Seyidli Mirmahmud Mircəfər oglu

  Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

       

Seyidli Mirmahmud Mircəfər oğlu 25 noyabr 1969-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Culfa rayonunda anadan olub. 1988-ci ildə tam orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirib. 1988-1990-cı illərdə hərbi xidmətdə olub.1990-1995-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin kənd təsərrüfatı fakultəsinin “Zoomühəndislik” ixtisasını müvəffəqiyyətlə bitirib.1996-cı il NDU-nin Tədris şöbəsində baş dispetçer, ilin sonu şöbənin metodisti vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2001-ci ildə Arıçılıq sahəsində “03.00.09. Entomologiya” müdafiə edərək biologiya üzrə ffəlsəfə doctoru alimlik dərəcəsi adını alıb. ”Zoologiya” kafedrasına 2001-ci ildə laborotoriya müdiri, 2002-ci ildə müəllim, 2006-cı ildə baş müəllim təyin olunub. 2007-ci ildə yeni yaranmış “Baytarlıq” kafedrasına baş müəllim təyin olunub və 2007-ci ildən həmin kafedranın dosenti vəzifəsində işləyir. Azərbaycanda və bir neçə xarici ölkələrdə elmi konfranslarda iştirak edib, mükafatlara layiq görülmüşdür. 2009-cu ildən 03.00.09-“Entomologiya” ixtisası üzrə biologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almaq üçün elmi iş yerinə yetirir. 4 elmi-metodik vəsaitinin, 3 tövsiyyənin, 3 monoqrafiyanın, 50-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.

 1. Bal arılarının keyfiyyət əlamətləri və biokimyəvi tərkibi, onların genotipik xüsusiyyətindən asıllığı. OdlarYurdu Universiteti, Bakı, 1998, s. 92-94. R.L.Sultanov
 2. Naxçıvanın Batabat ərazisində Qabaqtəpə arılarının çoxaldılması və onların eksteryer əlamətlərinin öyrənilməsi. Azərbaycan genetiklər və seleksiyaçılar cəmiyyətinin 7-ci qurultayının materialları, Bakı 1998 s.115-117, R.L.Sultanov, A.H.Axundov
 3. Naxçıvan MR-nın ərazisində bal arısının keyfiyyətində dəyişkənlik xüsusiyyəti. San Marino B.E.A.A.M Azərbaycan filialı. Elmi əsərləri. Bakı – 1999, s.216-222. R.L.Sultanov, A.H.Əliyev
 4. Arı orqanizmində azotun və yağın miqdarının dəyişmə xüsusiyyətləri. Odlar Yurdu Univesiteti, Bakı – 1999. s.60-62, R.L.Sultanov
 5. Bal arılarında invertaza fermenti və onlarda baş verən dəyişkənliklər. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı – 1999, s. 62-64
 6. Arılarda katalaza fermentinin fəallığının dəyişkənlik xüsusiyyətləri. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı – 1999, s.59-61
 7. Naxçıvan ərazisində bal arılarının yaşama müddəti. Aspirant və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları, Bakı -1999, s.92-94
 8. Arı ailələrinin inkişafı və arılarda fermentlərin fəallığının artması. Bakı Dövlət Universiteti, Bakı – 1999, s. 62-64
 9. Bal arılarında udlaq vəzisinin inkişaf dinamikasına abiotik faktorların təsiri. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan-1999, s.102-104
 10. Arıların orqanizmindəki bədən yağının rolu və onun fəaliyyətindəki dəyişikliklər. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan -1999, s.120-122
 11. Azərbaycan arılarının öyrənilməsinin metodiki tarixi. Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri. Naxçıvan-2000, s.121-122 R.L Sultanov
 12. Naxçıvan ərazisində yaşayan bal arılarının morfoloji xüsusiyyətləri. OdlarYurdu Universitetinin elmi və pedoqoji xəbərləri. Bakı – 2000, s.140-145 R.L.Sultanov, A.H.Əliyev
 13. Azərbaycanda bal arısında (Apis Mellifera L.) udlaq vəzisinin inkişafı və invertaza fermentinin fəallığı. Monoqrafiya, Bakı, Elm nəşriyyatı, 2000, 44 səh. R.L.Sultanov
 14. Azərbaycanda bal arısında (Apis Mellifera L.) katalaza fermentinin fəallığı. Monoqrafiya, Bakı, Elm nəşriyyatı, 2000, 40 s. R.L.Sultanov
 15. Naxçıvan şəraitində arıların qışlaması və onun bioloji xüsusiyyətləri. Aspirantların IV respublika elmi konfransının materialları. Bakı -2000, s.165-167
 16. Naxçıvan MR-nın ərazisində yaşayılmış bal arısının (Apis Mellifera.L.) biokimyəvi və bəzi fizioloji xüsusiyyətləri. Avtoreferat. “Elm” Redaksiya-Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi. Bakı 2001.
