Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

        Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov 16 oktyabr 1966-cı ildə Naxçıvan MR-in Şərur rayonunun Düdəngə kəndində müəllim ailəsində anadan olub.

1992-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) Baytarlıq fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və 1993-cü ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda helmintologiya ixtisası üzrə əyani aspiranturaya daxil olub. 1996-cı ildə AMEA Zoologiya İnstitutunda “Qoyunların monieziyozuna qarşı antihelmint preparatlar və dərman bitkiləri qarışıqlarının işlədilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, elmlər namizədi elmi dərəcəsi (indiki fəlsəfə doktoru) alıb.

Elmi fəaliyyətə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda başlayıb.

1996-1999-cu illərdə Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq İnstitutunda elmi və aparıcı elmi işçi vəzifələrində çalışıb.

2000-2003-cü illərdə Naxçıvan Respublika Baytarlıq Laboratoriyasında şöbə müdiri, toksikoloq həkim kimi işləyib.

2003-2004-cı illərdə AMEA Naxçıvan Bölməsinin Bioresurslar İnstitutunun “Zooloji tədqiqatlar” şöbəsində aparıcı elmi işçi; 2004-2007-ci illərdə Bioresurslar İnstitutunda elmi katib vəzifəsində çalışıb.

2007-2008-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Baytarlıq” kafedrasında müəllim, 2008-2012-ci illərdə isə həmin kafedranın müdiri vəzifəsində işləyib.

2013-cü il oktyabrın 11-də AMEA Zoologiya İnstitutunda “Naxçıvan Muxtar Respublikasında gövşəyən heyvanların anoplosefalyatozları və onların törədicilərinin, aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək, biologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi alıb.

2012-2019-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura üzrə dekanlığında dekan vəzəifəsində çalışıb. 2019-cu ildən hazırki dövrə qədər Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura mərkəzinin direktoru vəzifəsində işləyir.

E.N.Məmmədov 3 kitab və  117 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, 3 övladı var.

                                                                                                                                                        

  ETİBAR NƏSRULLA OĞLU MƏMMƏDOVUN DƏRC OLUNMUŞ

ELMİ VƏ TƏDRİS-METODİKİ İŞLƏRİNİN

  S İ Y A H I S I

 

 

S İŞİN ADI İşin növü Nəşriyyat, jurnal və s. adı İşin

həcmi

(səh)

Həmmüəllif
1 2 3 4 5 6
 

1

Qoyunların monieziozuna qarşı anthelmint preparatlar və bu xassəli dərman bitkilərinin təsirinin müqayisəli öyrənilməsi

 

Məqalə “Heyvanların xəstəlikləri ilə mübarizə sisteminin elmi əsasları”. Elmi- praktiki konfransın materialları.

Bakı,  1994, s.75-76

2

 

2 Monieziozun diaqnostikasında Fülleborn və Vişnyauskas  üsullarının səmərəliliyinin müqayisəsi

 

Məqalə “Heyvanların xəstəlikləri ilə mübarizə sisteminin elmi əsasları”. Elmi- praktiki konfransın materialları.

Bakı,  1994, s.84-86

2

 

 

 

 

 

3 Dərman bitkiləri və anthelmint preparatlar qarışıqlarının qoyunların monieziozuna təsiri Məqalə “Azərbaycan aqrar elmi” jurnalı. Bakı, 1995, № 3-6, s.45-46  2

 

 

 

 

4 Лекарственные растения при мониезиозе овец и аскаридиозе птиц Məqalə Ж. Ветеринария

Москва, 1997, № 10, c.32-34

3

 

Гаджиев Я.Г

Байрамов С.Ю

5 Boymadərənin toksikilik parametrləri Məqalə

 

«Azərbaycan baytarlığı» jurnalı.Bakı, 1999, № 1, s.31 1

 

6 Naxçıvan MR-də

helmintoloji tədqiqatlar

 

Məqalə “Naxçıvanın tarixi, mənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrəniləməsi”. Elmi konfransın materialları Bakı, 2004, s.232-236 5

 

 

 

7 Anoplosefalyatozların iribuynuzlu heyvanlarda yayılma xüsusiyyətləri

 

Məqalə Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Elmi-praktiki konfransın  materialları.

