Hüseynova Sevda Nəsib qızı

Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının baş müəllimi

1960-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1976-1980-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində Fortepiano ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1981-1986-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin İbtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano müəllimi kimi işə başlamışdır.

2000-2010-cu illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin vokal və dirijorluq kafedrasında müəllim, 2010-cu ildən isə Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 1. Q.Qarayev yaradıcılığı // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (42), Naxçıvan, 2011, s. 214-216
 2. Музыкальная культура древних цивилизаций. Древний Египет// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (42), Naxçıvan, 2012, s. 178-182
 3. Истоки зарождения романтизма как стиля в музыкальном искусстве// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (52), Naxçıvan, 2013, s. 135-141
 4. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təşəkkülü və inkişafı prosesində A.Zeynallının əsərləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (57), Naxçıvan, 2014, s. 163-168
 5. Яркий расцвет и становление фортепианной музыки в Азербайджане// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (61), Naxçıvan, 2014, s. 181-185
 6. Görkəmli bəstəkar Q.Qarayevin Azərbaycan fortepiano musiqisinin inkişafında rolu və yeri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (66), Naxçıvan, 2015, s. 165-169
 7. Стили музыки XIX-XX веков // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (70), Naxçıvan, 2015, s. 151-154
 8. Avropa musiqi mədəniyyətində klassisizmin mahiyyəti. Vyana məktəbinin nümayəndələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №4 (78), Naxçıvan, 2016, s. 188-192
 9. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı, Naxçıvan, 2016, 20 s. (proqram)
 10. Проблемы музыкального мышления и дискурса – анализ основы музыкального искусства // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (82), Naxçıvan, 2017, s. 257-259
 11. Solfecio tədrisinin   metodikası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 180 s. (dərs vəsaiti)
 12.  Xüsusi pedaqoji hazırlıq // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 20 s. (proqram)
 13. Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 24 s. (proqram)
 14. Musiqi dünyası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, (monoqrafiya)
 15. “Новаторские особенности в творчестве великого компози­тора П.И.Чайковского // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (86), II c. Naxçıvan, 2017, s. 136-139
 16. Solfecio fənninin tədrisində musiqi eşitmə qabiliyyəti // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, s. 161-166
 1. Musiqi ifası sənəti və musiqi interpretasiyası // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar №3, 2018, s. 117-122
 2. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2018, (dərs vəsaiti)
 1. Şərq xalqlarının ənənəvi professional musiqisi // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, (metodik vəsait)
 2. Azərbaycanda musiqinin tarixi və inkişaf mərhələləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, s. 178-187
 3. Müasir musiqinin üslubu haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (98), Naxçıvan, 2019
 1. “ Şərq xalqlarının ənənəvi professional musiqisi” fənninin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili məsələləri // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (metodik vəsait)
 2. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (dərs vəsaiti)
 3. Musiqi dünyası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (monoqrafiya)
 1. Возникновение и основные тенденции оперного жанра. Məqalə, Az.Resp.Təhsil Nazirliyi. NDU. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (102), II cild, Naxçıvan, 2020, 126-131s.
 2. Solo musiqinin janrlar sisteminin xüsusiyyətləri. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 13, №2, 2020, 130-134 s.
 3. Проблемы многоголосия в азербайджанской народной музыке. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar №1 (39), 2021, 188-193 s.
 4. Философскаясущность и музыкальное назначение мугама. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar №2 (40), 2021, 297-301 s.
 5. Azərbaycan şifahi ənənəvi musiqinin xüsusiyyətləri. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №3 (41), 2021, 166-172 s.

“Koroğlu” milli opera sənətində qəhrəmanlıq zirvəsi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 15 №4 (41), 2021, 174-178 s.

 1. Azərbaycan musiqi mədəniyyətində alətşünaslığın inkişafı mərhələlərinin tədqiqi. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 16 №2, 2022, 246-252 s.
 2. Процесс становления и развития форм музыкальных инструментов. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 16, №1, 2022, 173-178 s.
 3. Процесс становления и развития форм музыкальных инструментов. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi Axtarışlar cild 16, №1, 2022, 173-178 s.
 4. Qarayev yaradıcılığının innovativ xüsusiyyətləri və onun yaradıcılığında Azərbaycan milli musiqisinin rolu. Məqalə, AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Axtarışlar cild 17 №3, 2023, 112-116s.
 5. Characteristic feature of ballet music by the composer Arif Malikov (Tezis) – 2 nd International Rast Music Congress (IRMC) 14-15 th January 2023 Antalya, Turkiye. 8s.
 6. Bəstəkar Arif Melikovun balet musiqisinin səciyyəvi xüsusiyyətləri – Türk Müziği dergisi. Cild 3, sayı 1. Türk Müziği, 2023, 33-43s.
 7. The romantic genius of Franz Liszt: exploring the transformative power of symphonic poems – XVII İnternational Science Conference “Science, theory and ways to improve methods”. 2023, 20 – 24s.