[ultimate_heading main_heading=”Saleh Heydər oğlu Məhərrəmov, Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Mən, Məhərrəmov Saleh Heydər oğlu 25 sentyabr 1965-ci-ildə Şərur rayon Alışar kəndində anadan olmuşam. 1982-ci ildə Alışar kənd orta məktəbini bitirib Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı İnstitutuna (indiki Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti) qəbul olmuşam. Institutu 1987-ci ildə fərqlənmə diplomu ilə  bitirib, Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq institutunun Helmintologiya ixtisası üzrə əyani aspiranturasına qəbul olmuşam. 1991-ci ildə Moskvada Ümumittifaq Helmintologiya İnstitutunda disser­ta­siya müdafiə edərək fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi almışam.

1991-ci ilin sentyabrında Naxçıvan Dövlət Universitetinin «Zoologiya» kafed­ra­sında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifələrində çalışmış, 1999-cu ildə  həmin kafedranın müdiri vəzifəsinə seçilmişəm.  2000-2013-cü illərdə «Təməl tibb fənləri» ka­fedrasının müdiri vəzifəsində işləmişəm, 2013-cü ilin yanvar ayında yenidən «Zoolo­giya» kafedrasına müdir seçilmişəm.

2011-ci ildə AMEA-nın Zoologiya İnstitutunda dissertasiya müdafiə edərək biologiya üzrə elmlər doktoru alimlik dərəcəsi almışam.

1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdüyəm. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə “Qabaqcıl təhsil işçisi” fəxri adına layiq görülmüşəm.

17 may 2013-cü il – 02 dekabr 2019-cul tarixlərində Azərbaycan Respublikası Prezi­den­ti­nin Sərəncamı ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsində işləmişəm.

05 aprel 2014-cü ildən elmdə və təhsildə göstərdiyim xidmət­lə­rə görə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə «Əməkdar Elm Xa­dimi»  fəxri adı ilə təltif olunmuşam.

30 iyun 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişəm.

Ailəliyəm, 3 övladım vardır.

 

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Влияние лекарственного антигельминтного растения борщевика на общее клиническое состояние и физико-химические свойства мочи овец. Мат. Конф. «Роль науки в интенсификации сельского хозяйства» Омск, 1989, с. 51-52 (Məqalə)
 2. Рекомендации по применению сенной муки борщевика и смеси ее с антигельминтиками с лечебно профилактической целью при стронгилятозах желудочно-кишечного тракта овец. Баку, 1990, 5 с. (Məqalə)
 3. Токсикологическая оценка лекарственного растения борщевика. Бюлл. Всесоюз. Инстит. Гельминтол. Вып. 54, Москва, 1990, с. 96. (Məqalə)
 4. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием борщевика. Тем. Сбор. Тр. АзНИВИ, Баку, 1991, с. 168-171. (Məqalə )
 5. Anthelmint dərman bitkisi baldırğanın qoyunların qanının morfoloji göstəricilərinə təsiri . Azərb. Aqrar elmi. Bakı, 1993, № 3-4, s. 23-25. (Məqalə)
 6. Использование пастбищных лекарственных растений для борьбы с гельминтозами овец. Ж.Аграрная наука. М., 1993, № 1, с.37-38. (Məqalə)
 7. Üzərliyin (Peqanum Harmala) anthelmint səmərəsi. Azərb. Aqrar elmi. Bakı, 1996, № 1-2, s. 65-66. (Məqalə)
 8. Naxçıvan MR-də heyvandarlığın inkişaf yolları. Müasir şəraitdə iqtisadiyyatın inkişafının regional probl. mat. Bakı, 1996, s. 24. (Məqalə)
 9. Naxçıvan MR-də yayılan nematodların ekoloji xüsusiyyətləri və onlara qarşı mübarizənin bioloji əsasları. MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi.Konf. mat. Naxçıvan, Qeyrət, 1999, s.79-82 (Məqalə)
 10. Naxçıvanda yayılan bəzi dəyirmi qurdların morfoloji-bioloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan, 2000, 24 s. (Metodik vəsait)
 11. Yovşanın qoyunlarda mədə-bağırsaq strongilyatlarına qarşı anthelmintik səmərəliliyi. Azərb. Aqrar Elmi. Bakı, 2000,  № 1-2, s. 78-80. (Məqalə)
 12. Nematodlara qarşı dərman bitkilərinin tətbiqi. MR-in soyuğa və quraqlığa davamlı florası. Elmi. nəz. konf. mat. Naxçıvan, Qeyrət, 2000, s. 23-25. (Məqalə)
