NƏZAKƏT RZA QIZI İSMAYILOVA

“Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedrasında dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

İsmayılova Nəzakət Rza qızı 6 yanvar 1961-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Naxçıvan şəhər 1 saylı orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, 1978-ci ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 1980-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakultəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə bitirmişdir. 1985-ci ildənNaxçıvan Sahələrarası Ərazi-Elmi Texniki İnformasiya mərkəzində korrektor vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Keçid dövrü ilə əlaqədar müəssisə öz fəaliyyətini dayandırmışdır.

1992-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsindəbaş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1993-cü ildən isə müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Ədəbiyyatı kafedrasında müəllimtəyin olunmuşdur.

1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin aspirantura şöbəsinə daxil olmuşdur. 1999-cu ildə“Varlıq” jurnalı və Şimali Azərbaycan ədəbiyyatı” (1979-1995-ci illər) adlı dissertasiya mövzusunu müdafiə edərək1999-cu ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adına layiq görülmüşdur.2001-ci ildən Naxçıvan Müəllimlər institutunda Pedaqoji fakültədə dekan mavini vəzifəsində calışmış,2002-ci ildə dosent elmi adına layiq görülmüşdür. 2009-cu ildən 2018-ci ilədək Naxçıvan Dövlət universitetində Tarix-filologiya fakültəsində “Kitabxanacılıq” kafedrasınınmüdiriolmuşdur. Elmi tədqiqat sahəsi Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı və müasir dövr ədəbiyyatıdır. 5 kitabın, 2 metodik vəsaitin,2 proqramın 100-dən cox elmi metodik məqalənin müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi məqalələr

 1. “Varlıq” jurnalı və Azərbaycan ədəbiyyatı. Bakı: Nurlan nəşr, 2009, 136 s.
 2. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı müasir mərhələdə və yaxud “Varlıq” ədəbi məktəbinin nümayəndələri. Bakı: Elm və təhsil nəşr, 2010, 275 s.

KİTABLARDA

 1. Heyət ailəsivə Naxçıvan (Doktor Cavad Heyət haqqında kitab). Bakı: Azərnəşr, 1995, s.122-126
 2. “Varlıq” dərgisi Naxçıvanda tədqiq edildi.// “Bıçaq və qələm” kitabı. Bakı: Təhsil, 2000, s.141-144
 3. Mənalı ömrün səhifələri.(akademik İ.Həbibbəyli haqqında ) kitabÖmrun illəri vəəsərləri. I cild // Bakı, “Elm və təhsıl” , 2009. Səh. 332-331.
 4. “ Varlıq” dərgisinin tədqiqatçıları. // Bir ömrün salnaməsi. kitab / Tərtib edən: Babək D. Məməqani. Təbriz ,2010.səh. 107- 112
 5. Müqəddəs ocağın layiqli övladı . //“Sevindik Vəliyev haqqında” kitab. Yeri görünən işıqlı insan . (Professor Sevindik Vəliyevə həsr edilmiş məqalələr toplusu). Bakı, “Elm və təhsil” nəşr, 2016. səh 122.

DƏRS VƏSAİTİ

 1. Naxçıvan ədəbi mühiti:uşaq ədəbiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri və problemləri. Bakı: Elm və təhsil nəşr, 2016 səh 176

METODİKİ VƏSAİT

 1. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tədrisi prosesində Cənub mövzusununöyrədilməsi. Naxçıvan: Məktəb nəşr, 2006, 56 s.

FƏNN PROQRAMI

 1. Uşaq ədəbiyyatı.Proqram (bakalavrtəhsili üçün).Naxçıvan. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017, s.45
 2. ”İstehsalat təcrübəsi” (kitabxanaçılıq – informasiya ixtisaslı tələbələr üçün) Proqram.Naxçıvan NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı,2017, s.19

TEZİS

 1. Varlıq” jurnalının yaranması və fəaliyyəti. //Azərbaycan Texniki Universitetində gənc alimlərin və aspirantalırn respublikakonfransı tezisləri. Bakı, səh. 78.

