Hüseynova Sevda Nəsib qızı

Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının baş müəllimi

1960-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1976-1980-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində Fortepiano ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1981-1986-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası fakültəsini bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan orta ixtisas musiqi məktəbində fortepiano müəllimi kimi işə başlamışdır.

2000-2010-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin vokal və dirijorluq kafedrasında müəllim, 2010-cu ildən isə Musiqinin tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışır.

 

Dərc olunmuş elmi əsərləri:

 

 1. Q.Qarayev yaradıcılığı // Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (42), Naxçıvan, 2011, s. 214-216
 2. Музыкальная культура древних цивилизаций. Древний Египет// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №2 (42), Naxçıvan, 2012, s. 178-182
 3. Истоки зарождения романтизма как стиля в музыкальном искусстве// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (52), Naxçıvan, 2013, s. 135-141
 4. Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təşəkkülü və inkişafı prosesində A.Zeynallının əsərləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi.Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (57), Naxçıvan, 2014, s. 163-168
 5. Яркий расцвет и становление фортепианной музыки в Азербайджане// Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (61), Naxçıvan, 2014, s. 181-185
 6. Görkəmli bəstəkar Q.Qarayevin Azərbaycan fortepiano musiqisinin inkişafında rolu və yeri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (66), Naxçıvan, 2015, s. 165-169
 7. Стили музыки XIX-XX веков // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (70), Naxçıvan, 2015, s. 151-154
 8. Avropa musiqi mədəniyyətində klassisizmin mahiyyəti. Vyana məktəbinin nümayəndələri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №4 (78), Naxçıvan, 2016, s. 188-192
 9. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı, Naxçıvan, 2016, 20 s. (proqram)
 10. Проблемы музыкального мышления и дискурса – анализ основы музыкального искусства // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (82), Naxçıvan, 2017, s. 257-259
 11. Solfecio tədrisinin   metodikası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 180 s. (dərs vəsaiti)
 12.  Xüsusi pedaqoji hazırlıq // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 20 s. (proqram)
 13. Şərq xalqlarının musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, 24 s. (proqram)
 14. Musiqi dünyası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, (monoqrafiya)
 15. “Новаторские особенности в творчестве великого компози­тора П.И.Чайковского // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №5 (86), II c. Naxçıvan, 2017, s. 136-139
 16. Solfecio fənninin tədrisində musiqi eşitmə qabiliyyəti // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, s. 161-166
 1. Musiqi ifası sənəti və musiqi interpretasiyası // AMEA-nın Naxçıvan bölməsi. Axtarışlar №3, 2018, s. 117-122
 1. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2018, (dərs vəsaiti)
 1. Şərq xalqlarının ənənəvi professional musiqisi // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2017, (metodik vəsait)
 1. Azərbaycanda musiqinin tarixi və inkişaf mərhələləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (90), Naxçıvan, 2018, s. 178-187
 2. Müasir musiqinin üslubu haqqında // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) №1 (98), Naxçıvan, 2019
 1. “ Şərq xalqlarının ənənəvi professional musiqisi” fənninin tədrisi prosesində tələbələrin müstəqil işlərinin təşkili məsələləri // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (metodik vəsait)
 1. Naxçıvan musiqi mədəniyyəti // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (dərs vəsaiti)
 2. Musiqi dünyası // Qeyrət nəşriyyatı., Naxçıvan, 2019, (monoqrafiya)