 13. Helmintlərin yayılmasının mövsümi dinamikası. Müasir riyaziyyat və təbiətşunaslığın probl. Naxçıvan, Qeyrət, 2001, s . 116-118. (Məqalə)
 14. Strongilyatların yayılma dinamikası və ona təsir edən amillər. Naxçıvan regional elm mərk. əsərl. VI bur Naxçıvan, Əcəmi, 2001, s.119-122. (Məqalə)
 15. Naxçıvanda yayılan anthelmint dərman bitkiləri. Naxçıvan MR-in təbii ehtiy. və onlardan səmərəli istifadə yolları. Beyn. Simpozium Mat. Naxçıvan, Qeyrət, 2001, s. 56-57. (Məqalə)
 16. Strongilyatların yayılmasının ekoloji xüsusiyyətləri. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalə məcmuəsi) Bakı, 2001, s. 95-98. (Məqalə)
 17. Qoyunların strongilyatlarla yoluxma dinamikası. XX əsrin sonuda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması. Konf. Mater. Az. MEA Zoologiya inst. Bakı, Elm, 2001, s.164-166. (Məqalə)
 18. Fermer təsərrüfatlarında qurd əleyhi tədbirlərin iqtisadi səmərəsinin hesablanması. Kiçik biznes və sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişaf problemləri. Bakı, Elm, 2002, s. 42-44. (Məqalə)
 19. Otlaq sahələrinin strongilyat yumurtaları ilə yoluxması. Naxçıvan MR-in flora və faunasının tədqiqi. Naxçıvan, Qeyrət, 2002, s. 37-38 (Məqalə)
 20. Naxçıvan MR-in dağlıq zonasında strongilyatların yayılma xarakteristikası. Azərbaycan Elmi Tədqiqat Baytarlıq inst. yarad. 100 il. yub. həsr ed. Beyn. Elmi konf. mater. Bakı, 2002, s. 226-228 (Məqalə)
 21. Efir yağlı bitkilər olan sahələrdə diktiokaulyus sürfələrinin yetişməsi. Naxçıvan Dövlət Univer. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2003, № 10, s. 101-102 (Məqalə)
 22. Naxçıvan MR-də avitellinaların yayılması. Gəncə-Qars baytarlıq simpoz. mater. Gəncə, AKTA-nın nəşriyyatı, 2003, s. 242-244. (Məqalə)
 23. Müxtəlif otlaqlarda helmint sürfələrinin yayılma dərəcəsi. Pedaqoji univers. xəbərləri, Bakı, 2003, № 5, s. 313-315. (Məqalə)
 24. Naxçıvan Mr-də helmintlərin şaquli istiqamətdə yayılması. Pedaqoji univers. xəbərləri, Bakı, 2003, № 5, s. 316-318. (Məqalə)
 25. Naxçıvanda heyvandarlığın inkişafı. Pedaqoji univers. xəbərləri, Bakı, 2003, № 5, s. 316-318. (Məqalə)
 26. Naxçıvan MR-in aran zonasında qoyunlarda strongilyatların yayılmasının landşaft-ekoloji xarakteristikası. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiy. I Qurultay mater. Bakı, Elm, 2003, s. 109-112. (Məqalə)
 27. Naxçıvan MR-in müxtəlif zonalarında helmintlərin yayılmasının ekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Bakı, Nurlan, 2005, s. 463-466. (Məqalə)
 28. Naxçıvan Muxtar Respublikasının helmintfaunası. Azərbaycan MEA-nın Naxçıvan bölməs. Xəbərləri. Naxçıvan, Tusi, 2006, № 3, s. 76-78. (Məqalə)
 29. Naxçıvanın aran zonasında qoyunların helmintozlarla yoluxma dinamikası. Dövlət Univ. Elmi Xəbrləri Naxçıvan, Qeyrət, 2006, № 19, s. 66-68. (Məqalə)
 30. Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik zonasında helmintlərin yayılma səviyyəsi. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2006, № 5, s. 70-72. (Məqalə)
 31. Naxçıvan Muxtar Respublikasının müxtəlif zonalarında fassiolaların yayılma səviyyəsi. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2007, № 2, s. 161-163. (Məqalə)
 32. Yovşan-üzərlik qarışığının qoyunların ümumi kliniki vəziyyətinə təsiri. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2008, № 2, s. 62-65. (Məqalə)
 33. Anthelmintik bitkilərin toksikoloji qiymətləndirilməsi. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2008, №3 (23), s. 44-45. (Məqalə)
 34. Müalicə profilaktika məqsədilə qoyunların mədə-bağırsaq nematodozlarına qarşı anthelmint bitkilərin və onların kimyəvi preparatla qarışığının işlədilməsinə dair təkliflər Naxçıvan, Qızıl Dağ, 2008, 15  (Təkliflər)
