Qənbərov Həsən Hüseyn oğlu

    Baş müəllim

 

1989-cu ildə Culfa rayon Saltaq kəndində anadan olmuşdur. 2010–cu ildə NDU-nun Təbiətşünaslıq fakultəsinin Baytarlıq ixtisasını, 2012-ci ildə NDU-nun Baytarlıq üzrə magistraturasını bitirib. Əmək fəaliyyətinə NDU-nun Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Baytarlıq ixtisasında müəllim kimi işə başlamışdır. 2013-cü ildən Baytarlıq Elmi-Tədqiqat institutunun doktorantıdır. 2018-   ciildən Baytarlıq təbabəti kafedrasının baş müəllimidir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Quzularda parazitlik edən anoplosefalyatların yetkinlik strukturu. NDU Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013., №1(49), 197-199 s.
  2. Culfa rayonunun dağətəyi zonalarında cavan qoyunların fassiolyozla yoluxma səviyyəsi. NDU Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: problemlər və perspektivlər. Beynalxalq konfrans materialları, 2014 (23-24 may), 112-114 s.
  3. Culfa rayonunun Arazboyu ərazilərində qoyunların fassiolyozla yoluxma səviyyəsi. NDU Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası 2014. №4(60), 151-153 s.
  4. Culfa rayonunun orta dağlıq ərazilərində qoyunların fassiolyozla yoluxması. NDU Elmi əsərləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası 2014, №8(64) 57-59 s.
  5. İqlim dəyişikliyi və parazitar xəstəliklər. NDU, Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 2015 (15-16 may), 108-109 s.
  6. Culfa rayonu ərazisində qoyunların fassiolyozuna qarşı anthelmint preparatların müqayisəli təsirinin öyrənilməsi. NDU Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2015. №7(72), 156-159 s.
  7. Заражение фасциолезом овец на территории Джульфинского района Нахчыванской АР. Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета, № 8 (142), август 2016 с.119-121
  8. Fassiolanın aralıq sahiblərinin Culfa rayonu ərazisində yayılma xüsusiyyətləri. Baytarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi Əsərləri Məcmuəsi. Cild 34, Bakı-2016, 124-126 s.
  9. Culfa rayonu ərazisində qoyunların fassiolyozunun tədqiqi. Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan-2019 278-281 s.