MƏQALƏLƏR

 1. “Varlıq” jurnalının yarandığı tarixi şərait və ana dili. “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1995, №2, s.117-123
 2. Uzunömürlü dərgi.// “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1995, №96, s.140-141
 3. Ustad alim H.Nitqi və “Varlıq” dərgisi. Beynəlxalq yubiley elmi ədəbi sessiya. 4 noyabr 1996.// Azərbaycan Universiteti (konfrans materialları). Bakı. s.42- 46
 4. “Varlıq” ın varlığı uğurlu bir hadisədir (18 yaşın mübarək). AMEA-nın “Elm” qəzeti. 1997, 24aprel, №1-2, s.4
 5. Naxçıvandabir şair var.// “Varlıq” jurnalı (Tehran). 1997, №3, s.50-54
 6. “Varlıq” dərgisi və onun ədəbi istiqaməti (19-cu ildönümü). //“Yol” jurnalı (Tehran). 1997, s.83-89
 7. “Varlığ”ın uğurları.// “Bayram”jurnalı. 1997, aprel, №1-2
 8. “Varlıq” jurnalı Dədə Qorqud haqqında. //NDU-nun “Elmi əsərlər”i. Xüsusi buraxılış. 1998, №2, s.67-69
 9. Əli Kəmalinin elmi tədqiqatları. //AMEA-nın “Elm” qəzeti. 1999, 5 yanvar
 10. 20 yaşın mübarək (“Varlıq” jurnalının ildönümü ilə əlaqədar). //“Çıraq” jurnalı. 1999, №2, s.23-26
 11. “Varlıq” jurnalı varlığını tanıtdı.// “Varlıq” jurnalı (Tehran). , №109 1999, s.123-130
 12. Böyük alim Əli Kəmalinin irsi və tədqiqatları.// NDU-nun “Elmi əsərlər”i. Humanitar seriya. №7,2000, s.66-68
 13. “Varlıq” dərgisində Dədə Qorqud dastanlarının tədqiqi məsələləri. //“Varlıq” jurnalı (Tehran). №112, 2000, s.45-47
 14. “Varlıq” dərgisi Naxçıvanda tədqiq edildi.// “Bıçaq və qələm” kitabı. Bakı: Təhsil nəşr, 2000, s.141-144
 15. Şair Savalan haqqında. //“Varlıq” jurnalı (Tehran). №123, 2 aprel, sentyabr, 2001,səh.67-72
 16. Cənubi Azərbaycanda folklor nümunələrinin tədqiqi haqqında. Naxçıvan Regional Elm Mərkəzinin “Əsərlər”i. VI buraxılış, 2001, s.165-167
 17. Səməd Behrənginin pedaqoji fəaliyyəti.// “21 Azər” jurnalı. №13, 2001, s.22- 28
 18. Böyük mütəfəkkir Hə¬mid Nitqininçox¬cə¬hətli yaradıcılığı. //Nax¬çıvan Regional Elm Mərkəzinin əsərləri (VII buraxılış) Bakı, “Elm” nəşriyyatı, 2001, səh. 54- 64.
 19. Ali məktəblərdə uşaq ədəbiyyatı fənninin tədrisinin yeni aspektdə qurulması yol¬ları. //Müasir təlim metodları vəyeni pedaqoji texnologiyanın tə-lim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. NMİ, “Məktəb” nəşriyyatı, 2004, səh. 138- 140.
 20. Mədəni irsimizin güney qolu istiqamətində öyrənilməsi.// AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Azərbaycanda elmin inkişafı: regionlar və problemlər (konfrans materialları). Bakı, “Nurlan”nəş. 2005, səh. 299- 304.
 21. Məmmədağa Şahtaxtılıvə onun əlifba islahatı.// “Elm” qəzeti , 11 mart , 2006.
 22. Müasir uşaq şeirində folklor nümunələri. //Müasir təlim metrdları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransın materialları (26 may 2005), NMİ, “Məktəb”, 2005, səh. 25- 29.
 23. Bağçabanın pedaqoji fəaliyyəti. //NMİ, Xəbərlər, № 2, 2005, səh. 30- 33.
 24. Güney Azərbaycanında folklorşünas tədqi¬qatçılar.//“Körpu” jurnalı, № 8,Təbriz, 2005, səh. 48- 49.
 25. Bağçabanın maarifci baxisları. //Azərbaycan MEA Folklor İnstitutu Elmi Axtarışlar. XXVtoplu, Bakı, “Səda” nəşr, 2006,səh.156- 158
 26. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tədrisi prosesində Cənub möv¬zusunun öyrədilməsi. //Metodik vəsait.NMİ, “Məktəb” nəşr, 2006, səh. 56.
 27. Kərim Məşrufəci Sönməz. //AMEA Naxçıvan Bölməsi,Xəbərlər, № 1, N. Tusi nəş. Naxçıvan 2007, səh. 142-147.