 35. Çaşır-acılıqotu qarışığının embriotrop təsiri. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, 2008, I c. s. 127-129. (Məqalə)
 36. Yovşan-üzərlik qarışığının kumulyativ xassəsi. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2008, № 4, s. 159-161. (Məqalə)
 37. Naxçıvan Muxtar Respublikasında kompleks helmintfaunanın formalaşma xüsusiyyətləri. Azərbaycan Aqrar elmi. Bakı, 2008, № 6, 68-69. (Məqalə)
 38. Naxçıvan MR ərazisində yayılmış bəzi bitkilərin anthelmint təsiri . Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2009, № 1 (26), s. 82-85. (Məqalə)
 39. Anthelmint bitkilərin    kumulyativ xassəsi. Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, Elm, 2009,  № 36, s. 11-13. (Məqalə)
 40. Otlaq bitkilərinin anthelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, Elm, 2009, № 37, s. 25-28. (Məqalə)
 41. Anthelmint bitkilərin qoyun orqanizminə təsiri. Azərbaycan Aqrar elmi. Bakı, 2009, № 3-4 99-101. (Məqalə)
 42. Düzənlik ərazilərdə otlaqların helmintlərlə yoluxma səviyyəsi. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2009, № 2, s. 223-227. (Məqalə)
 43. Antelmentik bitkilerin embri­yotrop etkisinin araştırılması. V Ulusal reprodük­siyon ve suni tohumlama kongresi, Elaziğ, Tübitak, 2009, s. 62-63. (Məqalə)
 44. Pelin otu (Artemisia absin­thium L.) – üzerlik (Peganum harmala L.) karışımının sıçanlardakı embriyotrop etkisinin araştırılması. Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Türkiye, Kars, 2009, c. 15, № 2, s. 211-215. (Məqalə)
 45. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием смеси полыни и гармалы . Естественные и технические науки. М., Компания Спутник, 2009, № 4(42), с. 133-135. (Məqalə)
 46. Антгельминтные действия растений, их экономическая эффективность. Международный технико-экономический журнал. М., Спектр, 2009, № 1, с. 80-83. (Məqalə)
 47. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием смеси кара­по­диума и живучки. Ж. Научных публи­ка­ции аспирантов и докторантов. Курск, 2009, № 6, с. 119-120. (Məqalə)
 48. Антгельминтные свойства щавеля. Естественные и технические науки, М., Компания Спут­ник, 2009,   № 6 (44), с.193-195. (Məqalə)
 49. Devedikeni ve yoncanın an­thel­mentik özelliği ve eko­nomik etkinliği. Erciyes Üniversitesi veteriner fakültesi der­gi­si. Türkiye, Kayseri, 2009, c. 6, №  2, s. 85-88. (Məqalə)
 50. Helmintfaunanın ekoloji amillərdən asılılığı. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2010, № 1, s. 114-116. (Məqalə)
 51. Qalxanək-dirçək qarışığının qoyunlarda qanın morfoloji göstəricilərinə təsiri. Azərb. MEA-nın Nax­çıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2010, № 2, s. 180-184. (Məqalə)
 52. Эколого-фаунистическая характеристика гельминтов овец и закономерности формирования гельминтофаунистических комплексов в разных зонах Нахичевана. Естественные и технические науки. М., Компания Спут­ник, 2010, № 3(47), с. 133-135. (Məqalə)
 53. Антгельминтное действие пран­госа и щавеля и их эко­но­мическая эффективность. Ж. Аграрная наука. Москва, 2010, № 5, ст. 26-27. (Məqalə)
 54. Müalicə profilaktika məqsədilə qoyunların mədə-bağırsaq nematodozlarına qarşı anthelmint bitkilərin və onların kimyəvi preparatla qarışığının işlədilməsinə dair təkliflər. Bakı, Mütərcim, 2010, 27 s. (Təkliflər)
 55. Антгельминтные свойства растений. Международный технико-экономический журнал М., Спектр, 2010, № 1, с. 46-48. (Məqalə)
 56. Anthelmint təsirə malik bitkilərin toksikoloji cəhətdən qiymətləndirilməsi. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, Bakı, Elm, 2010, II c. s. 168-173. (Məqalə)
 57. Гистологические изменения внутренних органов овец под влиянием смеси антгельминтных растений. Международный симпозиум Паразиты Голарктикы, Петрозаводск, 2010, т. 1, с. 158-160. (Məqalə)
