Nizami Zülfəli oğlu Quliyev

Quliyev Nizami Zülfəli oğlu 5 iyun 1960-cı ildə Naxçivan MR Şahbuz rayon Biçənək kəndində anadan olmuşdur. 1987-ci ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji insititutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin UTF və əmək ixtisasını bitirmişdir. 1988-ci ildə Babək rayon Şıxmahmud kənd orta məktəbində ixtisası üzrə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1994-cü il dekabr ayından Naxçıvan Dövlət Universitetində Xarici tələbələrin təhsili üzrə baş metodist vəzifəsində işləmişdir. Hazırda FTM və texnologiya müəllimliyi kafedrasında fəaliyyət göstərir. 2018-ci ildə kafedranın dosenti seçilmişdir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Universitetimiz əlaqələr orbitində, NDU Elmi əsərlər,1997№ 1, səh.20-22, Xanəli Kərimli
  2. Устойчивость  упругого  стрежня с  переменной  модулюупрогости находящейся  на  неоднородном основании, Изв.НАНА, серия физ.мат. наук, 2004, с 6, Гаджиев В.Д.
  3. О  вынужденной колебании балки с учетом  линейного сопротивления, Прикладная механика меж.вызовский науч.техн. журнал, № 1,2004, c 6, Гаджиев В.Д
  4. Об устойчивости прямоунольный неперерывной уарогой пластинки лежащей на нелинейном основании, Тезисы  Х межд. Конф. По метем. И и мех. Баку, 2004, s.46, Qadjiev V.D, Qasumov H.M.
  5. Stability of variable thickness plate made of continuous inhomoceneous  material transactions, Issue math. and Mech.sc., Baku,2004, s.181-187, Гаджиев В.Д.
  6. Stability of elastic rod with variable modulus of elasticity situated on non-homogeneous base, AMEA,Xəbərlər,Baku-2004, XXIV, №1, s.217-221
  7. Собственное колебание ортотропной пластинки лежащий на основании Фусса-Винклера, Тезисы  Х межд. Конф. По метем. И и мех.посв.50-летию член-клрр. НАНА, проф. И.Т.Мамедова, Баку,2005, s. 62
  8.  Колебание от движения на перерывно неоднородной упрогой балке находящейся вязкоупругом основани, Прикладная механика-межвузовский  научно-тех.журнал, №2, 2005, Баку, s. 104-108
  9.  О свободной колебании неперерывно неоднородного стрежня квадратичном законе неоднородного сопротивления, «Прикладная механика», № 2 ,2006, s.89-92
  10. Xarici mühitin müqaviməti nəzərə alınmaqla qeyri-bircins çubuq və lövhələrin dayanıqlığı və rəqsi hərəkətləri, “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” beynəlöalq simpozium . Nax.2007, s. 39
  11. Ibtidai siniflərdə əmək təlimi dərslərində qarşıda duran əsas vəzifələr, Azərbaycan  Respublikası Təhsil  Nazirliyi Naxçıvan müəllimlər inst. Nax. 2006, s. 118-119, Bağırov R.
  12. Məktəblilərin peşəseçməyə hazırlanması, Azərbaycan  Respublikası Təhsil  Nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər №1. Nax.2007, s. 226-228
  13. Кустойчивости неоднородной целиндрической оболочки кругового попеоечного сечения, Fizika, riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfrans. Nax. 2008, s.47, Гаджиев В.Д, Гасымов Г.М.
  14. Axisymmetric form of stability loss of an inhomogeneous cylindrical shell of annular cross section, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, № 4, Bakı- 2008, s. 127-132, Gadjiev V.D., Gasymov H.M
  15. Free vibrations of laterally stiffened medium-filled cylindrical shells under axial compression and with regard to friction, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, “Proceedings”, Riyaziyyat və mexanika institutunun əsərləri,  XXXI, Baku-2009, s.195-200, Jafarova  İ.M.
  16. Об осесимметричной формы потери устойчивости неоднородной цилиндрической оболочки , лежащей на неоднородно вязкоупругом основании, Nəzəri və tətbiqi mexanika . № 2, Bakı 2012, s. 121-124, Гасымов Г.М., Mирзоева Б. Д.
