Rauf Mehralı oğlu Cəfərov

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının baş müəllimi

Tibb üzrə fəlsəfə doktoru

Cəfərov Rauf Mehralı oğlu 1966-жı илдя Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olmuş, 1984-cü ildə Azərbaycan Tibb Unuversitetinin Stomatologiya факцлтясиня дахил олмуш вя щямин ихтисасы 1991-жi илдя битирмишдир. 1991-1992-ci illərdə internatura kursu keçərək həkim-stomatoloq ixtisasını almışdır. 1992-1993-cü illərdə Naxçıvan MR Vərəm Əleyhinə Dispanserdə həkim-stomatoloq, 1993-2005-жi илlərдя Naxчıvan MR Stomatoloji poliklinikasında həkim stomatoloq işləmişdir. 2005-ci ildən İmplan-dent Stomatoloji Klinikasında çalışır. 2013-cü ildən НДУ Тибб факцлтясинин Яжзачылыг вя стоматолоэийа кафедрасында əvvəlcə saat hesabı müəllim, sonra 0,5 ştat мцяллим, 2018-ci ilin iyun ayından 0,5 ştat, 2018-ci ilin sentyabr ayından isə tam ştat baş müəllim вязифясиндя ишляйир. 25 dekabr 2015-ci ildə “Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və stomatoloji xidmətin optimallaşdırılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.Tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. 2019-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə Tərəqqi medalı ilə təltif olunmuşdur.Йени Азярбайжан Партийа­сынын цзвцйям.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Cəfərov R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhali arasında kariyes xəstəliyinin yayılması və intensivliyi // Qafqazın stomatoiloji yenilikləri, 2009, № 5, səh. 56-57.
 2. Qarayev Z.İ., Cəfərov R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əha­linin stomotiloji sağlamlığının öyrənilməsi // Qafqazın stomatoiloji yenilikləri, 2010, № 16, səh. 89.
 3. Cəfərov R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin stomato­loji sağlamlığının öyrənilməsinə müasir yanaşma / Stomatologiyanın aktual problemləri. XVI Beynəlxalq stomatoloji konfrans, Bakı, 23 sentyabr, 2010, səh. 4.
 4. Cəfərov R.M., Abbasov Ə.D.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında iç­məli suların kimyası, tərkibi və stomatoloji xəstəliklər // Qafqazın stomatiloji yenilikləri, 2011, № 17, səh. 50-52.
 5. Некоторые аспекты лечения воспитательных заболеваний паро­донта у детей / Сборник материалов XV международной научно- практической конференции. Киев, Лондон, 7 декабря- 15 декабря 2011 года, стр. 115.
 6. Qarayev Z.İ.,  Cəfərov R.M.  Naxçıvan MR Kəngərli rayonu əhalisi arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və intensivliyinin öyrənilməsi // Qafqazın stomatiloji yenilikləri, 2012, № 18, s. 60-63.
 7. Cəfərov R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin stomato­loji sağlamlığının öyrənilməsi // Qafqazın stomatoloji yenilikləri.  №20-2014, səh. 46-49.
 8. Зейналова Г.К., Гараев З.И., Джафаров Р.М. Опыт проведения школьной образовательной программы здоровья полости рта // Qafqazın stomatiloji yenilikləri, № 20, 2014, səh.7-12.
 9. Cəfərov R.M. Sədərək rayonunda yerli əhali arasında diş kariesinin yayılması və  intensivliyi //  Ə.Ağayevin  Yubileyinə  həsr olunmuş  materiallar    2014. səh. 30.
 10. Cəfərov R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində istifadə olunan içməli suların əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılmasına təsiri // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2014, № 8 (64), səh. 85-87.
 11. Cəfərov R.M. Şərur rayonunda yaşayan yerli əhali arasinda əsas stomatoloji xəstəliklərin epidemiologiyasi // Azərbaycan təbabə­tinin müasir nailiyyətləri. 2014,  № 4, səh. 177-179.
 12. Qarayev Z.İ., Cəfərov R.M. Naxçıvan  Muxtar Respublikasında yerli  əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin epidemiologiyasi // Azərbaycan tibb jurnalı, 2015, № 1, səh. 114-117.
 13. Cəfərov R.M. Ordubad rayonunda yerli əhali arasinda əsas stoma­to­loji xəstəliklərin epidemiologiyasi // Sağlamlıq jurnalı, 2015. № 3, səh. 144-147.
 14. Z ,Cəfərov R.M. Şahbuz inzibati rayonu ərazisində yaşayan yerli əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin epidemiologiyası // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2015, № 7 (72), səh. 97-99.
 1. 3.И.Гараев, Р.М.джафаров. Распространенность основных стоматологических          заболеваний среди населения Нахичеванско Автономной Республики //  Лiки Украiни плюс, 2015, №4 стр. 47-50.
 1. Cəfərov R.M. Naxçıvan şəhərində yaşayan yerli əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin epidemiologiyası // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2016, № 7 (80), səh. 198-203.
 2. Р. Джафаров., Т. Алиев., А. Марданлы. Тяжёлые металлы и здоровье человека.
  // Известия ГГТУ// Медицина фармация, 2020, стр. 65-67.
 3. Cəfərov. R.M., Hüseynov Z. S. Kariyesin etiologiyasında flüor elementinin rolu.//Azərbaycan  Tibb Universitetinin  90 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Təbabətin aktual problemləri-2020” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları 19-20 dekabr 2020-ci il, Bakı, Azərbaycan.
 4. Cəfərov.R.M., Hüseynov Z.S. Naxçıvan MR əhalisi arasında kariyesin geniş yayılmasının başlıca səbəbləri və profilaktikası .Stomatologiyada müasir innovasiyalar I Beynəlxalq konfransı.Naxçıvan 25 noyabr 2020.
 5. Cəfərov R. M., Hüseynov Z. S. Babək rayonunda yaşayan yerli əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və  intensivliyi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2020 № 8 (109), səh. 93-97.
 6. R.M.Cəfərov.Naxçıvan Muxtar Respublikasının əhalisi arasında kariyes və parodont xəstəliklərinin epidemiologiyası , stomatoloji xidmətin optimallaşdırılması .Tədris-metodik vəsait.Naxçıvan-2021.30 s.
 7. Ə.İmanov, R.M.Cəfərov.” Stomatoloji xəstəliklərin profilaktikasının əsasları”.Dərs vəsaiti .”MSV NƏŞR” , Bakı-2021.300 s.
 8. A.Panahov, H.H.Musayeva, R.M.Jafarov. “Prosthodontics.Dental morphology and engraving technique”.Textbook. “MSV NƏŞR”, Baku-2021, 312p.
 9. Cəfərov.R.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florası bitkilərinin və digər təbii məhsulların stomatoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadəsi. Alternativ tibb metodlarının tətbiqi məsələləri mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan , “Qeyrət” nəşriyyatı , 2021, səh.8-17.
 10. Cəfərov R.M., Rəsulov A. Culfa rayonunda yaşayan yerli əhali arasında əsas stomatoloji xəstəliklərin yayılması və intensivliyi // Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2021 № 3 (112), səh. 221-226.