RÜSTƏMOVA  SƏMİNƏ  TOFİQ  QIZI

1974-cü il iyunun 10-da Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetinin Avtomatika və hesablama texnikası fakültəsi, “Avtomatlaşdırılmış sistemlərin və hesablama texnikasının proqram təminatı” ixtisasında  təhsil alıb. 1997-1998-ci ildə “Əcəmi” nəşriyyat-poliqrafiya birliyində mühəndis-proqramçı kimi əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2002-ci ildə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda əmək fəaliyyətinə başlayıb. 2010-cu ildən 2022-ci ilin fevral ayına qədər  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetinin müdiri və 0,5 ştat Ali riyaziyyat və informatika kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyib. Hal-hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin Memarlıq və mühəndislik fakültəsi,  Elektronika və informasiya texnologiyaları kafedrasının 0,5 ştat müəllimi və universitet nəşriyyatında baş mühəndis vəzifəsində işləyir. 50-dək elmi məqalə və tezislərin müəllifidir.

Ailəlidir, iki övladı var.

 

 1. Kompyuter təlimi günün vacib məsələsidir. Təhsil Problemləri qəzeti, № 29-30, 1-10 iyun 2004-cü il
 2. XXI əsrin tədqiqat obyektləri: informatika, süni intellekt və ekspert sistemləri. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılmasının 80 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, NMİ-2004.
 3. Tədris prosesində kompyuter diaqramlarından istifadənin bəzi məsələləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı №1, 2005-ci il
 4. Kompyuter təlimi dövrümüzün tələbidir. Azad Azərbaycan qəzeti № 063, 2 may 2004-cü il
 5. Visual Basic-in tətbiqi ilə kitabxana proseslərinin avtomatlaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı №4, 2005-ci il
 6. Makroslardan istifadə edərək tədris verilənlər bazasının yaradılması. Heydər Əliyevin 83 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, 26-27 may, 2006-cı il, NMİ
 7. Müəyyən inteqralın hesablanmasında Mathcad proqramından istifadənin bəzi məsələləri. Heydər Əliyevin 84 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2007-ci il, NMİ
 8. Müasir təhsil metodlarına İKT-nin tətbiqi məsələləri. “Elektron Naxçıvan-5: nəticələr və vəzifələr” mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq simpozium, 25-26 iyun, 2010-cu il, Naxçıvan Dövlət Universiteti.
 9. Distant təhsilin verilənlər bazasının infoloji modelinin yaradılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri jurnalı №4, 2010-cu il
 10. Distant təlimin nəzəri modeli və onun təşkilinin pedaqoji texnologiyaları. Heydər Əliyevin 88 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2011-ci il, NMİ
 11. Elektron dərsliklərin işlənmə və istifadə metodologiyası və onların tədrisdə tətbiqi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərlər jurnalı №4, 2011-ci il
 12. Rəqəmsal tədris resurslarının təlim prosesində tətbiqi. Heydər Əliyevin 89 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2012-ci il, NMİ
 13. İnklüziv təhsilin təşkilində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi. Heydər Əliyevin 90 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2013-cü il, NMİ
 14. Tədris prosesinin keyfiyyətinin yüksəldilməsində interaktiv elektron lövhələrdən istifadənin səmərəliliyi. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, dekabr 2013-cü il
 15. Müəllim-şagird münasibətlərinin inkişafına innovativ yanaşma. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları, aprel, 2014-cü il
 16. İbtidai siniflərdə informatikanın tədrisində təlim yönümlü kompyuter oyunlarının tətbiqi. Heydər Əliyevin 91 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2014-cü il, NMİ
 17. Təhsilin informasiyalaşdırılmasında müəllim-şagird münasibətləri. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsi və müasir təhsil konsepsiyaları” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, dekabr 2014-cü il
 18. Dövrün tələbi: naqilsiz kompyuter şəbəkələrinin qurulma prinsipləri. Heydər Əliyevin 92 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2015-ci il, NMİ
 19. Təhsildə İnternetdən istifadəyə müasir yanaşmalar. “Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, iyun 2015-ci il
 20. SQL sorğu dili verilənlər bazasının yaradılmasında əlverişli vasitə kimi. Heydər Əliyevin 93 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2016-cı il, NMİ
 21. Təhsildə kompyuter şəbəkələrindən istifadənin müasir aspektləri. “Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri: müasir yanaşmalar” Beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan, noyabr, 2016-cı il
 22. İntellektual təlim sistemlərinin layihələndirilməsi məsələləri. Heydər Əliyevin 94 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi-praktik konfransın materialları, may, 2017-ci il, NMİ
 23. İnformasiya idarəetmə sistemləri və onların təhsildə tətbiqi məsələləri. Heydər Əliyevin 95 illiyinə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilmiş elmi- praktik konfransın materialları, may, 2018-ci il, NMİ, səh.147.
