[ultimate_heading main_heading=”Səxavət Səmərqənd oğlu Bayramov, Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Bayramov Səxavət Səəmərqənd oğlu, 1958-ci il iyun ayının 1-də Culfa rayonunun Ərəfsə kəndində anadan olmuşdur. 1966-1975-ci illərdə Ərəfsə kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 1977-1982-ci illərdə Leninqrad kənd təsərrüfat institunun “Zoomühəndislik” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

1986-cı ildə Vijdə (Ümumittifaq heyvandarlıq institutu) aspiranturaya daxil olaraq, 1989-cu ildə “Balbas cinsli qoyunların bioloji xüsusiyyətləri və Ermənistan yarımqaba cinsli qoyunlarla müqayisədə məhsuldarlıq göstəricilərinin xüsusiyyətləri”mövzusunda dissertasiya edərək, kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1991-cı ildən Zoologiya kafedrasında fəaliyyətə başlamış və hal-hazırda baş müəllim vəzifəsini tutur.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Мясная продуктивность и качество мясо овец балбас и их помесей с овцами армянской полугробошерстной породы. Сб.тр.МБА Им.К.И.Скрябина, Москва. 1988 (məqalə)
 2. Свойства овчин балбасских овец и их помесей с овцами армянской полугрубошерстной породы. Сб.тр.МБА Им.К.И.Скрябина, Москва. 1989 (məqalə)
 3. Влияние возраста овец на энергетическую и питательную ценность их мяса. Сб.тр.МБА им.К.И.Скрябина,Москва. 1989 (məqalə)
 4. Продуктивные качества и некоторые биологические особенности овец породы балбас и их породы с баранами армянской полугрубошерстной породы. Москва, Дубровицы, 1989 (məqalə)
 5. Совершенствование балбасских овец. Ж. Зоотехния, Москва, ВОАгропром издат № 6, 1990 (məqalə)
 6. Изучение товарных свойств овчин породы балбас. Информационные листкиг. Нахичевань. 1990 (məqalə)
 7. Осебенности шерсти овец породы балбас и их помесей. Ж.Овцеводства, Москва ВО Агропромиздат. 1991, № 3 (məqalə)
 8. Yay otlaqlarının zəhərli və zərərli bitkilər. Naxçıvan DU ETİ-nin nəşri 1991, № 7 (məqalə)
 9. Biosfera və onun bölmələri. Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi. Naxçıvan, 1999 (məqalə)
 10. Naxçıvanda yayılmış bal arılarının mənşəyi və bioloji xüsusiyyətləri. Müasir riyaziyyat və təbiətşünaslığın problemləri. Naxçıvan, 2001. (məqalə)
 11. Quşlar II cild. Əhilləşmiş quşların filogeniyası, biologiyası və təsnifatı. Bakı, 2003 (dərslik)
 12. Xordalılar. Məməlilərin zoologiyası.Bakı, 2003 (dərslik)
 13. Naxçıvan MR-ın müxtəlif ərazilərində nozema paraziti ilə (Nozema Apis Z.) yoluxmuş arı ailələrinin qışlamasının vəziyyəti. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2009, № 1, s. 71-74 (məqalə)
 14. Naxçıvan MR şəraitində müxtəlif bitkilərə zərər veən şıqqıldaq böcəklər fəsiləsinin (coleoptera, elateride) bəzi növlərinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (68), 2015, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2015, 15-18 s. (məqalə)
 15. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində dənli bitkilərin əsas zərərvericilərinə qarşı  mübarizə üsulları. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 6 (76), 2016, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2016, 28-32 s. (məqalə)
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yonca bitkisinə zərər verən bəzi növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizə tədbirləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (84), 2017, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2017, 17-22 s. (məqalə)
 17. Naxçıvan Muxtar Respub-likasında xarakterik yonca zərərvericilərinin bioeko-loji xüsusiyyətləri. Təbiət elmləri və tibb seriyası, № 3 (92), 2018, Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” – 2018, 18-21 s. (məqalə)