ABBASOVA SEVİNC ZAKİR QIZI

Tarix üzrə elmlər doktoru, dosent

Sevinc Zakir qızı Abbasova 27 avqust 1976-cı ildə Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1983-1993-cü illər Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbində oxuyub və oranı əlaçı attestatı ilə bitirmişdir. 1993-1997-ci illər Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin Tarix müəllimliyi ixtisasının bakalavr pilləsini, 1997-1999-cu illərdə isə həmin universitetinin magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1999-cu ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında müəllim vəzifəsində elmi-pedoqoji fəaliyyətə başlamışdır. Əmək fəaliyyətini davam etdirərək 2009-2013-cü illər Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Tarix” kafedrasında müəllim işləmişdir. 2013-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin Tarix-filologiya fakültəsinin “Azərbaycan tarixi” kafedrasında dosent vəzifəsində işləyir.

Elmi əsərləri

KİTABLAR

 1. Körpəm. Bakı: Elm, 2007, 132 s.
 2. Nəsillərə örnək: Azərbaycan qadını (qədim dövr-orta əsrlər- XIX əsr). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 160 s.

MONOQRAFİYALAR

 1. Azərbaycan qadını: sosial-iqtisadi və mədəni tərəqqidən sistem transformasiyalarına doğru (1970-1990-cı illərin əvvəlləri). Bakı: Elm və təhsil, 2014, 152 s.
 2. Azərbaycan Respublikasında dövlət qadın siyasəti və qadınların tərəqqisi. Bakı: Elm və təhsil, 2016, 545 s.

DƏRSLİK

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadın hərəkatının inkişaf tarixi. Bakı: Elm və təhsil, 2014, 228 s.

DƏRS VƏSAİTİ

 1. Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni inkişafında qadınların rolu (1970-2015-ci illər). Naxçıvan: “Əcəmi” nəşriyyatı, 2019, 450 s.

