Qədimov Əsgər Nadir oğlu

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor

1947-ci il iyunun 22-də Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1965–ci ildə Naxçıvan şəhər C.Məmmədquluzadə adına 2№-li orta məktəbi bitirmişdir. Bir il Şərur rayonunun Gümüşlü mədənində fəhlə və baş laborant işləmişdir. 1966-cı ildə sabiq V.İ.Lenin adına APİ-nin tarix-filologiya ixtisası üzrə I kursuna daxil olmuş, 1970-ci ildə həmin ixtisası bitirib. APİ-nin Naxçıvan filialında metodist vəzifəsinə təyin olunub. Bir il işlədikdən sonra 1971-ci ilin mayında hərbi xidmətə çağırılmış, 1972-ci ilin mayında hərbi xidməti borcunu yerinə yetirib. 1972-ci il may ayında ədəbiyyat kafedrasında laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur və saathesabı mühazirə və seminarlar aparmışdır. 1972-1973-cü tədris ilində ədəbiyyat kafedrasının ştat müəllimi vəzifəsinə seçilmişdir. 1976-cı ildə APİ-nin aspiranturasına daxil olub və bitirib. 1983-cü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edib filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi alıb. Müdafiədən sonra ədəbiyyat kafedrasına dosent seçilmişdir. 2005-ci il dekabr ayında doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib. 01 noyabr 2007-ci il tarixdən 2018-ci ilədək kafedraya rəhbərlik edir. 2018-ci ildə “Azərbaycan dilçiliyi” kafedrası nazirlər kabinetinin əmrinə əsasən “Azərbaycan ədəbiyyatı” kafedrasına birləşdirilib və “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” kafedrası yaranıb.  Kafedra yenidən yarandıqdan sonra bu günədək kafedraya rəhbərlik edir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Fəqir Ordubadi. Ağlar qələm əlimdə (Fəqir Ordubadinin türkcə divanının tərtibi). Bakı: Yazıçı, 1989,8,7 ç.v., 232 s.
 2. Hüseyn Nadim Naxçıvani. Seçmə şeirlər. Hüseyn Nadim Naxçvaninin şeirlərinin  tərtibi. Bakı:Azərnəşr, 1993, 3 ç.v., 72 s.
 3. Divane-Salik Ordubadi. Salik Ordubadinin əlyazma  divanının Azərbaycan və fars dillərində əski əlifba ilə tərtibi. Təbriz: Hadi, 2001, 1186 s.
 4. Salik Ordubadi. Gülşəni-vəhdət. Divan. I cild. Salik Ordubadinin türkcə divanının tərtibi. Naxçıvan: Əcəmi, 2010, 31 ç. v., 248
 5. Qüdsi Vənəndi. Divan. Hacı Mirzə Ağarəhim Qüdsi Vənəndinin divanının tərtibi. I cild. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 27 ç. v.

MONOQRAFİYALAR

 1. Qardaş ədəbiyyatların dostluğu. Bakı: Bilik, 1981, 61 s.
 2. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. Qüdsi Vənəndi. Bakı: Elm, 2003, 23,5 ç.v.,378 s.
 3. Məhəmməd Tağı Sidqinin həyatı və yaradıcılığı. Bakı: Çaşıoğlu, 2004, 9,5 ç.v., 152 s.
 4. Qurbanəli Şərifzadənin həyatı və yaradıcılıq yolu. Bakı: Elm və təhsil,2009, 16,3 ç.v., 263 s.
 5. Əli Məhbus və  əsərləri.(Monoqrafiya  və tərtib).       Bakı: Nurlan, 2009.     7,5ç.v., 120 s.
 6. XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları. İki cilddə (birinci cild 25,5 ç. v, ikinci cild 29 ç. v.). Naxçıvan: Əcəmi, 2017.
 7. Təbriz mətbuatı tarixindən: “Dədə Qorqud” və “Koroğlu” jurnalları ədəbi tarixi yaddaşın işığında. Naxçıvan, “Əcəmi” nəşriyyatı 2019, 36 ç.v., 574 səh.

DƏRSLİK

 1. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2010. 34 ç.v.,547 s.

DƏRS VƏSAİTLƏRİ

 1. Şumerlərin “Bilqamıs” dastanı və Azərbaycan türklərinin folkloru. Ali məktəblərin filologiya və jurnalistika ixtisasları və həmin ixtisaslar üzrə magistratura üçün dərs vəsaiti. Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2011, 4 ç.v., 53 s.
 2. XIX-XX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı fənlərindən bəzi mövzuların tədrisinə dair elmi-metodik tövsiyə və göstərişlər. Ali məktəblərin ibtidai sinif müəllimliyi, filologiya və jurnalistika ixtisasları üçün dərs vəsaiti. Bakı: ADPU, 2011, 6 ç.v., 88 s.

