Raifə Kamil qizi Salmanova

1977-ci ildə Culfa rayonunun Xanağa kəndində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin “Biologiya” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci il həmin universitetin magistratura  pilləsinin “Botanika” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə 2002-ci ildən 2007-ci ilədək Culfa rayonunun Əlincə kənd məktəbində Biologiya müəllimi vəzifəsində işləmişdir. 2007-ci ilin sentyabr ayından 2018-ci ilin sentyabr ayınadək Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Botanika” kafedrasında baş laborant, 2018-ci ilin sentyabr ayından həmin kafedrada tam ştat üzrə müəllim vəzifəsində işləyir. R.K. Salmanova 2013-cü ildən “Botanika” kafedrasının doktorantıdır.  “Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında yayılan Orchidaceae Juss. fəsiləsinin növlərinin bioekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri” mövzusunda  fəlsəfə doktoru  dissertasiyası üzərində tədqiqat işi yekunlaşdırmışdır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Səhləbkimilər fəsiləsinin öyrənilmə tarixi, Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər» jurnalı № 8(64), Naxçıvan, NDU, Qeyrət, 2014. Səh. 28-31.
 2. Naxçıvan Muxtar Respublikası Culfa rayon ərazisinin səhləbləri və onların bioekoloji xüsusiyyətləri. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. 15-16 may 2015, Naxçıvan, NDU, Qeyrət,  2015. Səh.221-223
 3. Dactylorhiza umbrosa var. chuhensis – новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики. Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики.» Естественные и технические науки. №10 2017 (октябрь) Москва-OOO «Типография АзаЛит»-2017. Səh.10-12
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılan Orchis cinsinə daxil olan növlərinin biomorfoloji xüsusiyyətləri. Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri. Beynəlxalq elmi konfrans. 04-05 may 2018, II hissə. Gəncə, 2018. Səh. 122-125
 5. Şahbuz rayonunun Batabat massivinin səhləbkimiləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər» jurnalı № 3(92), Naxçıvan, NDU, Qeyrət, 2018. Səh. 38-41
 6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Dactylorhiza Neck. Ex Nevski – səhləbotu cinsinin bioloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər jurnalı, “Təbiət və texniki elmlər seriyası” №2 Naxçıvan, “Tusi”-2018, Cild 14. Səh. 187-191
 7. Биологические и фитоценологические характеристики нового вида семейства  Orchidaceae Juss. для флоры Нахчыванской Автономной Республики. Журнал «Spirit time», №7 (2018). “NG Verlag”, Dunckerstraße 90 10437 Berlin (Berlin). Səh. 7-11
 8. Naxçıvan MR ərazisində yüksək dağ və subalp çəmənlərində yayılan Orchidaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan bitkilər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Elmi əsərlər» jurnalı № 7(96), Naxçıvan, NDU, Qeyrət, 2018. Səh. 16-19
 9. Dactylorhiza romana (Sebast.) Soo növünün populyasiyalarının qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər jurnalı, “Təbiət və texniki elmlər seriyası” №4 Naxçıvan, “Tusi”-2018, Cild 14. Səh. 187-192
 10. Biological and Phytosenological Features of the Orchidaceae Juss. Family Species New for the Nakhchivan Autonomous Republic Flora. Azerbaijan National  Academy of Sciences PANAS Proceeding of the Azerbaijan National Academy of Sciences (Biological and Medical Sciences) Special Issue Dedicated to the 90th Anniversary of Academician Jalal A. Aliyev Volume 73, Number 2 Baku-Elm-2018. 151-156
 11. Orchis Simia Lam. – Новый вид для флоры Нахчыванской Автономной Республики Федеральное Агентство Научных Организаций, Горный Ботанический Сад Дагестанского Научного Центра Российской Академии Наук Ботанический Вестник Северного Кавказа №1 Махачкала, 2018. 26-29
 12. Использование Ятрышников флоры Нахчыванской Автономной Республики в народной медицине. Международная научно-практическая конференция «Вопросы современных научных исследований» Вестник современных исследований  № 10-3 (25) (октябрь 2018) Научный центр «Орка»- Электронное научно-практическое периодическое издание Сайт: http://orcacenter.ru/journal. 86-87