HÜSEYNBƏYLİ NADİR MÜZƏFFƏR oğlu

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Hüseynbəyli Nadir Müzəffər oğlu 6 sentyabr 1949-cu ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayonu Kükü kəndində anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki Bakı Dövlət Universitetinə) qəbul olmuş, 1979-cu il tarixdə orada tarix ixtisası üzrə tam kurs bitirmişdir.. 1996-cı il tarixdə Naxçıvan Dövlət Universitetində baş laborant, 2010-cu ildən isə müəllim vəzifəsində işləyir.

 

 

 

 

Elmi əsərləri

 1. Naxçıvanda represiya və onun nəticələri. Tarix və onun problemləri.Bakı, 2003, № 2
 2. Şahtaxtılılardan biri. Tarix və onun problemləri Bakı, №4
 1. 1920-30-cu illərdə Naxçı­vanda milli istiqlal savaşı. Pedoqoji Universitetin xəbər­ləri Heydər Əliyevin anadan olmasının 80-illiyiniə həsr həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycan elmi seminarların materialı. Bakı, ADPU, 2003.№3

4.İslah əmək düşərgə­lərində kollektivləşmə. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu Tədqiqlər Bakı, 2004.№4

 1. Naxçıvanda bolşevik­lərin dinə qarşı müba­rizəsi. Tarix və onun problemlər. Nəzəri, elmi, metodiki jurnal. Bakı, 2004. №1
 2. 30-cu illərdə Naxçı­van­da qolçomaqlığın ləğvi. Pedoqoji Universitetin xəbər­ləri.Humanitar və təbiət elmləri seriyası. Bakı, ADPU, 2004,№4
 3. Represiya rejimi.Naxçıvan Dövlət Univer­siteti. Elmi Əsərlər. Naxçıvan, 2004,№4
 4. Naxçıvanda sovet­ləşməyə qarşı müqa­vimət hərakatı. Azərbaycanda elmi inkişafı və regional problemlər, AMEA.60. Bakı, Nuran, 2005
 1. Aprel işğalından sonra Naxçıvanda ictimai siyasi vəziy­yətin kəskin­­ləşməsi. Naxçıvan Dövlət Universi­teti . Elmi əsərləe Naxçıvan, 2010, №2
 2. Represiya qurbanları Ordubad ruhani­lərinə qarşı siyasi avantüra.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərləri. Naxçıvan, 2011, №1.
 3. Naxçıvanda qədim yaşayış məskənləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi,  NDU Naxçıvan ilkin yaşayış və şəhərsalma yeri kimi (20-24 iyul 2011-ci ildekeçirilmiş beynəlxalq simpoziumun materialları) Naxçıvan 2012
 1. Naxçıvanda milli mənəvi dəyərlərin represiyaya məruz qalması. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2012, № 2
 2. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ermənilərin Naxçıvana qarşı ərazi iddiaları və soyqırım siyasəti. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2015, № 2
 3. Naxçıvan ziyalıları represiya illərində. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2016, № 5
 4. AXC-nin süqutundan sonra Naxçıvanda üsyanlar və represiyalar.NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2018, № 5
 5. Moskva Qars müqavilələrinin Naxçıvan tarixində rolu və yeri.NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2018, № 2
 6. AXC-nin süqutundan sonra Azərbaycanda üsyanlar və represiyalar. Azərbaycan Respublikası Kənd təsərrüfat nazirliyi. Azərbaycan dövlət Aqrar Universiteti. AXC-nin 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları Elmi konfransın materialları 23-24 may 2018 Gəncə/Azərbaycan
 7. Represiya qurbanlarından biri. NDU-nin Elmi əsərləri İctimai elmlər seriyası. № 22 Naxçıvan 2019.
 8. Türkçülük məfkurəsinin qazisi və şəhidi. Hüseyn Cavid və dünya ədəbiyyatı. Respublika elmi konfransının marerialları.Bakı 2019.
 1. 28 aprel işğalından sonra Naxçıvan ziyalılarına qarşı tətbiq edilən siyasi avantüra. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları Naxçıvan 2019.
 2. AXC-nin süqutundan sonra Naxçıvanda üsyanlar və represiyalar. NDU-nun Elmi əsərləri. Naxçıvan 2019, № 5
 1. Kəngərlilər nəsli Represiya illərində. “Xəbərlər” ictimai elmlər seriyası . № 6.(103) 2019.
 2. Naxçıvan böyük sınaq illərində (1900-1920-ci illər ) Naxçıvan Universiteti. Elmi əsərlər. № 4. 2019.
 3. 1921-1940-cı illərdə Naxçıvanda ictimai-siyasi mədəni proseslərin inkişafı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri № 4. 2019.
 4. XX əsrdə Naxçıvan bölgəsində erməni vəhşiliyi. Naxçıvan Universiteti “Elmi əsərlər” 2021.№2 (21)
 5. .”Şərq qapısı qəzeti İkinci dünya müharibəsi illərində” “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri № 1.(25) 2022.
 6. “Totalitar rejimin Şahtaxtılar nəslinə qarşıhəyata keçirdiyi siyasi avantura” NDU-nun Elmi əsərləri № 2.  Səh. 14-20. 2022.28.“Totalitar rejimi dövründə Naxçıvanda milli mənəvi və dini dəyərlər” “Naxçıvan” Universitetinin Elmi əsərləri № 2.2022.

  29. XX yüzillikdə Qərbi Azərbaycanda, Naxçıvan dövlətində və Zəngəzur qəzasında erməni vəhşilikləri: Sənədlərin dili ilə. Naxçıvan Müəllmlər İnstitutu, Xəbərlər Naxçıvan, 2023, Çapda