PROQRAMLAR

 1. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti (“Əncüməni-şüəra”). Ali məktəblərin filologiya fakültələrinin IV kurs tələbələri üçün xüsusi kurs proqramı. Bakı: ADPU, 1990, 13 s.
 2. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti. Seçmə fənn. Ali məktəblərin filologiya ixtisasları və  həmin ixtisaslar üzrə  magistratura  üçün   Bakı: ADPU, 2010, 3 ç.v.,48s.

TƏRTİB KİTABLARA MÜQƏDDİMƏ VƏ ŞƏRHLƏR

 1. İşığa həsrət şeirlər (Fəqir Ordubadinin “Ağlar qələm əlimdə” kitabına müqəd­di­mə). Bakı:Yazıçı, 1989, səh.3-26
 2. Qeydlər və şərhlər (Fəqir Ordubadinin “Ağlar qələm əlimdə” kitabına qeydlər  vəşərhlər. Bakı:Yazıçı, 1989 , səh. 190-2
 3. Yaddaşlarda yaşayan şair (Hüseyn Nadim Naxçıvaninin“Seçmə şeirlər” kitabına  müqəddimə).Bakı:Azərnəşr, 1993, səh.3-18
 4. İzahlar (Hüseyn Nadim Naxçıvaninin“Seçmə  şeirlər” kitabına  izahlar).Bakı:Azərnəşr, 1993, səh.58-63
 5. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti və Məhəmmədqulu Salik Ordubadi (Salik Ordubadinin əlyazma divanına   müqəddimə  (Latın  qrafikası və əski əlifba ilə.Latın qrafikası ilə səh.1-54, əski əlifba ilə səh. 2-72). Təbriz: Müəsseye çap və nəşre Hadi, 2001.
 6. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti və Məhəmmədqulu Salik Ordubadi (Salik Ordubadinin türkcə divanına müqəddimə). Naxçıvan:Əcəmi, 2010, səh.3-50
 7. Qeyd və şərhlər (Salik Ordubadinin türkcə divanına qeydlər vəşərhlər). Naxçıvan:Əcəmi, 2010, səh.211-246