 58. Изучение кумулятивных свойств антгельминтных растений. Международный симпозиум Паразиты Голарктикы, Петрозаводск, 2010, т. 1, с. 160-163. (Məqalə)
 59. Qalxanək-dirçək qarışığının mərkəzi sinir sisteminə təsiri. Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi, Gəncə, Elm, 2011, № 43, s. 26-29. (Məqalə)
 60. Arazboyu düzənlikdə qoyun­la­rın mədə-bağırsaq strongil­yatları ilə yoluxma dinamikası. Araz hövzəsi I Beynəlxalq parazitar xəstəliklər simpoziumu, Naxçıvan, 2011, 86-91. (Məqalə)
 61. Anthelmint bitkilərin heyvan­ların poza və hərəkətlərinə təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2011, № 1 (36), s. 22-24. (Məqalə)
 62. Temperatur və nəmliyin stron­gilyatların yayılmasına təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2011, № 2 (38), s. 15-17. (Məqalə)
 63. Anthelmint bitkilərin mərkəzi sinir sisteminin oyadıcı və ləngidici funksiyalarına təsiri. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2011, c. 7, № 2, s. 214-218. (Məqalə)
 64. Распространение гельминтов в зависимости от климати­ческих условий. Ж. Аграрная наука. Москва, 2011, № 7, ст. 32-33. (Məqalə)
 65. Həzm sistemi strongilyatla­rının yayılmasına biotik və abiotik amillərin təsiri Biokimyəvi nəzəriy­yə­lərin aktual prob­lemləri. II Bey­nəlxalq konf. Mater. Gəncə, 2011, s. 160-164. (Məqalə)
 66. Antihelmint bitkilərin kəskin toksik parametrləri Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mər­kə­zi­nin xəbərlər məc­muəsi, Gəncə, Elm, 2012, № 47, s.3-6. (Məqalə)
 67. Bitkilərin kimyəvi maddələrlə qarışığının antihelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2012, c. 8, № 2, s. 170-174. (Məqalə)
 68. Üzərliyin (Peganum harmala L) albenlə qarışığının antihel­mint səmərəliliyi. Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mər­kə­zi­nin xəbərlər məc­mu­əsi, Gəncə, Elm, 2012, № 49, s.26-28. (Məqalə)
 69. Dirçəyin kimyəvi maddə ilə qarışığının antihelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA Gəncə Regional elmi mər­kə­zi­nin xəbərlər məc­mu­əsi, Gəncə, Elm, 2012, № 49, s.26-28. (Məqalə)
 70. Qarışığın antihelmint səmərə­liliyi. Dövlət Univ. El­mi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2012, № 1 (48), s. 137-139. (Məqalə)
 71. Эмбриотропные свойства караподиума и живучки. Российский парази­то­логичекий жур­нал. Вып. №4/ 2012; ГРНТИ: 34-Биоло­гия. ВАК РФ; с.109-111. (Məqalə)
 72. Antihelmint bitkilərin diurezə təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2013, № 1 (49), s. 14-16. (Məqalə)
 73. Зависимость распространения гельминтов от экологических факторов. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013, 73, s. (Monoqrafiya)
 74. Naxçıvanda yayılan antihelmint dərman bitkiləri və onların təsir mexanizmi. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan, Qeyrət, 2013, s. 3-(Məqalə)
 75. Hormonların ifrazat sisteminə təsiri. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: Mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan, Qeyrət, 2013, s. 7-8. (Məqalə)
 76. Проблемы изучения русского языка в отсутствии языковой среды. Русский язык: проб­лемы функцио­ни­рования и мето­дики препо­дава­ния на совре­менном этапе. IV междуна­род­ная на­уч­но-практичес­кая кон­фе­ренция, Пенза, ПГУ, 2013, с. 179-185. (Məqalə)
 77. Нахичеванский государ­ст­венный университет: разви­тие и перспективы. Международный научно-прак­ти­чес­кий семинар «Инно­ва­ционное сотруд­ни­чество между на­у­кой, образованием производством как платформа для мо­дер­низации» сбор­ник материалов, Фаргана, 2013, с. 6-8. (Məqalə)
 78. Yovşan-üzərlik qarışığının heyvanların nəsilvermə funksiyasına təsiri. Azərb. MEA-nın Nax­çı­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2013, c. 9, № 4, s. 192-197. (Məqalə)
 79. Antihelmint səmərəli yem bit­kilərinin iti toksik para­metrləri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2013, № 2 (55), s. 3-7. (Məqalə)
