ŞƏRƏBANI ƏLİ QIZI MƏMMƏDOVA

“Muzeyşünaslıq, arxiv işi və kitabxanaçılıq” kafedrasında dosent, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

sherebani@gmail.com

Məmmədova Şərəbanı Əli qızı 20 iyul 1978-ci ildə Babək rayonunun Təzəkəndkəndində anadan olmuşdur. 1984-1995-cü illərdə Babək qəsəbə orta məktəbində təhsil almışdır. 1996-2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” ixtisası üzrə bakalavr təhsili almış, müəllim ixtisasına yiyələnmişdir. 2003-cü ildə isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin“Azərbaycan ədəbiyyatı” ixtisasıüzrə magistratura pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-cu ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi kitabxanasında kitabxanaçı vəzifəsin təyin edilmişdir. Şərəbanı Məmmədova2014-cü ildə5716.01-Azərbaycan ədəbiyyatı ixtisası üzrə “Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş, 22 iyun 2016-cı il tarixli qərarı ilə ona filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. 2016-cı il tarixdən isə “Kitabxanaçılıq və informasiya” kafedrasında 0,5 ştat müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2018-ci ildə baş müəllim seçilmişdir.Hazırdabu əzifədə işləyir.

Şərəbanı Əli qızı Məmmədova 30-ayaxın respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi məqalənin və konfrans materialının müəllifidir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Heydər Əliyev və Azərbaycanda ədəbi proses. Heydər Əliyev zirvəsi (Naxçıvan Dövlət Universitetinun Elmi Əsərlərinin xüsusi buraxılışı). Naxçıvan: Qeyrət, 2008
 2. Heydər Əliyev və Azərbaycan folkloru. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2009
 3. Heydər Əliyev və klassik Azərbaycan ədəbi irsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2009, № 1
 4. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Mirzə Fətəli Axundza­dənin ədəbi irsi haqqında fikirləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2012, № 1
 5. Ümummilli liderin ədəbi fikirləri haqqında. Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XVII Respublika elmi konfransının materialları,Bakı: 2012(Tezis)
 6. Мнение общенационального лидера Азербай­джанского народа Гейдар Алиева о творчестве Джалила Мамедкулизаде. “ Молодой ученый”материалы международной заочной научной конференции “Современная филология”Уфа: Лето, 2013,
 7. Heydər Əliyev və “Dədə Qorqud kitabı” Azərbaycan MEA Folklor İnstitutu. “Dədə Qorqud” (elmi -ədəbi toplu), I (46), Bakı: Nurlan, 2013,
 8. Heydər Əliyev və Nizami Gəncəvinin ədəbi irsi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2013, № 2
 9. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbi fikirinin istiqamətləndiril­məsində Heydər Əliyevin rolu. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfransın materialları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Qeyrət, 2009
 10. Heydər Əliyev və Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Heydər Əliyev və dövlətçilk təliminin işıqları. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. (Xüsusi buraxılış).Naxçıvan: Qeyrət, 2013,№1
 11. Ümummilli lider Heydər Əliyev Məhəmməd Füzuli haqqın­da.Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri. 2013, № 2
 12. Ümummilli lider Heydər Əliyevin nəzəri irsində ədəbiyyat məsələləri. Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş IV beynəlxalq elmi konfransın materialları.Bakı: Mürtəcim, 2013,
 13. Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatında dissidentlik. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2014, №1
 14. Образ Гейдара Алиева в литературе Азербайджана. Журнал«Вестник Московского Государ­ственного Областного Универ­ситета, Февраль2015
 15. Ulu öndər Heydər Əliyev Nəsrəddin Tusi haqqında. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan ,2015
 16. Heydər Əliyevin “ədəbiyyat siyasətində” Şəhriyar irsinə münasibət. Şəhriyar irsində müasirlik. Respublika elmi konfransı.Naxçıvan, 2016
 17. Azərbaycan ədəbiyyatında Heydər Əliyev obrazı.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, №1(82)
 18. Universitet içində universitet. Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildəadlı elmi konfransın materialları. Naxçıvan: Qeyrət nəşriyyatı, 2017
 19. Təzkirələr ilkin biblioqrafik mənbələr kimi.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan,Qeyrət, 2017, №5(86)
 20. Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli siyasət konsepsiyasinda ədəbiyyatin yeri və rolu.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan,Qeyrət, 2018, №5(86)
 21. Kitabxanalardauşaqvə gənclərin mütaliəsinə rəhbərliyin vəzifələri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan,Qeyrət, 2018, №5(86)
 22. Heydər Əliyevin nəzəri irsində naxçıvanlı yazarlara münasibət. Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş konfransın materialları. Naxçıvan,2018,
 23. Heydər Əliyevin ədəbiyyat konsepsiyasi milli siyasətin tərkib hissəsi kimi – sovet dövründə və müstəqillik illərində.Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri. Naxçıvan,Qeyrət, 2018
 24.  Naxçıvanlı şair və yazıçıların yaradıcılığında Heydər Əliyev obrazı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan 2019
 25.  Çocuk edebiyatının öğrenilmesi ve avantajında kütüphanelerin görevleri. VI uluslararsı Çocuk ve genclik edebiyyatı sempozyumubildirileri. Bakü/ Azerbaycan -2019
 26. Mirzə Cəlil irsinin zəruriliyi – ulu öndər Heydər Əliyevin düşüncələrində.Cəlil Məmmədquluzadə və müasirlikrespublika elmi konfransı. Naxçıvan 2019
 27. Naxçıvan ədəbi mühitinə mənsub sənətkarların şəxsi kitabxanaları. Naxçıvan ədəbi mühitirespublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan 2019