Rövşən Asif oğlu Bağırov, baş müəllim

Bağırov Rövşən Asif oğlu 20 iyun 1958-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Dərələyəz mahalının Qovuşaq kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Naxçıvan            Dövlət Pedaqoji insititutunun fizika-riyaziyyat fakültəsinin UTF və əmək ixtisasını bitirmişdir. 1980-ci ildə Saatlı rayon Gomuşca kənd orta məktəbində təyinatla ixtisası üzrə müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. 1986-cı il dekabr ayından Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnsititundan istehsalat təlim ustası, laboratoriya müdiri sonra isə müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. Hazırda FTM və texnologiya müəllimliyi kafedrasında fəaliyyət göstərir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. A.Bağırov, Porşenli daxili yanma mühərriklərinin ideal və nəzəri tsiklləri, NDU, Elmi əsərləri, №10, 2003, Qeyrət  səh. 45
 2. Isayev, R.A.Bagirov, On tze stability oforthotropic flasticoplastik plates with regard tocross shears, Baku, 2005, ELM, XXII Riyaziyyat və Mexanika inistitunun əsərləri (ingilis dilində), səh. 141
 3. Bağırov,B.Hacıyeva, Ortotrop lövhələrin dinamiki dayanaqlıq məsələsinin klassik mənada qoyuluşu, NDU, Xəbərlər, № 2(20), 2006, səh.109
 4. A.Bağırov, Ortotrop elastik – plastik lövhələrin dayanıqlığı haqqında, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat universiteti, Elmi əsərləri, № 1, Səh 161
 5. A.Bağırov, Ortotrop elastik plastik lövhələrin rəqsləri haqqında, Az.MİU, Mexanika uzrə elmi əsərləri, №13, Bakı , 2003, Səh. 3-7
 6. Q.İsayev, R.A.Bağırov, Eninə sürüşmələri nəzərə almaqla ortotrop lövhələrin dayanaqlığı haqqında, Az.MİU, Mexanika uzrə elmi əsərlər, №13, səh 7 – 13, Bakı, 2003
 7. A.Bağırov, Eninə sürüşmə deformasiyalarını nəzərə almaqla ortotrop lövhələrin rəqsləri haqqında, ADPU  Xəbərləri, № 4, Səh .111
 8. Bağırov, İkitərəfli sıxılma zamanı ortotrop lövhələrdə deformasiyaların tədqiqi, AMEA, Naxçıvan Bölməsi, Naxcıvan tarixi, maddi və mənəvi mədəniyyətinin, təbii sərvətlərinin öyrənilməsi, Bakı, ELM,  2004
 9. Q.İsayev, R.A.Bağırov, Ortotrop elastik – plastik lövhələrin dinamiki dayanıqlığı haqqında, ARTN, BDU, QU, Elm və təhsildə informasiya –kommunikasiya texnalogiyalarının tətbiqi, Beynəlxalq konfrans, Bakı,  2004
 10. A.Bağırov, İkipilləli reduktorun konstruksiyasının optimallaşdırılması, NDU,  Elmi əsərlər , № 3 (28),  Naxçıvan, Qeyrət, 2009, səh. 135
 11. A.Bağırov, Təbii ehtiyatlardan optimal istifadə edilməsi üçün riyazi model,  AMEA,  Naxçıvan Bölməsi,  Xəbərlər,  № 2,  2004, Səh. 133
 12. A.Bağırov, N.Quliyev, İbtidai sinifdə əmək təlimi dərslərində qarşıda duran əsas məsələlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər, 2006, №3 (7), s.118