 80. Антигельминтные действия растений и их смеси с химическим препаратом. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки Пензенский государственный университет. 2013, № 2, с. 64-68. (Məqalə)
 81. Parazitologiya fənni üzrə (biologiya ixtisasının tələbələri üçün). NDU, “Qeyrət”, 2013 (Proqram)
 82. Parazitologiya fənni üzrə (Texniki kollecin baytarlıq ixtisası üçün). NDU, “Qeyrət”, 2013 (Proqram)
 83. Bal arısının xəstəlikləri və zərərvericiləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2014, 240 s. (Dərs vəsaiti)
 84. Antihelmint bitkilərin heyvan­ların gövşəmə aktına təsiri. Azərb. MEA-nın Nax­çı­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2014, c. 10, № 2, s. 151-155. (Məqalə)
 85. Alben çaşır qarışığının antihel­mint səmərəliliyi. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2014, № 4 (60), s. 3-6. (Məqalə)
 86. Parazitofaunanın formalaşma­sı­na təsir edən amillər. Baytarlıq təbabəti və ərzaq təhlükəsizliyi: problemlər və pers­pek­­tivlər. Beyn. konf.r. mater. Naxçı­van, 2014, s. 3-5. (Məqalə)
 87. Naxçıvan Muxtar Respublika­sının helmintofaunası. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2014, 142 s. (Monoqrafiya)
 88. Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsilin inkişafında Naxçıvan Dövlət Universitetinin rolu. Dövlət Univ. Elmi əsər. xüsusi bura­xılışı. Naxçıvan, Qeyrət, 2014, № 6 (62), s. 3-5. (Məqalə)
 89. Naxçıvan Dövlət Universi­te­tində Boloniya prosesinin tət­biqi və qarşıda duran vəzifələr. Tədris prosesinin tək­mil­ləşdirilməsi və mü­a­sir təhsil konsep­si­yaları. Beynəlxalq el­mi konf. Nax­çıvan, 2014, s. 13-15. (Məqalə)
 90. Yovşan-üzərlik qarışığının qan dövranına təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2014, № 8 (64), s. 3-5. (Məqalə)
 91. Helmintozlarda işlədilən dər­man bitkiləri və onların təsir me­xa­nizmi. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, Qeyrət, 2014, № 8 (64), s. 6-11. (Məqalə)
 92. Helmintofaunanın sahib orqa­niz­min miqrasiyasından ası­lılığı. Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri. Beyn. elmi-prakt. Konfr. Mater. Naxçı­van, Qeyrət, 2014, s. 4-8. (Məqalə)
 93. Helmintofaunanın formalaş­ma­sının sahibin yaşından asılılığı. Eksperimental bio­lo­gi­yanın inkişaf pers­pek­tivləri. BDU bio­lo­­giya fakültəsinin 80 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi konf. Bakı, CBS, 2014, s. 67-70. (Məqalə)
 94. Study of Treatment Advantage of Medicinal Herbs with Antihelmintic Effect against Neoascariasis. International Journal of Research Studies in Biosciences (IJRSB) http://www.arcjournals .org/ijrsb/2015_ijrsb_v3-i1.php 78-81. (Məqalə)
 95. Naxçıvan Muxtar respubli­ka­sının dağlıq ərazilərinin yem bitkiləri (müxtəlif otlar). Bakı, “Elm və Təhsil”, 2015, 222 s. (Monoqrafiya)
 96. Зависимость распростра­не­ния гельминтозов от эколо­ги­ческих факторов в усло­виях Нахичеванской Авто­ном­ной Республики. Ж. Аграрная наука. Москва, 2015, № 2, ст. 25-27. (Məqalə)
 97. Use of Essential Oil Derived From Artemisia absinthium L. in Veterinary. Seab,2015// sympo­si­um on euroasian bio­di­versity, abstract book, p. 99. (Məqalə)
 98. Yovşan-üzərlik qarışığının selikli qişalara yerli təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, № 3 (68), s. 3-6. (Məqalə)
 99. Naxçıvan Dövlət Universi­tetində elektron təhsil şəbəkəsi. Azərbaycanda Təhsil Quruculuğunun prio­ritetləri: müasir ya­naş­malar/ Beynəlxalq elmi konfransın ma­ter. Naxçıvan, 2015. Bakı, “Mütərcim”, s. 19-20. (Məqalə)
 100. Heydər Əliyev – müstəqil Azər­­bay­canın qurucusudur. Heydər Əliyev və müasirləşən Nax­çı­van İqtisadiyyatı //el­mi-praktik konfrans ma­ter. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, s. 3-4. (Məqalə)
