Sevinc Novruzova (Rzayeva) Yaqub qızı

1969 – cu ildə Naxçıvan MR Babək rayonunun Tumbul kəndində anadan olmuşdur. 1986 – cı ildə Babək rayon Tumbul kənd orta məktəbini bitirmişdir. Həmin ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitunun Eektroenergetika Fakultəsinə daxil olmuşdur. 1991 – ci ildə həmin Universiteti bitirmişdir. 1991 – ci ildə Naxçıvan Alt Trikotaj Fabrikinin Gülləmə sexində sürət çıxaran vəzifəsində çalışmışdır. 2002 – ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Fizika və Radioelektronika kafedrasına Baş Laborant vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2009 – cu ildə Fizika və Enrgetika kofedrasında müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2014 – cü ildən həmin kofedrda Baş Müəllim vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hal – hazırda Elektroenergetika Mühəndisliyi  kafedrasında Baş Müəllim vəzifəsində çalışır. 31elmi məqalənin, 1 kitabın, müəllifidir. Ailəlidir, 3 övladı var.

 

Dərc olunmuş elmi və tədris-metodiki işlərinin siyahısı

1.Alternativ enerji mənbələri,  məqalə,  Naxçıvan Müəl­limlər İnstitutunun Xəbərləri. 2009, №4 (20), s. 84-85. 2 s. Ş.Kazımov, M.Rəcəbov

2. Nəzəri biliklərin möhkəmlənməsində texniki model­ləş­mənin rolu. ,  məqalə,   Naxçıvan Müəl­limlər İnstitutunun Xəbərləri. 2010, №  1 (21), s. 116-117 M.Rəcəbov, Ş.Kazımov

3.  kristallarda faza keçidi məqalə,Naxçıvan Dövlət Universitetinin  Elmi əsərləri. Naxçıvan:   Qeyrət, 2011,  № 1(35), s. 71-73, 3s, Ş.Kazımov

4.Elektrotexniki materiallar, Kon­frans materi­alı, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. “Mü­a­sir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim –tərbiyə prose­sində tət­biqi”  mövzu­sunda  elmi –praktik konfransin mate­rialları (06 may 2011). 2011, s. 185-188, 4s, M.Rəcəbov

 1. Naxçıvan Muxtar Respublikasinin enerji təhlükə­siz­li­yinin təmin edilmə­sin­də kiçik ener­getikanın imkanları, məqalə, H.Əliyev adına AAHM-nin Elmi əsərlər məcməsi. Bakı: 2012, №1 (18), s. 56-60, 5s,
 2. Energetikada innovasiya, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri ( fizika-riya­ziyyat, texniki elmlər seriası). Naxçıvan: 2012, № 1 (43), s. 114-118

7.Naxçıvan Muxtar Respublikasında külək enerji qurğularının istifadə imkanları, məqalə, ATU-nin elmi əsərləri    ( fundamental elmlər) , Bakı: 2012,  №1, Cild XI (41), s. 11-15, 5s,

 1. Elektrik maşınlarının fizika qanunları ilə tədris metodikası, məqalə, Naxçıvan Müəl­limlər İnstitutunun Xəbərləri. 2011, № 3, s. 33-34, 2s, Ş.KAzımov
 2. İnnovasiya texnologiyaları və tarif siyasəti, konfrans materialı, Azərbaycan Texniki Universiteti. “Azərbaycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materiaları (10-11 dekabr 2013). Bakı: 2013, s. 161-163, 3s, M.Ə.Rzayev
 3. Günəş enerji çevirici qurğuları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri ( fizika- riya­ziyyat və texniki elmlər seriyasi). Naxçıvan:  2013, №2 (56), s. 64-66, 3s, Ş.Kazımov, V.Hacıyeva.
 4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının hidroenerji resusları, konfrans materialı, Azərbaycan xalqının Ümum­imilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş gənc tədqi­qat­çı­la­rın 1-ci beynəlxalq kon­fransı. Qafqaz Universiteti 26-27 aprel 2013, s. 274-275,2s, M.Rzayev. Ş. Nəsirov
 5. Külək enerji potensialı və ondan istifadə perspektivləri, konfrans materialı, Azərbaycan xalqının Ümu­mimilli lideri Heydər Əliye­vin anadan olmasının 90 illi­yinə həsr olunmuş “Azər­bay­can 2020: neft-qaz səna­ye­sinin inkişaf pers­pektiv­ləri” ad­lı elmi-praktiki konfrans. Azərbaycan Döv­lət Neft Akedemiyası Bakı: 2013, s. 133-135, 3s,
 6. İnnovasiya texnologiyaları və tarif siyasəti, konfrans materialı, Azərbaycan Texniki Uni­versitetində 10-11 Dekabr 2013-cü ildə keçirilən “Azər­baycanda yüksək texnologiyaların texniki-iqtisadi problemləri” möv­zusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı: 2013, s. 161-163, 3s, M. Rzayev
 7. Альтернативные энергетические ресурсы Нахчыванской Автономной Республики, tezis, Г. Харьков. Физико-Технические проблемы энергетики и пути их решения 2014 (ФТПЭПР-2014). Мате­риа­лы научно -технической kонферен­ции ,1s,

