ABBASOVA SEVİNC ZAKİR QIZI

Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent

Sevinc Zakir qızı Abbasova 27 avqust 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbində oxuyub və oranı əlaçı attestatı ilə bitirmişdir. 1993-1997-ci illər Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin Tarix müəllimliyi ixtisasının bakalavr pilləsini, 1997-1999-cu illərdə isə həmin universitetinin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müəllim vəzifəsində elmi-pedoqoji fəaliyyətə başlamışdır. Əmək fəaliyyətini davam etdirərək 2009-2013-cü illər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Tarix” kafedrasında müəllim işləmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri

KİTABLAR

 1. Körpəm. Bakı: Elm, 2007, 132 s.
 2. Nəsillərə örnək: Azərbaycan qadını (qədim dövr-orta əsrlər- XIX əsr). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 160 s.

MONOQRAFİYALAR

 1. Azərbaycan qadını: sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqidən sistem transformasiyalarına doğru (1970-1990-cı illərin əvvəlləri). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 152 s.
 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasəti və qadınların tərəqqisi. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 545 s.

DƏRSLİK

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 228 s.

DƏRS VƏSAİTİ

 1. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu (1970-2015-ci illər). Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2019, 450 s.

METODİK VƏSAİT

 1. Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrində nikah diplomatiyası (qədim dövr-XVIII). Bakı: Elm və təhsil, 2013, 68 s.

