Ülvü Rəfael oğlu Baxışlı

1992-ci ildə Babək rayon Sirab kəndində anadan olub.2013-cü ildə NDU-nun “İqisadiyyat” ixtisasını fərqlənmə ilə bitirib.2016-cı ildə NDU-nun “İqtisadiyyatın tənzimlənməsi” ixtisası üzrə magisturatusasını fərqlənmə ilə bitirib.Əmək fəaliyyətinə 2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi başlamışdır.2017-ci ildən “Dünya iqtissadiyyatı və menecment” kafedrasının müəllimidir. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi hədəfləri və tərtibi yolları” mövzusunda fəlsəfə doktoru dissertasiyası üzərində tədqiqat işi aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

  1. Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatında infrastrukuturun vəziyyəti, “Heydər Əliyev və müasirləşən Naxçıvan iqtisadiyyatı” beynəlxalq konfransın materialları, Naxçıvan, 2016.
  2. Qlobal iqtisadi problemlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi Şurasının 01 may 2018-ci iltarixli iclasının qərarı ilə çapa tövsiyyə olunmuşdur (protokol №08)
  3. Beynəlxalq infrasturuktur layihələrinin Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu, Naxçıvan Dövlət Universiteti,Elmi Əsərlər jurnalı,İctimai elmlər seriyası, №2 (91), Naxçıvan, Qeyrət, 2018.
  4. Naxçıvan Muxtar Respublikası iqtisadiyyatında xarici iqtisadi əlaqələrin yeri və rolu. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər jurnalı, İctimai elmlər seriyası, №6 (95), Naxçıvan, Qeyrət, 2018.
  5. Qloballaşma şəraitində Azərbaycanda yeni iqtisadi modellərin formalaşması və sahibkarlıq. Qloballaşan iqtisadiyyat və Mühasibat uçotu: Mövcud vəziyyət, reallıqlar və problemlər. Elmi konfrans. Naxçıvan, 2019.
  6. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafında dövlət dəstəyinin rolu və onun nəticələri. “İqtiasdi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun regional sistemləri” Elmi konfrans. Naxçıvan, 2019.
  7. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sahibkarlığın inkişafının sosial-iqtisadi nəticələri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi Əsərlər jurnalı, İctimai elmlər seriyası, № (), Naxçıvan, Qeyrət, 2019.