 13. Əsgərov, R.Bağırov, Naxçıvan Muxtar Respublikasında kənd təsərrufatı maşınlarından istifadə üçün riyazi model, AMEA, NB, Xəbərlər, №4, 2007, səh. 227
 14. A.Bağırov, N.Quliyev, Məktəblilərin peşə seçməyə hazırlanması, NDU Elmi əsərlər,  № 1 (21),  Naxçıvan , 2007,  səh. 276
 15. Əsgərov, R.Bağırov, İbtidai siniflərdə kağız və kartonla görülən iş zamanıməşğələnin təşkili, NDU, Elmi əsərləri, № 3(23), Naxçıvan,  2008, səh.116
 16. A. Bağırov, V.Əsgərov, Avtomobillərin saxlanmasında əmək mühafizəsi və təhlükəsizlik qaydaları, AMEA, NB, Xəbərlər, № 2, Naxçıvan, Tusi, 2008, səh.  265
 17. Əsgərov, R.A.Bağırov, Yumuruqlq mexanizmin optimal kinematik sintezi,  AMEA, NB, Xəbərlər,  № 4,  Naxçıvan, Tusi,  2008,  səh.241
 18. Bağırov, V.Əsgərov,  İnteqral sistemin gücünün optimallaşdırılması üçün riyazi model və aiqorim.,AMEA , NB , Xəbərlər,  №  2,  2009, səh. 298
 19. Bağırov, V.Məmmədov, Dərələyəzin qan yaddaşı, AMEA, NB, № 3, 2009, səh. 135
 20. Bağırov, V.Əsgərov, Lingli mexanizmlər üçün optimal kinematik sintez məsələsi,  AMEA, NB,  Xəbərlər,  №  2, 2010,  səh. 272
 21. Əsgərov, R.Bağırov,  Diçli çarxlı iki pilləli mreduktorun konstruksiyasının optimallaşdırılması məsələsinin həllinə dair araşdırmalar, AMEA,  NB, Xəbərlər , №  4, 2010, səh. 280
 22. Bağırov, Ortotrop lövhələrin dinamiki dayanıqlıq məsələsinin klassik mənada qoyuluşu və həllinin araşdırılması, AMEA, NB, №2, 2011, səh. 303
 23. Əsgərov, R.Bağırov, Mexanizmlərin optimal kinematik sintezi üçün meyarlar, AMEA,  NB,  Cild 7,  № 4, 2011,  səh. 287
 24. Əsgərov, R.Bağırov, Konstruksiyaların hazırlanmasında texnoloji proseslərin optimallaşdırılması, AMEA, NB, Xəbərlər, Cild 8, № 2, 2012, səh. 284
 25. Ş.Əliyev, V.Əsgərov, R. Bağırov, Nəqliyyat mühərriklərində mexanizmin iqtisadi meyara görə sintezi,  AMEA, NB,  2013,  №  2
 26. Əsgərov, R.Bağırov, Ş.Əliyev, Dördbəndli mexanızmlər üçün optimal kinematik sintez məsələsi,  AMEA,  NB,  2013,  № 4
 27. Əsgərov, R.Bağırov, R.Allahverdili,  Yumuruqlu mexanizmlərin optimal kinematik sintez məsələsi üçün meyarlar.
 28. Bağırov, R.Tağıyeva, R. Allahverdili. Texnologiya dərslərinin məzmunu və vəzifələri, NDU, Elmi əsərləri,  № 3 (59), 2014
 29. Əliyev, V.Əsgərov, R.Bağırov, Marşurut nəqliyyatının səmərəsinin optimalaşdırması və onun alqoritmi,  AMEA,  NB,  2013,  № 4.
 30. R.Bağırov, N.Quliyev, R.Tağıyeva, Şagirdlərdə peşələrə meyl və maraqların yaradılması yolları, Naxçıvan Müəllimlər institutu, Xəbərlər, CilD:13, № 2, 2017, «Məktəb» Nəşriyyatı
 31. V.Əsgərov, R.Bağırov, N.Quliyev, Su təsərrufatı sistemlərinin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi alqoritmi, AMEA Naxçıvan bölməsi, Xəbərlər, Təbiət və texniki elmlər seriyası, Naxçıvan, “Tusi”-2017, Cild 13 , №2
 32. Yeniyetmələrin peşəseçməyə hazılanmasının mahiyyəti və vəzifələri. Məqalə,  Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Elmi əsərləri, 2018.

