Naxçıvan Dövlət Universiteti müəlliminin elmi məqaləsi yüksək impaktfaktorlu jurnalda dərc olunub

Naxçıvan Dövlət Universiteti müəlliminin elmi məqaləsi yüksək impaktfaktorlu jurnalda dərc olunub

Naxçıvan Dövlət Universiteti “Biologiya” kafedrasının dosenti, pedaqogika üzrə elmlər doktoru Zərövşən Babayevanın elmi məqaləsi Rusiyada dərc olunub. “XXI əsrin yeni kitab formatı- Elektron dərsliklər” adlı elmi məqalə “Elm və təcrübə bülleteni” ( “Bulletın of science and practice” ) adlı yüksək impaktfaktorlu jurnalda nəşr olunub.

Məqalədə müəllif belə qənaətə gəlir ki, ali və orta mək­təb­lər üçün ha­zır­­la­nan dərsliklərin formatı dəyişilməli, metodik, dərs vəsaitləri və dərslik­lə­rin ha­zır­lan­ma­sında elektron və interaktiv formatlara keçilməlidir. Məqalədə həmçinin elektron dərsliklərin üstünlükləri, xüsusilə biologiyanın tədrisində müxtəlif istifadə for­­mat­­ları analiz edilir, dərsliklərin onlayn və ya offlayn rejimdə, kompüter, planşet, mobil telefon vasi­tə­silə is­ti­fadə imkanının olması, əyani vəsaitlərin mövcud­lu­ğu – qrafika, ani­ma­siya, interaktiv fəaliyyət və digər multimedia xü­su­siyyətləri, bö­yük həcmli mə­lumatların saxlanması, mətnlər üzərində qeyd­lə­rin aparılması mümkün­lü­yü, rahat istifadə-axtarış sis­te­mi­nin möv­cud­lu­­ğu araşdırılır. Məqalədə həmçinin bildirilir ki, elektron dərsliklər istifadəçilərin təh­sil prosesində fəal iş­tirak etmək, onların öyrənmə prosesini fərdiləşdirmək üçün optimal şərait yaradır.