Tofiq Əli oğlu Əliyev

pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent

1961-ci ildə Babək rayon Nehrəm kəndində anadan olmuşdur. 1987–ci ildə Poltava Aqrar Akademiyasını alim aqranom ixtisası üzrə bitirib. 31.12.1990-cı ildən 20.04.1994-cü ilədək Az.ETTİ-nun məqsədli aspiranturasında təhsil alıb. 1995-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində işləyir. 2009-ci ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. 2017-ci ildən Botanika kafedrasının dosentidir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasının xüsusi mühavizə olunan ərazilərində yayılmış nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitkilərin bioekoloji xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ”  mövzusunda doktorluq dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır.

 

                                Dərc olunmuş elmi əsərlər

 

 1. Citrullus vulgaris toxumlarının zülal tərkibinin tədqiqi (rus dilində). Təbii birləşmələr kimyası № 3, “Fan”, Daşkənd, 1995, 4 s.
 2. Citrullus vulgaris toxumlarının neytral yağları (rus dilində). Təbii birləşmələr kimyası № 3, “Fan”, Daşkənd, 1995, 2 s.
 3. Biotexnologiya və ətraf mühitin mühafizəsi problemləri. Naxçıvan MR-də ekoloji tarazlıq və onun mühafizəsi. NDU “Qeyrət”, Naxçıvan, 1999, 7s.
 4. Bərk sorbentlərin lipolitik fermentlərin stabilliyinə təsiri (rus dilində). Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları. I cild, “BDU”, Bakı, 1999, 1s.
 5. Naxçıvan MR ərazisində becərilən ən yaxşı yerli və gətirilmə üzüm növlərində vegetasiya fazalarının öyrənilməsi. NDU Elmi əsərlər № 3, “Qeyrət”, Naxçıvan, 1999, 5 s.
 6. Meyvə bitkilərinin böyümə və inkişafında ekoloji faktorların rolu. Naxçıvan MR-in soyuğa və quraqlığa davamlı florası (Elmi – nəzəri konfransın materialları), “Qeyrət”, Naxçıvan, 2000, 3 s.
 7. Canlı bitki hüceyrəsində sitoplazmanın hərəkətinin müşahidə edilməsi, plazmoliz və deplazmolizin alınması mövzusunda laboratoriya işlərinin təşkili və keçirilməsi qaydası. NDU Elmi əsərlər. №6, “Qeyrət”. Naxçıvan, 2000, 2 s.
 8. Naxçıvan MR-ın armud sortları və onların becərilməsi. Naxçıvan MR-ın təbii ehtiyatları və onlardan daha səmərəli istifadə yolları (Beynəlxalq simpoziumun materialları) NDU, “Qeyrət”. Naxçıvan, 2001, 4 s.
 9. Naxçıvan MR-ın Şərur və Sədərək rayonları ərazisində yayılmış asterkimilər fəsiləsi bitkilərinin növ tərkibi. Naxçıvan MR-ın flora və faunasının tədqiqi (Elmi konfransın materialları). “Qeyrət”, Naxçıvan, 2002, 3 s.
 10. Təbiət və cəmiyyətin vəhdəti. Təhsil islahatı və pedaqogikanın müasir problemləri (Ümumrespublika elmi konfransının tezisləri). “BDU”, Bakı, 2003, 1 s.
 11. Torpaqların şorlaşması səbəbəri. NDU Elmi əsərlər. №10, “Qeyrət”, Naxçıvan, 2003, 1 s.
 12. Fermentlərin immobilize olunması və tətbiqi. “Elm”, Bakı, 2003, 27 səh.
 13. İ. Vernadskinin biosfer haqqında fikirləri (müəllimlərin şəxsi təhsili üçün). AMİ Elmi əsərlər, №13, “Müəllim”, Bakı, 2003, 4 s.