 101. Miqrasiyanın arıların parazito­fa­unasına təsir. Müasir arıçılığın prob­lemləri və inkişaf xüsusuiyyətləri // bey­­nəlxalq elmi-prak­tik konfrans. Nax­çıvan, “Qeyrət” 2015, s. 4-6 (Məqalə)
 102. Naxçıvan Muxtar Respublika­sında helmintozların qoyunçu­luğa vurduğu iqtisadi zərər və onun qarşısının alınma yolları. Kənd təsərrüfatının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər // Bey­nəl­xalq elmi-praktik konfrans. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, s. 3-5. (Məqalə)
 103. Management of Gastroen­te­ros­tomy Illness with Herbs in Veterinary Prac­tice in Nakhchivan Auto­no­mous Republic (Azerbaijan). International Journal of Veterinary Science Copyright © 2015 – All Rights Reserved -ijvets.com. Inter J Vet Sci, 2015, 4(4): 224-226.//(http:// www.ijvets.com/in-press) ⇓ Abstract Full text pdf. (Məqalə)
 104. İpək yolu ticarət əlaqə­lə­ri­nin Naxçıvanda kənd tə­sərrüfatının inkişafında rolu. Tarixi İpək yolu və Naxçıvanın iqtisadi-mədəni əlaqələrinin inkişaf məsələləri // Beynəlxalq İpək Yolu konfransı. Naxçıvan, “Naxçıvan”, 2015, s. 10-11. (Məqalə)
 105. Elmin Nəsrəddin Tusi zirvəsi. Şərqin böyük dahisi Nəsrəddin Tusi //Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, s. 3-5. (Məqalə)
 106. Qalxanək-Dirçək bitki­ləri­nin antihelmint təsirləri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2015, № 7 (72), s. 3-5. (Məqalə)
 107. Naxçıvanda arıçılıq: ənə­nə­ləri və perspektivləri. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2015, 256 s (Monoqrafiya)
 108. Naxçıvan dövlət univer­siteti: dünəni və bu günü. Uluslararası veteriner cerrahi kongresi/ bil­di­ri özetleri. Atatürk Üuniversitesi 2016, s. 13-18. (Məqalə)
 109. Çaşır-Acılıq bitkilərinin heyvanların bədən tem­pe­ra­­turuna təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2016, № 6 (76), s. 3-6. (Məqalə)
 110. Sarımsağın antihelmint səmərəliliyi Azərb. MEA-nın Nax­­­çı­­­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2016, c. 12, № 2, s. 175-179. (Məqalə)
 111. Naxçıvanın aqrar sahəsi: tənəzzüldən təkamülə Heydər Əliyev və mü­a­sirləşən Naxçı­van İqtisadiyyatı// bey­­nəlxalq konf­ran­sın materialları. Nax­çı­van, “Qeyrət” 2016, s. 3-5. (Məqalə)
 112. Параметры острой токсич­нос­ти антгельминтных рас­­тений. Ж. Аграрная наука. Москва, 2016, № 7, ст. 10-12. (Məqalə)
 113. Helmintlərin ekologiyasında spesifikliyin rolu8-ci Beynəlxalq Elmi-praktik konf. Azər­­­­­bay­can Dövlət Aqrar univer. Gəncə, 2016, I cild, s. 148-150. (Məqalə)
 114. 50 yaşlı Ali təhsil məbədi – Naxçıvan Dövlət Universiteti Azərbaycanda təhsil siyasətinin prioritetləri:müasir yanaşmalar//beynəlxalq elmi konfr. Naxçıvan 2016, s. 14-16. (Məqalə)
 115. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qoyunlarda helmintozların şaquli istiqamətdə paylanması. Azərbaycan Baytarlıq elmi-tədqiqat institutunun elmi əsərləri məcmuəsi. Bakı, 2016, c. 34, s. 126-129. (Məqalə)
 116. Qoz yarpaqlarının antihelmint təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2016, № 7 (80), s. 3-5. (Məqalə)
 117. Naxçıvan Özerk Cumhuriyyeti gida ve tarım sektörünün turizmdə rolü. 1.Tarım və qida etiği kongresi (Uluslar­arası katılımlı). Ankara, 2017, s.69-72. (Məqalə)
 118. The antihelmintic effecency of N. meyer Benth. and N. cataria L. species that spread in the Nakhchivan autonomous republic flora. International journal of Veterinary Sciences and Animal Husbandry. manuscript@gmail.com. 2017, V.2. issue 1, page number 40-43. (Məqalə)
 119. Фауна иксодовых клещей и ее роль в передаче кровепаразитарных болезней крупного рогатого скота. Ж. Аграрная наука. Москва, 2017, № 2, ст. 26-28. (Məqalə)
 120. Yovşan və üzərliyin heyvanların koordinasiyasına təsiri. Azərb. MEA-nın Nax­­­çı­­­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2017, c. 13, № 2, s. 200-203. (Məqalə)