 28. Naxçıvandayaradıcı qadınlar. //Folklor-ədəbiyyat, 2007, № 3, Ankara,səh. 61-66.
 29. Elmimizə dəyərli töhfə.// Elm qəzeti, 19 mart. 2007.
 30. Doktor Həmid Nitqinin poetik yaradıcılığı.// NDU, Elmi əsərləri, № 1 (21), “Qeyrət” nəş, Naxçıvan, 2007,səh . 41- 45
 31. Səməd Behrənginin yaradıcılığında tərbiyəvi mövzularin təhlili. //Müasir təlim metrdları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (may 2007), NMİ, “Məktəb” nəşr, 2007,səh. 62-65.
 32. Naxçıvan ədəbi mühiti və uşaq ədəbiyyatı. Naxçıvan bu gün:// islahatlar, perspektivlər. 5-6 oktyabr 2007. Beynəlxalq simpoziumun materialları. AMEA Naxçıvan Bölməsi, A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitututu, NDU, “Nurlan” nəşr, 2008, Bakı, 7 səh.
 33. Böyük alim, fədakar tədqiqatçı //NDU, Elmi əsərlər,// humanitar elmlər vəpedaqogikaseriyasi№ 4 (24), Naxçıvan, “Qeyrət”, 2008, səh.31- 35
 34. Güney Azərbaycan folklorşünas tədqiqatçılar. // Azərbaycan şifahi xalq yaradıcılığının tədqiqi, təbliği və tədrisi./ Respublika Elmi konfransının materialları. Sumqayıt Dövlət Univerisiteti. 2008, səh. 33- 38
 35. Azərbaycan folklorunutədqiqatçıları. // Respublika elmi konfransının materialları. Slavyanuniversiteti 2009. səh. 42-48.
 36. Ə.C.Bağçaban uşaq ədəbiyyatı. //Armağan kitabı.Ankara, “Akkörpü”nəş. 2007, səh. 227-229.
 37. Mənalı ömrün səhifələri.(akademik İ.Həbibbəyli haqqında ) kitabÖmrun illəri vəəsərləri. I cild // Bakı, “Elm və təhsıl” , 2009. Səh. 332-331.
 38. Səməd Sərdarniyanın yaradıcılığında tarixlik.// NDU-nun elmi əsərləri (humanitar seriya) NDU “Qeyrət nəş, 2010,səh. 73-76
 39. Araz havzası Güney Azərbaycan folklor örnekleri. // Uluslarası Araz havzası Simpoziumu /05-08 iyul,Kağızman.2010.
 40. “ Varlıq” dərgisinin tədqiqatçıları. // Bir ömrün salnaməsi. kitab / Tərtib edən: Babək D. Məməqani. Təbriz ,2010.səh. 107- 112
 41. Güney Azərbaycanda ortaq dil xüsusiyyətləri. // III.Uluslararası Türkiyə Türkçesi Ağız araşdırmaları Çalıştayı . 30Eylül -1 Ekim, Sakarya Universiteti. 2010 .
 42. Azərbaycanın Güney və Batısında “Varlıq” dərgisində ədəbi tənqidin yüksəlişi. // Uluslararası Bilgi Şöleni. Güney Kafkasya Halkları Dil-Tarih-Kültür ilişkileri 25-28 Kasım , Ordu Universiteti. 2010, səh. 459- 469.
 43. Ömrün mənalı salnaməsi. // Bakı. “Elm -təhsil” nəşriyyatı, 2010. 3 səh.
 44. Turk tarihi ve Kazi Burhaneddin yaradıcılığında ana dilli şeir. // Kazi Burhaneddin Uluslararası Çalıştayı 13- 15 Ekim 2011 Sivas şəhəri
 45. Kitab nəşrində ənənə və müasirlik . // Kitabxanaşünaslıq və Biblioqrafiya 2011, səh. 121- 123.
 46. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tədrisi prosesində cənub mövzusunun öyrənilməsi. // NDU. Elmi əsərləri. 2011, №2(42) səh. 246-249.
 47. “Zəngəzur” romanı tarixi bir sənət nümunəsidir. // Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi. Axtarışlar ( folklor, ədəbiyyat, dil, incəsənət və tarix)Elmi toplu, №1 (3)Naxçıvan, 2012,səh. 97- 103.
 48. Qafqazxalqlarının tarixini əks etdirən “Zəngəzur” romanındakı hadisələrin bu günümüzlə paralelliyi. // Beynəlxalq Qafqaz xalqlarının folkloru və lingvokultorologiyası simpoziumu, 18-20 aprel, Tiflis Dövlət Universiteti, 2012. səh. 112- 116.
 49. Gəncəli Səbahinin yaradıcılığında obrazların xarakterik xüsusiyyətləri. //Elmi əsərləri (humanitar elmlər seriyası) № 2, (46) Naxçıvan,NDU “Qeyrət nəş. 2012,səh. 28- 33.
