MƏMMƏDOV HƏSƏN ƏBDÜLƏLİ OĞLU

Məmmədov Həsən Əbdüləli oğlu, 22 iyun 1961-ci ildə Şərur rayonunun (Kəngərli rayonu) Xok kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Xok kənd orta məktəbini əla qiymətlərlə (tərifnamə ilə) bitirmiş, 1979-cu ildə D.Bünyadzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı institutunun “Əmtəəşünaslıq” fakültəsinə eksperiment yolu ilə qəbul olunmuş, 1983-cü ildə oranı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1983-85-ci illərdə ordu sıralarında xidmət etmiş, 1985-ci ildən Naxçıvan Muxtar Respublikasında iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrində rəhbər vəzifələrdə çalışmışdır.

1997-ci ildən pedaqoji fəaliyyətə başlamış, Ali Diplomatiya Kollecinin Naxçıvan filialında və Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim kimi çalışmış, 2001-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İqtisad fakultəsində pedaqoji fəaliyyətini davam etdirir.

2007-ci ildə AMEA-nın İqtisadiyyat İnstitutunda “Bazar münasibətləri şəraitində istehsal infrastrukturunun inkişafı” mövzusunda (08.00.01 iqtisadi nəzəriyyə) namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Hazırda “Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafının təmin olunmasının infrastruktur problemləri” mövzusunda doktorluq işi üzərində çalışır.

2017-ci ildən “Dünya iqtisadiyyatı və menecment” kafedrasının dosentidir.

1 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 2 tədris proqramı və ümumilikdə 50 elmi əsərlərin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri                   