15.Naxçıvan MR-in enerji təminatında hidro-energetika­nın rolu, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2014,  № 3(59), s. 68-70, 3s, Yasin Səfərov, Şəmsəddin Kazımov

 

 1. Elektrik emissiya- üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2014, № 7(63), s. 54-56, 3s, Ş.Kazımov, V.Hacıyeva

17. Fotoelektrik üsulla enerji çevirən günəş qurğuları, məqalə,  Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2015,  № 9 (65),  44-45,2s, V.Hacıyeva, F.Mirişli

 

 1. Günəş elektrik stansiyası, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2015, №5 (73), s. 57-59, 2s, Ş.Kazımov, V.Hacıyeva
 2. Külək enerji ehtiyatları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri (fizika-riyaziyyat, texniki elmlər seriyasi). 2016, № 6(76), s. 77-80, 4s,M.Nuriyev, Ş.Kazımov, V.Hacıyeva
 3. Elektrik energisinin ötürülməsi və paylanması, proqram, Naxçıvan – 2016, 12s,V.İ.Hacıyeva, Ş.K.Kazımov
 4. Naxçıvan MR-in elektroenerjetika sistemləri ,proqram,Naxçıvan – 2016,12 s. V.İ.Hacıyeva , Ş.K.Kazımov
 5. Azərbaycan Respublika­sında geotermal energidən istifadə imkanları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2016, №3 (77), s. 43-47, 5 s. N.A.Yusif­bəyli
 6. Солнечные энер­ге­ти­чес­кие ресурсы Нах­чыван­ской Автономной Республики, məqalə, Выдновлювана енер­ге­тика та енерго­ефек­тив­нысть у XXI столытты. Материали XVIII миж­народной науково-прак­тичной конференции. Киев: 2017, с. 317-320, 4 s., М.А.Рзаев
 7. Naxçıvan MR-in relyefinə uyğun hidroenerji ehtiyatları, məqalə, Naxçıvan Dövlət Uni­versitetinin Elmi əsərləri. 2017, №7(88), s. 91-93, 3 s., Ş.K. Kazımov, V.İ.Hacıyeva
 8. Naxçıvan Dövlət Universitetində Elektroenergetika ixtisasının maddi -tex­tiki bazası gündən-günə zənginləşir, Kon­frans materi­alı,“Naxçıvan Dövlət Universiteti 50 ildə”. Elmi Konferansın materialları. Naxçıvan: Qeyrət, 2017, s. 61-64, 4 s., Ş.K. Kazımov, V.İ. Hacıyeva
 9. Возобновляемой энергия в элек­тро­энер­гетике Нахичеванский Автономной Республики, məqalə, Журнал Института Возобновля­емой Энергетики ННАУ. Возобновляемой Энерге­тика. Киев: 2018, №1, 36-41, 6 s. Рзаев М.А.

27.Возобновляемой   энергия  в электроэнергетике  Нахчыванской  Автономной Республики журнал института  Возобновляемой энергетки ННАУ .  Возобновляемой энергетка.  Киев 2018,№1  34-39 Рзаев М.А.

28.Bərpa olunan enerji yaşıl tarif siyasəti ADNSU. İnternational conference on energy of futures. Challenenges and opportunities. Abstract book. İcefco 2018. N.A.Yusifbəyli M.Ə.Rzayev Ş.N.Nəsirov

29.Texniki modelləşdirmə elm və texnikada rolu, səmərəliliyi Peşə təhsili və insan kapitalı  №4 2020 Elmi-praktiki,metodiki jurnal 68-71 Ş.Kazımov

30.Günəş şüalarının fiziki-bioloji xassələri və tətbiq sahələri Peşə təhsili və insan kapitalı №2 2021Elmi-praktiki,metodiki jurnal52-53 Ş.Kazımov

31.Solar Energy  Resources of Nakhchivan  Bulletin of Science and Practice 2021 Volume 7, Issue 9 69-78