  17. Педагогическая инновация как реализация педагогических идей, Bakı şəhəri, Beynəlxalq konfrans, 2014, s.133-136
  18. Texnologiyanın tədrisi metodikası üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün göstərişlər və tapşırıqlar, Bakı, 2014, R.Bağırov, İ.Rüstəmov
  19. Texnologiyanın tədrisi metodikası fənninin proqramı, Bakı, 2014, R.Bağırov, İ.Rüstəmov, E.Maqsudov
  20. Pedaqoji fəaliyyətin təşkili prosesində sistemli-sinergetik yaşamanın əsas cəhətləri, Bakı Avrasiya universiteti “Sivilizasiya jurnalı” , 2015,N5, Müslim Nəzərov
  21. Təhsil menecmentinin  pedaqogika və psixologiya fənni üzrə tədris proqramı, AZTN , ADPU, Bakı 2015 N636
  22. Bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsində peşəseçmənin rolu, NDU  “Qeyrət ” nəşriyyat 2016 Elmi əsərlər 6(74), R.Tağıyeva, R.Bağırov,
  23. Əməyin mühavizəsi və təhlükəsizliyi, NDU elmi şurasının 30mart 2016 tarixli 8N-li protokolu əsasında təsdiq edilmişdir, R.Bağırov, İ.Rüstəmov
  24. Metalların emal texnologiyası, NDU elmi şurasının 30mart 2016 tarixli 8N-li protokolu əsasında təsdiq edilmişdir, R.Bağırov, İ.Rüstəmov
  25. Təhsil fenomeni metodoloji plürallizm müstəvisində, NDU Elmi əsərlər №2 (83) 2017, Səh: 196-200, Müslüm Nəzərov
  26. Su təsərrufatı sistemlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi alqoritmi, AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər. təbiət və texniki elmlər seriyası. Naxçıvan, “Tusi”-2017, Cild 13  №2, V. Əsgərov, R.  Bağırov
  27. Şagirdlərdə peşələrə meyl və maraqların yaradılması yolları,Naxçıvan Müəllimlər institutu. Xəbərlər.  CilD:13№2, 2017 «Məktəb», R. Tağıyeva,  R.  Bağırov
  28. Peşəseçmə və istehsalatın əsasları, Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018, 8 səh, R. Tağıyeva, R.  Bağırov
  29. Tikiş texnologiyası praktikumu, Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018, M.Nəzərov
  30. Yeniyetmələrin peşəseçməyə hazılanmasının mahiyyəti və vəzifələri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi əsərləri, 2018, səh.138-143
  31. . Müasir təhsil paradiqmalarının fəlsəfi əsasları, NDU,  Elmi əsərlər,  №2(91),. 2018
  32. Ağac emal edən dəzgahlar, Naxçıvan,2019, 16 səh, İ.Rüstəmov,R.Bağırov
  33. Ağac materiallarının mütərəqqi üsullarla emal texnologiyası, Naxçıvan,2019, 20 səh, F.Hacıyeva, R.Bağırov
  34. Texnologiyanın tədrisində kurikulumdan istifadə, NDU,  Elmi əsərlər,  №1(97),. 2019, s. 173-174
  35. “Peqaqoji texnologiya” və “Modul təhsil texnologiyası”nın nəzəri əsasları, NDU. Elmi əsərlər. №2(99) 30.04.2019. Naxçıvan -2019, s. 94-98, Nizami Quliyev, Müslüm Nəzərov
  36. Texnologiyanın tədrisində kurikulumdan istifadə, NDU. Elmi əsərlər. №1(98), 29.03.2019 Naxçıvan -2019, s.178-179, Nizami Quliyev
  37. Dəyişən qalınlıqlı qeyri-bircins lövhənin sərbəst rəqsləri haqqında, NDU. Elmi əsərlər. №2, 15.05.2019. Naxçıvan, “Tusi” -2019, cild 15, s. 256-259, Nizami Quliyev, Hüsaməddin Qasımov
  38. Şagirdlərin peşəseçməyə hazırlanmasının pedaqoji texnologiyaları, Xəbərlər. №2 (56). Naxçıvan-NMİ, “Məktəb”, 2019, s. 67-71, N.Quliyev, R.Bağırov, C.Qurbanov
  39. Основные направления развития глобальной системы  образования, Висник, 2(15) Национального авиацийного университету, Киев 2019, s. 25-32, N.Quliyev

E- mail: nizamiquliyev8@gmail.com