 50. Azerbaycanın filosof şair, dramaturqu Hüseyn Cavidinyaradıcılığındauşaq edəbiyyatı. // “Avrasiya Uluslararası araşdırmalar” dərgisi, №1,2012, səh. 34- 36.
 51. Cənubi Azərbaycan El şairi K.M.Sönməzin yaradıcılığında aşıq şeritərzi. //“Uluslararası aşıq Sümani və aşıqlıq geleneği” Simpoziumu. 31 mays- 2 haziran, Atatürk Universiteti. Ərzurum, 2012.
 52. Güney Azərbaycan ağız ədəbiyyatının öyrənilməsi sahəsində aparılan tədqiqatlar. // VI Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpozyumu. 17-21 sentyabr2012. İtlaya- Milan şəhəri.
 53. Böyük türk şairi ana dili şeirimizin qurucusu Qazi Bürhanəddin. //Uluslararası Türk dili və ədəbiyyatı konqresi 17-19 mays 2013. Saraybosna. Bildiri kitabı II , səh. 119-112.
 54. Güney ədəbiyyatı istiqamətində mədəni irsimizin qorunması.// VII Beynəlxalq
 55. Türk Mədəniyyəti, İncəsənəti və mədəni irsin mühafizəsi simpozyumu. 26-29.iyun2013 Bakı, Qafqaz Universiteti səh. 89-90
 56. Azərbaycan kitabxanalarınıninkişafında Heydər Əliyevin rolu.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu (H. Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş konfrans materialları )2013, səh.56-59.
 57. Təhsil və kitabxana işində kitabxanaçıların rolu.// Azərbaycan Müəllimlər.
 58. İnstitutu. “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: informasiya, texnologiyalar, təhsilin inkişafı” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi konfransmaterialı.. 19-21 noyabr2013.
 59. Ynus Əmrə bir təsəvvüf şairi kimi. // AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutuBöyük türk sufi şairiYunus Əmrənin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş «Yaşayan Yunus Əmrə»adlı Beynəlxalq elmi konfransın materialları.9 dekabr 2013. Elm və Təhsil nəşr.səh 320-328
 60. Dünya kitabxanalarından toplanmış əlyazmaların araşdırılması. // NDU “Elmi əsərlər ”2014, №1 (57) səh. 28-33.
 61. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında türkçülük. // VI. Uluslararası Dünya Dili Türkce Sempozyumu 4-7 aralık. Bursa, Uludağ Universitesi 2013.
 62. Qulamhüseyn Bəydili və onun arasdirmaları. // Elmi əsərlər, humanitar elmlər seriyası №1 (57) Naxçıvan, NDU, Qeyrət nəşriyyat.2014.28-33 s
 63. Kərim Məşrutəçi Sönməzin yaradıcılığında klassik şeir tərzi . // VIII Uluslararası türk kuluturu, sanatı, və kulturel Miras. 15-17 may 2014 Konya, Səlcuk universiteti
 64. Qarabağ tarixin gedişində yaxud türklərıə qarşı soyqırım. //Uluslararası türk dili və ədəbiyyatı konqresi. 23-25 may 2014 Sarayeva Bosna Hersoqavina.
 65. Tofiq Mahmudovun yaradıcılığında tərbiyəvi mövzuların tərənnümü. // Elmi əsərlər (humanitar seriya) №1 (66). NDU “Qeyrət ”nəşriyyatı 2015 səh.233-337
 66. Müqəddəs ocağın layiqli övladı . //“Sevindik Vəliyev haqqında” kitab. Yeri görünən işıqlı insan . (Professor Sevindik Vəliyevə həsr edilmiş məqalələr toplusu). Bakı, “Elm və təhsil” nəşr, 2016. səh 122.
 67. Azərbaycan memuar ədəbiyyatında Əziz Şərif imzası. //Naxçıvan jurnalı. (İctimai siyasi bədi elmi publisistik) № 31,. Əcəmi nəşriyyat, 2015. səh. 134
 68. Şifahi xalq ədəbiyyatı və uşaq oyunlarının araşdırılması. //Çocuk ve Gənclik ədəbiyyatı sipozyumu, 23-25 ekim. İstanbul, 2015.
 69. Heydər Əliyev və Azərbaycan qadını// (H.Əliyevin il dönümü ilə əlaqədar) konfrans, NDU, 8 may 2015.