 17. Arı orqanizmində quru kütlənin və suyun miqdarının dəyişmə xusisiyyətləri. Naxçıvan MR-nın flora və faunasının tədqiqi. Elmi konfrans materialları. Naxçıvan “Qeyrət” 2002, s.40-43
 18. Naxçıvan MR ərazisində bal arısının cinsləri və onların populyasiyaları. AMEA – 60 Bakı. Nurlan, 2005, s. 454-457 R.L.Sultanov
 19. Azərbaycanda bal arısının kütləsi və orqanizmində suyun miqdarı. OdlarYurdu Universitetinin elmi və pedoqoji əsərləri. Bakı– 2006, 28 səh.
 20. Naxçıvan MR-sı ərazisində floramiqrasiya etmə xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universtetinin elmi xəbərləri-№19 Naxçıvan – 2006, 30 səh. R.L.Sultanov
 21. Naxşıvan MR – nın şəraıtində arı ailələrinin qışlaması. Azərbaycan dövlət neft akademiyasının mətbəəsi.Bakı – 2005 s.21-24 R.L.Sultanov
 22. Naxşıvan MR – nın ərazisində arı ailələrinin köçürülməsi. Azərbaycan dövlət neft akademiyasının mətbəəsi. Bakı – 2007 s.64-66 R.L.Sultanov
 23. Sarı Qafqaz bal arısının (Apis mellifera caucasica flova) biokimyəvi və fizioloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan dövlət neft akademiyasının mətbəəsi. Bakı – 2007 192 səh. R.L.Sultanov
 24. O dahini mən də gördüm Məqalə və xatirələr. Heydər Əliyev zirvəsi, NDU “Qeyrət” nəşriyyatı. Naxçıvan-2008 s.116-118
 25. Арандан даьлыг яразийя истигамятляндикdя арыларын инвертаза ферментинин fяалиййятинин дяйишкянликляри. Азярбайcан Республикасы Тящсил Назирлийи. Елми ясярляр. №3 (23) Нахчыван 2008 (53-55)
 26. Нахчыван МР яразисиндя балверян биткилярин чичяк тозcуьунун тяркибинин dяйишкянлийи. Нахчыван Дювлят Университетинин елми ясярляри. №1(26) Нахчыван, НДУ Qeyrət 2009 (65-67)
 27. Сцдчц иняклярдя бюйряк цстц вязи, оварйум вя сексуал–сиклус арасындакы еткилешим. В Uлусal Репродуксийан вя суни тохумлама конгреси (улусларарасы-катылымлы) Елазыь- 2009 (30-32) И.Б.Мяммядов
 28. Чичяк тозcуьунун тибби ящямиййяти вя онун тядриси методикасы. Нахчыван Мцяллимляр Институту. Хябярляр №-3 (19) Mяктяб няшриййаты. Нахчыван – 2009 (124-126)
 29. Ибтидаи мямялилярин мяншяйи вя мцасир тяснифатдакы йеринин юйрянилмясиня даир (елми-методики вясаит). Елми-методики вясаит. Нахчыван мцяллимляр Институту (мяктяб) няшриййаты. Нахчыван-2009 61s. А.М.Мещдийев
 30. Чичяк тозcуьунун тядриси методикасынын ясас хцсусиййятляри. Мцасир тялим методлары вя йени педагоjи технолоэийанын тялим-тярбийя просесиндя тятбиги, елми-практик конфрансын методлары. Щейдяр Ялийев – 86 «мяктяб» няшриййаты. Нахчыван – 2009, 94-98. М.И.Сейидли
 31. Ектопаразитлярин био-морфолоjи хцсусиййятляринин тядрисиня даир. Нахчыван Мцяллимляр İнституту. Хябярляр №-4 (20) «Мяктяб» няшриййаты. Нахчыван – 2009 (120-122) Е.Н.Мяммядов
 32. Parazitəleyhinə maddələrin təsir xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair. Нахчыван Mцяллимляр İнститутуnun Хябярлярi №-1 (21) «Мяктяб» няшриййаты. Нахчыван – 2010 (132-134) E.N.Məmmədov
 33. Naxçıvan MR-də ikiqanadlılar dəstəsi, milçəklər yarımdəstəsinin bəzi nümayəndələrinin bioekoloji xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair. Елми методики вясаит Нахчыван Mцяллимляр İнститутуnun Хябярлярi №-3 (27) «Мяктяб» няшриййаты. Нахчыван – 2011 (88-91) Ə.İbrahimov