 14. Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsində müəllimin rolu. Ali məktəb müəllimi, reallıqlar, problemlər və perspektivlər (Respublika elmi-praktik konfransının məruzə tezisləri). “BDU”, Bakı, 2004, 2 s.
 15. Bitki anatomiyası fənnindən praktik məşğələlərin aparılması metodikası. Pedaqogikanın müasir problemləri (Ümumrespublika elmi – praktik konfransının tezisləri). “BDU”, Bakı, 2005, 4 s.
 16. Təbiətşünaslıq və biologiya üzrə fənn proqramlarında ekoloji tərbiyə məsələləri. NMİ Xəbərlər, №3(7), “Məktəb”, Naxçıvan, 2006, 3 s.
 17. Ekoloji tərbiyənin vəzifələri və pedoqoji psixoloji əsasları. NMİ Xəbərlər, №4(8), NMİ, “Məktəb”, 2006, 6 s.
 18. Gənc nəslin ekoloji tərbiyəsi. ADPU Xəbərləri, № 2, “ADPU”, Bakı, 20006, 3 s.
 19. Təbiətşünaslıq dərslərində məktəblilərin ekoloji təbiyəsi. ADPU Xəbərləri. № 2, “ADPU”, Bakı, 2007, 7 s.
 20. Biologiya dərslərində məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri (Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. 3) “Mütərcim”, Bakı, 2007, 9 s.
 21. Ekoloji tərbiyyənin aktual problemləri. NMİ Xəbərlər, №3(11), “Məktəb”, Naxçıvan, 2007, 5 s.
 22. “Şibyələr” mövzusunun tədirisinə dair. NMİ Xəbərlər, №4(16), “Məktəb”, Naxçıvan, 2008, 3 s.
 23. Məktəblilərin ekoloji tərbiyəsi. NMİ Xəbərlər, № 1(17), “Məktəb”, Naxçıvan, 2009, 3 s.
 24. Biologiya tədrisi metodikasının elmi əsasları. “ADPU”, Bakı, 2009, 173 s.
 25. Torpaq eroziyası və onunla mübarizə. Naxçıvan MR-da ekoloji tarazlığın qorunması və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə yolları (Beynəlxalq simpoziumun materialları), “Qeyrət”, Naxçıvan, 2010, 5 s.
 26. “Göbələklər” mövzusunun tədrisinə dair. NMİ Xəbərlər, №2, “Məktəb”, Naxçıvan, 2010, 4 s.
 27. “Yarpaqların şəkildəyişməsi” mövzusunun tədrisinə dair. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi (Elmi – praktik konfransın materialları). “Məktəb”, Naxçıvan, 2009, 4 s.
 28. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin əsasları fənninin tədrisinə dair. ADPU Xəbərlər, № 1, “ADPU”, Bakı, 2011, 4 s.
 29. Təbiət və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsi. ADPU Xəbərlər, № 2, “ADPU”, Bakı, 2011, 4 s.
 30. Ətraf mühitin ağır materiallarla çirklənməsinin insan sağlamlığına təsiri. İsmaları – əhalini, iqtisadiyyatı və ətraf mühiti mühafizəyə hazırlamaqda bələdiyyələrin qarşılıqlı fəaliyyəti (Beynəlxalq Elmi – praktik Konfransın Materialları). “Dizayn – El”, Bakı, 2011, 4 s.
 31. Ekoloji biokimyanın tədrisi metodikası. NMİ Xəbərlər, CİLD:8, № 4, “Məktəb”, Naxçıvan, 2012, 4 s.
 32. Botanika üzrə ekskursiyaların təşkili metodikası. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim – tərbiyə prosesində tətbiqi (Respublika konfransının materialları). “Məktəb”, Naxçıvan, 2013, 6 s.
 33. Botanika üzrə ekskursiyaların təşkili  metadikası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun  “məktəb nəşriyyatı” Naxçıvan 2013. 3s Məqalə