Bakı, 2005, s.439-442

4

 

 

 

 

8 Naxçıvan MR-də anoplosefalyatozların yayılması Məqalə «Bilgi» dərgisi Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2005, № 1, s.79-81 3

 

 

 

 

9

 

Helmintəleyhi tədbirlərin əsas prinsipləri Məqalə

 

 

«Azərbaycan aqrar elmi» jurnalı, Bakı, 2006, № 3-4, s.93-94 2

 

Məmmədov İ.B.

 

10 Naxçıvan MR-də qoyunların anoplosefalyatoz törədicilərinin yayılması

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Univepsitetinin elmi əsərləri.(Təbiət elmləri və tibb seriyası).  Naxçıvan: NDU, 2006, № 19, s.78-79 2  

 

11 Kollembolaların ekoloji xüsusiyyətləri və Avitellina centripunctatanın inkişafında onların rolu

 

Məqalə «Bilgi» dərgisi Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2006, № 1-2, s.33-34

 

2

 

 

 

 

 

12 Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunların monieziozunun yayılması

 

 

Məqalə

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan: “Tusi”, 2006, № 3, s.47-50 4

 

13 Naxçıvan MR-də iribuynuzlu  heyvanlarda monieziozun yayılma xüsusiyyətləri   Məqalə AMEA Zoologiya İnstitutunun əsərləri XXYIII cild, Bakı, Elm,2006 , s.632-636 5

 

14 Monieziyaların aralıq sahibləri – oribatidilərin otlaqlarda yayılma xüsusiyyətləri Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan, 2006, № 5,  s.59-61 3

 

 

 

 

 

15 Helmintozların epizootik proseslərinin bəzi xüsusiyyətləri

 

Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan: “Tusi”, 2007, № 2, s.157-160 4

 

 

 

 

16 Факторы влияющие на сроки плодонощения у млекопитающих  

Məqalə

«Azərbaycan aqrar elmi» jurnalı,   Bakı, 2007, № 1-3

 

2 Məmmədov İ.B.

 

17 Farmakoqnoziyanın tədrisinə dair

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2007, № 1s.101-104

 

4
18 Arazboyu düzənliyiyn helmint faunasının tədqiq tarixindən

 

Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: Tarix və müasirlik. Elmi praktiki konf. Mater. Naxçıvan, 2007, s.374-379 6
19 Geohelmintlərin otlaqlarda yayılma xüsusiyyətləri

 

 

Məqalə AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,2007,№29, s.74-77 4
20

 

 

 

Naxçıvan Muxtar  Respublikasının   dağətəyi otlaqlarında bəzi geohelmintoz törədicilərini yayılma xüsusiyyətləri Məqalə AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan: “Tusi,”  2007, № 4, s.155-158

 

 

4
21 Bioloji taksonların latın dilində işlədilməsinin bəzi aspektləri

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan,2007, № 3,s.101-104

 

4 Talıbov T.H.
22 Azərbaycanda muflon və bezoar keçisinin qorunma strategiyası

 

Kitab Naxçıvan:  “Əcəmi”, 2007

 

72  Talıbov T.H.

Veynberq P.İ.          Məmmədov İ.B.

Talıbov S.T.

23 Перспективы использования  лекарственных растений при гельминтозах овец Məqalə Труды Географического

общества  Дагестана.

Выпуск ХХХВ.

Махачкала, 2007, c.53-54

 

 

2 Мамедов И.Б., Мамедов А.Ф.

 

24 Parazitologiyanın tədrisinə dair

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan,2008, № 1, s.89-91 3
25 «Monieziya expansa»nın qoyunların orqanizmində yaşama müddəti

 

Məqalə  AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan: “Tusi,”  2008, № 2, s.47-50

 

4
26 Mandaların lenf sisteminin bazi özellikleri

 

Tezis V. Ulusal Veteriner Anatomii kongresi  Van, Turkiye. (25-28 Haziran 2008) 2 Memmedov İ.B.
27 Naxçıvan MR-in bəzi dağətəyi otlaqlarının helmintoloji qiymətləndirilməsi

 

Məqalə  “Naxçıvan bu gün: islahatlar perspektivlər” Beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2008, s.452-457 6 Məmmədov İ.B.
 

