Salmanov Vidadi Kərim oğlu 1971-ci il 16 noyabrda Babək       rayon     Hacıvar kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Hacıvar kənd orta məktəbinə getmişdir. 1986-cı ildə Naxçıvan şəhər Politexnik texnikumuna qəbul olmuşdur. 1990-cı ildə texnikumu bitirmişdir. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət

Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Fiziki-tərbiyə və İbtidai hərbi-hazırlıq ixtisasına qəbul olmuşdur. 1999-cu ildə Üniversiteti bitirmiş, həmin ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində işləmiş, 2012-ci ildə Bədən tərbiyə və idman kafedrasının müəllimi, 2014-cü ildə Mülki-müdafiə və Çağırışaqədərki hazırlıq kafedrasında müəllim işləmiş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir.

ЕLMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

1.Şəxsiyyətin sosial-fəlsəfi təhlili, Nax.DU, elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2 (47), Naxçıvan, “Qeyrət”, 2012, s.110-114

2.Müasir dövrdə bədən tərbiyə və idmanın inkişafının əsas istiqamətləri, Nax.Mİ, Heydər Əliyev 90, Müasir təlim metodları və yeni  pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Respublika kofrans materialları (03 may 2013). “Məktəb” nəş., Naxçıvan-2013, s.101-106

3.Sağlamlığın möhkəmləndirilməsində fiziki tərbiyənin rolu, Nax.DU. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan-2013, s.100

4.İdman və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı, Nax.DU, elmi əsərlər. Humanitar elmləri seriyası, N1 (57), Naxçıvan-2014, s.217-220

5.N.Tusinin pedoqoji görüşlərində fiziki sağlamlıq məsələləri, Nax.DU. Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans ,( 20-21 noyabr 2015). Naxçıvan-2015, s.96-99

6.İnsanın vətənpərvərlik hissi ən ali əxlaqi-mənəvi hissidir, Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N6 (71). Naxçıvan-2015, s.137-142

7.Психолого-педагогические основы развития физической культуры детей и подростков Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, Науковий Вiсник Кафедри ЮНЕСКО Киiвського Нацiонального Лiнгвiстичного Унiверситету. Фiлологiя.Педагогiка.Психологiя 2016. Випуск 33. Збiрник наукових праць. Видавничий центр КНЛУ., s.124-129

8.Multikulturalizm və vətənpərvərlik, Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N5 (79). Naxçıvan-2016, s.162-166

9.Müharibələrin ətraf mühitə vurduğu zərbələr, Akad.H.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya:təbiət və cəmiyyətin problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans.  Bakı Dövlət Universiteti, 26-27 dekabr  2017, s.109-112

10.Dəyərlər və dəyər oriyentasiyası dünyagörüşün mühüm tərkib hissəsidir, Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N2 (83). Naxçıvan-2017,s.158-162

11.Ekologiya və mənəviyyat, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №1 (90). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018, s.66-70

12.Azərbaycan Respublikası çağdaş dünyamızda tolerantlıq nümunəsi kimi, Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi Sumqayit Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur Mədəniyyətlərarası dialoqda Bədii ədəbiyyatın rolu Beynəlxalq elmi konfransın materialları  04-05 dekabr 2018 , s.325-327

13Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin qazanılmasında azərbaycanlıların yazdığı qəhrəmanlıq salnaməsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №1 (98). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019. s.195-198

14.Патриотизм – один из важнейших источников победы советского народа в Великой Отечественной войне, АН Республики Башкортостан Национальный Музей Республики Башкортостан, Администрация Муниципального Района Кармаскалинский Район Республики Башкортостан Международная научно-практическая конференция  «Великая отечественная война 1941-1945 гг.: историческая память и вызовы современности», посвященная 120-летию со дня рождения командира 112-й Башкирской кавалерийской дивизии (16-й гвардейской кавалерийской дивизии) Рабоче-крестьянской красной армии Минигали Мингазовича Шаймуратова 31 октября  2019  г.

15.Использование компьютерных технологий в образовательном процессе по физической культуре, Оскольский политехнический колледж Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова (филиала) ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСИС» Международная  Научно-исследовательская конференция «Ломоносовские чтения – 2020» г. Старый Оскол,

16.Naxçıvan Muxtar Respublikasında idman və pedaqoji proses, “Müasir İpək Yolu və Naxçıvan-2” Beynəlxalq elmi konfrans 22 noyabr 2022-ci il

17.Здоровый образ жизни как результат системного Физического воспитания школьников и студентов, XIII Международная научно-практическая конференция «Система менеджмента качества в вузе: образованность, конкурентоспособность, здоровье» Челябинск, Россия.2023

18.Şagirdlərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında təhsilin rolu, Trends, theories and ways of improving science Proceedings of the VIII international scientific and practical conference Madrid, Spain february 28 – march 03, 2023

VIII Міжнародній науково-практичній конференції Trends, theories and ways of improving science», 28 лютого -03 березня 2023 р., Мадрид, Іспанія. s.330-332

19.Azərbaycan silahlı qüvvələrinin II Qarabağ müharibəsində göstərdikləri qəhrəmanlıq salnaməsi ,X Міжнародній науково-практичній конференції «Modern methods of applying scientific theories», 14-17 березня 2023 р., Лісабон, Португалія.s 241-243

20.Şəxsiyyətin kommunikativ fəaliyyəti və informasiya mədəniyyəti, The 13th International scientific and practical conference “Information activity as a component of science development” (April 04 – 07, 2023) Edmonton, Canada. International Science Group. 2023. 580 p, 357-360

21.Физическая культура и массовый спорт как обьект современного научного исследования , Интернаука. CLV Международная научно-практическая конференция . 05.12.2023, Москва

22.Sıra hazırlığı, Metodik vəsait. NDU Qeyrət nəşriyyatı, 2023