Səyyad Məmməd oğlu Vəliyev

Baş müəllim

28 dekabr 1956-cı ildə Şərur rayonunun Kərki kəndində anadan olmuşdur.

1964-cü ildə M.Füzuli adına Ordubad internat məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuş və 1974-cü ildə həmin məktəbi bitirərək orta təhsil almışdır.

1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisası üzrə birinci kursa daxil olmuş və 1980-ci ildə həmin ali məktəbi bitirərək təyinatla Naxçıvan Dövlət Universitetinə   baş laborant göndərilmişdir. 1985-ci ildə müsabiqə yolu ilə “Ümumi texniki fənlər və əmək” ixtisası üzrə müəllim, 1995-ci ildə isə baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. Hal-hazırda “Nəqliyyat mühəndisliyi və texniki fənlər” kafedrasında baş müəllim vəzifəsində işləyir.        

          2000-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Üç övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Mexanizmlər və maşınlar nəzəriyyəsindən laboratoriya praktikumu. Naxçıvan 2002. 57 səh.
 2. Avtomobillərin konstruktiv təhlükəsizliyi. Bakı 2019. 290 səh.
 3. Daxili yanma mühərrikləri. Bakı 1997. 42 səh.
 4. Avtomobil: idarəetmə sistemləri. Bakı 2014. 109 səh.
 5. Materialşünaslıq. Naxçıvan 2004.
 6. Konstruksiya materialları texnologiyası. Naxçıvan 2004. 10 səh.
 7. Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası. Naxçıvan 2004. 10 səh.
 8. Nəqliyyat daşımaları və idarəetmənin təşkili. Naxçıvan 2004. 10 səh.
 9. Nəqliyyat daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Naxçıvan 2010. 10 səh.
 10. Texnologiya (əmək təlimi) və onun tədrisi metodikası. Naxçıvan 2015. 46 səh.
 11. Ağac materialların xassələri və emal texnologiyaları. Naxçıvan 2015. 24 səh.
 12. Əmək təlimi və onun tədrisi metodikası. Naxçıvan 2015. 28 səh.
 13. Avtomobil və traktor. Naxçıvan 12 səh.
 14. Vahid nəqliyyat sistemi. Naxçıvan 10 səh.
 15. Avtomobil praktikumu. Naxçıvan 11 səh.
 16. YHT və təhlükəsizliyi. Naxçıvan 12 səh.
 17. Nəqliyyat mühərrikləri. Bakı 2017. 428 səh.
 18. Nəqliyyat mühərrikləri. Naxçıvan 2017. 12 səh.
 19. Maşınşünaslığın əsasları. Naxçıvan 2018. 16 səh.
 20. Avtomobil konstruksiyalarının təhlükəsizliyi. Naxçıvan 2019. 14 səh.
 21. Əmək təlimində peşəyönümü işinin təşkili.
 22. Əmək və politexnik təlim jurnalı. Bakı 1988. 3 səh.
 23. Biliklərin fənlərarası əlaqə ilə dərinləşdirilməsi.
 24. Əmək və politexnik təlim jurnalı. Bakı 1989. 3 səh.
 25. İqtisadi islahat şəraitində istehsalın inkişafında lazer texnikasından istifadənin səmərəliliyi.
 26. Yeni iqtisadi islahat şəraitində iqtisadiyyatın inkişafının aktual problemləri və iqtisadi fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri. Bakı 1994. 2 səh.
 27. Исследование фазообразования Cu-Zn-Se.
 28. Dəqiq elmlərin tədqiqi və tədrisi. ADPU. Bakı 1 səh.
 29. Əmək tərbiyəsində ailənin rolu. Elmi  əsərlər  NDU  № 3. Naxçıvan 1999. 3 səh.
 30. Beşkaskadlı kommunikasiya sxemi. Elmi əsərlər Azərbaycan Texniki Universiteti. VIII № 4. II hissə. Bakı 1999. 4səh.
 31. Алгоритми установление соединений. Azərb. Resp. Təhsil Cəmiyyəti «Bu ki» dərgisi Texnika jurnalı 1(2). Bakı    3 səh.
 32. Marşrut nəqliyyatının iş rejimi parametrlərinin təyini modeli. Ali məktəblər arasında Elmi-praktik konfransın materialları Bakı  «Elm» 2002  4 səh.
 33. Başlanğıc əyintisi olan qeyri-bircins çubuqların dayanıqlığı. Ali məktəblərarası elmi-texniki jurnal. Tətbiqi mexanika №2. Bakı2004. 4 səh.
 34. Qeyri-bircins çubuqların ekssentritet sıxılmada dayanıqlığı. Ali məktəblərarası emi-texniki jurnal. Tətbiqi mexanika № 4. Bakı    3 səh.
 35. Выпучивание неоднородно упругих стержней. Nəzəri və tətbiqi mexanika jurnalı № 3.  Bakı 2006.   5 səh.