28

Naxçıvan Muxtar Respublikasının aran ərazilərində saxlanılan xırdabuynuzlu heyvanlarda avitellinozun yayılma xüsusiyyətləri

 

Məqalə

 

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri

I cild, Bakı, 2008, s.139-143

 

 

 

5
29 Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağətəyi  ərazilərində iribuynuzlu heyvanların monieziozunun mövsümi dinamikası

 

Məqalə AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,2008,  № 32,  s.74-76

 

 

 

3
30 Müxtəlif otlaq şəraitində saxlanılan qoyunların mədə-bağırsaq nematodlarına yoluxması Məqalə

 

 

AMEA Naxçıvan Bölməsi, Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası). Naxçıvan: “Tusi,”  2008, № 4, s.149-152 4
31 Helmintozların profilaktikasında mikroelementlərin rolu

 

Məqalə  «Azərbaycan aqrar elmi» jurnalı,   Bakı, 2008, № 2, s.55-56 2 Məmmədov İ.B.
32 Naxçıvan  MR-in dagətəyi     otlaqlarında geohelmintozların yayılma            xüsusiyyətləri

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.Təbiət elmləri  və  tibb seriyası, 2009, № 1, s.86-88 3
33  Latın dilində bioloji taksonların işlənilmə  qaydaları

 

Məqalə

 

 

AMEA Botanika    İnstitutunun  Elmi əsərləri, XXIX cild, 2009

s. 19-22

4 Talıbov T.H.
34 Parazitologiyanın ekoloji aspektlərinin tədrisinə dair

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2009,№ 1, s.103-105 3
35 Helmintozlarda immunitetin     xüsusiyyətləri

 

Məqalə «Azərbaycan aqrar elmi» jurnalı,   Bakı, 2009, № 1- 2, s.80-81 2

 

Məmmədov İ.B.

 

36 Oribatidlərin otlaqlarda yayılmasına abiotik

amillərin təsiri

 

Məqalə AMEA            Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Naxçıvan:  “Tusi” , 2009,      № 2, s.184-187 4
37 Deyişik şekillerde yetişdirilen ana arıların  ciftleşdirilmesinin esas      özellikleri

 

Tezis V. Ulusal reproduksion ve sunitohumlama konqresi (Uluslararası   katılımlı) materialları. Türkiye, Elazıg 01-04 oktyabr, 2009, s.20-21 2  

Tahirov A.S.

 

 

38 Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif otlaqlarında  kollembolaların    (Collembola) yayılma xüsusiyyətləri Məqalə

 

 

 

AMEA Gəncə Regional Elm   Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə, 2009, № 36, s.13-16

 

4
39

 

 

 

 

Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur Bölgesindeki koyunlarda moniezia            türlerinin yaygınlığı

 

 

Məqalə

 

 

 

 Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesi dergisi.     Kars, Türkiye, 2009,        cilt 15, sayı  3, s.465-467

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Helmintozlarla  mübarizənin ümumi  prinsiplərinin tədrisinə dair

 

Məqalə

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2009, № 3(19), s.106-108 3
41 Naxçıvan Muxtar Resrublikasında iribuynuzlu  heyvanların       anoplosefalyatozlarının  epizootoloji  xarakteristikası Məqalə

 

  AMEA          Naxçıvan   Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Naxçıvan:“Tusi”, 2009,  № 4, , s.159-163 5
42 Ektoparazitlərin biomorfoloji xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair

 

Məqalə

 

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2009, № 4, s.120-122 3 M.M.Seyidli
43 Conservation Strategy of the Asiatic Mouflon (Ovis gmelini)and the Bezoar Gout (Capra aegagrus) in Azerbaycan Məqalələr toplusu

 

Status and protection globally threatened species in the Caucasus.

Tbilisi, 2009,  84 p

 

7 Talibov T.T.

Weinberg P.İ.

Mammadov İ.B.

44 Распространение мониезиоза крупного рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республике Məqalə Жур. Ветеринария, Москва, 2010, № 2, s.37-38 2
45 Распространение  возбудителей аноплоцефалятозов овец

 

Məqalə Жур. Аграрная наука. Москва, 2010, № 2, s.29-30 2
46 Anoplosefalyatların aralıq sahibləri- oribatid gənələrinin  yayılma xüsusiyyətləri

 

Məqalə «Azərbaycan aqrar elmi» jurnalı,   Bakı, 2010, № 1- 2, s.76-77

 

 

2 Məmmədov İ.B.

 

47 Parazitəleyhi maddələrin  təsir xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2010, №1, c.132-134 3 M.M.Seyidli
48 Şərur rayonunun dağətəyi və dağlıq otlaqlarının helmintoloji  qiymətləndirilməsi

