Ülkər Mahmud qızı Məmmədova

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının baş müəllimi

Мəmməдова Цлкяр Мащмуд гызы 20 iyun 1969-cu ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. Naxçıvan şəhər 6 saylı orta məktəbi 1985-ci ildə bitirmiş,həmin илдя dəАзярбайжан Дювляt Тибб Инистутунун Яжзачылыг факцлтясиня дахил олмуш вя щямин ихтисасы 1990-жы илдя провизор-технолог олараг битирмишдир. 1990-1991-жи иллярдя Нахчыван шящяр 156 №-ли аптектя интернатура курсу кечмишдир. 1991-1993-жц илдя Нахчыван шящяр 156 №-ли аптектя вя 1993-1996-жы илдя Нахчыван шящяр 691№-ли аптектя провизор-технолог, 1996-1997-жи илдя Нахчыван шящяр 783 №-ли аптектя мцдир, 1997-1999-жу илдя Нахчыван шящяр 156 №-ли аптектя провизор-технолог, 01.03.1999-жу илдян 01.09.1999-жу илядяк Нах.МР мяркязи аптекиндя амбар мцдири ишлямишдир.  2001-2003-жц ил тарихдя Нахчыван Тибб мяктябиндя саат щесабы йолла мцяллим, 2003-жц илдян там штам мцяллим, 2013-жц илдян НДУ Тибб факцлтясинин Яжзачылыг вя стоматолоэийа кафедрасында 0,5 штат мцяллим, 2014-жц илдян там штат мцяллим və 2019-cu ilin iyun ayından kafedranın baş müəllimi вязифясиндя ишляйир.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Valeriana L – pişik otu cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiy- yətləri. Naxçıvan Dövlət Universitetinin xəbərləri (Təbiət elmləri və tibb seriyası). Naxçıvan, NDU-2017, səhifə 40-47
  2. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Çentranthus NECK.EX lam.DÇ-kentratus cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsi, xəbərlər (Təbiət və texniki elmlər seriyası). Naxçıvan -2018, № 2, səhifə 202-205.
  3. İqlim dəyişkənliyinin bitgi biomüxtəlifliyinə təsiri. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Biologiya Elmlər bölməsi. AMEA, Dendronologiya İnstitutu.Bakı: 9-21 sentyabr 2017-ci il. Beynəlxalq Konfrans.
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikasında yayılan Valerianella MİL.-Valerian otu cinsinə daxil olan növlərin bioekoloji xüsusiyyətləri. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, № 1, Təbiət Elmləri seriyasi. Bakı-2008, səhifə 78-86.
  5. Farmakologiya (Reseptura ilə birlikdə).Dərslik.Naxçıvan-2018, 224 səhifə.