 36. Əmək təlimi məşğələlərində şagirdlərin yaradıcı fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsinə dair. Xəbərlər № 1 (5) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu «Məktəb»  nəşriyyatı Naxçıvan 2006.  3 səh.
 37. İbtidai siniflərdə modelləşdirmə və quraşdırma məşğələlərinin təşkilinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun xəbərləri № 2 (10) «Məktəb»  nəşriyyatı  Naxçıvan 2007.   4 səh.
 38. İkilaylı qeyri-bircins çubuqların mərkəzdənxaric sıxılmada dayanıqlığı. Nəzəri və tətbiqi mexanika jurnalı № 4. Bakı    3 səh.
 39. İbtidai sinif şagirdlərinin  əmək   hazırlığında tərbiyəyə kompleks yanaşma. Xəbərlər № 3 (15) NaxçıvanMüəllimlər İnstitutu «Məktəb» nəşriyyatı. Naxçıvan 2008. 4 səh.
 40. Устойчивостъ и выпучивание двухслойных неоднородно упругих стержней. Техника и технология № 4. Москва 3 səh.
 41. Устойчивостъ двухслойных упругопластических пластинок при двухстронными сжатии. «İnşaatın müasir problemləri və həlli yolları» elmi-praktik konfransının materialları. Bakı     5 səh.
 42. İkilaylı qeyri-bircins çubuqların elastik əsas üzərində dayanıqlığı.Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası № 3 (28). Naxçıvan    3 səh.
 43. İbtidai siniflərdə əmək hazırlığı dərslərinin təşkilinə dair. Xəbərlər 2010 №1(21) «Məktəb» nəşriyyatı. Naxçıvan    4 səh.
 44. Avtomobil nəqliyyatının ətraf mühitə təsiri. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika Elmləri seriyası №1 (35). Naxçıvan 2011. 3 səh.
 45. Əmək hazırlığı prosesində əməyin elmi təşkilinə dair tövsiyələrin nəzərə alınması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ 2011 №3 (27). Məktəb nəşriyyatı Naxçıvan 2011. 4 səh.
 46. İki laylı çubuqların qeyri-xətti elastiki mühitdə dayanıqlığı. Ekologiya və su təsərrüfatı jurnalı № 5. Bakı 2011.   3 səh.
 47. Müasir nəqliyyat sistemində “İpək yolu” layihəsi. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika Elmləri  seriyası 1(43).  Naxçıvan 2012.   4 səh.
 48. Məktəblilərdə əmək fəallığı mövqeyinin formalaşdırılmasında əmək təlimi və tərbiyəsinin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Cild: 8 № 4,  Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan 2012.  4 səh.
 49. Ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında nəqliyyatın rolu. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika Elmləri seriyası №1(51) Naxçıvan 2013.  4 səh.
 50. Təlim prosesində fənlərarası və fəndaxili əlaqənin tətbiqinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Cild: 9, № 4, Məktəb nəşriyyatı. Naxçıvan 2013.  4 səh.
 51. Əmək hazırlığı prosesində şagird şəxsiyyətinin formalaşdırılması. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Cild 10, № 3, Məktəb nəşriyyatı Naxşıvan 2014. 4 səh.
 52. Şagirdlərdə fəallıq mövqeyinin formalaşdırılmasına müstəqil işlərin təsiri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Cild: 10, №3, Məktəb nəsriyyatı. Naxçıvan 2015. 5 səh.
 53. Yol şəraitlərinin hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika Elmləri seriyası №8 (81). Naxçıvan 2016. 4 səh.
 54. Yol elementlərinin hərəkət təhlükəsizliyinə təsiri. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №8(89). Naxçıvan 2017. 5 səh.
 55. Əmək təlimi dərslərində peşə tərbiyəsi sahəsində təlim ustasının gördüyü tədbirlər haqqında. Azərb. ali məktəb aspirantlarının VII Respublika elmi konfransı (çıxışların tezisi).  II hissə Bakı     1 səh.
 56. İstehsalat təlimi prosesində təlim və tərbiyənin vəhdəti. XI elmi konfransın materialları. Naxçıvan 1990. 1 səh.
 57. Maşın hissələrində kurs işi və kurs layihələrinin hesablanması və yenidən EHM-dən istifadə qaydaları. XI elmi konfransın materialları. Naxçıvan 1992. 1 səh.