 

 

Məqalə “Aqrar elmin inkişaf istiqamətləri və onun ekoloji aspektləri”.Elmi-praktiki konfransın materialları.             (8-10 dekabr 2009). Gəncə, 2010, s.40-42 3
49 İribuynuzlu heyvanların anoplosefalyatlarla yoluxmasının mövsümi dinamikası

 

Məqalə Gəncə Regional Elmi Mərkəzi. «Xəbərlər» məcmuəsi. Gəncə, 2010,                 № 39, s.63-66

 

4
50 Xırdabuynuzlu heyvanların anoplosefalyatozlarının  epizootoloji xüsusiyyətləri

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU,”Qeyrət” 2010,  №1, s.117-120

 

4
51 Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunda iribuynuzlu heyvanların anoplosefalyatlarla yoluxmasının yaş  dinamikası Məqalə Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri

II  cild, Bakı, 2010, s.182-186

 

 

5
52 Гельминтологическая оценка пастбищ Нахчыванской Автономной Республики в отношении инвазионных личинок стронгилять овец Məqalə Вестник Алтайского государственного аграрного университета.   Барнаул,  2010,  №7 (69) , s.56-58 3
53 Епiзоотологiя аноплоцефалятозiв  великоi рогатоi худоби  в Нахчиванскiй Автономнiй Республiцi

 

Məqalə Науковий Висник Нацiонального  Унiверситету Бiоресурсiв i Природокористуванная Украiни. 151 Серiя «Ветеринарная медицина, якiсть I безпека продукцii тваринництва».Частина 2. Киiв. 2010, s.137-140 4
54 Гельминтологическая оценка предгорных пастбищ Нахчыванской Автономной Республики. Tezis Сб. научных трудов по материалам конференции

«Первые Международные Беккеровские чтения», ч.1, Волгоград, 2010, s.445-446

 

2
55 Şərur rayonunda iribuynuzlu  heyvanlarda   parazitik  edən        anoplosefalyatların  növ   tərkibi

 

Məqalə AMEA Naxçıvn Bölməsinin      Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Naxçıvan: “Tusi”, 2010 , № 4, s.187-190

 

 

4
56 İlin  müxtəlif  fəsillərində  Naxçıvan  Muxtar Respublikasında iribuynuzlu  heyvanlarda    anoplosefalyatların    yayılması Məqalə Gəncə Regional Elm Mərkəzi. «Xəbərlər məsmuəsi».  Gəncə, 2010, № 41, s.95-99 5
57 Kənd təsərrüfatı  heyvanlarının helmintozlarının profilaktikası

 

Metodik

vəsait

Bakı:”Yeni poligrafist”,   2010

 

47
58 Naxçıvan MR-in Arazboyu düzənlik ərazilərində gövşəyənlərin anoplosefalyatoz törədicilərinin aralıq sahiblərinin yayılması

 

Məqalə Araz çayı hövzəsi I beynəlxalq parazitar xəstəliklər simpoziumunun materialları. Naxçıvan 19-21 mart 2011, s.70-74 5
59 Nahçivan Özerk Cumhuriyetinde ruminatlarda Anoplocephalidae türlerinin yayğınlığı Məqalə   Kafkas Üniversitesi Veteriner fakültesi dergisi.      Kars, Türkiye, 2011, cilt 17, sayı  4,  s.581-584

 

4
60 Nahçivan Özerk Cumhuriyeti Şerur bölgesindeki buzağılarda bağırsak sestodlarının

mevsimsel dağılımları

Tezis 17 Ulusal Parazitoloji kongresi ve Kafkasiya, Orta doğu parazitar hastalıklar

sempoziyumu. (4-10 Eylül/ September) 2011, Kars, Türkiye, s.325

1
61 Naxçıvan MR-in dağətəyi ərazilərində iribuynuzlu heyvanlarda monieziozun yaş dinamikası

 

Məqalə AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya seriyası. Bakı: Elm, cild 66,  № 1,  2011, s.147-150 4
62 Naxçıvan MR-də  iribuynuzlu heyvanlarda  bağırsaq sestodlarının yayılma xüsusiyyətləri

 