 121. Normal fiziologiya fənni üzrə tədris proqramı (Müalicə işi, Tibbi profilaktika, Stomatologiya və Əczaçılıq ixtisası tələbələri üçün) Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 55 s. (Proqram)
 122. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50 illik inkişaf yolu. Naxçıvanı tanıyaq. Bakı, Mütərcim, 2017, s. 5-8. (Məqalə)
 123. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində fauna və floranın formalaşma xüsusiyyətləri. Naxçıvanı tanıyaq. Bakı, Mütərcim, 2017, s. 38-47. (Məqalə)
 124. Bazi Keklik Türlərinin Thimus kotschyanus və  Thimus collinus qastrointestinal parazitlere karşı antehelmentik etkisinin araştırılması. Kafkas Üniversitesi veteriner fakültesi dergisi. Türkiye, Kars, 2017, c. 23, №  6, s. 961-965. (Məqalə)
 125. Antihelmint bitkilərin təsir xüsusiyyətləri. Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri // Beynəlxalq elmi konf. Gəncə, 2017,III Hissə, s. 3-5. (Məqalə)
 126. Çaşır-acılıq qarışığının sinir sisteminə təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2017, № 3 (84), s. 3-6. (Məqalə)
 127. Naxçıvan Muxtar Respublika florasında yayılmış S. Sclarea L., S.Limbata C.A.Mey və S.Hydrangea DC.EX Benth. növlərinin antihelmint səmərəsi. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2017, № 3 (84), s.7-12. (Məqalə)
 128. Biocoğrafiya. Naxçıvan, “Əcəmi”, 2017, 406 s. (Dərslik)
 129. Arı xəstəlikləri və parazitləri, onlarla mübarizə formaları.III Naxçıvan beynəlxalq arıçılıq komfransı. konfransı Naxçıvan 2017, 26 may. s. 3- (Məqalə)
 130. Bal arılarının aspergillyozu. III Naxçıvan beynəlxalq arıçılıq komfransı. konfransı Naxçıvan 2017, 26 may. s. 42-44. (Məqalə)
 131. 50-yaşlı təhsil məbədgahı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50-illik yubleyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. 2017 Qeyrət nəşriyyatı s. 6-7. (Məqalə)
 132. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Zoologiya“ kafedrasının 50-ildə keçdiyi inkişaf yolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin 50-illik yubleyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. 2017 Qeyrət nəşriyyatı s.80-81. (Məqalə)
 133. Yovşan-üzərlik qarışığının göz bəbəyinin mənfəzinə təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2017, № 7 (88), s.3-5. (Məqalə)
 134. The Antihelminth Effect and Economic Efficiency of Clover and Absinth . Journal of Apitherapy and Nature / Apiterapi ve Doğu Dergisi 1 (1), p. 38-42, 2018. (Məqalə)
 135. Heydər Əliyev və Türk Dünyası. Haydar Aliyevin Doğumunun 95-ci yılı anısına “Haydar Aliyev ve Türk Dünyası” Uluslararası Sempozyum, (Erzurum/Türkiye), 2018, s. 190-192. (Məqalə)
 136. Acılıq-alben qarışığının antihelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA-nın Nax­­­çı­­­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2018, c. 14, № 2, s. 83-86. (Məqalə)
 137. Çaşır-acılıq qarışığının heyvanlarda qanın fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, № 3 (92), s.3-6. (Məqalə)
 138. Испытание и оценка эффективности новых антгельминтных препаратов в условиях южной части Азербайджана. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, № 3 (92), s.262-268. (Məqalə)
 139. О распространенин иксодовых клешей вида Dermacentor marginatus Şulze 1776 в Нахичеванской Автономной Республике. Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. Пенза, 2018, № 1 (21), с. 11-18. (Məqalə)
 140. Arıçılıqda dərman bitkiləri. IV Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, s. 3-5
 141. Monklavit-1 preparatının funqisid xüsusiyyətinin öyrənilməsi. IV Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, s. 6-7. (Məqalə)
 142. Heydər Əliyev və Azərbaycan təhsili. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. Naxcçıvan, “Qeyrət”, 2018, s. 3-6. (Məqalə)