 34. Naxçıvan MR ərazisində kənd təsərrüfatı heyvanlarında endoparazitlərin yayılma xüsusiyyətləri. “Yeni poliqrafist” MMC Metodik vəsait, Naxçıvan -2011 (64səh)
 35. Ektoparazitlərin inkişaf xüsusiyyətlərinin tədrisinə dair. Нахчыван Mцяллимляр İнститутуnun Хябярлярi №-1 (25) «Мяктяб» няшриййаты. Нахчыван – 2011 (74-76) E.N.Məmmədov
 36. İkiqanadlılar (diptera) dəstəsi, milçəklər (brachicera) yarımdəstəsinin bəzi nümayəndələrinin bioekoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan NDU, Elmi əsərlər “QEYRƏT”2011 (72-76) A.M.Mehdiyev
 37. Naxçıvan Muxtar Respublikasında iribuynuzlu heyvanlarda bağırsaq sestodlarının yayılma xüsusiyyətləri. AMEA. Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin xəbərlər məcmuəsi (43) “ELM”nəşriyytı, GƏNCƏ-2011, (13-16) E.N.Məmmədov
 38. Genlər yaradıcılıq qabiliyyətinin hərəkətverici qüvvəsidir. Naxçivan NDU, Elmi əsərlər “QEYRƏT”2012 (72-76) A.M.Mehdiyev
 39. Naxçıvan Muxtar Respublikasında arı ailələrinin nozema (nosema apis Z.) paraziti ilə yoluxma dərəcəsi. I Beynəlxalq parazitar xəstəliklər simpoziumu. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Kars (98-105) H.Hüseynov, Ə.Tahirov
 40. Buzovlarda bronxopnevmaniyanın profilatikasına zoogigiyenik amillərin təsiri. Naxçıvan NDU, Elmi əsərlər “QEYRƏT”2012 (39-43) F.N.İbadov
 41. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan yırtıcı cücülərin xeyirli fəaliyyəti və onların mühafizəsi. “Yeni poliqrafist” MMC, Elmi-metodiki vəsait, Naxçıvan-2013 (67 səh.) A.M.Mehdiyev
 42. Baytarlıq təbabəti kafedrasında klinikanın təşkili,cərahiyyə fənninin tədrisi və cərrahi infeksiya ilə mühafizə aspektləri. XI-Ulusal Veteriner Cerrahi Konqresi 11-14 mays 2016. Polad Erzuzum Resort Hotel. Atatürk Universiesti veterner fakultesi cərrahi Anabilim Dali. T.R. 25240 Erzurum (19-22) Y.M.Rüstəmli
 43. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində meyvə ağaclarının zərərvericiləri və onların entomofaqlarının öyrənilməsi dərəcəsi. Beynəlxalq Elmi-praktiki konfrasının materialları. 23-24 oktyabr-2015, I cıld Gəncə -Azərbaycan (160-166) Aqil Qasımov, Hüseyn Rəsulzadə
 44. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Babək rayonunda tumlu meyvə ağaclarının zərərverici həşaratları və onların entomofaqları. Azərbaycan Dövlət Aqror Univetsteti. 8-ci beynəlxalq Elmi-praktiki konfrasının materialları. 03-04 oktyabr-2016. II cıld Gəncə Azərbaycan (169-174) Aqil Qasımov
 45. Kriptosporidoza yoluxmuş buzovların qanında morfoloji göstəricilər. Sempozyum kitapçığı, Buzağı Hastalıkları Sempozyumu. 26-29 nisan. Van 2017 (53-58) Etibar Məmmədov
 46. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində istehsal edilən ballarda karbohidratların miqdarı. IV Naxçıvan beynəlxalq arıçılıq konfransı. 18-19 May 2018-ci il Naxçıvan-2018 (76-79) Elsevər Əsədov
 47. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu düzənlik və yüksək dağlıq zonasında bal məhsullarına invertaza və katalaza fermentinin təsiri. Naxçıvan şəhəri 2019, V Naxçıvan Beynəlxalq Arıçılıq konfransı. 24-25 may, 33-38 s. Əlövsət İbrahimov
 48. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Arazboyu ərazilərində camışların anoplosefalyatlarının yayılması. Beynelxalq elmi-praktik konfrans.  2019, (249-252) E.N.Məmmədov