METODİK VƏSAİT

 1. Azərbaycan beynəlxalq əlaqələrində nikah diplomatiyası (qədim dövr-XVIII). Bakı: Elm və təhsil, 2013, 68 s.

MƏQALƏLƏR

 1. Naxçıvan ziyalıları qadın azadlığı və təhsili haqqında AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2001, IV toplu, s.252-256
 2. Naxçıvan qadınlarının ictimai istehsala cəlb edilməsi məsələsinə dair. AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2001, VI toplu, s.232-235
 3. Naxçıvanda qadın təhsilinin inkişafı (XX əsrin 20-30-cu illəri). Bakı Dövlət Universitetinin “Dil və ədəbiyyat” jurnalı. 2001, №2 (31), s.158-159
 4. Naxçıvan qadınları İkinci Dünya Müharibəsi dövründə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2002, №9, s.113-115
 5. Böyük Vətən Müharibəsi dövründə Naxçıvan qadınlarının Muxtar Respublikanın ictimai-siyasi və sosial-mədəni həyatında iştirakı. Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalı. 2002, №3, s.75-77
 6. Müasir dövrdə Azərbaycan qadınlarının sosial fəallığı problemi (Naxçıvan Muxtar Respublikasının materialları əsasında). AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. (“Filologiya məsələləri”nin xüsusi buraxılışı), 2004, XI toplu 77-81
 7. XX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanda gənc qadın və qızların təhsilə, mədəni və ictimai həyata cəlb edilməsi təcrübəsindən. AMEA-nın “Elmi axtarışlar”ı. 2006, XXVII toplu, s.264-267
 8. Respublikanın mədəni quruculuq işlərində qadınların rolu (1993-2003 cü illərdə). Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Heydər Əliyevin dövlətçilik irsi və müstəqil Azərbaycanın inkişaf modeli” mövzusunda doktorant və disertantların elmi konfransının materialları. Bakı: Mütərcim, 2012, s.249-255
 9. Müstəqil Azərbaycan qadınlarının ilk qurultayları qadın hərəkatının inkişafında yeni mərhələ kimi. Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalı. 2013, №4, s.227-234
 10. Heydər Əliyev və 1970-82-ci illərdə Azərbaycanda qadın siyasətinin bəzi məsələləri. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası. Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. 2013, №2(42), Bakı: “DİA-nın nəşriyyatı”, s.165-172
 11. Azərbaycan Respublikasında qadınların ictimai-iqtisadi fəallığı məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2013, № 2(53), s.96-103
 12. XVI əsr Osmanlı qaynaqlarında Naxçıvan və Duzdağ. Naxçıvan: ilkin şəhər və Duzdağ beynəlxalq simpozium. Naxçıvan: Əcəmi, 2013, s.75-86
 13. Qadınların ictimai istehsalata cəlb olunması: kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri “işləyən ana” sovet gender kontarktı kontekstində (1970-1980-ci illərin əvvəlləri). Bakı Dövlət Universitetinin “Tarix və onun problemləri” jurnalının xüsusi buraxılışı.2014, s.120-12
 14. Müasir dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikası qadınlarının sosial-iqtisadi vəziyyəti. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2014, №6 (62), s.125-132
 15. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında Dövlət qadın siyasətinin əsas istiqamətləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. 2014, cild 10, №1, s.83-93
 16. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və qadın hüquqları məsələsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş respublika elmi konfransının materialları. Bakı: Təhsil, 2014, s.84-90
 17. Ilham Aliyev and socio-political activity of women in Azerbaijan. Национальный Педагогичeckий Университет имени М.П.Драгоманова, Украинская Академия Наук, «Гiлея» науковой вестник, Киев, 2014, Выпуск №2(81), s.253-258
 18. 1980-ci illərin sonu – 1990-cı illərin əvvəllərində fundamental transformasiyalar və Azərbaycan qadınlarının sosial-iqtisadi vəziyyətiAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2014, №4, s.115-121
 19. 1980-ci illərin ikinci yarısı 1990-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanda qadınların sosial-siyasi fəallığı məsələlərinə dair. AMEA-nın “Xəbərlər”i. 2015, №1, s.184-194
 20. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında gender qanunvericiliyinin təşəkkülünün bəzi məsələləri (1993-1997-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2015, №2(67), s.106-112
 21. Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətləri. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı: DİA-nın nəşriyyatı. 2015, №1(49), 199-206
 22. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu kontekstində dövlət qadın siyasətinin institusional əsaslarının formalaşması (1998-2003-cü illər). İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, “Küreselleşen dünyada kadın ve siyaset uluslararası kongresi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. İstanbul, 2015, s.739-755
 23. Azərbaycan Respublikasının hüquqi məcəllələrinin gender aspektləri. İstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi, “Küreselleşen dünyada kadın ve siyaset uluslararasi kongresi” beynəlxalq elmi konfransın materialları. İstanbul, 2015, s.755-771
 24. XX əsrin 70-80-ci illərində Naxçıvan MR qadınlarının ictimai-iqtisadi və sosial-mədəni inkişafı məsələləri. AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i. 2015, cild 11, №3,s.98-108
 25. Naxçıvanın Muxtariyyət Tarixinin Gender Aspektləri. Naxçıvanın Muxtariyyəti tarixi nailliyyətdir (04-05 iyul 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq konfransın materialları). Naxçıvan, 2015, s.127-131
 26. Involvement of women in social production: quantitative and qualitative changes in the context of the soviet gender contract “working mother” (1970 – early 1980s). The Caucasian International Research Center for Geohistory and Geopolitics. The Caucasus And The World International scientific journal. 2015, №20, s.127-130
 27. Azərbaycan Respublikasında qadın qeyri-hökumət təşkilatlarının yaranması və fəaliyyəti tarixindən (1991-1997-ci illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2015, №6 (71), s.9-14
 28. Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğunun yeni mərhələsi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, “Heydər Əliyev irsi və Azərbaycan Respublikasının davamlı inkişafı” mövzusunda doktorant və dissertantların elmi-praktiki konfransının materialları. Bakı: Təhsil, 2015, s.205-216
 29. İnsan hüquqlarının gender ölçülməsi: beynəlxalq qadın hüquqları institutunun inkişafı. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “Xəbərlər”i. 2014, №1, s.147-155
 30. The gender dimension of human rights: the development of the Institute for Internatinoal Women’s Rights. The International journal of Human Resources Management. 2015, vol 26, Issue 22, s.70-87
 31. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafı və qadınlar. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər”i. 2016, №6(75), s.56-65
 32. Azərbaycan Respublikasında qadın qeyri-hökumət təşkilatları yeni inkişaf mərhələsində (2007-2013-cü illər). Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşiriy-yatı, 2016, № 6 (79), s. 120-125
 33. Eynəli bəy Sultanovun Naxçıvan qadın hərəkatının formalaşmasında Naxçıvan Muxtar Resplikasının Ali Məclisinin Naxçıvan jurnalı, Naxçıvan: “Əcəmi” nəşiriyyatı, 2016, № 34, s.120-125
 34. “Kitabi-Dədə-Qorqud” dastanında qadın-ana kultu:qadınların döyüşlərdə iştirakı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri, Naxçıvan: Tusi, 2016, cild 12 №1, s.252-256
 35. Formation of the institutional framework of the state policy regarding women in the Republic of Azerbaijan in the context of building the rule of law (1998-2003). BEST: International Journal of Humanities, Arts, Medicine and Sciences (BEST: IJHAMS) ISSN (P): 2348-0521, ISSN (E): 2454-4728 Vol. 4, Issue 11, Nov 2016, 61-68
 36. Azərbaycan Respublikasında qadın sahibkarlığının inkişafının bəzi məsələləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri, Naxçıvan: “Qeyrət” nəşiriy-yatı, 2017, № 2(83), s. 101-108
 37. Heydər Əliyev və Türkiyə – Naxçıvan Əlaqələri (1991-1993). Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilən “Heydər Əliyev: multikulturalizm və tolerantlıq ideologiyası” mövzusunda birinci beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, 2018 s. 75-79
 38. Doğu kadının emansipasiyası. Nahçivan Özerk Cumhuriyeti deneyimi. IV. Uluslararası Hamza Nigârî, Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. Yilinda Türkiye Azerbaycan ilişkileri sempozyumu, Amasiya, 2018, s. 354- 363.
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qadınların sosial-iqtisadi tərəqqisi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Muxtar Resplikasının 95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi konfransı, 2019, s. 26-33
 40. Naxçıvan – zəngin tarixin, islam mədəniyyətinin və çağdaş dəyərlərin paytaxtı. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Axtarışlar jurnalı, Naxçıvan: Tusi, 2019, cild 9 №1, 237-245
 41. Naxçıvanda müstəqillik illərində təhsil sahəsində gender məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər akademiyasının Naxçıvan bölməsi “Elmi əsərlər” İctimai və humanitar elmlər seriyası.2021.
 42. Batumdan Qarsadək: Naxçıvan milli ərazi identlıkliyinin təsbiti kontekstində. Naxçıvan İctimai-siyasi, ədəbi-bədii elmi-publisistik jurnal. 2021.