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasının iqtisadi həyatına bir baxış.Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat,elm, maarif, ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri məruzələrin tezisləri iyun-1999, Bakı-yurd-1999, 4 s.
 2. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişaf konsepsiyası.Professor müəllim heyətinin 1999-cu il üçün elmi tədqiqatların yekunlarına həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin materialları (30 mart 2000-ci il). Bakı-2000, 3 s.
 3. Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafına təsir göstərən infrastrukturların bəzi nəzəri və metodoloji məsələləri.Kiçik biznes və sahibkarlığın inkişaf problemləri.(111 beynəlxalq simpozium).Bakı, 2003, 3 s.
 4. Bazar münasibətləri şəraitində istehsal infrastrukturlarının bəzi nəzəri və metodoloji məsələləri.Bazar iqtisadiyyatı və milli iqtisadiyyatın inkişaf problemləri.Məqalələr toplusu.Bakı, Elm,2004, 4 s.
 5. Naxçıvan iqtisadi rayonunda istehsal infrastrukturunun mövcud vəziyyəti və inkişafı.Naxçıvanın tarixi, maddi vəmənəvi mədəniyyətinin təbii sərvətlərinin öyrənilməsi (21-22 may 2004-cü il tarixdə keçirilmiş elmi konfransın materialları), Bakı,Elm,2004, 5 s.
 6. Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun inkişaf istiqamətləri.“2003-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetininbüdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri”(17 mart 2004). Bakı İqtisad Universiteti nəşriyyatı, 2004, 2 s.
 7. İstehsal infrastrukturunun iqtisadi artımda rolu.Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri. Məqalələr toplusu, Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2004, 3 s.
 8. Azərbaycanda alternativ enerji mənbəələrindən istifadə imkanları.“Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri” mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları, Bakı, 2004,3 s.
 9. Azərbaycan Respublikasının enerji-yanacaq sənayesinin mövcud vəziyyəti və inkişafı.“Azərbaycan Respublikasında milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətləri” mövzusunda elmi-praktiki konfransın tezis materialları. May 2004-cü il. Bakı, 2004, 3 s.
 10. Naxçıvan MR iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsində istehsal infrastrukturunun rolu.“Audit” jurnalı, Biznes Universiteti.N2-3, Bakı, 2004,4 s.
 11. Müasir dövrdə Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun formalaşması və inkişafında xarici investisiyaların rolu.Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərlər, Bakı, 2004, 4 s.
 12. İstehsal infrastrukturunun formalaşması və inkişafında demoqrafik amillərin rolu.Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər.(28 fevral-01 mart 2005-ci il tarixdə keçirilmiş elmi konfransın materialları) Bakı, “Nurlan”, 2005, Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan bölməsinin elmi əsərləri. 6 s.
 13. Regional iqtisadi mühittə istehsal infrastrukturunun mövcud vəziyyəti və inkişafı.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Xəbərlər.Naxçıvan “Qeyrət” nəşriyyatı, 2005, 4 s.
 14. İstehsal infrastrukturunun nəzəri-metodoloji aspektləri.Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu. Elmi əsərlər, Bakı, 2005 (2). 9 s.
 15. Aqrar sahənin inkişafında istehsal infrastrukturu kimi su təchizatının rolu.Naxçıvan Muxtar Respublikasında Aqrar İslahatların Gedişi və Sosial-İqtisadi Perspektivləri (Naxçıvan Dövlət Univer­sitetində keçirilmiş elmi konfransın materialları).Naxçıvan, 2008, s.56-60.
 16. Sosial-iqtisadi infrastrukturların inkişafında xarici investisiyaların rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkişafında regionların rolu və əhəmiyyəti. Beynəlxalq Elmi konfransın materialları. 18 oktyabr 2008-ci il”.Naxçıvan-2009. s.69-72.
 17. Pərakəndə satış mal dövriyyəsinin nəzəri-metodoloji əsasları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR ictimai elmlər seriyası, №2(34). Naxçıvan,NDU-“Qeyrət”, 2010, s.228-231;
 18. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının nəzəri-metodoloji aspektləri. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi. XƏBƏRLƏR İctimai və Humanitar Elmlər seriyası, CİLD 7, №1, Naxçıvan,“TUSİ”-2011, s.297-301;
 19. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasının reallaşdırılması mexanizmi. Naxçıvan Dövlət Universiteti.ELMİ ƏSƏRLƏR İctimai elmlər seriyası №1(37), Naxçıvan,NDU-“Qeyrət”, 2011, s.156-160
 20. Regionların sosial-iqtisadi inkişaf səviyyələrinin tarazlaşdırılmasına təsir edən amillər. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR İctimai elmlər seriyası,2012 №2(47). s.252-255;
 21. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafının regional problemləri. AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi.XƏBƏRLƏR İctimai və Humanitar Elmlər seriyası, №3, Naxçıvan,“TUSİ”-2013, s.254-260;
 22. Milli iqtisadiyyatın maddi əsaslarının formalaşmasında infrastrukturun rolu. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki iqtisadi problemləri” Respublika elmi konfransının materialları.10-11 dekabr 2013-cü il, Bakı-2013, s.155-157;
 23. Milli iqtisadiyyatın mahiyyəti, məzmunu və quruluşu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR İctimai elmlər seriyası,2014, №2(58), s.191-195;
 24. Naxçıvan Muxtar Respublikası Dayanıqlı inkişaf yollarında.Naxçıvan MR-90 “Elmi əsərlər” Xüsusi buraxılış.2014,№6(62), s.192-195;

25. Dayanıqlı inkişaf konsepsiyası və onun səciyyəvi cəhətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR ictimai elmlər seriyası, 2014, №9(65). s.131-135;

