Sadıxova Səyyarə Namiq qızı

Naxçıvan Dövlət Universiteti İncəsənət fakültəsi

Təsviri incəsənət kafedrasının müəllimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru

04 fevral 1986-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Bakı şəhərindəki 99 saylı orta məktəbi bitirdikdən (2004) sonra ixtisas təhsilini Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında sənətşünaslıq fakültəsi, təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi ixtisası üzrə almışdır (2004-2008).  Bakalavr təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurduqdan sonra Naxçıvan Dövlət Universitetinin təsviri incəsənət tarixi və nəzəriyyəsi ixtisaslaşması üzrə magistratura pilləsində təhsilini davam etdirmişdir(2008-2010). 2013-cü ildə Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında dissertanturaya qəbul olunmuş, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsin almışdır. 2 elmi kitabın, 30-dan artıq elmi məqalənin müəllifidir. 2008-ci ildən YUNESCO-nun Dünya Xalq Yaradıcılığı Təşkilatının (İOV) üzvü, 2010-cu ildən Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüdür. 2010-2016-cı illər ərzində “Naxçıvan mətbəxi” Kulinariya Mərkəzində direktor işləmişdir. 2016-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təsviri incəsənət kafedrasında laborant, 2017-ci ildən həmin kafedrada müəllim 2022-ci ildən isə baş müəllim işləyir.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Unudulmaqda olan sənət sahələri və onların həllinə dair təkliflər” Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası “Yaradıcılıq problemlərinin müzakirəsi” Elmi-praktiki konfans  Bakı- 2007, səh. 21-23 (məruzə tezisi)
 2. “Çəkməvari gil qablar mədəniyyəti”, “Kulina” elmi-praktik jurnalı, avqust 2007, səh. 13-16 (məqalə)
 3. “Milli irsi necə qoruyuruq?”, “Qobustan” sənət toplusu, iyul 2009, səh.73- 76 (məqalə)
 4. “Azərbaycan xalçaları”, NDU Magistrların elmi konfransı Naxçıvan-2009,     səh.34-36 (məqalə)
 5. “Mənəvi dəyər”, “Mədəniyyət” qəzeti, 22 may 2009, səh. 9 (məqalə)
 6. “Əlvan rənglər dünyası” (Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyevin yaradıcılığı),      “Mədəniyyət” qəzeti, 25 may  2011, №37 (836) səh.12 (məqalə)
 7. “Kulinariya həm də incəsənətdir”, “Şərq qapısı” qəzeti, 12 iyul 2011, № 127 (20.285) səh.4 (məqalə)
 8. “Mətbəximiz milli sərvətimizdir”, “Şərq qapısı” qəzeti, 30 iyul 2011, № 141 (20.299) səh.4 (məqalə)
 9. “Nahçıvan mutfak geleneyi”, III Uluslararası Dogu Anadolu bölgesi geleneksel mutfak kültürü ve Erzurum yemekleri sempozyumu Atatürk universitesi Türkiyə- 2012, səh. 123-124 (məqalə)
 10. “Hüseyn Əliyev boyakarlığında Göygöl mövzusu”, “Elmi əsərlər” №5 (61) (humanitar elmlər seriyası)  Naxçıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyatı – 2014, səh.189-193 (məqalə)
 11. “Akril kağız və pleksiqlas üzərində sənət”, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi“ Mədəniyyət.az” jurnalı, 4. 2015, səh.86-89 (məqalə)
 12. “Qədim mətbəx əşyalarında yaşayan tarix”, “Nuh yurdu” qəzeti 25 iyul 2015, № 28 (603), səh. 3 (məqalə)
 13. “Qədim məişət əşyalarında yaşayan tarix” , “Nuh yurdu” qəzeti 19 dekabr 2015, № 47 (622), səh. 3 (məqalə)
 14. “Unforgettable Azeri painter Husein Aliyev” Проблемы современной науки и образования Москва – 2015, № 12 (42) səh.240-243 (məqalə)
 15. “Husein Aliyev”s caricatures in satirical journals” European Research XI International scientific and practical conference. Moscow, 23-24 December       2015, № 10(11), səh.135-137 (məqalə)
 16. “Müxtəlif incəsənət cərəyanlarının Hüseyn Əliyev yaradıcılığında təcəssümü”.“Elmi əsərlər” 2016 №4(78), (humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, səh.200-202 (məqalə)
 17. “Mətbəxdən gələn atalar sözləri, idiomlar”, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzi Tahir Əmiraslanov, Səyyarə Sadıxova, Bakı- 2016 “NURLAR” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi- 48 s. (kitab)
 18. “Xalq rəssamı Hüseyn Əliyev yaradıcılığında qrafika texnikası”,Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XX Respublika elmi konfransının materialları Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, 24-25 may, Bakı – 2016,  2 cilddə,  II cild, səh.525 -527        (tezis)
 19. «Техники художеств Азербайджанского художника Гусейна Алиева», AMEA-nın Naxçıvan bölməsi  İncəsənət, dil və ədəbiyyat institutu. Elmi   Əsərlər “Axtarışlar” cild 6, № 4(22), Naxçıvan-2016, səh. 160-166 (məqalə)
 20. “Hussein Aliyev᾽s life-memories and creative activity in his partners᾽ impressions”,“Elmi əsərlər” № 1(82) (humanitar elmlər seriyası) Naxçıvan NDU “Qeyrət”  – 2017, səh. 274-277 (məqalə)
 21. «Жанровые особенности творчества азербайджанского художника Гусейна Алиева», “Декоративное искусства и Предметно пространственная    среда, Вестник” МГХПА, Москва- 2017, № 1 ,səh.459-465 (məqalə)
 22. “Hüseyn Əliyevin yaradıcılığında natürmort janrı”, “Elmi Əsərlər” №5(86), Naxçıvan, NDU, “Qeyrət” 2017  səh.151-154  (məqalə)
 23. “Azərbaycanın müxtəlif sənət nümunələrinin dekor sistemində bəzi həndəsi ornamentlərin yaradılma prinsipləri və mənası” (həmmüəllif-Günay Həsənova ilə), “Elmi Əsərlər”, NDU, (humanitar elmlər seriyas) № 1(90) II cild,Naxçıvan  “Qeyrət”-  2018, səh.114-116 (məqalə)
 24. “Azərbaycan incəsənətinə töhvələr”, “Mədəniyyət” qəzeti, 27 iyul 2018, №57(1547) səh. 12 (məqalə)
 25. “Xalq rəssamı Hüseynqulu Əliyevin sənət dünyası” Naxçıvan – 2019 “Əcəmi” NPB, 176 səh. (albom-monoqrafiya)
 26. “Naxçıvan xalçalarında naxışların bədii xüsusiyyətləri”, “Naxçıvan xalçaçılığı: keçmişdən günümüzə” konfrans 2019, (məqalə)
 27. “Abidələrimizdə yaşayan tarix” (Naxçıvan Tarix Muzeyinin yazılı eksponatlarının tədqiqi) ,”Elmi Əsərlər”, NDU, (humanitar elmlər seriyas) № 1(98) II cild, Naxçıvan, Qeyrət, 2019, səh. 258-260  (məqalə)
 28. “Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin yaradıcılığında animalistik janr”, “Elm, mədəniyyət və incəsənətin qarşılıqlı əlaqəsi və müasir cəmiyyətin inkişafında rolu” III Respublika elmi-nəzəri konfransı, Bakı- 2019, səh.72-76, (məqalə)
 29. “İ.Y.Repinin həyatı və yaradıcılığı” ,” “Elmi Əsərlər”, NDU, (humanitar elmlər seriyas)№ 1(102) II cild, Naxçıvan, Qeyrət, 2020,  səh.136-140 .
 30. “Xalq rəssamı Hüseyn Əliyevin aşkarlanmış əsərləri” 2020 (tezis) çapdadır.
 31. “Hüseyn Əliyevin bədii irsində məişət janrı” “Elmi İş” beynəlxalq elmi jurnal, “humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda I respublika elmi konfransının materialları) Bakı-2020, 17 aprel, səh. 258-261
 32. Azərbaycanın Xalq rəssamı Kamil Əliyevin xalça çeşnilərində milli naxış elementləri AMEA Naxçıvan bölməsi. Elmi əsərlər jurnalı. 2022. Kamil Əliyevə həsr edilən xüsusi buraxılış
 33. “Natürmort janrı Hüseynqulu Əliyevin yaradıcılığında”. “Elmi iş” Beynəlxalq elmi jurnal, “Humanitar və ictimai elmlərin əsasları” mövzusunda III Respublika Elmi Konfransı, Bakı-2021,30 aprel, səh.53-55
 34. “Naxçıvan xalça naxışlarının bədii xüsusiyyətləri” (“Artistic features of patterns on Nakhchivan carpets”) European Scientific Conference, səh. 169-172