 70. Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarında qəbilə, tayfa, struktur elmentləri // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin Xəbərləri№ 1, 2016, Tusinəşriyyatı, 79-85 səh.
 71. Mənəviyyat körpüsü “Varlıq” jurnalı haqqında təsüratlar və yaddaş”.// İnam işığı qəzeti 5 may 2016-cı il. İctimai siyasi hüquqi qəzet.
 72. Şəhriyarın “Səhəndiyyə” poemasının əsas ideyası. // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Şəhriyar yaradıcılığında müasirlik mövzusunda,Respublika Elmi konfransı. 22 aprel 2016-cı il, səh 42-47
 73. Uşaq nitqinin formalaşmasında oyunların əhəmiyyəti. // III Beynəlxalq uşaq ədəbiyyatı simpoziumu 21-23 aprel 2016-cı il Qafqaz universiteti.
 74. Tofiq Mütəlibovun uşaq əsərlərinin ideya bədii xüsusiyyətləri. //Elmi əsərlər (Humanitar elmlər seriyası )№4, (78) Naxçıvan NDU. Qeyyrət nəşriyyat. 2016. səh. 10-15.
 75. Eynəlibəy Sultanov mədəni maarif tədbirlərinin fəal təşkilatçısı kimi. //Naxçıvan jurnalı. Əcəmi nəş. 2016.
 76. NaxcıvanMuxtar Respublikasinda milli- mənəvi irsin qorunması və kitabxanalarin intensiv inkişafı. // Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu.VI Respublika Elmi Konfransı.AMEA-nın Milli azərbaycan tarix Muzeyi.23 iyun, Bakı 2016
 77. “Varlıq” jurnalında Məhəmməd Füzuli irsinin araşdırılması, nəşri və təbliği.// Ədəbiyyat məcmuəsi(Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri), XXVII c., Bakı, “Elm və təhsil”, 2016. səh 95-104.
 78. Türkiye’de yaşamış Azerbaycan göç edebiyatının temsilcileri . //IIIUluslararasıHəmzə NigariTürk Dünyası Kulturel Mirası simpozyumu 27-28 ekim Şamaxı
 79. Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatınümunələrinin təhlili və arşdırılması. //Elmi əsərlər (humanitar elmər seriya) №2 (3).Naxçıvan
 80. 2016. Səh. 83-90.
 81. Mənəviyyatkörpüsü, varlığımızı yaşadan “Varlıq” dərgisi.// Ankara, “Varlıq” 1395, №4, 2017. 81-86 səh.
 82. Milli mənəvi irsin qorunması və qalalrın sirri//Naxçıvan qalaları Beynəlxalq Simpozium.08-10 oktyabr. Naxçıvan Dövlət universiteti.2016
 83. Hüseyn Cavid yaradıcılığında uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin araşdırılması “Hüseyn Cavid və müasir gənclik” (Hüseyn Cavid 135) Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 23 oktyabr 2017. Bakı, səh 101-103.
 84. Nahçıvan edebi ortamında çocuk edebiyatı fikir yönü ve sanatsal özellikler. IV Uluslararası cocuk və genclik edebiyyatı simpozyumu. 20-21 ekim 2017.İstanbul..
 85. Məmməd Araz yaradcılığında uşaq ədəbiyyatı nümunələri. //Elmi əsərlər (Humanitar elmlər seriyası )№1, (82) Naxçıvan NDU. Qeyrətnəşriyyat. 2017. Səh 22-26
 86. Naxçıvan regionunda yaranan uşaq ədəbiyyatının tədqiqi vəziyyəti //Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (86) Naxçıvan, NDU.”Qeyrət” nəşriyyatı.Naxçıvan 2017. səh 22-27
 87. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasıtəhsilin inkişafı və informasiya təminatı //Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə Elmi konfransın materialları Qeyrət nəşriyyatı.2017. səh 98-102
 88. Hifzi yaradıcılığı insanları birliyə. Məhəbbətə çağırış.//kağızmanlı Hifzi Uluslararası simpozium (ölümünün 100 illiyinə həsr olunur).07-08-09 nisan 2018.Kağızman
 89. Şəhriyarın Səhəndiyyə və Heydər baba poemalarının müqayisəli təhlili. Şəhriyar türkcənin şairi simpoziumu. İRAM- Ankara universiteti, 10-11oktyabr 2018.