Məqalə AMEA Gəncə Regional Elmi Mərkəzi «Xəbərlər məsmuəsi».   Gəncə, 2011,    № 43, s.13-16 4 Seyidli M.M.
63 Xırdabuynuzlu heyvanlarda bağırsaq sestodlarının  yayılmasının  mövsümi asılılığı Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2011,  № 2, s.105-107 3 Əhmədova T.A.
64 Naxçıvan MR-də  xırdabuynuzlu  heyvanlarda moniezioz törədicilərinin növ tərkibi Məqalə AMEA Naxçıvn Bölməsinin      Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Naxçıvan: “Tusi”, 2011, cild 7, № 2 , s.197-202 6
65 Ektoparazitlərin inkişaf xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, 2011,   № 1, s.74-76

 

 

3 Seyidli M.M.
66 Эпизоотология аноплоцефалятозов мелкого рогатого скота в Нахчыванской Автономной  Республике Məqalə Вестник Алтайского государственного аграрного университета.   Барнаул,  2011,  № 6 (80) , s.79-81

 

3
67 Распространение возбудителей   аноплоцефалятозов овец

в Нахчыванской  Автономной  Республике

Məqalə Известия Аграрной Науки Грузии,  том 9, ном. 3, 2011, s.62-63

 

2
68  Видовой состав  аноплоцефалят мелкого рогатого скота

 

Məqalə Аграрная наука. Москва, 2011, № 5, с.33 1
69 Эпизоотологическая характеристика аноролоцефалятозов крупного рогатого скота в Нахчыванской Автономной Республикие Məqalə Мат. V-ой Международной науч-практич. конференц. (Одесса, Лондон, 26 мая-2 июня 2011 года), с.7-8 2
70 Naxçıvan Muxtar Respublikasının aran  zonalarında xırdabuynuzlu heyvanların assosiativ invaziyaları Məqalə Azərbaycan        Aqrar elmi,  Bakı, 2011, № 3, s.81-82. 2 Məmmədov İ.B.
71 Anoplosefalyatozlarla yoluxmuş qoyunların qanında bəzi biokimyəvi parametrlər

 

Məqalə AMEA Naxçıvan  Bölməsi, Xəbərlər.Təbiət        elmləri  seriyası. Naxçıvan, 2011, cild 7, № 4, s.189-193 5
72 Сезонная динамика зараженности овец мониезиями.

 

Məqalə  

Ветеринария, Москва, 2012,  № 1, с.33-34

2
73 Naxçıvan Muxtar Respublikası

şəraitində qoyunlarda

parazitlik edən

anoplosefalyatozların yetkinlik strukturu

Məqalə AMEA Naxçıvan       Bölməsi, Xəbərlər.Təbiət  elmləri

seriyası. Naxçıvan, 2012, cild 8, № 2,        s.164-169.

6
74 Naxçıvan  Muxtar  Respublikası şəraitində buzovların

anoplosefalyatlarla yoluxma müddətləri

Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2012, № 47,  s.31-33

3
75

 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasında kənd təsərrüfatına innovasiyaların tətbiqi Məqalə “Innovasiyaların tətbiqi: İnkişaf və müasirləşmə” beynəlxalq simpoziumun materialları. Naxçıvan, 2012.s.43-46

 

3
76 Camışlarda parazitlik edən  anoplosefalyatların ilin müxtəlif fəsillərində yetkinlik strukturu.

 

Məqalə  Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri. Bakı, 2012, IV cild, №1, s.126-130 5
77 Kənd təsərrüfatı heyvanlarının anoplosefalyatozlarında otlaq profilaktikasının tətbiq edilməsi Tövsiyə Naxçıvan, “Tusi”,2012 10
78   Naxçıvan Muxtar  Respublikasında xırdabuynuzlu heyvanlarda assosiativ invaziyalar Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2012, № 48,  s.43-46

4 Əhmədova T.A
79 Naxçıvan Muxtar  Respublikasının aran zonalarında quzuların anoplosefalyatlarla yoluxma müddətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2012,  № 1 (48), s.140-143

 

4 Əhmədova T.A.
80 Otlaqlarda anoplosefalyatların aralıq sahiblərinin bioekoloji xüsusiyətləri Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2012,