 58. Daxili yanma mühərriklərində gedən proseslər. Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi konfransdakı məruzələrin materialları (NÖU). Bakı  2 səh.
 59. Daxili yanma mühərriklərinin həqiqi tsiklləri, indiqator və effektiv göstəricilər, istilik balansı. Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları. Naxçıvan 2001. 3 səh.
 60. Əmək təlimində fənlərarası əlaqənin yaradılması imkanları. «Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri» mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 3 səh.
 61. İstismar şəraitindən asılı olaraq porşenlərin konstruksiyası və materiallarının seçilmə xüsusiyyətləri. Elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş konfransın materialları (NÖU). Bakı 2004. 2 səh.
 62. İbtidai siniflərin əmək təlimi məşğələlərində estetik zövqün inkişaf etdirilməsi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusunda keçirilən elmı-praktik konfransın materialları. Naxçıvan 2004. 2 səh.
 63. Yol şəraitinin yaxşılaşdırılmasının hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olunmasına təsiri. «Müasir elmi tədqiqatların aktual problemləri» mövzusunda keçirilən elmi konfransın materialları. Bakı    3 səh.
 64. Qeyri-bircins çubuqların mərkəzdənkənar sıxılma qüvvələri təsir edərkən dayanıqlığının tədqiqi. Aspirantların və gənc tədqiqatçıların XI Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı     1 səh.
 65. Исследование влияния колебаний на динамическую    устойчивостъ  неоднородно стержней. Pr. İ.A.Bəxtiyarovun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş  Elmi konfransın materialları. Bakı      3 səh.
 66. Əmək hazırlığında fəal təlim metodlarından istifadəyə dair. Müasir  təlim  metodları  və yeni   pedaqoji  texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. (07 may 2009)  NMI  «Məktəb»  nəşriyyatı. Naxçıvan 2009.  3 səh.
 67. Texnologiya fənninin tədrisində kurikulumun şagird şəxsiyyətinin formalaşmasında rolu. “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər” Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Naxçıvan, 05-06 aprel 2019. 1 səh.
 68. Naxçıvanda xalçaçılığın inkişaf tarixi. “Naxçıvan xalçaçılığı: keçmişdən günümüzə” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 114-118s. Naxçıvan 2019
 69. Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri. Proqram. Naxçıvan  2020. 11s.
 70. Avtomobil daşımaları və vahid nəqliyyat sistemi. Proqram. Naxşıvan 2020. 12 s.
 71. Məktəblilərdə fəal həyat mövqeyinin formalaşdırılması haqqında. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Elmi əsərlər seriyası № 2 (60) s. 65-69. Naxçıvan 2020
 72. Avtomobillər və onların ətraf mühitə təsiri. NDU Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası № 7 (108) Naxçıvan 2020
 73. Əmək təlimi və tərbiyəsi prosesinin metodik cəhətdən təkmilləşdirilməsi yol­ları. Naxçıvan Müəllimlər İn­stitutu Elmi əsərlər seri­­yası № 4 (62),s. 94-99 Naxçı­van 2020
 74. Nəqliyyat iqtisadiyyatın inkişafında mühüm amil rolunu oynayır. “Şərq qapısı” qəzeti 05. 05.2021
 75. Avtomobil və traktor. Proqram. Naxçıvan 2022. 19 s.
 76. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi. Proqram. Naxçıvan 2022. 15 s.
 77. Xüsusiləşdirilmiş hərəkət tərkibləri. Dərs vəsaiti. Bakı 2022
 78. Avtomobil nəqliyyatı ilə yük daşımalarının səmərəliliyinin artırılması yolları. Azərbaycan Texniki Universiteti. “Gənclər və elmi innovasiyalar” mövzusunda Respublika elmi texniki konfransının materialları (I hissə) 4-5may 2022.
 79.  Neft emalından alınan avtomobil yanacaqlarının ekspertizası. Metodik vəsait. Naxçıvan 2022. 82 s.
 80.  Texnologiya fənninin təd­ri­sində motivasiya