 90. Ağayevanın yaradıcılığında cocuq ədəbiyyatı örnekleri. V Uluslatarası cocuq və genclik ədəbiyyatı. 19-20 ekim, 2018. İstanbul
 91. Yadigarın yaradıclığında uşaq ədəbiyyatının əsas inkişaf istiqamətləri. Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası. N: 05 (94) I cild- NDU, 2018, səh.
 92. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə yaşayan sənətkar və coxcəhətlifəaliyyəti. IBeynəlxalq Agsu simposiumu. 09-10 noyabr 2018
 93. Naxçıvan regionunda xalq maarifmüəssisələri və dərsliklərin yaranması VII-Beynəlxalq konfrans.Orhid-Vodici 17-19 2019. Struqa-Makedoniya
 94. Naxçıvan xalcacılıq sənəti və nüasir dövrün tələbi. Naxçıvan xalçaçılığ: kecmişdən günümüzə. Respublika emi konfransı 28 yanvar 2019. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 95. Naxçıvan regionunda mədrəsə təhsili xalq maarif müəssisələri və tərbiyə sistemi. Naxçıvan MR-nın 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.28 fevral 2019. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət nəş. səh.193-198
 96. İbtidai siniflərdə fəal təlim metodlarından istifadə: tarixdə və günümüzdə. Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr reallıqlar və prespektivlər mövzusunda elmi praktik konfrans. 05 aprel 2019 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu.
 97. Görkəmli alim və bacarıqlı təşkilatcı. Oruc Həsənli: İnsanlığın zirvəsi.(Xatirə kitab) 2019, səh.106-107
 98. “Birinci dinya savaşı dovründəermenilerin yaptıkları saldırıların“Zəngəzur” romanında təsviri.” Uluslararası 20 yuzilin ilk yarısındaturk ermeni ilişkiləri sempoziumu. İgdır universiteti.2019
 99. “Nahçıvan’da Çocuk Edebiyatı ve bedii hususları” VlUluslararası cocuq və gənclik ədəbiyyatı simpoziumu18-19 ekim Bakı-Azərbaycan.2019
 100. Uşaq ədəbiyyatında təlim-tərbiyə məsələlərinin aktualləğı: tarixdə və günümüzdə. Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr reallıqlar və prespektivlər mövzusunda elmi praktik konfrans. 05 aprel 2019 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Səh.116-118
 101. Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarındaelektronkatoloqdan və İKT-dənistifadəyolları.“Muxtariyyat bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil” mövzusunda. Naxçıvan MR-nın 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.28 iyun 2019. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
 102. “Birinci dinya savaşı dovründəermenilerin yaptıkları saldırıların“Zəngəzur” romanında təsviri.” Uluslararası 20 yuzilin ilk yarısındaturk ermeni ilişkiləri sempoziumu. İgdır universiteti.
 103. “Nahçıvan’da Çocuk Edebiyatı ve bedii hususları” VlUluslararası cocuq və gənclik ədəbiyyatı simpoziumu18-19 ekim Türkiyə-Azərbaycan.
 104. Naxçıvan Muxtar Respublika kitabxanalarındaelektronkatoloq vəinnovasiya texnologiyalarının inkişafı. lllUluslararasıDergi KaradenizSosial Bilimlər simpozyumu 19-21 kasım, 2019 Bakı -Azərbaycan. Səh.470-474
 105. Məmmədquluzadə yaradıcılığı tarixdə və günümüzdə uşaq ədəbiyyatı nümunələri kontekstində C.Məmmədquluzadə-150 illik yubileyinəhəsr olunmuş respublika elmi konfransı, 29 noyabr, 2019. NDU.
 106. .“Uşaq və gənclərə kitabxana xidməti” Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022.
 107. .“İqtisadiyyat üzrə elmi ədəbiyyatın biblioqrafiyası”, Naxçıvan Dövlət Universiteti. 2022.
 108. Milli mənəvi dəyərləriərimizin uşaq mütaliəsində rolu (Naxçıvan uşaq folklor