KONFRANS MATERİALLARIVƏ MƏQALƏLƏR

 1. Cəlil Məmmədquluzadə və mollanəsrəddinçilərin ədəbi və  publisist   fəaliyyəti
 2. “Zakavkazye” qəzetində (1906-1914-cü illər). Azərbaycan ali məktəb aspirantlarının I Respublika elmi konfransının materialları, humanitar elmlər bölməsi. S.M.Kirov adına ADU, 1978, 9-10 iyun, s.15-17
 3. “Zakavkazye” qəzeti    və Azərbaycan teatrı (1906-1914-cü illər). Azərbaycan  ali  məktəb  aspirantlarının II Respublika  elmi konfransının materialları, humanitar elmlər bölməsi. M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu. 13-15 noyabr 1979, s.138
 4. “Zakavkazye” qəzeti  və bədii tərcümə məsələləri. Azərbaycan  ali  məktəb  as-
 5. pirantlarının III Respublika elmi konfransının materialları, humanitar  elmlər bölməsi. Azərbaycan   Politexnik  İnstitutu, 15-17 dekabr 1980, s.400-406
 6. Zaqafqaziya rusdilli mətbuatı və ədəbiyyat məsələləri (1906-1914-cü illər). Azərbaycan  ali  məktəb aspirantlarının  V  Respublika elmi konfransının materialları, X-XIX bölmələr. Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu, 21-22 dekabr 1982, s.40
 7. Bir qəzəlin izi ilə. “Elm və həyat” jurnalı. 1984, №5, s.22-24
 8. Ali məktəbdə “Əncüməni-şüəra” ədəbi məclisinin tədrisinə dair. “Yenidənqurma və Pedaqoji İnstitutda ümumi elmi fənlərin   tədrisinin  təkmilləşdirilməsi məsələləri” adlı  elmi-metodik   konfransın  materialları. Akad. Y.H.  Məmmədəliyev  adına Naxçıvan  Dövlət Pedaqoji İnstitutu, dekabr 1987, s.200-202 (Zeynalov M.)
 9. Pedaqoji institutların filologiya fakültəsində Azərbaycan dili və  ədəbiyyat  dərslərinin   tədrisində   təsəvvüf poeziyası  terminlərinin   aşılanması yolları. “Yenidənqurma və  Pedaqoji İnstitutda ümumi elmi  fənlərin   tədrisinin  təkmilləşdirilməsi məsələləri” adlı  elmi-metodik   konfransın  materialları.  Y.H. Məmmədəliyev  adına Naxçıvan  Dövlət Pedaqoji İnstitutu, dekabr 1987, s.182-184 (Zeynalov M.)
 10. Lirik əsərlərin ifadəli oxusu. Azərbaycan nitq mədəniyyəti   problemləri.  Elmi-metodik  konfransın  materialları,  18 dekabr 1987, APİ və Nəsimi adına Dilçilik  İnstitutu, Bakı, 1988, s.71-72
 11. Naxçıvan MSSR-in dialekt və şivələrində məişət terminləri. Azərbaycan terminologiyası problemləri. Elmi-praktik konfransın materialları. APİ  və Azərbaycan SSR EA Terminologiya  Komitəsi, 25-26 noyabr 1988, s.74-75(Zeynalov M.)
 12. Ali məktəbdə klassik  sufi poeziyası terminlərinin tədrisinə dair. “Azərbaycan  terminologiyası problemləri” elmi-praktik  konfransının materialları. APİ və Azərbaycan SSR EA  Terminologiya   Komitəsi. Bakı: APİ, 1988, s.290-291
 13. Naxçıvan şairlərinin yaradıcılığının bəzi xüsusiyyətlərinə dair. Научные  основы изучения материально-духовных  вогатств    НахичеванскойАССР (Тезисы докладов республиканской   научной конференции).  1988, s.120 (Zeynalov M.)
 14. Qüdsi Vənəndinin yaradıcılığı haqqında. AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar   İnstitutunun “Orta  əsr əlyazmaları və Azərbaycan  mədəniyyəti tarixi problemləri”nə  həsr  olunmuş II Respublika elmi-nəzəri konfransın materialları. Bakı: Örnək, 1991, s.54-58
 15. Ədəbi qaynaqlarda Naxçıvan. “Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan” simpo­ziu­mu­nun materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Bakı: ADPU, 1996, s.187-197
 16. Nahçıvanda novruz geleneklerinin dünü ve bugünü. “Türk dünyasında  novruz”  ikinci bilgi şöləninin materialları. Ankara: 1996, s.232-238
 17. XIX əsr Ordubad şairlərinin yaradıcılığında iqtisadi güzəran problemi. Naxçıvan Universitetində keçirilən “Cəmiyyətin demokratikləşməsi  və  radikal  islahatların  həyata  keçi­ril­­­­məsinin hüquqi bazasının yaradılması problemləri”nə həsr olunmuş elmi konfransin material­ları.  BDU   nəşriyyatı, 1998, s.51-54
 18. Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məsnəviyati-mədəniyyə” əsəri. Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan   Bölməsinin Naxçıvan  MR-in 75  illiyinə həsr olunmuş  “Naxçıvan  MR-də   iqtisadiyyat, elm, maarif, ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri” adlı elmi konfransının tezisləri. Naxçıvan, iyun 1999, s.25-31
