UNİVERSİTET HAQQINDA

Nax­çıvan Dövlət Universiteti 1967-ci ildə Azər­­bay­can Döv­lət Pe­daqoji İnstitutunun Naxçı­van filialı kimi fəa­liy­yətə baş­la­mış­dır.

1972-ci ildə Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialının bazasında Naxçıvan Dövlət Pedaqoji İnstitutu yaradılmış, 1990-cı ildə isə Naxçıvan Dövlət Universi­tetinə çevrilmişdir.

Naxçıvan Dövlət Universitetinin 108 hektarlıq əra­zi­sində 14 tədris korpusu, Konservatoriya, Elektron kitab­xana, Sosial Xidmət Mərkəzi, Xəstəxana, Olimpiya idman mər­kəzi, 2 stadion və Tələbə evi yerləşir. Azərbaycan ali təhsil sistemində ilk dəfə olaraq tə­lə­bə­lər üçün 3 mərtəbəli sosial xidmət mərkəzi, Qonaq Evi tikilərək isti­fadəyə verilmişdir. Bu il “Tibb” fakültəsi üçün yeni  tədris kor­pusu inşa olunaraq istifadəyə verilmişdir.

2018-ci il Universitet həyatında əlamətdar il olmuş, Nax­çı­van Dövlət Universitetinin Distant Təhsil Mərkəzi istifadəyə veril­miş­dir.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi kitabxanasının geniş oxu­cu kütləsi üçün www.e-kitab.ndu.nmr.az ünvanında Azərbaycan, rus və ingilis dillərində internet səhifəsi ya­ra­dılmışdır. Dövri mətbuat fondunda 22.000-dən çox elmi, elmi-küt­lə­vi və ədəbi-bədii mət­buat nümunələri, habelə dissertasiya və avto­re­feratlar top­lan­mışdır. Nax­çıvan Dövlət Universiteti Elmi kitab­xa­na­sı dün­yanın 30-dan çox di­lində 200.000-ə yaxın fonda malikdir.

Universitetdə 3 internet mərkəzi, nəşriyyat, Media mər­kəzi,  televiziya studiyası, “Yeni fikir” qəzeti, hüquq klinikası və bir neçə mu­­­­­zey fəaliyyət göstərir. Naxçıvan Dövlət Univer­si­­tetinin hər bir təd­­ris binasında Wireless antenalar, hotspotlar vasitəsi ilə universi­te­tin kampusunda simsiz in­ter­net şəbəkəsindən istifadə olu­­­nur.

Naxçıvan Dövlət Universitetində Cənubi Koreyanın KOICA təşkilatı tərəfindən Elektron təhsil şəbəkəsi və rəqəmsal multimedia infrastruktu yaradılmışdır. Elektron təhsil, Onlayn Sənəd dövriyyəsi, Akademik İdarəetmə və s. kimi təhsilinin idarəedilməsi modellərini özündə birləşdirən Elektron Universitet nəinki təhsilin elektron vasi­tələrlə həyata keçirilməsini, eyni zamanda elektron imtahanları da əhatə edir.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Amerika Birləşmiş Ştat­la­rı, İn­gil­­tərə, Çin, Fransa, Almaniya, İspaniya, Avstriya, Cənubi Koreya, Ru­­­­­­siya, Gürcüstan, Türkiyə, Misir, Ərəb Res­pub­likası, Pakistan, Öz­­bək­­istan, İran və digər ölkələrin ali mək­təb­ləri ilə geniş əlaqələrə ma­lik­­dir.

Beynəlxalq əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsində, elm və təhsil sahəsində qazandığı nailiyyətlərə görə, Naxçıvan Dövlət Uni­ver­­­siteti Avropa Rektorlar Klubu tərəfindən “Minil­li­yin Universi­te­ti” adı­na layiq görülmüşdür.

Yeni nəsil gəncliyin hərtərəfli inkişafını təmin etmək üçün Naxçıvan Dövlət Universitetində yaradılmış Tələbə Gənc­­­lər Təşki­la­tı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti, Tələbə Turizm as­so­si­asiyası, Tələbə in­for­­­­masiya mərkəzi, Tələbə teatr və opera stu­diyaları, xor, vokal və rəqs qrupları, İdman klubu səmə­rəli fəaliyyət göstərir. Ali təhsil oca­ğı­nın tələbə təşkilatları uni­ver­si­tetdə tələbələrin yaradıcılıq axta­rış­la­rı­nın, bilik və ba­ca­rıq­la­rı­nın, dünyagörüşünün, təşkilatçılıq qabiliy­yət­ləri­nin daha da inkişaf etdirmələrinə, asudə vaxtlarının səmərəli təş­­ki­li­nə geniş imkan yaradır.

Naxçıvan Dövlət Universiteti Avropa Rektorlar Klu­bu­nun, Asi­ya Universitetlər Assosiasiyasının, Qara Dəniz Höv­zəsi Univer­si­tet­lər Birliyinin, Avrasiya İpək yolu Universitet Rektorları Cəmiy­yə­ti­nin və Qafqaz Universitetlər Birliyinin üzvüdür. Beynəlxalq təş­ki­lat­­larla əlaqələr Naxçıvan Dövlət Universitetində tədris prose­sin­də və elmi-tədqiqat işlərinin təş­ki­lində, habelə idarəetmədə dünya təc­rü­bə­sindən yaradıcı şə­kildə faydalanmağa imkan yaradır.

Naxçıvan Dövlət Universiteti TEMPUS proqramı üzrə 3 beynəlxalq layihənin iştirak­çı­sı­­dır. Bundan başqa, 2012-ci ildən eti­ba­­rən Naxçıvan Dövlət Univer­si­tetində Erasmus-Mundus proqramı əsasında da beynəlxalq layihə­nin tələbə müba­­diləsi proqramı həyata keçiriləcəkdir.

Ali məktəblərdə tədrisin keyfiyyətini qiymətləndirmək məq­sədi ilə aparılan milli reytinq tədqiqatlarının nəticələrinə əsasən Nax­çıvan Dövlət Universiteti aparılmış tədqiqatlar nəticəsində hazır­lanmış reytinqdə ali məktəblərin 2015-2016-cı ilin göstəricilərinə əsasən 827 balla Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 19 dövlət, 9 qeyri-dövlət ali təhsil müəssisəsi arasında birinci yerə layiq görülüb.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Akkreditasiya Şurasının qərarına əsasən, Nazirliyin 19 dekabr 2017-ci il tarixli, 444 nömrəli əmri ilə dövlət ali təhsil müəssisəsi kimi 5 il müddətinə akkreditə olunmuşdur. Naxçıvan Dövlət Universiteti öz məzunlarına həmin əmrdə göstərilmiş ixtisaslar üzrə dövlət nümunəli sənəd (diplom) vermək hüququna malikdir.

Universitetdə elmi-pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan müəl­lim­lərdən 3 nəfəri AMEA-nın müx­bir üzvü, 20 nəfəri elmlər doktoru, 151 nəfəri fəlsəfə dok­to­ru, 7 nəfəri professor, 114 nəfəri dosentdir.

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetində 91 ixtisas üzrə 6137-ə yaxın tələbə təh­sil alır.