 1. Milli iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafında innovasiyaların rolu.Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatının innovativ inkişaf istiqamətləri” Elmi-praktik konfrans materialları. “Qeyrət” nəşriyyatı, 2015, s.33-36;
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrüfatının dayanıqlı inkişaf istiqamətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR İctimai elmlər seriyası,2015 №2(67). s.226-228;
 3. Naxçıvan MR iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafında aqrar sahənin rolu.NDU-da “Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər” Beynəlxalq Elmi Konfrans.15-16 may 2015,s.159-163;
 4. İqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafına təsir edən infrastrukturların inkişaf qanunauyğunluqları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR ictimai elmlər seriyası, №6(75).NDU “Qeyrət” nəşriyyatı,2016, s.155-162;
 5. H.Əliyev Naxçıvanda davamlı inkişafın banisidir. “H.Əliyev və müasir Naxçıvan iqtisadiyyatı” Beynəlxalq Elmi Konfrans. NDU“Qeyrət” nəşriyyatı, 2016, s.90-94;
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasının davamlı inkişafına infrastruktur siyasətinin təsiri (1995-2015-ci illər). AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi. Naxçıvan müstəqillik illərində:hədəflər,inkişaf,nəticələr (3-4 dekabr 2015-ci ildə ke­çirilmiş elmi konfrans materialları),Naxçıvan, “Əcəmi” NPB, 2016, s. 83-86;
 7. Сущность элементы содержания неуклонного экономического развития. Россия, Волгоградская область, г.Волгоград. Журнал «НАУКА И МИР», Международный научный журнал, №11(51),2017, Том-2, İSSN 2308-4804, c.14-21
 8. Davamlı iqtisadi inkişaf: infrastruktur problemləri. Monoqrafiya. Naxçıvan-2017.“Əcəmi”Nəşriyyat-Poliqrafiya mərkəzi, 240 s.
 9. Роль инфраструктуры в расширении воспроизводства. Москва. Международный научный журнал. №6, 2017.с.24-3.
 10. Направления воздействия инфраструктуры на неуклонное экономическое развитие.Москва. Международный Технико-Экономический Журнал, №6,2017,İSSN 1995-4646,с.21-26;
 1. Davamlı iqtisadi inkişafa təsir obyekti kimi infrastrukturların nəzəri aspektlərinə yanaşma. Naxçıvan Dövlət Universiteti. ELMİ ƏSƏRLƏR ictimai elmlər seriyası, 2017, №6 (87). s.324-329;
 2. Модернизация инновационным путем инфраструктуры в ус­той­чи­вом развитии. XXXVI İNTERNATİONAL SCİENTİFİC AND PRACTİCAL CONFERENCE. “EUROPEAN RESEARCH: İNNOVATİON İN SCİEN­CE, EDUCATİON AND TECHNOLOGY” (LONDON,GREAT BRITAIN, JANUAR 15-16, 2018). london united kingdom.Printed in the STATES OF AMERİCA.Журнал «European research», 2018, № 1 (36), cт.16-19;СвидательстворегистрацииСМИПИ №ФС 77-60217 от 17.12.2014 г. İSSN 2410-2873;
 3. Влияние воспроизводства на устойчивое экономическое развитие. ХХI Международная научная конференция «Современная экономика». Журнал об экономических науках «Бенефицар». Издательский дом «Плутон». СБОРНИК СТАТЕЙ КОНФЕРЕНЦИИ. Кемерово, 22 января 2018, ст.6-10;
 1. CLASSİFİCATİONOF İNFRASTRUCTURES. İnternational Scientific Journal.The oritical & Applied Science, Philadelphia,USA, THOMSON REUTERS, 2018, 02(58), p.35-39;
 2. THE IMPROVEMENT OF INFRASTRUCTURES USING THE LEADING WORLD EXPERIENCE. İnternational Scientific Journal.Theoritical & Applied Science, Philadelphia,USA, THOMSON REUTERS, 2018, 02(58), p.74-80;
 3. Azərbaycanda sosial infrastrukturların mövcud vəziyyəti və davamlı inkişafı.AMEA-nın XƏBƏRLƏRİ “İQTİSADİYYAT” seriyası elmi-praktiki jurnal 2017(noyabr- dekabr).Bakı 2018,115səh., s.28-33;
 4. Sahibkar subyektlərdə infrastrukturların innovativ yolla modernləşdirilməsi.AMEA-nın Naxçıvan Bölməsinin “XƏBƏRLƏR”i. “Tusi” nəşriyyatı, 2018,№1,s.302. s.277-290;
 5. Sivilizasiyanın infrastrukturların artımına təsiri.BAKU 2ND İNTERNATİONAL CONFERENCE OF SCİENCE.1ST OF APRİL, 2018 BAKU/ AZERBAİJAN. S.146-149.
 6. Bazar infrastrukturunun mahiyyəti və iqtisadiyyatın davamlı inkişafında rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”.İctimai elmlər seriyası.2018,№2(91), II cild, “QEYRƏT”-2018. s.155-159;
 7. Davamlı iqtisadi inkişafın müəyyənləşdirilməsində iqtisadi artım modellərinin tətbiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”.İctimai elmlər seriyası.2018, №6(95).Naxçıvan NDU, “QEYRƏT”-2018, s.269-272;
 8. Dayanıqlı iqtisadi inkişafın nəzəri əsasları. Azərbaycan Respublikası Statistika Komitəsi. “Statistika Xəbərləri, №3/2019”il 5, Сild 3, səh.107-108, s.64-74;
 9. Azərbaycanda istehsal infrastrukturunun ekonometrik qiymətləndirilməsi.AMEA İqtisadiyyat İnstitutu, “Elmi əsərıər”, 2019, №4, 261 s., s.5-12;
 10. İnfrastrukturlar davamlı inkişafda iqtisadi artımın endogen amili kimi.Azərbaycanda İqtisadi İslahatların Həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri.Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitunun Elmi əsərlər toplusu. Bakı: 2018, XVIII buraxılış, 293 s. -s.149-163;
 11. Azərbaycanda Beynəlxalq İnfrastrukturların inkişafına Türkiyə ilə münasibətlərin təsiri. “Naxçıvan-Türkiyə Diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə” 29 aprel 2019-cu ildə NDU-da keçirilən Beynəlxalq Konfransın materialları.Naxçıvan:-2018, 198 s. s.115-119;
 12. CURRENT SITUATION ANALİSİS AND ECONOMETRİC ASSESSMENT OF SOCIAL İNFRASTRUCTURES İN AZERBAIJAN.American Scientific Jornal.№(28)/2019. s.53-63.
 1. Davamlı inkişaf şəraitində infrastrukturların inkişafında innovasiyalar.

Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının davamlı inkişafında innovasiyaların rolu” Mövzusunda Respublika Elmi Konfransının materialları,29 fevral 2020-ci il. NDU

52. ”Dayanıqlı inkişaf” konsepsiyasının sosial-iqtisadi mahiyyəti. Naxçıvan MR-in müstəqillik illərindəki sosial-iqtisadi və mədəni inkişafına həsr olunmuş 14-15 avqust 2020-ci il tarixli beynəlxalq konfransın materialları.Naxçıvan -2021.”Əcəmi” nəşriyyatı-poliqrafiya birliyi, 276 s.

53.Azərbaycanda sahibkarlığın innovasiya yönümlü inkişafında innovasiya sisteminin rolu.AMEA-nın Naxçıvan bölməsi.Elmi əsərlər, içtimai və humanitar elmlər seriyası, №3. Naxçıvan, “Tusi”-2021, Cild-17.

54.Davamlı inkişafda iqtisadi artım modellərinə nəzəri yanaşma. NDU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası. Naxçıvan-2021, №2(111), 244 s.

 1. Azərbaycanda innovasiya sistemlərinin inkişaf perspektivləri. NDU. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi inkişaf və müasir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2021, səh.228.
 2. İqtisadi artımın yaradılmasında investisiyaların rolu. “Naxçıvan Universiteti, “Elmi əsərlər”, Naxçıvan: “Nuh”. 2022, №1 s.323
 3. Diversifikasiya yönümlü iri sənaye firmalarında menecmentin təşkili. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin diversifikasiyası beynəlxalq iqtisadi intreqrasiya amili kimi” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları.Naxçıvan-2022 “Nuh” Nəşriyyatı, 362 s.

Kitablar:

1. Menecmentin nəzəri və ümumi əsasları.Dərs vəsaiti.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 1070 saylı, 12.11.2015-ci il tarixli əmri ilə çap olunmuşdur. Naxçıvan “Qeyrət” nəşriyyatı-2016, 206 səh.

2.Davamlı iqtisadi inkişaf: İnfrastruktur problemləri.Monoqrafiya. Naxçıvan, “Əcəmi” nəşriyyatı poliqrafiya birliyi. 240 səh.

Tədris proqramları:

 1. “Ticarətin iqtisadiyyatı” bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Elmi Metodiki Şurasının İqtisad bölməsinin 02.05.2011 tarixli əmri ilə çap olunmuşdur. NDU,protokol №9.
 2. “Kommersiya fəaliyyətinin əsasları” bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı.NDU, 31.01.2017, protokol №5.
 3. “Menecment” bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı. NDU Elmi Şurasının 30.11.2020-ci il tarixli, protokol №4 qərarı ilə çap olunmuşdur.
 4. “Bank menecmenti və marketinqi” magistr hazırlığı üçün fənn proqramı. NU elmi şurasının 04.02.2022-ci il tarixli, protokol № 05 qərarı ilə çap olunmuşdur.
 5. “İqtisadi fikir tarixi” bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı. NU Elmi Şurasının 04.02.2022-ci il tarixli, protokol №05 qərarı ilə çap olunmuşdur.
 6. “Mikroiqtisadiyyat” bakalavr hazırlığı üçün fənn proqramı. NU Elmi Şurasının 04.02.2022-ci il tarixli, protokol №05 qərarı ilə çap olunmuşdur.