Məmmədova Günay Abbas qızı

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

   E- mail:  gunay-memmedli @ mail.ru

1980-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Naxçıvan Musiqi Texnikumunu (Musiqi nəzəriyyəsi ixtisası), 1999-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət fakültəsini (musiqişünaslıq ixtisası), 2005-ci ildə isə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının İfaçılıq fakültəsini (musiqişünaslıq ixtisası) bitirib. Əmək fəaliyyətinə 2001-ci ildən M.Məmmədov adına 1 saylı uşaq musiqi məktəbinə musiqi nəzəriyyəsi ixtisası üzrə müəllim kimi başlamışdır. 2005-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində  işləyir. 2013-cü ildən sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur. 2007-ci ildən Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının üzvüdür. 2011- ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti mükafatına layiq görülmüşdür. 2018-ci ildən Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının dosentidir. “Azərbaycanın Naxçıvan və Türkiyənin Doğu Anadolu bölgələrinin mərasim musiqisinin oxşar və fərqli xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. Naxçıvan musiqi folkloru. Bakı: ADPU mətbəəsi,2012, 234 s. (Monoqrafiya)
 2. Bəstəkar Nəriman Məmmədov. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 128 s. (Dərs vəsaiti)
 3. Tofiq Bakıxanov: Naxçıvan sevincləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2017, 136 s. (Kitab)
 4. Müasir musiqi. Naxçıvan:Qeyrət, 2016, 23s (Fənn proqramı)
 5. Azərbaycan xalq musiqi yaradıcılığı. Naxçıvan:Qeyrət, 2016, 15s (Fənn proqramı)
 6. Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi. Naxçıvan:Qeyrət, 2016, 19s (Fənn proqramı)
 7. Azərbaycan xalq musiqisinin aranjimanı. Naxçıvan:Qeyrət, 2016, 8s (Fənn proqramı)
 8. “Apardı sellər Saranı” xalq mahnısının melopoetik və semantik xüsusiyyətləri. //Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatlna dair tədqiqlər (XXVII kitab). Bakı: Nurlan, 2008,s.151-158
 9. Роль и значение регионального фольклора в развитии культуры народа (на примере музыкального фольклора Нахчывани)// Фольклор в контексте культуры. Материалы Всероссийской научной конференции. Махачкала: 2009,с. 48-49
 10. Naxçıvan musiqi folklorunun janr xüsusiyyətləri. //Dədə Qorqud. Bakı: 2009, №1 (30), s. 135-140
 11. Naxçıvan mövsüm nəğmələrinin lad-intonasiya xüsusiyyətləri// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2010, №2(33),s. 180-182
 12. Naxçıvan aşıq sənətinin janr xüsusiyyətləri // Bilimsel Eksen. Ankara: 2010, №2, s. 158-161
 13. Naxçıvan musiqi folkloru// Qobustan, 2011, №1(151), s. 40-42
 14. Naxçıvanın mövsüm mərasimlərinin metroritmik xüsusiyyətləri//Musiqi dünyası, 2011,№1-2 (46-47), s.57-58.
 15. Региональный фольклор Азербайджана: вопросы и тенденции музыкального фольклора Нахчывана//Iзденiс-Поиск, «Высшая школа Казахстана», 2011, №4, c.151-155
 16. Naxçıvan musiqi folklorunun forma xüsusiyyətləri// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2011, №2,s.138-141
 17. Naxçıvan musiqi folklorunda musiqinin təcəssümü// Elm və həyat, 2011, №4 (449),s. 99-101
 18. Nahçivan Musiki Folklorunun Üslup ve Tür Özellikleri // Kardeş Kalemler, 2012, Nahçivan Özel Sayısı.s.72-76
 19. Gəmiqaya təsvirlərində musiqi və rəqs motivləri// Naxçıvan: İlkin şəhər və Duzdağ (27-28 iyul 2012-ci ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları). Naxçıvan: 2013,s.223-226
 20. Azərbaycan xalq rəqslərinin toplanılması və öyrənilməsiv // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2013, №2(54),s.141-143
 21. Naxçıvan və türk musiqi folklorunda Araz motivi// II Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu. 13-15 Aralık 2011,s.170-176
