Salmanova (Mənsumova) Könül Muxtər qızı

Mən Salmanova (Mənsumova) Könül Muxtər qızı 1972-ci il noyabr ayının 16-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşam. 1978-ci ildən 1983-cü ilədək atamın işi ilə əlaqədar Almaniya Demokratik Respublikasına köçmüşük. 1980-ci ildən 1983-cü ilədək  ADR Torqau şəhərində üçüncü sinifə qədər təhsil almışam. 1984-cü ildə Naxçıvan şəhər A.S.Puşkin adına 3 saylı orta məktəbin dördüncü sinfinə gedib və 1990-cı ildə həmin məktəbi bitirmişəm.

1990-cı ildən 2005-ci ilədək Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tədris şöbəsində çalışmışam. 1995-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Pedaqoji fakültəsinin İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası ixtisasına qəbul olunmuşam və 1999-cu ildə həmin ixtisası bitirmişəm. 2000-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistratura şöbəsinin “Pedaqogika nəzəriyyəsi və tarixi” ixtisasını müvəffəqiyyətlə bitirmişəm.  2005-ci ildən isə Sosial idarəetmə və hüquq fakültəsinin Fəlsəfə və politologiya kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmışam. 2015-ci ildən Fəlsəfə  və sosial iş kafedrasına müəllim vəzifəsinə keçmişəm.  2009-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıyam və “Şəxsiyyətin fəaliyyətində dəyərlər seçiminin rolu” mövzusunda  yazdığım dissertasiya işini yekunlaşdırmışam.

 

Dərc olunmuş еlmi və tədris-metodiki  işlərimin siyahısı

 

Əsərlərin adı Nəşr olunmuş mənbə, diplom, müəllimlik şəhadətnaməsi va ya nömrəsi
1. Şəxsiyyətin sosial-fəlsəfi təhlili Naxçıvan Dövlət Universiteti.  Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası 2 (47), Naxçıvan, “Qeyrət”,2012
2. Tədris prosesində İKT-nin tətbiqi və şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Heydər Əliyev 90. Müasir təlim metodları və yeni  pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi. Respublika kofrans materialları (03 may 2013). “Məktəb” nəş., NMİ-2013
3. Sosial fəlsəfədə şəxsiyyətin formalaşmasında mədəniyyətin rolu Naxçıvan Dövlət Universiteti. Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri. Beynəlxalq konfrans.NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2013
 

4.

Informasiya cəmiyyəti və şəxsiyyətin informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası,  №3 (59), NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2014
 

 

5.

N.Tusi yaradıcılığında şəxsiyyətin formalaşmasında əxlaq və tərbiyənin rolu haqqında Naxçıvan Dövlət Universiteti. Şərqin böyük dahisi Nəsirəddin Tusi. Beynəlxalq konfrans,( 20-21 noyabr  2015).  NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2015
 

6.

 

Sağlam ailə-sağlam cəmiyyət Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, № 6 (71). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2015
7. Fəaliyyət anlayışının sosial-fəlsəfi mahiyyəti Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, №5 (79). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2016
8. Dəyərlər və dəyər oriyentasiyası dünyagörüşün mühüm tərkib hissəsidir Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, №2 (83). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017
9. Şəxsiyyətin fəaliyyəti və dəyərlər seçimi Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №5 (86). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017

 

10. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı vəhdəti Bakı Dövlət Universiteti. Ekologiya və torpaqşünaslıq faküktəsi. Akademik Həsən Əliyevin 110 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfransın materialları 26-27 dekabr. “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2017
11. İnsanın dünyaya münasibətində dəyərlər seşiminin rolu Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. İctimai elmlər seriyası, №2 (91). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018
12. Выбор ценностей и обуславливающие его факторы. Нацiональний педагогiчний унiверситет iменi М.П.Драгоманова. ВГО Украiньска академiя наук Видавництво «Гiлея». Гiлея Науковий вiсник збiрник наукових праць. İсторичнi науки. Фiлософскi науки. Полiтичнi науки. Випуск 129 (№2) Киiв-2018
13. Ekologiya və mənəviyyat Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №1 (90). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018
14. Müasir şəxsiyyətin fəaliyyətinin dünyagörüşü yönümü və dəyərlər seçimində yeniləşmələr Naxçıvan Dövlət Universiteti. “Elmi əsərlər”. Humanitar elmlər seriyası, №5 (94). NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018
15. Fəaliyyət – sosial fəlsəfənin kateqoriyası kimi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə İnstitutu Elmi əsərlər. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №1 (30). Bakı-2018
16. Vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətdə dünyagörüşü şəxsiyyətin fəaliyyətinin istiqamətini müəyyənləşdirən amil kimi Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan Muxtar Respublikasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransının materialları. NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019
17. Azərbaycan-Türkiyə siyasi münasibətlərində müasir mərhələdə Naxçıvanın yeri və rolu
18. Sosial ekologiya (Proqram) Naxçıvan Dövlət Universiteti