Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru professoru

memmedelirehimov@.ru

Məmmədəli Həmzə oğlu Rəhimov 1951-ci ildə Naxçıvan (indiki Babək) rayonunun Qaraqala kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun pedaqoji fakültəsini bitirmişdir.1975-1979-cu illərdə Babək rayonunun Xal xal və Məzrə kənd orta məktəblərində bədən tərbiyə müəllimi işləmişdir.1979-cu ildə müsabiqə yolu ilə Naxşıvan Dövlət Unuversitetinin “Bədən tərbiyəsi” kafedrasına müəllim təyin edilmişdir.2012-ci ildə :Fiziki kamilliyin pedaqoji əsasları” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.2016-cı ildən Naxşıvan Dövlət Unuversitetinin “Bədən tərbiyəsi” kafedrasında dosent, 2018-ci ildən isə professor vəzifəsində işləyir. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən “Qabaqcıl Təhsil İşçisi “ döş nişanı və 2017-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmişdir. 4 dərs vəsaitinin və 40-a yaxın  elmi məqalənin müəllifidir.       Əsərlərindən “Əlbəyaxa döyüş texnikasının öyrədilməsi”, “Cüdo və onun tədrisi metodikası”, “Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi”, “Uçaqlqrın orqanizminin hərtərəfli, harminik inkişafında və stresin sabitləşməsində fiziki tərbiyə və idmandan istifadənin yol və vasitələri”kimi əsərləri təlim tərbiyə prosesində dəyərli vasitələr  kimi qiymətləndirilir.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

1.Alkoqolizmə qarşı mübarizədə idmanın rolu. Məktəbdə  bədən tərrbiyəsi, 1987,  № 4

2.Yeniyetmə idmançıların yarış qabağı psixoloji hazırlığı. Məktəbdə  bədən tərbiyəsi, 1986,  № 5

3.Yeniyetmələrin şəxsiyyətinin hərtərəfli formalaşmasında ƏMH kopleksinin   rolu. Nax. DPİ  8-ci konfrans materialları. Nax. 1987

 1. Hərbi və fiziki kamilliyin təşkilinə dair. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2000,  25-ci bur.
 2. İdman komandaları ictimai birlik formasıdır. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2000.  26-cı bur.
 3. Yeni mərhələdə fiziki tərbiyənin qarşısında duran bəzi problemlər. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2000,  25-ci burax. 2-ci hissə.
 4. Milli idman növlərinin milli mədəniyyətin formalaşmasında rolu. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2001, 29-ci bur.
 5. Müxtəlif idman növlərinin insan şüurunun formalaşmasınxarakterik təsiri.
 6. İdmanın inkişafında sosial-siyasi amillər. Qloballaşma və Azərbaycan Respublikası. Elmi- praktik konfrans. Bakı .Adiloğlu, 20 2002.
 7. Şəxsiyyətin hərtərəfli formalaşması və fiziki tərbiyə. Ekologiya   Fəlsəfə Mədəniyyət,  2002,  33-cü bur.
 8. İdman və fiziki inkişafın dialektik qanunauyğunluqlar. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2002,  31-ci bur.
 9. Fiziki mədəniyyət sistemi və onun yarım sistemləri. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2003, 35-ci bur.

