliyevin Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin haqqında fikirləri, Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaıarın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (05 may) 2017 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, s.37-41
 37. Sözü bitib-tükənməyən doğma təhsil ocağım, “Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” adlı elmi konfransın materialları  . Naxçıvan-2017, s.141-143
 38. Ədəbiyyat dərslərində müəllimin iş təcrübəsində bəzi məqamlar, Müəllimlər İnstitutu  təcrübəsindən bəzi məqamlar. Konfrans Materialları Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu-2017, s.118-120
 39. XIX  əsr və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan aşıqlarının dil və üslubu, Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları 7 dekabr 2017-ci il. “Elm-və təhsil” Bakı-2017, s.335-338
 40. Aşıq Abbas Dəhrinin şeirlərinin dil və üslubu, Gənc alimlərin beynəlxalq elmi konfransı. 26-27 oktyabr 2017-ci il Gəncə-2017, s.347-352
 41. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında dini lirikanın bədii dildə təcəssümü, Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası  № 5 (86), Naxçıvan-2017, s.140-143
 42. Əliqulu Qəmküsarın yaradıcılığında dil-üslub xüsusiyyətləri, Elmi xəbərlər.  Humanitar elmlər bölməsi № 2. Lənkəran-2017, s.105-110
 43. Sözü bitib-tükənməyən doğma təhsil ocağım, NDU- 50 ildə, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”- 2017, 141-144
 44. Âşik-ozan Kağızmanlı  Hıfzı  eserlerinde sanatsal dilin olanakları, ÖLÜMÜNÜN 100. YILINDA KAĞIZMANLI HIFZI ULUSLARARASI SEMPOZYUMU BİLDİRİ ÖZETLERİ Editör Bican Veysel YILDIZ Kağızman 2018, s.104-105
 45. Qüdsi Vənəndi yaradıcılığının poetik dili, Elmi əsərlər Humanitar elmlər seriyası  № 1(90), Naxçıvan- 2018, s.125-129
 46. Məmməd Səid Ordubadinin “Dumanlı Təbriz”  romanının dil və üslub xüsusiyyəti, Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası  № 5(94), I cild, Naxçıvan- 2018, s.141-145
 47. Bəkir Çobanzadənin bədii dil haqqındakı fikirlərinin Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında araşdırılması, Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı 17-18 oktyabr 2018-ci il II hissə, Gəncə-2018, s.169-174
 48. Məhəmməd Tağı Sidqinin yaradıcılığını bədii dili və üslubu, Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı , 2019, səh 216-219
 49. Əziz Şərif yaradıcılığında funksional üslublar, Pedaqoji Universitetin xəbərləri, 2019, C.67, № 1, səh.93-99
 50. Əziz Şərifin yaradıcılığında bədii dil xüsusiyyətləri, AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Tədqiqlər, Bakı , 2019, 26-34
 51. Fəqir Ordubadinin satirik şeirlərinin dil və üslub xüsusiyyətləri, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitunun axtarışlar junalı. 2019, №1 (31) cild 9, səh.97-109
 52. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında bədii dil mənzərəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikası- 95 illik yubileyinə həsr  olunmuş Respublika elmi konfransı materialları. Naxçıvan 2019, səh.185-189
 53. XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin poeziyasında dil və üslub məsələləri, Elm və təhsilin aktual problemləri. Ankara-2019.  I Beynəlxalq elmi konfransın materialları,  15 Oktyabr 2019-cu il, Bakı Azərbaycan, səh.142-149
 54. On dokuzuncu yüzyıl və yirminci yüzyılın başlarında Nahçıvan edebi ortamı temsilcilerinin eserlerinde “Nuh ve Nuh tufanı” konusunun sanatsal dil özellikleri, Türkiyə hazırda çapdadır, səh.
 55. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin Nəsimi poetik irsinə müraciəti, AMEA-nın konfrans materialı çapdadır, səh.
 56. Ədəbi dil xüsusiyyətlərini öyrənmək baxımından bədii tərcümənin naxçıvanlı ədiblərin yaradıcılığında rolu,  Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi jurnalı çapdadır, səh.
 57. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında maarifçi-realist dil, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında maarifçi-realist dil,  səh.76-82
 58. Bədii dil fonunda realizm – XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında, NDU-nun “XX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti” respublika konfransı, səh. 260-265
 59. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri, AMEA, səh.254-260
 60. Cəlil Məmmədquluzadənin hekayələrində bədii dilin üslubi imkanları, NDU-nun konfrans materialı, səh.34-38
 61. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradıcılığında bədii tərcümə, “Gənc alimlərin IV Respublika Elmi –Praktik Konfransı” Gəncə, 25-26 Oktyabr 2019-cu il tarixi. Səh 76-82
 62. XX əsrin əvvəllərində Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin bədii dil xüsusiyyətləri, AMEA, Filologiya və sənətşünaslıq, №2, Bakı, “Elm”, 2019, səh. 254-260
 63. The research of the publicistic style in the creative activity of the representatives of Nakhchivan literary environment at the end of XIX century and at the beginning of XX century, Advances in Literary StudyVol.9 No.4, October 2021, səh. 197-208
 64. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində  bədii dilin inkişafı (Nizami Gəncəvi yaradıcılığı əsasında),  “Nizami Gəncəvi: sələflər və xələflər – orta əsr əlyazmalari və azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri” mövzusunda elmi-nəzəri konfransın materialları (25-27 noyabr 2021-ci il), səh 38-39
 65. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin klassik irsində Nizami poemalarinin bədii sənətkarliq xüsusiyyətləri, Xəzər Universiteti. Səh
 66. Nizami Gəncəvinin didaktik motivlərinin XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti,  AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu “Nizami Gəncəvi və Şərq ədəbiyyatları: ədəbi təsirin hüdudları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans. 8 oktyabr 2021-ci il. Səh 48-50
 67. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitində Nizami Gəncəvi üslubu, “Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinin Şərq, Qərb ədəbi-mədəni əlaqələri sistemində yeri və yaratdığı yeni istiqamətlər”  (25-27 noyabr 2021-ci il). Səh
 68. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin bədii dil mənzərəsi, Xaricdə nəşr üçün NDU təqdim olnub
 69. XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin yaradiciliğinda ənənəvi klassik şeir dilinin bədii xüsusiyyətləri, Naxçıvan Dövlət Universiteti “Şərq ədəbiyyatında Nizami Gəncəvi yaradıcılığı” Respublika elmi konfransı 26 oktyabr 2021, Naxçıvan\Azərbaycan
 70. Naxçıvan ədəbi mühiti nümayəndələrinin funksional üslublardan istifadə imkanlari (XIX əsr –XX əsrin əvvəlləri), Xaricə verilib.