Seyidova Mənsumə Mirəli qızı

İnformatika  kafedrasının müəllimi

m.seyidova6919@gmail.com

1969-cu il avqustun 20-si Naxçıvan şəhərində  anadan olmuşdur. 1986-cı ildə  Naxçıvan şəhər 5 saylı orta məktəbi bitirmişdir. 1991-ci ildə Azərbaycan Neft  və Kimya İnstitutunu bitirmişdir. 1998-ci ildən  NDU-nin “İnformatika” kafedrasında baş laborant, 2013-cü ildən etibarən həmin kafedrada müəllim işləyir. 2012-ci ildən Azərbaycan Texniki Universitetinin dissertantıdır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. В.Г.Мусаев, М.М,Сейидова, Э.Б Имамалиев. Об одном подходе к разработке пакета прикладных программ в системах управления с распределенными параметрами. Avtomatikanın müasir problemləri, Respublika konfransı, 21-25 dekabr, 2012, АзТУ
  2.  Ekstremal qiymətlərin həllinə aid funksional asılılıq. NDU  2019
  3. Perl-də istinadlar  və massivlər. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi əsərlər. No 3. 2019
  4. İnformasiya cəmiyyətində biliklərlı idarəetmədə Data Mininq – in rolu NDU 2021