TƏHSİL  elmi-nəzəri, pe­da­­­qoji, me­to­dik jurnal. 3 aprel 2023-cü il,   “Təhsil”

 1. “Ümummilli lider H.Əliye­vin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfran­sının MATERİALLAR II hissə Naxçıvan 2023 . Müəllim hazırlığında pe­da­­qoji prosesin məqsəd­yön­lü təkmilləşdirilməsi
 2. Yollarda müxtəlif amillə­rin hərəkətin təhlükəsiz­liyi­nin təmin edilməsinə tə­­siri. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və Tex­­niki elmlər seriyası № 4 (125) . Naxçıvan 2023
 3. Nəqliyyatın idarə edilmə­sinin yük daşımalarında əhə­­miyyəti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və Tex­­­niki elmlər seriyası № 4 (125). Naxçıvan 2023
 4. Maşınşünaslığın əsasları (maşın hissələri). Proqram. Naxçıvan 2023
 5. İqtisadi inkişafda nəq­liy­ya­tın yeri və rolu
 6. Ümummilli lider H.Əliye­vin ana­dan olmasının 1000-cü ildönü­mü­nə həsr olunmuş gənc tədqiqat­çı­ların VII beynəlxalq elmi kon­fran­sı 28-29 aprel 2023. Naxçıvan 2023
 7. Məktəblilərdə fəallıq möv­qeyinin formalaşdırılma­sın­­da dərsdənkənar məş­ğələ­lərin rolu. Naxçıvan Müəllimlər İn­stitutu Elmi əsərlər seriyası  № 1(71). Naxçıvan 2023
 8. Maşınşünaslığın əsasları (maşın hissələri). Proqram. Naxçıvan 2023
 9. Konstruksiya material­ları­nın texnologiyası. Proqram. Naxçıvan 2023
 10. Yol hərəkətinin təşkilinin əsas istiqamətləri. Proqram. Naxçıvan 2023
 11. İbtidai təhsildə texnolo­gi­ya­dan müsahibə. Metodik vəsait. Bakı 2023
 12. Təhsildə islahatlar peda­qoji texnologiyalarla şərt­lənir. “Ümummilli lider H.Əliye­vin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş Bey­nəlxalq elmi konftans Naxçıvan 2023