35.“NATIONAL PATTERN ELEMENTS ON THE CARPETS OF PEOPLE’S ARTIST OF                    AZERBAIJAN KAMIL ALIYEV”  adlı məqalə N29, 2022 , ISSN 3572-2436

 1. “German International Journal of Modern Science ”adlı elmi jurnalda “OVERVIEW ON HONORED ARTIST OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, TELMAN ABDINOV’S ARTISTIC HERITAGE” adlı məqalə  №40 2022, ISSN (Print) 2701-8369, ISSN (Online) 2701-8377
 2. Telman Abdinovun albom-kataloquna ön söz 2022-ci il
 3. “Portret əsərlərində bədii obraz həlli” adlı məqalə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət İnstitutunda “Şuşa ili”nə həsr olunmuş konfrans 2022 iyun
 4. Dadivəng (Xudavəng) monastrı, onun memarlıq quruluşu, “Elmi əsərlər” 2022 №1(114),(humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan NDU “Qeyrət” nəşriyyatı, İSSN 2224-5529, S 148-153, Həmmüəllif, Qadir Əliyev
 5. Səttar Bəhlulzadə yaradıcılığında Naxçıvan təsvirləri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi. Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan, “Tusi”-2023, cild 17 №1(45), s-146
 6. Definition, history and development of tapestry art s-271, Buxoro Davlat Unıversıtetı İlmiy Axborotı, Ilmiy-nazariy jurnal, 2023, № 6, iyul
 7. Mannerısm In Italıan Art In xvı-xvıı Centurıes, Norwegian Journal of development of the International Science, s- 15, №120/2023
 8. Mannerısm In İtalıan Sculpture, Danish Scientific Journal No78, 2023, s- 15