[ultimate_heading main_heading=”Sevinc Zöhrab qızı Cəfərova. Sənətşunaslıq üzrə fəlsəfə doktoru” main_heading_color=”#2e73be” alignment=”left” spacer=”line_only” spacer_position=”middle” line_height=”1″ line_color=”#2e73be” margin_design_tab_text=””]1972- ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur.1996-cı ildə Ü.Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Akademiyasının Xor dirijorluq ixtisasını bitirib.2003-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim vəzifəsində çalışır.2013-cü ildən “Orkestr alətləri və dirijorluq” kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə təyin olunmuşdur.2018-ci ildən sənətşunaslıq üzrə fəlsəfə doktorudur.

 

DƏRC OLUNMUŞ ELMİ MƏQALƏLƏR

1.Azərbaycanda xor-dirijorluq sənəti.  Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri,Naxçıvan,2013,cild:9, № 2,s.153-155

2.Azərbaycan milli musiqisinin inkişaf yolu. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi əsərləri,Naxçıvan,”Qeyrət”,2013, №2(54), s.159-161

3.Azərbaycan xor musiqisində xalq mahnısından istifadə yolları. “Harmoniya”elektron jurnalı,2015  http:// harmony.musigi-dunya.az/rus

4.Xalq mahnısı –Azərbaycan bəstəkarlarının xor musiqisində. “Musiqi dünyası” jurnalı,Bakı,2015,№ 3-4 www.musigi-dunya.az

5.Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərlərində xalq musiqisinin melodik-intonasiya quruluşunun təcəssümü. “Musiqi dünyası” jurnalı, Bakı,2016, 2/67,s.129-131

6.Национальные истоки хорового творчества Азербайджанских композиторов. Поиск Международный научный журнал-приложение республики Казахстан. Казахстан ,№2(3) /2016, с.44-46

7.Обработки народных песен для хора Азербайджанских композиторов в начале  ХХ века. Научные исследования в сфере гуманитарных наук: открытия ХХI века. Материалы III Международной научно-практической конференции. 5февраль 2016 года. Пятигорск , 2016, с.104-106

8.Azərbaycan bəstəkarlarının xor əsərlərində xalq musiqisindən istifadə məsələləri. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri.XV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. Azərbaycan  Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti. Bakı ,2016, s. 147-149

9.Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında Naxçıvan mövzusu. ”Musiqi dünyası” jurnalı,Bakı, 2018, 3/76, s. 57-58

10.Bakalavr təhsili üçün  (dirijorluq) “Azərbaycan dirijorluq məktəbi” fənni üzrə proqram .Naxçıvan Dövlət Universiteti ,Naxçıvan, 2016

11.Bakalavr təhsili üçün (dirijorluq) “Xor musiqi ədəbiyyatı” fənni üzrə proqram.Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan, 2016

 

E-poçt: sevincceferov1972@gmail.com[/ultimate_heading]