 22. Azərbaycan xalq oyun havalarının quruluş xüsusiyyətləri// Axtarışlar, Naxçıvan,2014, cild 4, №4,s. 142-145
 23. Azərbaycan xalq musiqisində forma məsələsi// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2015, №1(66),s. 160-164
 24. Azərbaycan aşıq sənəti// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2016, №4 (78),s. 195-199
 25. Bəstəkar Nəriman Məmmədovun mahnı yaradıcılığı// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2017, №1 (82),s. 243-247
 26. Naxçıvan musiqi folklorunda mövsüm və mərasim nəğmələrinin rolu// Qloballaşan dünyada musiqi ənənələri. I Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Bakı, 2017, 26-27 oktyabr. s.182-186
 27. Naxçıvan musiqi folklorunda “Köçəri” yallısının yeri və əhəmiyyəti// Azərbaycanın ən qədim yallılarından biri: “Köçəri”. Naxçıvan,“Əcəmi” 2018,s.74-82
 28. Bəstəkar Tofiq Bakıxanovun baletləri. Toplu. Bakı: Renessans-A, 2020
 29. Bəstəkar-musiqişünas Nəriman Məmmədovun yaradıcılığında muğamların nota yazılma məsələsi// Axtarışlar, Naxçıvan,2020, cild 13, №2(36),s.110-114
 30. Qara Qarayevin “Leyli və Məcnun” simfonik poemasının bədii dəyəri// “Bəstəkar və zaman” Respublika Elmi Konfransının materialları və elmi məqalələr toplusu. Bakı, 20-21 aprel 2021-ci il. S. 91-98
 31. Tofig Bakihanov’un çalışmalarında Nahçıvan konusu// VI Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabı. 30-31 Ekim 2020 / Alanya. səh.186 (məqalə)
 32. Tofig Bakihanov’un çalışmalarında Nahçıvan konusu// VI Uluslararasi Müzik ve Dans Kongresi Özet kitabı. 30-31 Ekim 2020 / Alanya. səh.61(tezis)
 33. Qara Qarayev yaradıcılığı milli zəmin üzərində yüksələn müasirlik abidəsidir// Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət,2020. №4 (105), s.215-218 (məqalə)
 34. Turkish Themes In The Works Of Composer Tofig Bakikhanov// aem.az Elmi iş jurnalı. Beynəlxalq elmi jurnal. Cild 1, say 2. Bakı,2021 səh. 23-25 (tezis)
 35. Cahangir Cahangirov’un Yaratıcılığında Halk Müziğinin kullanımı// VII Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabı. 28-30 may 2021 / İzmir, Çeşme (məqalə)
 36. Cahangir Cahangirov’un Yaratıcılığında Halk Müziğinin kullanımı // VII Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Özet Kitabı. 28-30 may 2021 / İzmir, Çeşme. Səh. 63 (tezis)
 37. Nahçıvan ve Erzurum-Kars folklorunda Nevruz töreni// III Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu. 18-19 mart, 2021
 38. Tofiq Bakıxanov yaradıcılığında Nizami motivləri// VIII Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildiriler Kitabı. 1-3 Ekim 2021/ Azerbaycan, Bakü (məqalə)
 39. Tofiq Bakıxanov yaradıcılığında Nizami motivləri// VIII Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Özet kitabı. 1-3 Ekim 2021/ Azerbaycan, Bakü (tezis)
 40. Aşıq Ələsgər poeziyası Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında. AMEA Naxçıvan bölməsi. Xüsusi buraxılış. Naxçıvan,2021. Səh 168-175. (məqalə)
 41. Azerbaycan müzik folklorünün çeşitliliği bağlamında Nahçıvan bölgesinin düğün ritüelinin incelenmesi. Rast müzikoloji dergisi (Scopus)/ sonbahar , 2022, 10(3) s.329-344 (məqalə)
 42. Naxçıvan musiqi folklorunda yallılar: Köçəri və Tənzərə. “Azərbaycanın sənətşünaslığında Naxçıvan ənənələri” Respublika elmi Konferansı. 15 iyun 2022. (məqalə)
 43. Mourning Ceremony Traditions in Nakhchivan and İgdir- kars Regions. IX Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Qırğızıstan, Bişek. 20-25 Aprel 2022. (məqalə)
 44. Mourning Ceremony Traditions in Nakhchivan and İgdir- kars Regions. IX Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Qırğızıstan, Bişek. 20-25 Aprel 2022. (tezis)