1. 1.International Journal of Biodiversity and Conservation, Protection of some rare and endangered vegetable plants in the flora of the Nakhichevan AR, Sayyara Ibadullayeva, Nuri Movsumova, Hilal Gasymov, Turan Mammadli, 2011
 2. Məktəb Biologiya kursunun tədrisi metodikası, 127 səh, Naxçıvan-2022
 3. BİOLOGİYANIN TƏDRİSİNDƏ KƏMİYYƏTLƏR, MƏSƏLƏ VƏ ÇALIŞMALAR, Səyyarə İbadullayeva Turan Mammadli, Sevinc Abduyeva, Nərgiz Məmmədova, 53 səh., Bakı-2015
 4. NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ DAĞLIQ ƏRAZİLƏRİNİN YEM BİTKİLƏRİ (MÜXTƏLİF OTLAR), TURAN MƏMMƏDLİ SALEH MƏHƏRRƏMOV, SƏYYARƏ İBADULLAYEVA, 222 səh., Bakı-2015
 5. Azerbaijan National Academy of Sciences Instute of Botany Transactions of the International Conference dedicated to ”Actual promlems of the use of useful plants”, Stachys inflata L. species population reserve study, Sayyara Ibadullayeva Turan Mammadli, səh. 139-143, Baku- ”Science”-2011
 6. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Günnüt-Qapıcıq rayonunun yay və qış otlaqlarının bitki örtüyünün müasir vəziyyəti, Sayyara Ibadullayeva Turan Mammadli, səh 83-91, 2011
 7. Azərbaycan Botaniklər cəmiyyətinin elmi əsərləri, Naxçıvan MR-nın orta dağlıq və dağətəyində yayılan yem əhəmiyyətli bitkilər, Turan Mammadli, səh.131-135, Bakı-“Təhsil” Elm 2010
 8. II Rusiya Fitoterapevtik konqrensi, Apiaceae fəsiləsinin efir yağı bəzi növlərinin tərkibi, Turan Məmmədli Səyyarə İbadullayeva, Nuri Mövsümova, Mətanət Şahmuradova, səh.135-139, Moskva-2010
 9. Bitki ehtiyatları, Azərbaycanın bəzi bölgələrində Daucus carota (Apiaceae) növlərinin senopopulasiyalarının və məhsuldarlığının strukturu, Turan Məmmədli Səyyarə İbadullayeva, Nuri Mövsümova, Mətanət Şahmuradova, səh 44-49, Sankt-Peterburq “Elm” 2010
 10. Problems of conservation of biological diversity and use of biological resources, Introduction of rare and Endangered Species of the celery family in Nakhchivan AR of Azerbaijan, Turan Mammadli Sayyara Ibadullayeva, Zulfiya Sultanova, 71-73, Minsk, OOO “Magic”, IP Varaksin 2009,
 11. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Şahbuz rayonunda Stipa cappilata növünün yayılması və yem əhəmiyyəti, Turan Mammadli, səh 491-493, Bakı-Elm-2009
 12. “İnsan və Biosfer” (MaB Yunesko) Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri, Naxçıvan Muxtar Respublikasının florasında məhvolma təhlükəsi altında olan bəzi bitkilərin mühafizəsi haqqında, Məmmədli Turan İbadullayeva Səyyarə, Salayeva Zülfiyyə, səh 99-103, Bakı-Elm-2009
 13. Ekological and Biological problems of the Caspian sea basin and reservoirs of internal flow of Eurasia, PROMISING FORAGE AND SILAGE PLANTS IN THE FLORA OF NAKHCHIVAN AUTONOMUS REPUBLIC, Turan Mammadli Sayyara Ibadullayeva, Gulnara Shiraliyeva, 24-25, Astraxan-2008
 14. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Botanika İnstitutunun Elmi Əsərləri, Kənd təsərrüfatı heyvanlarını zəhərləyən bitkilər haqqında, Turan Mammadli, səh.332-334, Bakı-“ELM” 2008
 15. ARAZBOYU DÜZƏNLİYİN ARİD İQLİM ŞƏRAİTİNDƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI BİTKİLƏRİ, Turan Mammadli, 139 səh., Bakı-2006
 16. Azərbaycanca-Latınca-Türkcə qısa Biologiya terminləri lüğəti, Tariyel Talıbov Turan Mammadli, 87 səh., Bakı-2005
 17. Biologiya terminlərinin izahlı lüğəti, Məmmədli Turan Bəyməmməd qızı, 536 səh., Bakı-2007