 24. Kompyuter şəbəkələri, İnternet və multimedia məsələləri. RİM ixtisası üçün fənn proqramı. Fevral, 2018-ci il
 25. Təhsildə İKT. İSM ixtisası üçün fənn proqramı. Fevral, 2018-ci il
 26. İnformatika və onun tədrisi metodikası. İSM ixtisası üçün fənn proqramı. Fevral, 2018-ci il
 27. Kompyuter arxitekturası və əməliyyat sistemləri. RİM ixtisası üçün fənn proqramı. Fevral, 2018-ci il
 28. Orta ümumtəhsil məktəblərində informatikanın tədrisində əyləncəli interaktiv testlərdən istifadənin səmərəliliyi. Ali riyaziyyat və informatika kafedrası, “Müasir təlim metodları və Təhsildə İKT” mövzusunda elmi-praktik konfrans. NMİ, 14 dekabr, 2018-ci il
 29. Naxçıvan memarlıq  və  xalçaçılıq məktəbində  həndəsi fiqurlardan  istifadə.  “Naxçıvan xalçaçılığı: keçmişdən günümüzə” mövzusunda Respublika elmi konfransı, NMİ, 28 yanvar 2019-cu il 
 30. Məktəbyaşlı uşaqların İnternetdən istifadəsində valideyn nəzarəti necə olmalıdır? Nuhçıxan informasiya agentliyi, https://nuhçıxan.az, 10.02.2019-cu il
 31. Fənlərin tədrisində multimedia texnologiyalarının təşkili və tətbiqi məsələləri. Respublika qəzeti, №39 (6366) 17 fevral 2019-cu il, səh.7
 32. Elektron  lövhə  texnologiyaları  tədris  prosesinin əyaniliyində  əlverişli  vasitə  kimi. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”  mövzusunda  respublika elmi-praktik konfransı, 5 aprel, 2019-cu il 
 33. İnformatikanın “Kompyuterin inkişaf tarixi və qurğuları” mövzusunun tədrisində virtual əyaniliyin tətbiqi məsələləri.  Ali Riyaziyyat və İnformatika” və “Riyaziyyat və tədrisi metodikası” kafedralarının “Riyaziyyat və informatika dərslərinin tədrisində innovativ metodlardan səmərəli istifadə” mövzusuna həsr olunmuşelmi-praktik  konfrans, 26 aprel, 2019-cu il
 34. Tədris və tədqiqatlarda virtual laboratoriyaların tətbiqi imkanları. Doktorant və magistrantların I regional elmi konfransı, NMİ, 21 may 2019-cu il
 35. Əbdüləzim Rüstəmov – Naxçıvan Muxtar Respublikası təhsilinin görkəmli nümayəndəsi kimi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş “Muxtariyyətin bəhrələri: Naxçıvanda elm və təhsil”mövzusunda respublika elmi konfransı, NMİ, 28 iyun 2019-cu il
 36. Naxçıvan Muxtar Respublikasının İlk maarif komissarı – Əbdüləzim Rüstəmov. Nuhçıxan informasiya agentliyi, https://nuhçıxan.az, 08.09.2019-cu il
 37. Tədris prosesində virtual laboratoriyadan istifadənin prioritet istiqamətləri. “Azərbaycan və Türkiyə Universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 18-20 dekabr 2019-cu il, Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı
 38. “Elektron lövhə və tədris prosesində interaktiv testlər” “Azərbaycan Müəllimi” onlayn qəzeti, www.muallim.edu.az., 12 aprel 2020-ci il
 39. “Elektron lövhə və interaktiv testlərdən səmərəli istifadə tədris prosesində keyfiyyətin yüksəldilməsində başlıca rol oynayır” “Şərq qapısı” onlayn qəzeti, www.serqqapisi.az, 14 aprel 2020-ci il
 40. “Elektron kitabxanalar – müasir dövrümüzdə mütaliənin ən əlverişli üsuludur” www.naxcivanxeberleri.com, 22 aprel 2020-ci il.
 41. “İnformatikanın digər fənlərin tədrisinə inteqrasiyası məsələləri” “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020” onlayn respublika elmi-praktik konfransı, may 2020-ci il.
 42. Kompüter texnologiyaları: tədris, tədqiq və tətbiq məsələlərinə innovativ yanaşma. “Təhsil, tədqiqat və innovasiyanın vəhdəti” mövzusunda doktorant və magistrantların III Regional elmi konfransının materialları Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, aprel 2021-ci il
 43. Onlayn dərs prosesində qiymətləndirmə mexanizmləri. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər” mövzusunda ənənəvi respublika elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, may 2021-ci il
 44. “Kompüter  texnologiyalarinin tədris prosesinə tətbiqi ilə şagirdlərdə  intellektual  inkişafin  pedaqoji  əsaslari”. Qars Müqaviləsinin 100 illiyinə həsr olunmuş AVROPA VƏ ASİYA: MİNİLLİK QONŞULUQadlı XIX Beynəlxalq Elmi Simpozium, oktyabr 2021-ci il
 45. Tədris prosesində interaktiv mühitin yaradılması məsələləri. “Müasir təhsilin inkişaf strategiyaları: uğurlar və çağırışlar” Beynəlxalq elmi konfrans, Naxçıvan şəhəri, 26-27 noyabr 2021-ci il
 46. Kitabxana  proseslərinin  avtomatlasdirilmasinda azərbaycanda  istifadə  edilən  biblioqrafik  yazi  sistemlərinin  tədqiqi  məsələləri. NMİ, Elmi Əsərlər. №4 (66). NMİ  2021
 47. Elm davamlı inkişafdır. Bu inkişafla ayaqlaşmaq isə günün tələbidir. “Şərq qapısı“ qəzeti, 15 aprel 2022-ci il
 48. Steam  metodunun  köməyi  ilə  şagirdlərdə  mühəndislik  bacarıqlarının  inkişaf  etdirilməsi  yolları. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Elmin İnkişaf Fondu və Naxçıvan Muxtar Republikası Təhsil Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə “STEAM təhsili:reallıqlar və perspektivlər” adlı Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 10 iyun 2022-ci il
 49. Elm və təhsilin inkişafı gələcəyin etibarlı təminatıdır. “Şərq qapısı“ qəzeti, 6 sentyabr  2022-ci il