Ruhiyyə Ramiz qızı Dünyamalıyeva

    Müəllim

                                                  E-mail: turqayqurbanoglu@gmail.com        

1976-cı il Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995 –ci ildə Naxçıvan   Musiqi Kollecini fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş , 2001- ci ildə Bakı Musiqi Akademiyasını  musiqişünas  ixtisası  üzrə bitirmişdir.  Əmək fəaliyyətinə  2005 –ci ildən Naxçıvan şəhər Ü.Hacıbəyov adına Musiqi Texnikumunda  başlayıb. 2017 –ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncəsənət  fakültəsi  Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Musiqi tarixi” 1 hissə . “Əcəmi” nəşriyyatı 2016 .232 Səh. (dərs vəsaiti)
  2. A.Zeynallı yaradıcılığında miniatür musiqi janrının formalaşması və bu janrın ilk nümunələri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №3 (41), 2021, 157-160 s.
  1. Macar bəstəkarı F.Listin simfonik musiqisinin spesifik cəhətləri. Məqalə. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №2 (40), 2021. 291-296 s.
  2. Azərbaycanda konsert janrının təşəkkülü. C.Cahangirovun skripka və orkestr üçün konserti, H. Xanməmmədovun tar və xalq çalğı alətləri üçün I konserti milli konsert janrının inkişafında əhəmiyyətli əsərlər kimi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi  İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu  2 saylı “Axtarışlar”