 143. Природные запасы, эфирная маслянистость и гельминтоцидное влияние видов Th.kotschyanus Boiss. и Th.collinus Bieb. распространенных во флоре Нахчыванской Автономной Республики. Эффективные исследования современности. XLIV Международная научная конференция. Москва, 2018, с. 99 – 103. (Məqalə)
 144. Yovşan-üzərlik qarışığının qoyunların mədə-bağırsaq traktına təsiri. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, № 7 (96), s.3-5. (Məqalə)
 145. Abşeron və ona bitişik Xızı rayonu ərazilərində qoyunların Moniezioz törədicisinin (moniezia expansa) hündürlük qurşaqları üzrə tədqiq edilməsi. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2018, № 7 (96), s.255-258. (Məqalə)
 146. Yoncanın antihelmint səmərəliliyi. Gəncə Dövlət univers. Elmi xəbərl. Gəncə, 2018, № 4, s. 41-45. (Məqalə)
 147. Yovşan-üzərlik qarışığının qoyunlarda sidiyin fiziki-kimyəvi xassələrinə təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri. Biologiya və tibb elmləri böl. Bakı, Elm, 2018, c. 73, № 3, s. 116-119. (Məqalə)
 148. Naxçıvan MR-nın Babək rayonu ərazisində qaz (Anser Anser Dom.) və ördəklərin (Anas Platherhinchos Dom.) helmintlərinin sistematikası və bio-ekoloji təhlili. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi əsərləri, Gəncə, 2018, №1 96-102. (Məqalə)
 149. Гельминтофауна домашных водоплавающих птиц (гусъ-Аnser anser dom и утка – Anas platherhinchos dom.) Нахчыванской АР. Вестник Харковского Национального университета им. В.Г.Каразина серия-«Биология» 2018, №31 с. (107-113, (Thomson Reusters). (Məqalə)
 150. The Effect of the Mixture of the Anthelmintic Plants on the Histological Changes in the İnteral Organs of the Sheep. Journal of Apitherapy and Nature 27.10.2018 p. 29-31. (Məqalə).
 151. Naxçıvan MR ərazisində ev su və vəhşi quşlarının helmint faunasının oxşarlıq səbəbi, parazitlərin spesifikliyi. Azərbaycan Aqrar Elmi jurnalı. Bakı, 2019, № 1, s. 58-62. (Məqalə)
 152. Naxçıvanda ali təhsilin inkişafı. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubiliyeniə həsar olunmuş respublika elmi konfransının materialları. Naxçıvan 2019, s. 3-6. (Məqalə)
 153. Dünya iqtisadiyyatı, qloballaşma və mühasibat uçotunun beynəlxalq standartları. Qloballaşan iqtisadiyyat və mühasibat uçotu: mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemıər. Elmi konfrans. Naxçıvan, Qeyrət, 2019, s. 3-4. (Məqalə)
 154. Yovşan-alben qarışığının heyvanların ümumi klinik vəziyyətinə təsiri. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2019, № 3 (100), s. 3-5. (Məqalə)
 155. Naxçıvan MR ərazisində ev su quşlarında qarışıq invaziyaların müqayisəli təhlili. Nax. Dövlət Univ. Elmi əsər. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2019, № 3 (100), s. 209-212. (Məqalə)
 156. Naxçıvan MR arıçılıq təsərrüfatlarında yayılan yolxucu xəstəliklərin qarşısının alınmasında devastasiya mexanizmi. V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq konfransı. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2019, s. 3-5. (Məqalə)
 157. Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvandarlığa zərər vuran onurğasızların məhv edilməsində antropogen amillərin rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan, “Qeyrət”, 2019,  3-6. (Məqalə)
 158. Türkiyə-Naxçıvan diplomatik əlaqələrinin əsas inkişaf istiqamətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə” Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Naxçıvan, “Qeyrət”, 2019. s. 3-6. (Məqalə)
 159. Helmintofaunanın formalaşmasında sahib qidalanmasının rolu və helmitozlarla mübarizənin xarakterik xüsusiyyətləri. “Baytarlıq elminin inkişaf istiqamətində innovasiyaların tətbiqi” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans naterialları, Bakı “Müəllim”, 2019, s. 240-244. (Məqalə)
 160. Zəncirotunun antihelmint səmərəliliyi. Azərb. MEA-nın Nax­­­çı­­­van bölməsinin xəbərləri, Naxçıvan, Tusi, 2019, c. 15, № 4, s. 61-66. (Məqalə)