Mirişli Faiq Əqil oğlu

Mirişli FAiq Əqil oğlu 1939-cu ildə NAxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin “Fizika” fakultəsini bitirmişdir. 1973-cü ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinə müəllim və kafedra müdiri təyin edilmişdir. 1979-cu ildən fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent alimlik dərəcəsi almışdır. 30-dan çox elmi məqalənin bir kitabın müəllifidir. Hazırda 2007-ci ildən Elektroenergetika mühəndisliyi kafedrasının dosentidir.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

 

 

 1. Рентгенографическое и электрическкое исследования и системи – – , Седьмой международный конресс кристаллографов Москва СССР I2-2I июля 1966, S.1, И.Г.Исмаилзаде, В.Н.Нестеренко
 2. Синтез рентгенографическое и диелектрическое исследования некаторых новых соедиениия со слоистой структурой, Всесоюзная конфереция по вопросам сегнетоэлектричества и физики неорганических диелектриков .Днепропетровск.25-31 августа 1966, S.1, И.Г.Исмаилзаде
 3. Рентгенографическое и електричиское исследования системи , Кристаллография 14,468,1967, S.4, И.Г.Исмаилзаде, В.Н.Нестеренко, П.Г.Рустамов
 4. Высокотемпературное рентгенографичуское и днелектрическое исследования , Известия АН СССЗ неорганические материалы 3,11,2121 1967, S.2, И.Г.Исмаилзаде
 5. Синтез исследования кристалла , VII Всесоюзная конферанция сегнетоэлектричеству Рига ,май 1968, S.1, И.Г.Исмаилзаде
 6. Рентгенографичуское Исследования ниобата лития при высокич температурах, Кристаллография 13,1,33,1968, S.5, И.Г.Исмаилзаде

В.Н.Нестеренко

 1. Синтез, днелектрическое и рентгенографичуское Исследования некоторых слоистых сегнетоэлектриков типа

, Кристаллография 14,5,933,1969, S.3, И.Г.Исмаилзаде

 1. Некоторые вопросы кристаллохомии сегнетоэлектриков со слоистой структуро, Известия АН СССР серия физическая33,7 1138,1969, S.4, И.Г.Исмаилзаде
 2. Высокотемпературное рентгенографичуское и днелектрическое Исследования , Кристаллография 14,4,738,1969, S.4, И.Г.Исмаилзаде
 3. Рентгенографичуское и нелектрическое исследования некоторых  слоистых  сегнетоэлектриков, Тезисы докладов VII научной конференции по Сегнетоэлектричество . Воронеж 8-11 сентября 1970, S.1, И.Г.Исмаилзаде
 4. Мессбауроэровское исследование новых слоистых сегнетомагнетриков, IX Международный конгресс кристаллографов.Японя г.Кисто август сентяабря  1972 , S.1, Г.Д.Султанов
 5. Синтез и исследование некоторых    новых  слоистых  сегнетоэлектриков, Известия  АН СССР  серия физическая35,9,

1833,1971, S.5, И.Г.Исмаилзаде

 1. Эффект Мессбаура в некоторых слоистых сегнетоэлектриках с размытым фазовым переход, III  Международный  конгресс по  сегнетоэлектричеству.Г.Эдинбург 10-14  сентяабря 1973, Г.Д.Султанов, И.Г.Исмаилзаде
 2. Магнитные свойства и эффект Мессбауэра в сегнетоэлектрике BigTi3Fe5O27, S.7, С.А.Кижаев, Г.Д.Султанов
 3. Мессбауэровский эффект в слоистых сегнетоэлектриках

Bi4Ti2(Nbo15Fe0.5O12Bi5Ti3FeO15, S.3, Г.А.Султанов, И.Г.Исмаилзаде

Касумов

 1. Синтез и исследование новых ренийсодержайших кристаллов, S.3, Т.Х.Курбанов, З.И.Мухтарова
 2. Мессбауэровское исследовие слоистых сегнетоэлектриков

Bi6Ti3Fe2O18, PbBi5Ti3Fe2O18,  Pb2Bi4Ti3Fe2O18, S.3, Г.Д. Султанов

И.Г.Исмаилзаде

 1. Cинтез, рентгеновское и электрическое исследования соединений Bi2ReO6, S.3, Т.Х.Курбанов, А.А.Алиджанов

Э.К.Раджабли

 1. Мессбауэровское исследовие слоистых сегнетоэлектриков сразмытым фазоным переходом, S.3, Г.Д. Султанов, И.Г.Исмаилзаде
 2. Суперварамагнитизм массивного кристалла, S.1, Г.Д. Султанов

Н.Г.Гусейнов

 1. Синтез диэлектрические и рентгенографические исследования некоторых новых слоистых сегнетоэлектриков типа

(ABi)Bi4Ti4FeO18, S.1, И.Г.Исмаилзаде

 1. Рентгенографическое диэлектрическое и Мессбауэровское исследование Li(Fe0,5Ta)O2F, S.4, Г.Д. Султанов, И.Г.Исмаилзаде
 2. Суперварамагнитизм cлоистого сегистоантиферромагнетика Bi7Ti2,5Sn0,5Fe3O21, S.4, Г.Д. Султанов и др
 3. Эффект Мессбауэра в GaS, S.1, Г.Д. Султанов
 4. Синтез рентгенографическое и диэлектрическое исследование кристалла Bi2(Fe0,5Nb0,5)O4F2, S.1, Т.И.Садигов, Р.Б Султанов
 5. Синтез и исследование кристалла Bi2(Nb0,5Fe0,5)O4F2 , S.3, Т.И.Садигов
 6. Вырашивание и исследование кристаллов Agx-1Cux+1Te, S.1, Ш.К.Казымов
 7. Эффект Пула-Френхеля в дислокационных полупроводниках, S.1, З.А.Велиев
 8. Коэффицент захвата дырол на плотных дислокационных рядах в полупроводниках при наличии квантуюшего магнитного поля, S.4, З.А.Велиев
 9. Влияние лонцунтрации магритных ионов на магнитные свойства слоистых кристаллов   Bim+BmO3m+, S.11, Г.Д. Султанов и др
 10. Электричество.Методические указания по решению задач, S.82, З.А.Велиев
 11. Bi4(Ti2Nb0,5Fe0,5)O12 Kristalinin sintezi rentqenoqrafiq,elektrik və Messbauer tədqiqi, S.2
 12. Fotoelektrik üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, NDU Elmi Əsərlər, NDU Qeyrət -2015 № 9(65), S.44-45, V.İ.Hacıyeva, Ş.K.Kazımov , S,Y.Novruzova