 örnəkləri əsasında) Revista Entrelinduass, Brazilya – 2023, s. WEB OF SCIENCE, e-İSSN:2447-3529 s.2-12

 1. XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan uşaq nəsrinin ideyasi və xüsusiyyətləri (Naxçıvan uşaq nəsri əsasında) s.171-176.

GRANI jurnalı 26 (3) 2023 SKOPS

 1. Həbib Sədulla.-Ədəbi portiretlər, s.105-112- (özbək şair və yazıcıları haqqında məqalələr) Özbəkstan Resbublikasının Azəraycan Respublikasındakı Səfirliyi ( kitab) Bakı. Elm təhsil, 2023 s. 150
 2. Əliyev və Naxçıvan MR kitabxanalarının tarixində mühüm dəyişikliklər və islahatlar. H.Əliyev və  milli dövlətcilik məsələləri. Respublika konfransı 25-26 may 2023 cü il. Naxçıvan uniersiteti. S. 124-128
 3. Təhsil sistemində aktual mövzular və uşaq ədəbiyyatida mənəvi-əxlaqi nəzəri ümumiləşdirilmələr. Ali pedqoji təhsil sistemində elm dünya təcrübəsi və Azərbaycan mövzusunda  beynəlxalq konfrans. Naxçıvam Müəllimlər institutu. 07-08 dekabr 2023
 4. Ə.Abbasov yaradıcılığında “Zəngəzur “ romanının bu günümüzlə paraleliyi. “Qərbi Azərbaycana qayıdış” festifal -konfrans Naxçıvan şəhəri, 23-24 noyabr, 2023 cü il.
 5. Создание школ нового типа в эпоху и написатъ учебники в соответствии с требованиями. Всероссийскаянаучно-практическая конференция международным участием)«Актуалъные проблемы психолого-педагогических исследований:теория, практика и перспективы развития»  Башкирский Государственный Педагогический Университет г. Уфа, 21 апрел 2023 года, 184-190 ст