13 Azərbaycan idmançıları Olimpiya oyunlarında. NDU. Elmi əsərləri.  № 14.2004.

 1. Uşaqların fiziki tərbiyəsinin səmərəli təşkili, məlumat texnologiyası və teleinformasiya. Ekologiya Fəlsəfə Mədəniyyət, 2005, 39-cu bur
 2. Fiziki inkişaf prosesində irsiyyət və həyatda qazanılmış keyfiyyətlərin sosial mənəvi mahiyyəti. Azərbaycan Dillər Univer-siteti. Elmi xəbərlər. № 1. 2006.
 3. Milli oyunlar və xalq psixologiyası. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. Xəbərlər, №2.  2006.
 4. Fiziki tərbiyə prosesində bədənin və ruhun tərbiyəsinin vəhdəti. Naxçıvan Müəllimlər İnsti-tutu. Xəbərlər, 2006, № 1(5)
 5. Psixi inkişafı ləngimiş uşaqların fiziki tərbiyəsinin təşkili. Naxçıvan Müəllimlər İnsti-tutu. Xəbərlər 2006 № 4 (8)
 6. Mütəhərrik oyunların və Şərq döyüş növlərinin sosial- fəlsəfi mahiyyəti. Bakı Dövlət Universiteti . Tarix və onun problemləri. № 7. 2007.
 7. Fiziki və mənəvi kamilliyin dialektik vəhdəti. NDU. Elmi əsərləri. № 1(21)2007
 8. Cəmiyyətin inkişafı-nın müasir mərhələsin.də fiziki   tərbiyə  və əhalinin sağlamlıq  məsələləri. Bədən tərbiyəsi və idmanın aktual  problemlərinə    həsr edilmiş  professor- müəllim heyyətinin elmi- praktik konfrans materiallarının tezisləri. Bakı. Fətəlixan Xoyski pr.98. Bakı 2006
 9. Социально-педагогическая сущность физического воспитания в формировании личности школьника. Международный научный журнал №4 2011-г од
 10. Orta məktəblərdə fiziki tərbiyə prosesinin digər fənlərin tədrisi ilə əlaqələndirilməsi və informasiya- kommunikasiya texnologiyalarından istifadə formaları. Naxçıvan Müəllimlərİnstitutu. Xəbərlər  2010  №3 (23)
 11. Orta məktəblərdə fiziki tərbiyə prosesinin digər fənlərin tədrisi ilə əlaqələndirilməsi və informasiya- kommunikasiya texnologiyalarından istifadə formaları. NDU. Elmi  əsərləri. № 2, 2011, 250-255
 12. Müasir dövrdə orta məktəblərdə fiziki tərbiyənin bəzi problemləri. NDU.Elmi əsərləri. № 2(46),2012 .221-226
 13. Mətəbyaşlı uşaqların fiziki tərbiyəsinin tşkili istiqamətləri. Ümumi orta təhsilin müasir problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan 2012.
 14. Universitet idmanı regiondan dünyaya. Naxçıvan. İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi- publisistik jurnal. Naxçıvan 2007.
 15. Normadan artıq çəkisi olan uşaqların fiziki tərbiyəsinin təşkili formaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild 9 № 3. 2013

29 Uşaqların orqanizmi-nin hərtərəfli ,harmonik inkişafında və stressin sabiləşməsində fiziki tərbiyə və idmandan istifadənin yol və  vasitələri. Beynəlxalq Olimpiya elmi konfransının materialları. Bakı. Araz. 2012.

 1. Biomexanika fənnindən mühazirə konspektləri (dərs vəsaiti). Polygraphıc productıon. Bakı 2014.
 2. Fiziki tərbiyə prosesində özünütərbiyənin mahiyyəti və formaları. Təhsil prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları.Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. Mütərcim 2014
 3. İdmanda qələbə qazandıran dopinq sağlamlıq üçün təhlükə mənbəidir. Olimpiya idmanının fizikası, kimyası və fəlsəfəsi. Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı. Araz nəş. -2014
 4. Normadan artıq şəkisi olan uşaqların fiziki tərbiyəsində üzğüçülüyün rolu və əhəmiyyəti. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. Naxşıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. 2014
 5. Əlbəyaxa döyüş texnikasının öyrədilməsi (Dərs vəsaiti.). Naxşıvan. “Əcəmi” nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi. 2015
 6. Əlbəyaxa döyüş fənni üzrə tədris proqramı (Ümumi kurs). Bakaiavr pilləsi üçün. Maxçıvan”Qeyrət” nəşriyyatı 2016
 7. Təbiət fənlərinin tədrisi prosesində şagirdlərin fiziki tərbiyəsinin inkişaf etdirilməsinin imkan və yolları. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texniligiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransşn materialları“Məktəb” nəşriyyatı .Naxçıvan 2016.
 8. Naxşıvan Dövlət Universitetində Bədən Tərbiyəsi və idman 50 ildə. Naxşıvan Dövlət Universiteti 50 ildə” adlı elmi konfransın materialları. ”Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan. 2017
 9. Cüdo və onun tədrisi metodikası ( Dərs vəsaiti). Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan 2018
 10. Zorxanadan güləş arenalarına. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərləri. Naxşıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. 2018
 11. Sinifdənxaric tədbirlər zamanı məktəblilərin fiziki kamilliyinin formalaşdırılmasının yol və vasitələri. “Məktəb” nəşriyyatı

Naxçıvan-2019

 1. Cüdo və onun tədrisi metodikası fənni üzrə tədris proqramı (ixtisas kursu). Bakaiavr pilləsi üçün. Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı Naxçıvan 2019
 2. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsi ( dərs vəsaiti). “Məktəb” nəşriyyatı

Naxçıvan-2019