Nəcəfova Zəminə Məhərrəm qızı

Sənətşünaslıq  üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

E- mail: zaminajafova@gmail.com

Nəcəfova Zəminə  Məhərrəm qızı 1969 – cu ildə Naxçıvan şəhərində  anadan olub. 1988 – ci ildə Naxçıvan Orta İxtisas  musiqi məktəbini  kamança ixtisası üzrə “Fərqlənmə” diplomu  ilə  bitirib. Elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasına daxil olmuş və 1993 – cü ildə buranı  “İfaçılıq”   fakultəsinin Xalq Çalğı Alətləri- kamança  ixtisası üzrə  bitirmişdir.Pedaqoji fəaliyyətə 1986- cı ildə başlayan  Z. Nəcəfova 1991-2017-ci  illərdə  Naxçıvan  Musiqi Kollecində  kamança  müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişdir . 2001 – ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində  əvvəl müəllim, 2008- ci ildən baş   müəllim,  2012-ci ildən isə  dosent  vəzifəsində  çalışır.  2009 – cu  ildə  Bakı  Musiqi  Akademiyası   nəzdində   fəaliyyət  göstərən  Müdafiə  Şurasında “Azərbaycan bəstəkarları   yaradıcılığında  xalq çalğı alətləri  orkestri üçün süita janrının  təfsiri” mövzusunda  namizədlik  dissertasiyası  müdafiə  etmiş   və  “sənətşünaslıq üzrə  fəlsəfə doktoru”  elmi dərəcəsini  almışdır. 2013- cü ildə Azərbaycan  Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  09 iyul 2013 –cü il tarixli qərarı ilə Xalq Çalğı Alətləri  kafedrası üzrə Dosent elmi adı  almışdır. 2015- ci ildə  Naxçıvan Muxtar Pespublikasının “Əməkdar müəllimi” fəxri adı ilə  təltif  olunub.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

                                                                                              DƏRS VƏSAİTİ

1.Nəcəfova Z.M.Azərbaycan  xalq çalğı alətləri orkestri və süita janrının bəstəkar yaracılığında  yeri. Naxçıvan: Qızıl dağ, 2012, 244 s.

                                                                                       METODİKİ VƏSAİTLƏR

1.Nəcəfova Z.M.Azərbaycan bəstəkarları-nın  xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış  süitalarında Avropa alətlərindən istifadə. Naxçıvan: Qeyrət, 2011, 52s.

2.Nəcəfova Z.M.Azərbaycan bəstəkarları-nın  xalq çalğı alətləri orkestri üçün yazılmış  süitalarında  Naxçıvan mövzusu. Naxçıvan: Qeyrət, 2011, 36s.

                                                                                             MƏQALƏLƏR

1.Nəcəfova Z.M.S.Rüstəmovun “Azərbaycan” süitası. AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” toplusu. 2008,  №1(23), 180-186 s.

2.Nəcəfova Z.M.R.Mirişlinin “Azərbaycan” süitası. “Musiqi dünyası” jurnalı.2008, №1-2(35), s.119-123

3.Nəcəfova Z.M.S.Rüstəmovun “Proqramlı” süitaları. AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “İncəsənət və mədəniyyət problemləri “ toplusu. 2008, №2(24), 111-122 s.

4.Nəcəfova Z.M.R.Mirişlinin “Odlar yurdu” süitası. “Musiqi dünyası” jurnalı.2008, №3-4(37), 170-171 s.

5.Nəcəfova Z.M.H.Xanməmmədovun “Qobustan” süitası. AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” toplusu. 2008, №3-4(25-26), s.114-119

6.Nəcəfova Z.M.Azərbaycan besteçilərinin çalışmalarında süit janrı. “Kültür evreni” dergisi. 2009  №1, s.101-105

7.Nəcəfova Z.M.Arif  Məlikovun xalq çalğı alətləri orkestri üçün  I süitası. Musiqi dünyası jurnalı 2009, №1-2, s.144-146

8.Nəcəfova Z.M.S.Ələsgərovun “Naxçıvan lövhələri” süitası. AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun “İncəsənət və mədəniyyət problemləri” toplusu. 2009, №1-2(27-28), s.150-160

9.Nəcəfova Z.M.Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında xalq çalğı alətləri orkestri üçün   süita janrı və onun  tarixi mənzərəsi. Azərbaycan Milli Konservatoriyası “Konservatoriya”.2010, №2(8), s.233-240

10.Nəcəfova Z.M.Xəlil Cəfərovun Azərbaycanın İrəvan bölgəsinə həsr olunan “Rəqs” süitası. Azərbaycan Milli Konservatoriyası “Konservatoriya”.2011, №4(14),s.18-

11.Nəcəfova Z.M.H.Xanməmmədovun proqramlı əsərləri sırasında “Abşeron” süitası. L.Kərimov adına Azərbaycan xalçası və Xalq Tətbiqi Sənəti Dövlət Muzeyi.

“Təsviri və dekorativ-tətbiqi sənət məsələlər”i. 2011, №2(8), s.71-78

12.Nəcəfova Z.M.N.Məmmədovun “Naxçıvan” süitası. NDU-nun “Elmi xəbərlər”i.Humanitar 2016(74) səh.155-163

13. Nəcəfova Z.M. Azərbaycanda musiqi sənətinin yaranma tarixinə nəzər. NDU  “Elmi əsərlər” Humanitar elmlər seriyası.  2020. № 1.(102) II cild, səh.160-163.

14. Nəcəfova Z.M. Nazim  Quliyevin  “Nəqşi-cahan” süitası  Naxçıvan, NDU,”Qeyrət” nəşriyyatı. 2020. Humanitar elmlər seriyası. №4 (105)

15. Nəcəfova Z.M. “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafında Naxçıvan bəstəkarlarının rolu”,Hodja Akhmet Yassawi 5th International Conference

     on Scientific Research. Full Text Book. Volume-1 2021

16. Nəcəfova Z.M. “ Kamança musiqi aləti tarixi mənbələrdə”.  NDU Elmi əsərlər  jurnalı  2022-ci il №1 (səh.114)