Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

 

Mustafayev Abdulla Nəriman oğlu 1965-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunun Əliabad kəndində anadan olmuşdur. 1983-1985-ci illərdə hərbi xidmətdə qulluq etmişdir. 1986-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun tarix filologiya fakültəsinin tarix ixtisasının əyani şöbə üzrə I kursuna daxil olmuş və 1991-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1993-cü ildən 1998-ci ilədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Ümumi tarix” kafed-rasında saathesabı ilə müəllim, 1998-ci ildən 2006-cı ilədək həmin kafedrada baş laborant vəzifəsində, 2006-cı ildən isə həmin kafedrada müəllim vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci ildən baş müəllim vəzifəsinə keçmişdir. 2005-ci ilin dekabrında “XX əsr boyu Qərbi Azərbaycan ərazisindən azərbaycanlıların deportasiyası və Naxçıvan” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Qərbi Azərbaycan ərazisində azərbaycanlıların soyqırımı. Naxçıvan.İctimai-Siyasi,ədəbi-bədii,elmi publisistik jurnal. Naxçıvan.2001. №5. səh.55-59. Məqalə.
 2. Qərbi Azərbaycan ərazisində ermənilərin törətdikləri qanlı cinayətlər (1918-1920-ci illər) Filologiya məsələləri, Bakı “ Nurlan” nəşriyyatı, 2002, №2 səh.252-255. Məqalə.
 3. Qərbi Azərbaycan ərazisində azərbaycanlıların deportasiyası (1948-1953). NDU, Elmi əsərlər 2002, № 9. səh.47-49. Məqalə.
 4. 1918-1920-ci illərdə Zəngəzur hadisələri. Elmi axtarışlar, VIII toplu , Bakı “Nurlan” nəşriyyatı, 2002. səh.89-92. Məqalə.
 5. Qaçqınların Naxçıvanda yerləşdirilməsi. Dünya azərərbaycanlıları:tarix və müasirlik (Elmi- nəzəri toplu) I buraxılış, Bakı Universiteti,Nəşriyyat 2003. səh.105-111. Məqalə.
 6. 1918-1920-ci illərdə Naxçıvan və Zəngəzurda Türk-müsəlman soyqrımları. Tarix və onun problemləri 2003 №3. səh.93-95. Məqalə.
 7. Dağlıq Qarabağ hadisəsi və onun Naxçıvanın ictimai-siyasi vəziyyətinə təsiri. Tarix və onun problemləri 2003, №4. səh.125-128. Məqalə.
 8. 1905-1906-cı illərdə Naxçıvanda ermənilərin təcavüzkarlıq hərəkətləri. Elmi axtarışlar, XII toplu , Bakı “Nurlan” nəşriyyatı, 2004. səh.276-282. Məqalə.
 9. 1918-1920-ci illərdə ermənilərin İrəvan quberbiyasında törətdikləri vəhşiliklər. NDU, Elmi əsərlər 2003, № 13. səh.113-115. Məqalə.
 10. XX əsrin 80-90-cı illərində Azərbaycanlıların deportasiyası və Naxçıvan. Naxçıvan.İctimai-Siyasi,ədəbi-bədii,elmi publisistik jurnal. Naxçıvan.2005.səh.117-125. Məqalə.
 11. 1918-1920-ci illərdə qaçqınlar problemi,onların Naxçıvanda yerləşdirilməsi və yardım göstərilməsi. Tarix və onun problemləri 2005, №1. səh.72-77. Məqalə.
 12. 1948-1953-cü illər deporasiyası və azərbaycanlıların Naxçıvanda yerləşdirilməsi məsələsinə dair. NDU, Elmi əsərlər 2005, № 16. səh.92-95. Məqalə.
 13. XIX əsrdə və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda etnosiyasi proseslər. Naxçıvan:Tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri (9-10 iyun 2006-cı ildə keçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Naxçıvan 2006. səh.113-124. Məqalə.
 14. Vedibasarın erməni təcavüzkarlarına qarşı mübarizəsi. NDU, Elmi əsərlər, Naxçıvan 2007. № 2 (22). səh.42-48. Məqalə.
 15. 1905-1906-cı illərdə Tiflisdə erməni-azərbaycanlı davası. NDU, Elmi əsərlər, Naxçıvan 2008. № 5 (25). səh.41-47. Məqalə.
 16. Azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiya tarixindən. Kültür evreni. Üç ayda bir yayımlanan Uluslararası Hakemli Sosial Bilimler Dergisi. Ankara – Türkiyə 2009, №4. səh.170-179. Məqalə.
 17. Heydər Əliyev milli siyasətinin layiqli davamçısı Avrasiya Kurumu Sempozyum Bildiriləri.   Nizamidən Yunus Əmrəyə Kamal Atatürkdən Heydər Əliyevə uzanan sevgi və barış yolu sempoziumu. (11-12 eylül 2009, Naxçıvan) Ankara–Türkiyə 2010.Səh.61-66. Məqalə.
 18. “Tariximizin qan yaddaşı: soyqrımlar və deportasiya” AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri.İctimai və humanitar elimləri seriyası. № 1. Naxçıvan , Tusi 2010. səh.24-29. Məqalə
 19. Ermənistanın repatriasiya planlarında Naxçıvan NDU, “Elmi əsərlər”i. № 2 (34). Naxçıvan 2010 səh.46-49. Məqalə.
 20. “Heydər Əliyev və Azərbaycanda soyqrım tarixinə ümumdövlət münasibəti”. NDU, Elmi əsərləri, № 1 (29), Naxçıvan 2010. səh.97-102. Məqalə.
