[ultimate_heading main_heading=”Salmanov Vidadi Kərim oğlu, Baş müəllim ” margin_design_tab_text=””][/ultimate_heading]

Salmanov Vidadi Kərim oğlu 1971-ci il 16 noyabrda Babək       rayon     Hacıvar kəndində anadan olmuşdur. 1978-ci ildə Hacıvar kənd orta məktəbinə getmişdir. 1986-cı ildə Naxçıvan şəhər Politexnik texnikumuna qəbul olmuşdur. 1990-cı ildə texnikumu bitirmişdir. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət

Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin Fiziki-tərbiyə və İbtidai hərbi-hazırlıq ixtisasına qəbul olmuşdur. 1999-cu ildə Üniversiteti bitirmiş, həmin ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində işləmiş, 2012-ci ildə Bədən tərbiyə və idman kafedrasının müəllimi, 2014-cü ildə Mülki-müdafiə və Çağırışaqədərki hazırlıq kafedrasında müəllim işləmiş, hal-hazırda kafedranın baş müəllimidir.

SALMANOV VİDADİ KƏRİM OĞLUNUN

ЕLMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 

с№ Əsərlərin adı Nəşr olunmuş mənbə, diplom, müəllimlik şəhadətnaməsi va ya nömrəsi Çap olunmuş səhifə və vərəq sayı Müştərək müəlliflər
1. Şəxsiyyətin sosial-fəlsəfi təhlili Nax.DU, elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2 (47), Naxçıvan, “Qeyrət”,2012 s.110-114
2. Müasir dövrdə bədən tərbiyə və idmanın inkişafının əsas istiqamətləri Nax.Mİ, Heydər Əliyev 90, Müasir təlim metodları və yeni  pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Respublika kofrans materialları (03 may 2013). “Məktəb” nəş., Naxçıvan-2013 s.101-106
3. Sağlamlığın möhkəmləndirilmə-sində fiziki tərbiyənin rolu Nax.DU. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans. Naxçıvan-2013 s.100
 

4.

İdman və şəxsiyyətin hərtərəfli inkişafı Nax.DU, elmi əsərlər. Humanitar elmləri seriyası,  N1 (57), Naxçıvan-2014 s.217-220
 

 

5.

N.Tusinin pedoqoji görüşlərində fiziki sağlamlıq məsələləri Nax.DU. Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans ,( 20-21 noyabr  2015).  Naxçıvan-2015 s.96-99
 

6.

İnsanın vətənpər-vərlik hissi ən ali əxlaqi-mənəvi hissdir Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N6 (71). Naxçıvan-2015 s.137-142
 

7.

Психолого-педагогические основы развития физической культуры детей и подростков Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана

 

Науковий Вiсник Кафедри ЮНЕСКО Киiвського Нацiонального Лiнгвiстичного Унiверситету. Фiлологiя.Педагогiка.Психологiя. 2016. Випуск 33. Збiрник наукових праць. Видавничий центр КНЛУ c.124-129
 

8

Multikulturalizm və vətənpərvərlik

 

Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N5 (79). Naxçıvan-2016 s.162-166
 

9

Müharibələrin ətraf mühitə vu rduğu zərbələr

 

Akad.H.Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya:təbiət və cəmiyyətin problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans.  Bakı Dövlət Universiteti, 26-27 dekabr  2017

 

s.109-112
10 Dəyərlər və dəyər oriyentasiyası dünyagörüşün mühüm tərkib hissəsidir Nax.DU. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, N2 (83). Naxçıvan-2017  

s.158-162

13. Ekologiya və mənəviyyat Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №1 (90). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018 s.66-70
Böyük Vətən müharibəsində Qələbənin qazanılmasında azərbaycanlıların                                     yazdığı qəhrəmanlıq salnaməsi

 

N.Həsənov
Azərbaycan Respublikası çağdaş dünyamızda tolerantlıq nümunəsi kimi Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirliyi.Sumqayıt Dövlət Universiteti Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illik yubileyinə həsr olunur. Mədəniyyətlərarası dialoqda

Bədii ədəbiyyatin rolu Beynəl-xalq elmi konfransın materialları

04-05 dekabr 2018

 

s.325-327