                             KİTAB  VƏ  PROQRAMLARI

 1. V.Əsgərov, S.Vəliyev, R.Bağırov, Mexanizmlər və maşınlar nəzəriyyəsindən laboratoriya praktikumu, Naxçıvan,  2002, səh. 70
 2. V.Əsgərov, R.Bağırov,  Mexanizmlər nəzəriyyəsinin əsasları. Bakı, 2004, səh.115 (dərs vəsaiti)
 1. R.Bağırov, V.Əsgərov, Avtomobillərin quruluşu və əsas nasazlıqları, Bakı,  2010,  səh.74 (dərs vəsaiti).
 2. V.Əsgərov, R.Bağırov, Mexanizmlər nəzəriyyəsinin əsasları, Bakı 2010, səh.196 (dərs vəsaiti).
 3. R.Bağırov, Müasir avtomobillərin texniki xarakteristkası, Naxçıvan, 2011, səh.203
 4. Z.Ə.Dərələyəzli, R.A.Dərələyəzli, Dərələyəz taleyi şəhidlər və döyüşcülər,  Bakı, 2010, səh. 308 , I hissə.
 5. V.Əsgərov, R.Bağırov, Maşın hissələri və onların layihələndirilməsi, Bakı, 2012, səh.304, Dərs vəsaiti.
 6. R.A.Dərələyəzli, Dərələyəz taleyi şəhidlər və döyüşcülər, Bakı 2012, səh. 320, II hissə.
 7. R.Bağırov, İ. Rüstəmov, N.Quliyev, Texnologiyanın tədrisi metodikası üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi üçün göstərişlər və tapşırıqlar, Metodik vəsait, Naxçıvan , 2014.
 8. R.Bağırov, İ. Rüstəmov, E.Maqsudov, N.Quliyev, Texnologiyanın tədrisi metodikası fənninin tədrisi proqramı, Bakı, 2014
 9. R.Bağırov, İ. Rüstəmov, N.Quliyev, Əmək mühafizəsi və təhlükəsizliyi, Proqram, Naxçıvan, 2016
 10. Z. Şahverdiyev, R.Asifoğlu, ”Mənalı ömrün səhifələri”,bakı, 2015
 11. R.Bağırov, İ.Rüstəmov, N.Quliyev, Məmulatların hazırlanması texnologiyası (metal emalı), Proqram, Naxçıvan, 2016
 1. R.Asifoğlu,”Aydınlığa gedən yol”, Naxçıvan, 2018, 303 səh.
 2. R.Asifoğlu Dərələyəzli, “Nənəmin dediklərindən”, Bakı , 2018, 132 səh.
 3. V.Əsgərov, R.Bağırov, ”Maşın hissələri”, Dərs vəsaiti, Bakı , 2018
 4. R.A.Bağırov, H.T.Hacızadə, R.H.Tağıyeva, “Kulinariya praktikumu”, Proqram, Bakalavr hazırlığı üçün, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2018
 5. R.Bağırov, N.Quliyev, “Peşə seçimi və istehsalatın əsasları”, Proqram, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”,   2018
 6. R.Bağırov, R.Tağıyeva, N.Quliyev, “Tikiş texnologiyası praktikumu”, Proqram, Naxçıvan,  NDU, “Qeyrət”,   2018
 7. N.Z.Quliyev, İ.M.Rüstəmov, R.A.Bağırov “Ağac emal edən dəzgahlar” proqram, Naxçıvan 20 AMEA 2019.
 8. R.A. Bağırov, N.Z.Quliyev, İ.M.Rüstəmov, R.M.Hacıyeva “Ağac məmulatlarının hazırlanması texnologiyası”, 2020 Naxçıvan