 21. Mühazirə mətnləri üzərində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili yolları. “Elm və Təhsil” Bakı-2011. səh.48. Metodik vəsait.
 22. Pedaqoji texnologiyalar və tarixin tədrisində onlardan istifadəyə dair nümunələri. “Elm və Təhsil” Bakı-2011 səh.64. Metodik vəsait.
 23. 1905-1906-cı illərin Naxçıvan hadisələri Qafqaz mətbuatında. NDU, Elmi əsərləri, №2 (39), Naxçıvan 2011. səh.23-27. Məqalə.
 24. Milli müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə tarixinin Naxçıvan səhifələri (XX yüzilliyin 80-90-cı illəri). “Elm və Təhsil”. Bakı – 2012. səh.172. Dərs vəsaiti.
 25. “Türksüz Ermənistan”ın yaradılması istiqamətində atılan addımlar.NDU, Elmi əsərləri, № 1 (45), Naxçıvan 2012. səh.24-30. Məqalə.
 26. “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və Qaçqınlar problem (1918-1920-ci illər)”. AMEA Naxçıvan bölməsi Xəbərlər, İctimai və Humanitar Elmlər seriyası, cild 9, № 1, Naxçıvan 2013. səh.40-48. Məqalə.
 27. Ermənistanın soyqırım və deportasiya siyasətində Naxçıvan. ADPU-nun nəşriyyatı. Bakı-2013. səh-194. Monoqrafiya.
 28. Heydər Əliyev təlimində Naxçıvan-Türkiyə əlaqələrinin inkişaf məsələləri.NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 1 (50), Naxçıvan-2013. Səh-113-118. Məqalə.
 29. Çar Rusiyasının Cənubi Qafqazda müstəmləkəçilik siyasətində erməni faktoru. NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 2 (53), Naxçıvan-2013.Səh-29-36. Məqalə.
 30. XX əsrin sonlarında azərbaycanlıların soyqırımı və deportasiyası. NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 2 (58), Naxçıvan-2014. Səh.46-50. Məqalə.
 31. Muxtariyyət ərəfəsində Ermənistanın Naxçıvana təcavüzkar siyasəti (1917-1923-cü illər).NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 6 (62), Naxçıvan MR-90.Naxçıvan-2014. Səh.103-109. Məqalə.
 32. XX əsrin sonlarında Qərbi Azərbaycandan azərbaycanlıların son deportasiyası. AMEA Naxçıvan bölməsi, xəbərlər. № 3-2015. Səh.42-51. Məqalə.
 33. Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Naxçıvanda yaranmış ağır ictimai-siyasi və iqtisadi vəziyyət (1917-1923-cü illər). Naxçıvan Muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları). “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, 2015.Səh.172-179. Məqalə.
 34. Heydər Əliyev və İranın Naxçıvana yardımı.NDU Elmi əsərlərin ictimai elmlər seriyasının xüsusi buraxılışı. № 6 (71), Naxçıvan-2015.Səh.23-28. Məqalə.
 35. Erməni təcavüzkarlığının artmasında missioner məktəblərinin rolu.AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Xəbərlər. 2016. № 3.Səh.55-68. Məqalə.
 36. Osmanlı dövləti ərazisində erməni xəyanətkarlığı. NDU, “Qeyrət”. Elmi əsərlər №-5-(79). Naxçıvan-2016.Səh.44-51. Məqalə.
 37. Multikulturalizminin geosiyasi, tarixi-mənəvi əsasları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı. Elmi əsərlər. №-2(83). Naxçıvan-2017.Səh.114-119. Məqalə.
 38. Naxçıvan Dövlət Universitetinə dövlət qayğısı. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı. Elmi əsərlər. “Naxçıvan Dövlət Universiteti “50 ildə” elmi konfransın materialları”. Naxçıvan-2017. Səh.147-151. Məqalə.
 39. Erivan və civarında türklere karşı yapılan katliamlar. Tarih ve Kültür Ekseninde Orta Aras Havzası Uluslararası Sempozyumu. Ankara-2018. (cəmi-1087 səhifə).Səh.275-295. Məqalə.
 40. Əski türklərdə təqvim. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı. Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası. №-2(91). Naxçıvan-2018. Səh. 25-29. Məqalə.
 41. 1948-1953 –cü illər deportasiyası və Naxçıvan. Məqalə.
 42. Türkiyə-Azərbaycan siyasi əlaqələrində Naxçıvan, BSU, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, Bakı, 2019, Səh.167-171, Məqalə.
 43. Heydər Əliyev hakimiyyətinin Naxçıvan dövründə Türkiyə ilə münasibətlər. NDU, Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Səh. 21-25. Məqalə.
 44. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdikləri soyqırım arxiv sənədlərində (1918-1920-ci illər). AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası. 2020. №1. Səh. 50-56. Məqalə.
 45. Ermənistanın Naxçıvana qarşı etnik təmizləmə siyasəti. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixdə və günümüzdə respublika konfransının materialları. 22 noyabr 2019-cu il Naxçıvan şəhəri. Tusi-2020. Səh. 196-203. Məqalə.