 19. XIX əsr Ordubad şairləri arxiv, fraqment və cünglərdə. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar   İnstitutunun “Orta   əsr  əlyazmaları  və Azərbaycan   mədəniyyəti tarixi problemləri”nə həsr olunmuş  VII  Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı:Örnək, 2000, s. 20-124
 20. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində şifahi xalq-aşıq şeiri üslubu. AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Orta əsr əlyazmaları və Azərbaycan  mədəniyyəti tarixi problemləri”nə həsr olunmuş   IX Respublika  elmi-nəzəri konfransının materialları, 23-24 sentyabr. Bakı: Nurlan, 2004, s.283-288
 21. XIX əsr Ordubad  ədəbi mühitində  lirikanın  dini qaynaqları. (“Söz sərrafı” adı altında çap olunmuş Güney  Azərbaycanı  şairi  Hacı Rza   Sərraf  Təbrizinin vəfatının 100 illiyinə həsr olunmuş Təbrizdə və Bakıda keçirilən  elmi  konfransın materialları). Bakı: Əlhüda, 2005, s.69-80
 22. Fəqir Ordubadi. “Elm və həyat” jurnalı, 1976, №12, s.23-24
 23. “Zakavkazye” və Azərbaycan ziyalıları. “Elm və həyat” jurnalı. 1979, №3, s.28-30
 24. Mədəni keçmişimizdən. “Zakavkazye” qəzeti və Azərbaycan teatrı. “Azərbaycan” jurnalı, 1981, №2, s.170-177
 25. Əziz Şərifin ilk teatr resenziyaları. “Qobustan” incəsənət toplusu. 1981, №2, s.53-58
 26. Məhəmməd Tağı Sidqinin maarifçi şeirləri. İran, “Varlıq” jurnalı. 1378, bahar və  yay,  №112-113, s.130-138
 27. Aşıq Abbas Dəhri. İran, Bostanabad Pəyame-Nur Universitetinin “Qozariş” jurnalı, 1383, aban, №2-3, s.29-32
 28. Qüdsi Vənəndi. “Fikir”-Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 1999, №3, s.28-29
 29. Aslanxan Gövhər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. Xüsusi Buraxılış. 1999,  №4, s.113-116
 30. Məhəmməd Tağı Sidqinin maarifçi şeirləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2000, №6, s.32-36
 31. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində Füzuli ənənələri. Məhəmməd Füzuli-500.
 32. Bakı Dövlət Universitetinin nəşri, 2000, s.296-305
 33. Məhəmmədqulu Salik Ordubadi. “Fikir”-Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri. 2001, №6, s.34-35
 34. Usta Zeynalabdin Nəqqaş. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i.  2002,  №9, s.68
 35. Aslanxan Gövhər. Naxçıvan ensiklopediyası. 2002, s.29
 36. Fəqir Ordubadi. Naxçıvan ensiklopediyası. 2002, s.159
 37. Qüdsi Vənəndi. Naxçıvan ensiklopediyası. 2002, s.288
 38. Məhəmmədqulu Salik. Naxçıvan ensiklopediyası. 2002, s.305
 39. Nadim Naxçıvani. Naxçıvan ensiklopediyası. 2002, s.335
 40. Daha bir qəzəlin izi ilə. Ali Diplomatiya Kolleci Naxçıvan Bölməsinin “Ali məktəblər arasında elmi-praktik konfrans”ın materialları. Bakı: Elm, 2002, s.70-75
 41. Məhəmməd Tağı Sidqi və “Şərqi-Rus” qəzeti. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2003, №4, s.183-196
 42. Ordubad ədəbi mühiti və Qüdsi Vənəndi (Nazim Əhmədovun “Vənənd” adlı kitabında ayrıca fəsil). Nazim Əhmədov.”Vənənd”. Bakı Dövlət Universiteti nəşri, 2003, səh.87-102
 43. Qüdsi Vənəndinin gəraylı və qoşmaları. “Körpü” jurnalı, Təbriz, 2003, avqust, №42, s.14-15
 44. Qüdsi Vənəndinin gəraylı və qoşmaları. “Körpü” jurnalı, Təbriz, 2003, noyabr, №43, s.16-17
 45. “Bilqamıs” dastanı və Azərbaycan türklərinin folkloru. “Yağış” jurnalı, Təbriz, 2003, noyabr, №16, s.9-28
 46. Kəblə Nəsir. “Körpü” jurnalı, Təbriz, 2004, bahar, №44, s.31
 47. XIX əsr Ordub adədəbi mühitində tənqidi-realist ədəbiyyat. “Körpü” jurnalı. Təbriz, 2004, bahar,  №45, s.20-23
 48. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində təsəvvüf poeziyası. Bakı Dövlət Unuversitetinin “Xəbərlər”i, humanitar elmlər seriyası, 2004, №2, s.88-95
 49. Qüdsi Vənəndinin Qarabağa bir mənzum məktubu haqqında. AMEA-nın “Xəbərlər”i, humanitar elmlər seriyası. 2004, №3-4, s.41-49
 50. Məhəmməd Tağı Sidqi və “Həblül-mətin” qəzeti. AMEA-nın “Məruzələr” adlı elmi əsərləri,2004, №5-6, s.261-266
