Seyidov Mürsəl Müseyib oğlu 1977-ci ildə Y. Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutun daxil olmuş, 1982-ci ildə Biologiya əlavə kimya ixtisasını bitirmişdir.  1982-cı ildən 2005-ci ilə qədər Biçənək kənd orta məktəbində müəllim, 2005-ci ildə Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunda elmi işlər üzrə direktor müavini və 2011-ci ildə.2017-ci ilə qədər Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunda direktor vəzifəsində çalışmış, 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin tibb fakultəsində  müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 2011-ci ildə biologiya üzrə fəlsəfə doktoru  elmi dərəcəsini almışdır. Hazırda Biologiya kafedrasında tam ştat baş müıllim vəzifəsində çalışır. 24   elmi məqalə, dərslik, proqram, metodiki vəsait və dərs vəsaiti nəşr etdirmişdir.

 

Dərsliklər, dərs vəsait, monoqrafiya, elmi metodiki vəsait və tədris proqramları

 1. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun flora və bitkiliyi Elmi metodik     vəsait. Naxçıvan: Əcəmi, 2014, 524 s.
 2. «Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı tərəvəz bitkiləri». Monoqrafiya Naxçıvan: Əcəmi, 2018,400 s.
 3. Mədəni bitkilərin mənşəyi». Dərslik.Naxçıvan: Əcəmi, 2018, 304 s.
 4. Zəngəzur Milli Parkı Əcəmi     2020,   410s
 5. Əczaçılıq boyanikası ümumi hissə Dərslik Elm və təhsil 2021, 218s.
 6. Propolis şəfa qaynağı Elm və təhsil 2021, 168s.
 7. Əczaçılıq botanikası.Xüsusi hissə. Dərslik. “Elm və təhsil”, Bakı 2023. s.242.
 8. Orqanizmlər və ekosistemlər. Dərslik. “Elm və təhsil”, Bakı 2023. 262 s.
 9. Proqram-bakalavr pilləsi üçün. Orqanizmlər və ekosistemlər. “Elm və təhsil”, Bakı 2023. s.25.
 10. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ “QIRMIZI KİTAB”I. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növlər, III nəşr. // Bakı: İmak, 2023, 512 s.

Xaricdə dərc olunan məqalə və tezislər

 1. Новые виды для Нахчыванской АР, Азербайджана Материалы международной научно-практическая конференция «Беккеровские чтения», Волгоград, 2010, част 1, с. 85-86
 2. Viscum album (Viscaceae) – новый вид для флоры Нахчыванской АР Ботанический журнал, Санкт Петербург, 2012, т. 97, № 10, с. 120-121
 3. Cтруктура ценопопуляций и урожайность вида Daucus carotal.(Apiaceaelindl.) во флоре Азербайджана /        Материалы международной научно-практическая конференция Журнал Растительные ресурсы, вып.2,  Санкт-Петербург 2010, № 3, стр.121
 4. Bioecological and Therapeutic Properties of Drug Plants Containing Tanning Substances / I. International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 79-90
 5. Medicinal Properties and Fields of Application of Trigonella Foenum Graecum L. Plant /  International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 265-266.
 6. Fossil Plants of Zangezur National Park Nakhchivanchay Basin / I. International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 255-256
 7. Propolıs-based oral and nasal sprays Actual scientific research in the modern world // Journal.
 8. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılmış Nepeta Cataria L. Bitkisinin flavonoidlərinin keyfiyyət və spektrofotometrik analizi” / SCIENTIFIC WORK international scientific journal.
 9. Momordica charantiaİntroduction / Bulleton of Science and Practice.Scientific Journal. 2023, Volume 9, İssue 2. s.30-34.
 10. Propolıs-based oral and nasal sprays. Actual scientific research in the modern world // Journal. ISSN 2524-0986.
 

s.

 

11.Sayyara Ibadullayeva, Hilal Gasımov, Mursel Seyıdov Bioecological and Therapeutic Properties of Drug Plants Containing Tanning Substances / I. International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 79-90

 1. Ilhame Mustafayeva, Mursel Seyıdov, Fatime Babayeva, Fatimryi- Zehra Hıdayatzada Medicinal Properties and Fields of Application of Trigonella Foenum Graecum L. Plant / I. International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 265-266.
 2. Mursel Seyıdov, Ilhame Mustafayeva, Hilal Gasımov, Elsevar Asadov Fossil Plants of Zangezur National Park Nakhchivanchay Basin / I. International Apitherapy and Nature Congress İANCO23 1-3 june 2023, Karadeniz Technical University, Turkey, P 255-256

Respublikada dərc olunan məqalə və tezislər

 1. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun su-bataqlıq bitkiliyi AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2009, № 2, s. 160-165Naxçıvan Muxtar Respublikasının düzənlik zonasında üzümçülüklərin alaq bitkilərinin öyrənilməsinə dair. Naxçıvan Muxtar Respublikasının flora və faunasının tədqiqi ( Elmi konfransın materialları), Naxçıvan, “Qeyrət”, 2002, s.17-19
 2. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun mühafizəsi (fitomeliorativ tədbirlər) Təbiət və texniki elmlər seriyası, Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı: Elm, 2010, 140-146
 3. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun ağac və kollarının bioloji xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin  Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2007, №4 s. 62-65.
 4. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ərazisində yayılmış ali sporlu bitkilər AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №2 s. 168-173
 5. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu florasının sistematik təhlili /AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2008, №4 s.74-79.Naxçıvan MR-in epigey şibyələrinin botaniki-coğrafi təh-lili. AMEA-nın Botanika İns-titunun elmi əsərləri, XXVI c., Bakı, 2006, s. 65-69
 6. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunun yabanı tumlu meyvə bitkiləri AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2010, № 2, s. 51-558
 7. Bəzi iynəyarpaqlı ağacların bioekoloji xüsusiyyətləri və tibbi əhəmiyyəti Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri. Bakı: Elm, 2009, XXIX c. s. 407-409
 8. Naxçıvan MR-in epigey şibyələrinin torpaq tiplərinə görə yayılması qanunauyğunluqları. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. Naxçıvan, Tusi 2008, №2,s.185-189
 9. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Asterkimilər (Asteraceae Dumort) fəsiləsinin nektarlı bitkiləri /“Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri” beynəlxalq elmi konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2014, s. 98-105
 10. Naxçıvan MR-in su mənbələrinin çirklən-məsinin indikator yosunlara görə təyini. Bakı Dövlət Universiteti Bakı, 2009, s.458
 11. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının ikinci dərəcəli nektar verən bitkiləri “Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf xüsusiyyətləri” beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan: Qeyrət, 2015, s. 59-63
 12. Biçənək mağaraları    Naxçıvan Universiteti/ Elmi Əsərləri,  (İqtisadiyyat, filologiya,tarix,coğrafiya,pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) 2017,№3(6), s. 209-214
 13. Şahbuz rayonunun dağlıq ərazilərinin ekoloji problemləri  “Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti «Aqrar elmin inkişafı, ərzaq təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlıq» mövzusunda 8-ci beynəlxalq konfrans. Gəncə, 2016,s.105-109.
 14. Akademik Həsən Əliyev adına Zəngəzur Milli Parkı florasında vaxtsızotkimilər və zanbaqkimilər fəsilələrinə məxsus olan nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitkilər Naxçıvan Universiteti/ Elmi Əsərləri, (Təbiət və tibb elmləri seriyası) 2018,№7(96), s. 25-31