MƏQALƏLƏR

 1. Naxçıvan ziyalıları qadın azadlığı və təhsili haqqında AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2001, IV toplu, s.252-256
 2. Naxçıvan qadınlarının ictimai istehsala cəlb edilməsi məsələsinə dair. AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2001, VI toplu, s.232-235
 3. Naxçıvanda qadın təhsilinin inkişafı (XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı Dövlət Universitetinin “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. 2001, №2 (31), s.158-159
 4. Naxçıvan qadınları İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2002, №9, s.113-115
 5. Böyük Vətən Müharibəsi dövründə Naxçıvan qadınlarının Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatında iştirakı. Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalı. 2002, №3, s.75-77
 6. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının sosial fəallığı problemi (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında). AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. (“Filologiya məsələləri”nin xüsusi buraxılışı), 2004, XI toplu 77-81
 7. XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda gənc qadın və qızların təhsilə, mədəni və ictimai həyata cəlb edilməsi təcrübəsindən. AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2006, XXVII toplu, s.264-267
 8. Respublikanın mədəni quruculuq işlərində qadınların rolu (1993-2003 cü illərdə). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Heydər Əliyevin dövlətçilik irsi və müstəqil Azərbaycanın inkişaf modeli” mövzusunda doktorant və disertantların elmi konfransının materialları. Bakı: Mütərcim, 2012, s.249-255
 9. Müstəqil Azərbaycan qadınlarının ilk qurultayları qadın hərəkatının inkişafında yeni mərhələ kimi. Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalı. 2013, №4, s.227-234
 10. Heydər Əliyev və 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda qadın siyasətinin bəzi məsələləri. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. 2013, №2(42), Bakı: “DİA-nın nəşriyyatı”, s.165-172
 11. Azərbaycan Respublikasında qadınların ictimai-iqtisadi fəallığı məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2013, № 2(53), s.96-103
 12. XVI əsr Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və Duzdağ. Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ beynəlxalq simpozium. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, s.75-86
 13. Qadınların ictimai istehsalata cəlb olunması: kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri “işləyən ana” sovet gender kontarktı kontekstində (1970-1980-ci illərin əvvəlləri). Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalının xüsusi buraxılışı.2014, s.120-12
 14. Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası qadınlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2014, №6 (62), s.125-132
 15. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında Dövlət qadın siyasətinin əsas istiqamətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. 2014, cild 10, №1, s.83-93
 16. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və qadın hüquqları məsələsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Təhsil, 2014, s.84-90
 17. Ilham Aliyev and socio-political activity of women in Azerbaijan. Национальный Педагогичeckий Университет имени М.П.Драгоманова, Украинская Академия Наук, «Гiлея» науковой вестник, Киев, 2014, Выпуск №2(81), s.253-258
 18. 1980-ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllərində fundamental transformasiyalar və Azərbaycan qadınlarının sosial-iqtisadi vəziyyətiAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2014, №4, s.115-121
 19. 1980-ci illərin ikinci yarısı 1990-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların sosial-siyasi fəallığı məsələlərinə dair. AMEA-nın “Xəbərlər”i. 2015, №1, s.184-194
 20. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında gender qanunvericiliyinin təşəkkülünün bəzi məsələləri (1993-1997-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2015, №2(67), s.106-112
 21. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətləri. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı: DİA-nın nəşriyyatı. 2015, №1(49), 199-206
 22. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu kontekstində dövlət qadın siyasətinin institusional əsaslarının formalaşması (1998-2003-cü illər). İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, “Küreselleşen dünyada kadın ve siyaset uluslararası kongresi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. İstanbul, 2015, s.739-755
 23. Azərbaycan Respublikasının hüquqi məcəllələrinin gender aspektləri. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, “Küreselleşen dünyada kadın ve siyaset uluslararasi kongresi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. İstanbul, 2015, s.755-771
 24. XX əsrin 70-80-ci illərində Naxçıvan MR qadınlarının ictimai-iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı məsələləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. 2015, cild 11, №3,s.98-108
 25. Naxçıvanın Muxtariyyət Tarixinin Gender Aspektləri. Naxçıvanın Muxtariyyəti tarixi nailliyyətdir (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları). Naxçıvan, 2015, s.127-131
 26. Involvement of women in social production: quantitative and qualitative changes in the context of the soviet gender contract “working mother” (1970 – early 1980s). The Caucasian International Research Center for Geohistory and Geopolitics. The Caucasus And The World International scientific journal. 2015, №20, s.127-130
 27. Azərbaycan Respublikasında qadın qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranması və fəaliyyəti tarixindən (1991-1997-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2015, №6 (71), s.9-14
 28. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğunun yeni mərhələsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı” mövzusunda doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Təhsil, 2015, s.205-216
 29. İnsan hüquqlarının gender ölçülməsi: beynəlxalq qadın hüquqları institutunun inkişafı. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2014, №1, s.147-155
 30. The gender dimension of human rights: the development of the Institute for Internatinoal Women’s Rights. The International journal of Human Resources Management. 2015, vol 26, Issue 22, s.70-87
 31. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı və qadınlar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2016, №6(75), s.56-65
 32. Azərbaycan Respublikasında qadın qeyri-hökumət təşkilatları yeni inkişaf mərhələsində (2007-2013-cü illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşiriy-yatı,  2016, № 6 (79), s. 120-125
 33. Eynəli bəy Sultanovun Naxçıvan qadın hərəkatının formalaşmasında Naxçıvan Muxtar Resplikasının Ali Məclisinin Naxçıvan jurnalı, Naxçıvan: “Əcəmi” nəşiriyyatı, 2016, № 34, s.120-125
 34. “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanında qadın-ana kultu:qadınların döyüşlərdə iştirakı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2016, cild 12 №1, s.252-256
 35. Formation of the institutional framework of the state policy regarding women in the Republic of Azerbaijan in the context of building the rule of law (1998-2003). BEST: International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences (BEST: IJHAMS) ISSN (P): 2348-0521, ISSN (E): 2454-4728 Vol. 4, Issue 11, Nov 2016, 61-68
 36. Azərbaycan Respublikasında qadın sahibkarlığının inkişafının bəzi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşiriy-yatı, 2017, № 2(83), s. 101-108
 37. Heydər Əliyev və Türkiyə – Naxçıvan Əlaqələri (1991-1993). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilən “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2018 s. 75-79
 38. Doğu kadının emansipasiyası. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti deneyimi. IV. Uluslararası Hamza Nigârî, Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yilinda Türkiye Azerbaycan ilişkileri sempozyumu, Amasiya, 2018, s. 354- 363.
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadınların sosial-iqtisadi tərəqqisi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Resplikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, 2019, s. 26-33
 40. Naxçıvan – zəngin tarixin, islam mədəniyyətinin və çağdaş dəyərlərin paytaxtı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan: Tusi, 2019, cild 9 №1, 237-245
 41. Naxçıvanda müstəqillik illərində təhsil sahəsində gender məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının Naxçıvan bölməsi “Elmi əsərlər” İctimai və humanitar elmlər seriyası.2021.
 42. Batumdan Qarsadək: Naxçıvan milli ərazi identlıkliyinin təsbiti kontekstində. Naxçıvan İctimai-siyasi, ədəbi-bədii elmi-publisistik jurnal. 2021.
 43. “Zəngəzur-Naxçıvan-İstanbul marşrutu üzrə regional əməkdaşlıq perspektivləri” Uluslararası Turizm Ekonomi və İşletme Dergisi 2022.
 44. Əliyevin qadın hüquqlqrının qorunması siyasəti və qadınların cəmiyyətdə rolunun inkişaf etdirilməsi strategiyası. Bursa Uludağ Universitetinin fənn ədəbiyyat fakültəsinin Fəlsəfə bölümünün və AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Multikulturalizm və Tolerantliq fəlsəfəsi şöbəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Bursa şəhərində keçirilən beynəlxalq konfrans. 2023

52.H.Əliyev və Azərbaycan respublikasında dövlət qadın siyasəti. AMEA Naxçıvan Böl­mə­sinin təşkilatçılığı ilə Ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olma­sının 100 illiyi münasibəti ilə “Heydər Əliyev ideya­ları və müasir dövr” möv­zusunda keçiriləcək res­publika konfransının materialları 17 aprel 2023. Naxçıvan, “Əcəmi” NPB.

 1. Ümummilli Lider H.Əliyev və Azərbaycan respublikasının hüquq qanunvericiliyində qadın siyasəti. ECLSS.orq. Beynəlxalq konfrans təşkilatının Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Bilgi Universitetinin ev sahibliyi ilə keçirilən 9-cu Beynəlxalq İqtisadiyyat və Sosial Elmlər Konfransı.2023.