Salatın Bəyalı qızı Hacıyeva 1972–ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1990 cı ildə Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutuna daxil olub. 1995–ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin kimya əlavə biologiya ixtisası üzrə tam kursunu  bitirib. 1996-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqogika və psixologiya kafedrasının  müəllimidir. 2007- ci ildə dissertasiya müdafiə edərək Psixologiya uzrə fəlsəfə doktoru elmi adını almışdır. 2014-cü ildən  Pedaqogika və psixologiya kafedrasının dosentidir. 1 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 30 yaxın elmi məqalənin müəllifidir.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. “Motivasiyanın psixologiyası”. Bakı, Elm-təhsil nəşriyyatı, 2014 (dərs vəsaiti)
 2. Şeyx – Sənan faciəsində sevgi-nifrət probleminin psixoloji təhlili,Azərbaycan müəllimi qəzeti, 18 dekabr, 1997
 3. Kiçik yaşlı qızların ailədə tərbiyəsi məsələləri.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri,№ 5,Bakı 2001,s.132-133
 4. Azərbaycan ailəsinin xüsusiyyətləri və qızların sosial inkişaf şəraiti,Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №2,2005,s.86-88
 5. Kiçik yaşlı qızların tərbiyəsində etnopsixoloji amillərin rolu.Təbriz,”Körpü” jurnalı,may,2005, №48 s. 33-34
 6. Qızların qadın keyfiyyətlərinə yiyələnmələrində ailə ənənələrinin rolu.Azərbaycan Dövlət Pedqoji Universitetinin Xəbərləri, № 2,Bakı,,2005, s.597-600
 7. Etnik mədəmiyyət” anlayışı və qızların tərbiyəsi.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №3, Naxçıvan, 2005,s.91-94
 8. Yeniyetməlik dövründə qızların etnopsixoloji xüsusiyyətlərlə tərbiyəsi. “Dil və ədəbiyyat”, 6(48),Bakı 2005, s.169-172
 9. Ailədə qızların yaşlılarla qarşılıqlı münasibətlərinin bəzi psixoloji cəhətləri. “Psixologiya” jurnalı, BDU, “Təhsil” nəşriyyatı, № 4, 2005, s.149-152
 10. Qızların oğlanlarla dostluğuna valideyn münasibəti. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri, №5, Bakı, ADPU, 2005, s.457-460
 11. Ata nüfuzunun qızların etnopsixoloji əsasda tərbiyəsində rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4, Naxçıvan,2005, s.97-100
 12. Qızların oğlanlarla ünsiyyətinin bəzi etnopsixoloji məsələləri.Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri.№ 2,Bakı, ADPU, 2006,s. 417- 420
 13. Azərbaycan ailəsinin sabit etnik xüsusiyyətləri. BDU, “Psixologiya” jurnalı, №3, Bakı,2006,s.82-85
 14. Ailədə ata nüfuzu və qız tərbiyəsində onun rolu.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №4. Naxçıvan,2009,s.20-23
 15. Eksperimental psixologiyanın metodlar sistemi.Metodik vəsait. Bakı,2010
 16. Psixoanaliz və din.NMİ,Naxçıvan 2011, s.39-43
 17. Çalışan qadınların əsas problemləri.NDU,2011, s
 18. Psixi sağlamlıq və ona təsir edən amillər.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,№ 3. 2012,
 19. Öyrənmə və motivasiya”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  pedaqogika və psixologiya kafedrası 10 ildə.  ADPU nun mətbəəsi,  Bakı, 2013
 20. “Məktəblilərdə təlim  motivasiyasının yüksəldilməsi yolları”.  “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemləri” mövzusunda Respublika konfransı. NMİ 2014
 21. “Təlim prosesində İKT-dən istifadənin psixoloji əsasları”. “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna  həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları (03 may 2014) “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan,  2014
 22. “M.N.Tusi yaradıcılığında psixoloji ideyalar”. “Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi” beynəlxalq  konfrans materialları. “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2015
 23. “Qrafologiyanın qısa inkişaf tarixi”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №4, “Məktəb” nəşriyyatı. Naxçıvan, 2015
 24. “Psixologiyada şəxsiyyətin sosiallaşması problemi”. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri №1. “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan, 2015
 25. “Sağlamlıq imkanları məhdud insanların cəmiyyətdə qarşılaşdıqları əsas çətinliklər”. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri”  mövzusunda Beynəlxalq  Elmi Konfrans materialı. Naxçıvan 2016
 26. Ailədə qız tərbiyəsi psixologiyasının formalaşmasında atalar sözü və zərbi-məsəllərin yeri.Ali məktəblərarası  elmi konfrans materialları,Bakı, 1998, s.119-122
 27. Eksperimental psixologiyanın meydana gəlməsi və inkişaf mərhələləri. “Pedaqoji kadr hazırlığı:problemlər,vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq simpozium materialları,2009.
 28. Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda düşünmə bacarığının inkişafı. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfrans materialı, Naxçıvan, 24 noyabr 2012, s.211-212
 29. Distant təhsil və müasir dövrdə onun rolu, NMİ, 26-27 noyabr 2021
 30. Sağlamlıq imkanları məhdud insanlara münasibətin inkişaf tarixi, NDU, elmi əsərlər, 2021, N-2
 31. Sağlamlıq imkanları məhdud insanlara münasibətin sosial-mədəni aspektləri,NMİ, Elmi əsərlər, N-4 2021
 32. Tələbə gənclərin ailə həyatına sosial-psixoloji hazırlığının öyrənilməsi, NMİ 2021, N-3
 33. Fəaliyyət prosesində motivlərin təzahür xüsusiyyətləri”. Naxçıvan Universiteti. Elmi əsərlər jurnalı. № 3, 2022
 34. Birinci sinif şagirdlərinin məktəb həyatına adaptasiya problemi“Əbdül Əlizadə: Azərbaycan psixologiyasının tarixi və inkişaf perspektivləri” respublika elmi konfransı, Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, Bakı, 2023
 35. Heydər Əliyev və gənclərin ideoloji tərbiyəsiÜmummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Təhsildə inkişaf mərhələləri: Rəqəmsallaşdırma və gələcək perspektivlər” mövzusunda I respublika elmi konfarnsı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 04-05 may