№ 50,  s.9-19

11
81 Gövşəyən heyvanlarda parazitlik edən anoplosefalyatların növ tərkibi və yayılma xüsusiyyətləri Məqalə AMEA Naxçıvan       Bölməsi, Xəbərlər.Təbiət  elmləri

seriyası. Naxçıvan, 2012, cild 8, № 4,       s.216-228

13
82 Anoplosefalyatlarla yoluxmuş buzovların qanında biokimyəvi dəyişikliklər Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2013,  № 2 (55), s.140-143 4 2013
83 İnəklərin Sarcocystis-lə yoluxmasının yumurtaların ovulyator fəaliyyətinə təsiri tezis VII. Ulusal reproduksion ve sunitohumlama  bilim konqresi (Uluslararası   katılımlı) materialları. Türkiye,                   Kars 01-04 Temmuz (İyul), 2013,  s.46-47 2 Məmmədov İ.B.
84 Anoplosefalyatozlarla yoluxmuş buzovların bəzi qan parametrlərindəki dəyişikliklər Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2013,

№ 52,  s.72-76

5
85 Quzularda parazitlik edən anoplosefalyatların yetkinlik strukturu Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2013,  № 1 (49), s.197-199 3 Qənbərov H.H.
86 Camışlarda anoplosefalyatoz törədicilərinin yayılması Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2014,

№ 55,  s.18-22

5 2014
87 Kənd təsərrüfatı heyvanlarında parazitlərin morfoloji uyğunlaşma xüsusiyyətlətlərinin tədrisinə dair

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, cild:10,  № 1, 2014,   s.90-92

 

3
88 Naxçıvan Muxtar  Respublikası şəraitində qoyunların anoplosefalyatlarla yoluxmasını mövsümi dinamikası Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU, ”Qeyrət” , 2014,  № 4 (60), s.122-127 6
89 Oribatid gənələrinin yayılmasına görə otlaqların qiymətləndirilməsi Məqalə Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: Problemlər və perzpektivlər. Beynəlxalq konfransın material. (23-24 may  2014).    Naxçıvan,2014  s.7-10 4
90 Sarcocystis-le yoluxmuş sıgırların böbreküstü bezlerinin potomorfolojisi Tezis VII. Uluslararası katılımlı Ulusal Vetriner patoloji bilim konqresi materialları. Türkiye,                   Kars 08-10 Eylül (Sentyabr), 2014,  s.29 1 Məmmədov İ.B.
91 Naxçıvan Muxtar  Respublikasının otlaqlarında kollembolaların yayılma xüsusiyyətləri Məqalə AMEA  Zoologiya İnstitutunun Əsərləri

Cild 32, № 1 ,  Bakı, 2014, s.107-111

5
92 Naxçıvan  Muxtar  Respublikası şəraitində buzovlarda parazitlik edən anoplosefalyatlarla yetkinlik mərhələləri Məqalə AMEA  Gəncə  Regional

Elm Mərkəzinin Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2014,

№ 57,  s.29-31

3
93 Распространение  аноплоцефалятозов овец в Нахчыванской Автономной Республике при использовании пастбищ разного типа Məqalə Евразийский Союз Ученых

«Современные концепции научных исследований»

Мат. VII-ой Международной науч-практич. конференц. (Москва, 30-31 октября  2014  года ), с.130-132

3
94 Şərur rayonunun ət-kəsim məntəqələrində kəsilmiş qoyunlarda anoplosefalyat növlərinin yayılması Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2015,  № 3 (68), s.155-157 3
95 Naxçıvan Muxtar  Respublikasının otlaqlarında yayılmış kollembolaların növ tərkibi Məqalə AMEA  Gəncə  Bölməsinin

Xəbərlər məcmuəsi. Gəncə,  2015, № 1 (55),  s.26-30

5
96 Naxçıvan Muxtar  Respublikası şəraitində iribuynuzlu  heyvan- ların anoplosefalyatozlarının epizootoloji xüsusiyyətləri Məqalə AMEA  Zoologiya İnstitutunun Əsərləri  Cild 7, № 1 ,  Bakı, 2015, s.76-80 5
97 Helmint invaziyalarının yayılma xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair Məqalə Azərbaycanda təhsil quruculu- ğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar. Beynəl. Elmi konfran. material. Naxçıvan (5-6 iyun 2015-ci il) s. 155-157. 3
98 İqlim dəyişikliyi və parazitar xəstəliklər Məqalə Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan (15-16 may 2015-ci il), s. 2 Qənbərov H.
99 Otlaqlarda torpaq   onurğasız- larının yayılma xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, cild:11,  № 3, 2015,   s.67-69 3
100 Xırdabuynuzlu heyvanlarda  avitellinozun yayılma xüsusiyyətləri