 51. Məhəmməd Tağı Sidqinin “Məsnəviyati-mədəniyyə” əsəri. Bakı Dövlət Universitetinin “Xəbərlər”i,  humanitar elmlər seriyası, 2004, №3, s.110-114
 52. Məhəmməd Tağı Sidqi və dövri mətbuat. “Naxçıvan” jurnalı. 2004, №12, s.100-112
 53. Məhəmməd Tağı Sidqi və “Tərcüman” qəzeti. Naxçıvan Dövlət Universiteti­nin “Elmi əsərlər”i. 2004, №13, s.23-27
 54. XIX əsr Ordubad  və  Qarabağ  ədəbi  məclislərinin yaradıcılq əlaqələri. Bakı Slavyan Universitetinin “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin   aktual  problemləri” adlıali məktəblərarası elmi  məqalələr məcmuəsi. 2004,  №4, s.167-175
 55. Məhəmməd Tağı Sidqinin“Heykəli-insanə bir nəzər” əsəri. “Dil və ədəbiyyat” adlı beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2004, №4(42), s.88-89
 56. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində lirikada Nizami və Füzuli ənənələri  (Fəqir Ordubadinin  yaradıcılığı  əsaında). AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Filologiya məsələləri” adlı elmi məcmuəsi. 2004, №IV, s.78-85
 57. Qüdsi Vənəndinin lirikasında Molla Pənah Vaqif  ənənələri. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbi-nəzəri  məcmuə”si. II kitab. Bakı: Nofta-Press, 2004, s.180-184
 58. XIX əsr Ordubad   ədəbi mühitinin Şamaxı ədəbi mühiti ilə yaradıcılıq  əlaqələri. Bakı Dövlət Universitetinin “Xəbərlər”i, humanitar elmlər seriyası, 2005, №3, s.68-74
 59. Məhəmməd Tağı Sidqi və xarici Şərq mətbuatı. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2005, №2, s.259-281
 60. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində Molla Pənah Vaqif ənənələri (Qüdsi Vənəndinin yaradıcılığı əsasında). Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2005, №5, s.3-7
 61. Fəqir Ordubadinin yaradıcılığında aşıq şeiri üslubu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Xəbərlər”i. 2005, №16, s.19-23
 62. Məhəmməd Tağı Sidqinin uşaq hekayələri. “İbtidai məktəb və  məktəbəqədər tərbiyə” jurnalı. 2005,  №1, s.45-50
 63. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində nəzirəçilik əlaqələri. Bakı Slavyan Universitetinin “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual  problemləri”  adlı ali məktəblərarası elmi  məqalələr məcmuəsi. 2005, №2, s.66-73
 64. XIX əsr Ordubad   ədəbi mühitində lirikada Nizami və Füzuli ənənələri (Fəqir Ordubadinin yaradıcılığı əsasında). Bakı Slavyan Universitetinin “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin   aktual  problemləri”  adlı ali məktəblərarası elmi  məqalələr məcmuəsi. 2005, №4, s.160-164
 65. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində aşıq şeiri üslubu. “Dədə Qorqud” jurnalı. 2005,  №3, s.61-73
 66. XIX əsr Ordubad   ədəbi mühitində  maarifçi-realist  ədədəbiyyat. “Dil və ədəbiyyat” adlı beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2005, №2(44), s.86-91
 67. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitinin dörd nümayəndəsi haqqında. “Dil və ədəbiyyat” adlı beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2005, №4(46), s.75-78
 68. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində tənqidi-realist   “Dil vəədəbiyyat”  adlı beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2005, №6(48), s.72-78
 69. XIX əsr Ordubad şairlərinin lirikasında Sədi, Hafiz və Xəyyam ənənələri. AMEA Folklor İnstitutunun “Elmi axtarışlar” jurnalı.2005, XIII  toplu, s.42-50
 70. XIX əsr Ordubad ədəbi mühiti nümayəndələrinin Dərbənd və Gəncə şairləri ilə ədəbi yaradıcılıq  əlaqələri. AMEA Folklor İnstitutunun “Elmi axtarışlar” jurnalı.2005, XIV toplu, s.42-47
 71. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitinin bir aşıq nümayəndəsi haqqında. Bakı Slavyan Universitetinin “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin   aktual  problemləri”  adlı ali məktəblərarası elmi  məqalələr məcmuəsi. 2005,  №5, s.60-64
 72. Ağarəsul Əttar. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə. 2005, I c., s.15
