Quliyeva Aynurə Arif qızı

Sənətşünaslıq  üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

E- mail: aynurəquliyeva286@gmail.com

Quliyeva Aynurə Arif qızı 1977-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Naxçıvan şəhər 3 saylı tam orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 1992- ci ildə bitirmişdir.1992- ci ildə Üzeyir Hacıbəyov adına Orta ixtisas Musiqi Texnikumunun  qanun  ixtisasına qəbul olunmuşdur. 1996-cı ildə isə həmin ixtisası bitirmişdir.1996-cı ildə NDU-nun İncəsənət fakültəsinin İfaçılıq kafedrasının XÇA -qanun ixtisasına  qəbul olunmuşdur. 2000 – ci ildə həmin şöbənin qanun ixtisasını fərqlənmə  diplomu ilə bitirmişdir .2000-ci ildə  NDU- nun  Magistratura şöbəsinin XÇA ixtisasına qəbul olunmuş və 2002- ci ildə isə həmin ixtisası bitirmişdir. Əmək  fəaliyyətinə 2002- ci ildən NDU-nun İncəsənət fakultəsinin İfaçılıq kafedrasında müəllim kimi işə başlamışdır. 2008-ci ildən – 2021-ci ilin Oktyabr ayına qədər  NDU- nun İncəsənət fakultəsinin XÇA kafedrasının müdiri işləmişdir. 2011-ci ildən                 

Sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə  doktorudur. 2019- cu ildən  XÇA    kafedrasının dosentidir.

                                                             Dərc olunmuş elmi əsərlər

                                                          METODİKİ VƏSAİT

1.Quliyeva A.A.Türk aləmində Naxçıvan musiqi mədəniyyəti. Naxçıvan: Əcəmi, 2016, 24 s.

                                                          DƏRS  VƏSAİTİ

1.Quliyeva A.A.Naxçıvan yallıları və türk musiqi mədəniyyəti.Naxçıvan.Qeyrət, 2017, №04-153s                                                  

                                                           MƏQALƏLƏR                   

1.Quliyeva A.A.Naxçıvanda mərasimlər və ayinlər. Mədəni-Maarif, 2005, №11, s.30-31

2.Quliyeva A.A.Heydər Əliyev və mədəniyyətimizin inkişafında türkologiya. NDU-nun “Xəbərlər”i. 2005, №17, s.163-165     

3.Quliyeva A.A.“Qaladan qalaya” yallısının ümümtürk xarakteri. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2007, №1(21), s.241-244

4.Quliyeva A.A.Azərbaycan və Türk musiqi folklorlarında oxşar yaradıcılıq xüsusiyyətləri. Musiqi dünyası. 2007, №1-2, s.168

5.Quliyeva A.A.Azərbaycan və Türk musiqisinin müqayisəli təhlilinin bəzi aspektləri. Musiqi dünyası, 2007, №3-4, s.123-124        

6.Quliyeva A.A.Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin inkişafında folklorun rolu. Musiqi dünyası, 2008, №1-2, s.188-189           

7.Quliyeva A.A.Qədim musiqi alətlərimiz haqda nə bilirik. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. 2008, №4 (24), s.276-278 

8.Quliyeva A.A.Музыкальная культура Нахчывана в тюркском мире. Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов.2010, №2, с.148-150       

9.Quliyeva A.A.Musical culture of Nakhchivan in the turkic world. Asian Social Science. Canada: 2011, Vol.7, №5, p.110-113       

10.Quliyeva A.A. Musical culture of Nakhchivan in the turkic world. Asian Social Science, Canada: 2011, Vol. 7, №. 5, p. 110-113. 3 səh

10.Quliyeva A.A.Naxçıvan yallılarının təhlili. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. 2016, ol.4, №3, p.82-86     

11.Quliyeva A.A.Türk yallılarının təhlili. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. 2016, vol.5, №1, p.162-169      

12.Quliyeva A.A.Türk yallılarında şur ladı. Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları. 2016, vol.5, №4, p.123-134

13.Quliyeva A.A. Ü.Hacıbəylinin məqalələrində milli musiqi və teatr mövzusu. Naxçıvan, NDU,”Qeyrət nəşriyyat” 2020 Humanitar elmlər seriyası. №4 (105)

14. Quliyeva A.A. Qanun alətinin yaranması və inkişaf mərhələləri. AMEA Naxçıvan bölməsi İncəsənət Dil və Ədəbiyyat İnistutu “Axtarışlar” jurnalı 2022, №1,

       Cild 16 səh.257-261                                 

                                                                                   TEZİSLƏR

1.Quliyeva A.A.Türk musiqi dünyasında Naxçıvan musiqi mədəniyyətinin motivləri. Sivilizasiyaların dialoqu-Nil çayından Araz vadisinədək, Beynəlxalq

   elmi konfrans, 18 dekabr 2010, s.215-218