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət” , 2015,  № 7 (72), s.14-16 3 K.Bayramova
101 Quşların helmintozlarında işlədilən  bəzi dərman bitkilərinin təsir  xüsusiyyətləri

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan, cild:11,  № 4, 2015,   s.80-83 4 K.Bayramova
102 Naxçıvan Muxtar  Respublikasında  camışların   anoplosefalyatozları

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət”, 2016,  № 6 (76), s.141-145 5
103 Naxçıvan Muxtar Respublikasinin  bəzi   otlaqlarinda  helmintoz törədicilərinin  yayılma  xüsusiyyətləri Məqalə AMEA  Zoologiya İnstitutunun Əsərləri  Cild 34, № 2 ,  Bakı, 2016, s.64-68 5
104 Şərur rayonunun fərdi təsərrüfatlarında   camışlarda parazitlik  edən anoplosefalyat növləri

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Təbiət  elmləri və tibb seriyası. Naxçıvan: NDU:”Qeyrət”, 2016, s. 223-226 4 T.A.Seyidova
105 Naxçıvan Muxtar Respublikasi şəraitində buzovların monieziozunun  mövsümi dinamikasi

 

Məqalə Azərbaycan Baytarlıq Elmi-Tədqiqat  İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi

“BETİ-nin yaradılmasının 115 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları, Cild 34

Bakı, 2016, s.133-137

5
106 Cryptosporidiosise enfekte buzağıların kanında morfoloji gösterge

 

Məqalə Buzağı hastalıklar sempozyumu.  Van, Turkiye 26-29 Nisan 2017

s.53-56

3 M.M.Seyidli
107 Naxçıvan Muxtar respublikasının dağətəyi ərazilərində iribuynuzlu heyvanlarda tizanieziozun  mövsümi dinamikasi

 

Məqalə  Gəncə Regional  Elm  Mərkəzinin “Xəbərlər məcmuəsi” №2 (68). Gəncə 2017, s.39-42

 

4
108 Helmintozlarda patogenezin xüsusiyyətləri

 

Məqalə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Naxçıvan. Cild 13, №2. Naxçıvan, 2017, s.91-93. 3 T.A.Seyidova
109 Naxçıvan Muxtar Respublikasinda qoyunlarin avitellinozunun epizootoloji xüsusiyyətləri Məqalə AMEA  Zoologiya İnstitutunun Əsərləri  36 cild, Bakı 2017     с.159-163 5
110 Helmint invaziyalarında immunitetin formalaşması

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.(Tibb və təbiət elmləri seriyası). №3 (84). Naxçıvan, 2017, с.13-16. 4
111 Naxçıvan Muxtar Respublikasinda helmintoloji araşdırmalar

 

 

Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.(Tibb və təbiət elmləri seriyası). №3 (88).  № . Naxçıvan, 2017 . , с.210-214. 4
112 Anoplosefaylatların aralıq sahiblərinin otlaqlarda yayılma xüsusiyyətləri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.(Tibb və təbiət elmləri seriyası). №3 (92). Naxçıvan, 2018, с.269-271. 3
113 Sədərək rayonunun fərdi təsərrüfatlarında  camışların  anoplosefalyatozlarının epizootoloji xüsusyytələri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.(Tibb və təbiət elmləri seriyası). №7 (96). Naxçıvan, 2018, с.259-263. 5
114 Anoplosefalyatlarla yoluxmanın  heyvanların hematoloji göstəricilərinə təsiri Məqalə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri.(Tibb və təbiət elmləri seriyası). №3 (100). Naxçıvan, 2019, с.213-217. 5
115 Naxçıvan   Muxtar  Respublikasinin  Arazboyu  otlaqlarının  helmintoloji  qiymətləndirilməsi Məqalə  Aqrar elmin inkişaf perspektivləri. Respublika elmi konfransı.  Naxçıvan 2019.s.161-164 4
116 Naxçıvan Muxtar  Respublikasinin Arazboyu ərazilərində   camışların  anoplosefalyatlarının yayılması Məqalə Baytarlıq elminin inkişaf istiqamətlərində innovasiyaların tətbiqi. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı 2019. S. 249-252 4 M.M.Seyidli
117 Приминение антигельминтных растений при гельминтозах домащних водоплавающих птиц Məqalə Sciences of Europe (Praha, Czech Republic) vol 2, № 38 (2019) с.63-65

 

3