 34. Naxçıvan Muxtar Respublikası torpaqlarının proflində kalimumun  (K2O) miqdarı. Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2013. 3s.
 35. “Fermentlər və onların təsnifatı” mövzusunun tədrisinə dair. NMİ Xəbərlər, CİLD: 9, № 3, Naxçıvan 2013, 5 s.
 36. Naxçıvan MR-in torpaqlarında azotun miqdarı. Naxçıvan,NDU,Elmi əsərlər “Qeyrət”2014. 4 4 s.
 37. Təbii xarakterli ekoloji fəlakətlər. MBM nəşriyyatı. Bakı-2014. 101 s.
 38. Təbii xarakterli ekoloji fəlakətlər (dərs vəsaiti). “MBM”, 2014, 102 s.
 39. Şərur rayonunda əkilən mədəni bal verən bitkilər. Regionda arıçılığın inkişaf perspektivləri (Beynəlxalq Elmi – praktik konfrans). Naxçıvan “Qeyrət,” 2014, 7 s.
 40. Naxçıvanda qaraağacın zərərvericisi – Xanthogaleruca luteola və ona qarşı mübarizə tədbirləri. NDU, Elmi əsərlər № 4, Naxçıvan “Qeyrət”, 2014, 3 s.
 41. Suvarma şəraitindən asılı olaraq  kartof sortlarında nitratların  toplanmasına  kalium hummatın  təsiri. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015. 3s
 42. Naxçıvan MR Şərur  rayonunda meyvə ağaclarına zərərverən başlıca kəpənəklər və onların  təbii düşmənləri . Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2015. 2s.
 43. Toxumun quruluşu,şişməsi və tərkibinin öyrənilməsi üzrə  təcrübələrin  təşkili və keçirilməsi metodikası. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2016. 2s.
 44. Toxumların cücərməsi mövzusunun tədrisi  üzrə təcrübələrin  təşkili və keçirilməsi. NMİ Xəbərləri, “Məktəb” nəşriyyatı, CİLD:12, № 3, 2016. 4s.
 45. Plankton yosunlar mövzusunun tədrisi haqqında. “Məktəb” nəşriyyatı 2016. 3s.
 46. Ekologiya (dərs vəsaiti). Naxçıvan “Əcəmi” 2016, 344 s.
 47. Naxçıvan MR-də əkin sahələrinin məhsuldarlığının artırılması yolları. Azərbaycanda torpağın münbitliyinin artırılması yolları (Ümumrespublika praktik konfransının materialları). Gəncə, 2016, 4 s.
 48. Biologiya fənlərinin tədrisində dərnək mərhələlərinin təşkili (metodiki vəsait). Naxçıvan NDU, “Qeyrət”, 2016, 129 s.
 49. Bitkilərin böyümə və  inkişafının  tənzimləyən ekzogen  amillər. Naxçıvan,NDU, “Qeyrət”2017 3s.
 50. Tənəffüs prosesinə təsir edən endogen  və ekzogen  amillər. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2017. 5 s.
 51. Cytogenetical Analyses of Some Astragalus Species Spreading in the Nakhchivan Antonomous Respublic Territory. Europen Academic Reearch. Vol. IV, İssue 11.02.2017, 6 s.
 52. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları (proqram). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2017, 27 s.
 53. Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə (proqram). Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”, 2017, 53 s.
 54. Ekologiya və təbiətdən səmərəli istifadə (proqram). Naxçıvan NDU, “Qeyrət”, 53 s.
 55. Bitkilərdə transpirasiya  və onun  əhəmiyyəti. Naxçıvan,NDU,“Qeyrət”2018. 4 s.
 56. Suyun xassələri və onun bitki hüceyrəsinə daxil olmas.Naxçıvan Muxtar Respublikasının  95 illik  yubileyininə həsr  olunmuş  Respublika Elmi konfrasının   marerialları. 2019, 3 s.