 73. Məhəmməd Tağı Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə. 2005, II c., s.267-268
 74. Nadim Naxçıvani. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. 2 cilddə. 2005, II c., s.241
 75. Aşıq Nəcəfalı. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə. 2005, I c., s.38
 76. Vayxırlı Məmmədcəfər. Naxçıvan ensiklopediyası. 2 cilddə. 2005, II c., s.345
 77. Füzuli ədəbi məktəbinin görkəmli davamçısı. “Körpü” jurnalı, Təbriz, 2005, mart, №47, s.13-15
 78. XIX əsr  Ordubad  şairlərinin lirikasında  Sədi,  Hafiz  və Xəyyam ənənələri. “Körpü” jurnalı, Təbriz, 2005, may, №48, s.15
 79. XIX əsr   Ordubad   ədəbi mühitinində Qasım bəy Zakir ənənələri. “Dil və ədəbiyyat” adlı beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. 2006, №4(52), s.74-77
 80. XIX əsr Ordubad ədəbi mühitində Qasım bəy Zakir ənənələri. “Folklor” adlı ədəbiyyat dərgisi. Ankara, 2007,  №3, s.83-92
 81. Aşıq Veysəlin  ideyalar aləmi. Naxçıvan   Dövlət   Universitetinin “Elmi əsərlər”i, humanitar   elmlər   və pedaqogika seriyası. 2008,  №4(24), s.133-140
 82. “Molla   Nəsrəddin” jurnalı və Türkiyə. AMEA   Naxçıvan   Bölməsinin “Xəbərlər”i, ictimai və humanitar elmlər seriyası. 2009, №1, s.206-213
 83. “Molla   Nəsrəddin” jurnalı və Türkiyə. “Azərbaycan  dili və  ədəbiybiyyatı  tədrisi”  jurnalı. 2009,  №1, s.11-16
 84. Əkbər xan    Naxçıvanski Xurşidbanu Natəvan və onun ailə üzvləri haqqında. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i, humanitar elmlər seriyası. 2009,  №1, s.132-139
 85. Qüdsi Vənəndi  irsinin   ali məktəbdə “Seçmə fənn” kimi tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2009, №1(17), s.80-89
 86. Ali məktəblərin İTPM  ixtisaslarında “Folklor  və  uşaq ədəbiyyatı” mövzusu­nun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Xəbərlər”i. 2009, №3(19), s.56-62
 87. Qurbanəli Şərifzadə Mirzə Fətəli Axundov haqqında. Naxçıvan    Dövlət    Universitetinin “Elmi əsərlər”i, humanitar  elmlər  seriyası. 2010,  №1, s.8-12
 88. Qurbanəli Şərifzadənin Əli bəy Hüseynzadəyə məktubu. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i, humanitar elmlər seriyası. 2010,  №4, s.226
 89. Aşıq Nabatın taleyi və sənəti . NDU-nun “Elmi əsərlər”i, humanitar  elmlər  seriyası. 2011,  №1(40), s.74-79
 90. Eynəli bəy   Sultanov  və Zaqafqaziya rusdilli mətbuatı. Eynəli bəy  Sultanov:  Taleyi və sənəti. Bakı: Elm  və  təhsil, 2011, s.63-107
 91. Aşıq Abbas Dəhri. AMEA Naxçıvan Bölməsi, İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, Folklorşünaslıq şöbəsinin “Axtarışlar” jurnalı. 2011,  №1, s.8-12
 92. Behbud bəy Şahtaxtıli və “Zakavkazye” qəzeti. Naxçıvan MR Ali Məclisi, AMEA Naxçıvan Bölməsi və Naxçıvan Dövlət Universitetinin birgə keçirdikləri Behbud bəy Şahtaxtılının anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransda məruzə. Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2011.
 93. Aşıq Məmmədcəfər. Professor Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransda məruzə. Bakı, 2011
 94. Aşıq Fətullah. Naxçıvan Dövlət   Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2012, №1, s.51-56
 95. Məmməd Səid Ordubadinin atası Fəqir Ordubadi haqqında xatirələr. Məmməd Səid Ordubadi: Taleyi və sənəti. “Əcəmi”, 2012, s.54-94
 96. Vətən həsrətli aşıq-şair. Naxçıvan Dövlət   Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2013, №2(54),  58-67
 97. Ön söz (Qalibə Hacıyevanın “Barışsız dünyamızın Barışı” adlı monoqrafiyasına ön söz). Naxçıvan, “Əcəmi”, 2014. s.9-13
 98. Məhəmməd Tağı Sidqinin ədəbi və maarifçi-publisist fəaliyyəti Azərbaycan və xarici Şərq mətbuatında. Məhəmməd Tağı Sidqi: Həyatı və sənəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2015, s.45-62
 99. Yaddaşlarda yaşayan Yamin Sail. Naxçıvan Dövlət   Universitetinin “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası,2017, №1(82), səh. 3-10
 100. Aşıq Allahverdi(Ağ Aşıq). Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i, humanitar elmlər seriyası,2017, №5(86), səh. 3-9