Vəliyev Elbrus Əli oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

 

Vəliyev Elbrus Əli oğlu 1979-cu ildə Ordubad rayonunun Behrud kəndində anadan olmuşdur.1986-  1996-cı illərdə Behrud kənd orta məktəbində təhsil alıb.1996-2000-ci illərdə NDU-nun Tarix-Filologiya fakültəsində ali təhsil alıb. 2000-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura təhsili alıb. 2004-cü ildən NDU-da laborant, baş laborant və müəllim kimi işləmişdir. 2012-ci ildə filologiya üzə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2015-ci ilin sentyabrından “Naxçıvan” Universitetində metodist kimi çalışmış.

 

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şəkilçi morfemlərin funksional təsnifi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor Institutu. Elmi aхtarışlar, Bakı, Səda, 2006, № 26, s. 92-96
 2. Subyektiv münasibət ifadə edən şəkilçilər formadüzəldici şəkilçilər kimi. Naхçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər, Naхçıvan, Qeyrət, 2007, № 1 (21), s. 204-208
 3. Azərbaycan dilində sözün morfoloji quruluşu. Dil və ədəbiyyat, Beynəlхalq elmi- ədəbi jurnal, Bakı, BDU nəşri, 2007, № 2 (56), s. 30-34
 4. «Forma», «sözün forması», «sözün qram­ma­tik forması» anla­yış­la­r­ına dair elm­lər seri­yası, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin хəbərləri, Humanitar elmlər seriyası, Bakı, ADP nəşriyyatı, 2007, № 3, s. 3-9.
 5. Azərbaycan dilində felin məsdər və inkarlıq forması haqqında. Azərbaycan Milli Elmlər Akade­miyası M.Füzuli adına  Əlyaz­malar institutu, filolociya məsələ­ləri, Bakı, Elm və təhsil, 2011, №13. s. 20-28
 6. Azərbaycan dilində sahiblik forması. Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi хəbərləri, Bakı, ADU nəşri, 2011, № 4, s. 151-157
 7. Azərbaycan dilində yoхluq forması. Naхçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərələri, Naхçıvan, Qeyrət, 2011, № 2 s.176-180
 8. Felin növ şəkilçiləri formadüzəldici şəkilsilərdən biri kimi. Bakı Slavyan Universiteti, Azərbaycan şünaslığın aktual problemləri, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olma­sı-nın 89-cu ildönümünə həsr olun­muş III Beynəlхalq elmi konf­rans materialları, Bakı, BSU nəşri, 2-5 may 2012, s. 60-69
 9. Orta məktəbdə söz birləşməsi və cümlənin müqayisəli tədrisi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi, Elmi axtarışlar, № 3, 2013, 4.səh.
 10. Forma düzəldici şəkilçilər fel şəkillərinin qrammatik göstəriciləri kimi. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi “Elmi axtarışlar” №1, 2014, 113-118
 11. Azərbaycan dilində maliklik forması. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,  “Elmi axtarışlar” №2, 2014, s. 124-130
 12. Azərbaycan dilində nisbət forması. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,  “Elmi axtarışlar” №2, 2015, s. 90-97
 13. Müasir Azərbaycan dilində sifətin dərəcə şəkilçilərinin işlənmə məqamları. Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, 2016 №2(3), s.90-96
 14. Köməkçi nitq hissələrinin tədqiq tarixi: -la, -lə qoşması. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1(82) 2017, 7 səh.
 15. Bağlayıcıların tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər. Naxçıvan Universiteti, Elmi əsərlər, 2017 №1(4) (S.QHəsənova)
 16. Azərbaycan dilində sözün quruluşunun tədqiq tarixi və şəkilçi morfemlərin təsnifi. Naxçıvan 2017, (Metodik vəsait)
 17. Azərbaycanm dilində adların formadüzəldici şəkilçi morfemləri. Naxçıvan, 2018 (Dərs vəsaiti) (N.Ə.Yaqubov)
 18. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Naxçıvan, 2018, (proqram)
 19. Qazi Bürhanəddin əsərlərində söz yaradıcılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 1(90) 2018, s. 110-114
 20. Məhəmməd Füzulinin anadilli şeirlərində morfoloji yolla yaranan isimlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan N 5 (94) 2018, s. 122-126
 21. Füzulinin şeir yaradıcılığında feil və sifətlərin işlənmə məqamları. “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi əsərlər”, №3, 2018, s. 110-115
 22. Vaqif Məmmədovun şeirlərində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Nax.MR -95 illiyinə həsr olunmuş respublika elmi Konfrans materialları. 2019,səh. 175-179
 23. İmadəddin Nəsimi dilində sintaktik yolla yaranmış dil vahidlərinin struktur-semantik anlamı və onların söz yaradıcılığında əhəmiyyəti. AMEA Naxçıvan Bölməsi, “Axtarışlar” 2019, № 1, cild 9, səh 122-127
 24. Лексико-семантические особенности истино Азербайджанских и Тюкских корректирующих слов в словаре Абу Хайяна «Книга-ал-идрак ли-лисан ал-атрак». Современние инновации № 4 (32), 2019, Москва, стр. 26-29
 25. Lexical morpehemes of adjectives and their syntactic function in the poetry of Mohammed Fuzuli in their Native language. LX İnternatıonal correspondence scıentıfıc and practıcal conference «İnternatıonal scıentıfıc revıew of the problems and prospects of modern scıence and educatıon». (Boston. USA. july 22-23, 2019) Massachusetts prınted ın the unıted states of Amerıca. 5 səh.
 26. “Kutadqu-Bilik”de devlet idareçiliği stratejisi. Yazılışının 950. Yılı Anısına Uluslararası Kutadgu Bilik ve Türk Dünyası Sempozyumu. 3-5 ekim 2019, Amkara, Türkiye, (Q.Ə.Hacıyeva) , 8 səh.
 27. Ağrı dağı toponiminin tarihi etimolojisi haqqında. V. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuhun gemisi Sempozyumu. 16-18 ekim, 2019, Ağrı, Türkiye, (Q.Ə.Hacıyeva) , 8 səh.
 28. Yüzyıl abidesi “Şeyh Sefi Tezkiresi”nin çağdaş ağızlarda tarihi izleri. XI. Uluslararası Türk dili Sempozyumu. 16-18 ekim, 2019, Türkiye, Samsunq, 6 səh.
 29. Cəlil Məmmədquluzadə və millilik – azərbaycançılıq. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət”, 2019, 6 səh.
 30. Azərbaycan və türk dilində təkhecalı və düzəltmə feillərin leksik-semantik xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət”, 2019, 6 səh.
 31. Əşirəddin Əbu Həyyan Ən-Əndəlüsinin “Kitabi-əl İdrak, əl-lisan əl-ətrak” lüğətində verilmiş türk mənşəli düzəltmə sözlər və onların yaranma yolları. Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət”, 2019, 6 səh.
 32. Cəlil Məmmədquluzadə və Azərbaycan dili. AMEA Naxçıvan Bölməsi, 2019, 22 noyabr, 6 səh.