Vəliyev Elbrus Əli oğlu

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

 

Vəliyev Elbrus Əli oğlu 1979-cu ildə Ordubad rayonunun Behrud kəndində anadan olmuşdur.1986-  1996-cı illərdə Behrud kənd orta məktəbində təhsil alıb.1996-2000-ci illərdə NDU-nun Tarix-Filologiya fakültəsində ali təhsil alıb. 2000-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetində magistratura təhsili alıb. 2004-cü ildən NDU-da laborant, baş laborant və müəllim kimi işləmişdir. 2012-ci ildə filologiya üzə fəlsəfə doktoru alimlik dərəcəsi alıb. 2015-ci ilin sentyabrından “Naxçıvan” Universitetində metodist kimi çalışmış.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şəxs şəkilçiləri ilə xəbərlik kateqoriyası şəkilçilərinin sərhədi. “Axtarışlar”  (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix)- Elmi toplu №1, Naxçıvan, 2013,  79
 2. Forma düzəldici şəkilçilər fel şəkillərinin qrammatik göstəriciləri kimi. “Axtarışlar” (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix) – Elmi toplu №1, Naxçıvan, 2014,  113-118
 3. Azərbaycan dilində maliklik forması. “Axtarışlar” (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix)- Elmi toplu №2, Naxçıvan, 2014, s. 124-130
 4. Azərbaycan dilində nisbət forması. AMEA-nın Naxçıvan bölməsi,  “Elmi axtarışlar” №2, 2015, s. 90-97
 5. Müasir Azərbaycan dilində sifətin dərəcə şəkilçilərinin işlənmə məqamları. Elmi əsərlər, Naxçıvan, 2016 №2 (3), s. 90-96
 6. Köməkçi nitq hissələrinin tədqiq tarixi və ilə (-la, -lə) qoşması haqqında. Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan № 5(86) 2017, səh. 124
 7. Bağlayıcıların tədrisində qarşıya çıxan çətinliklər. Elmi əsərlər (beynəlxalq münasibətlər, tarix, filologiya, coğrafiya, iqtisadiyyat, pedaqogika və psixologiya, riyaziyyat) №1(4), Naxçıvan, 2017, səh. 124
 8. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Naxçıvan, 2018, (proqram)
 9. Qazi Bürhanəddin əsərlərində söz yaradıcılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası № 1(90) Naxçıvan, 2018, s. 110-114
 10. Füzulinin şeir yaradıcılığında feil və sifətlərin işlənmə məqamları. “Elmi əsərlər”, №3(10), Naxçıvan, 2018, s. 110-115
 11. Ömər Faiq yaradıcılığında dil köklü bir mədəniyyətin təcəssümü kimi. “Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri. IX Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 3-4 may 2018, Bakı, Azərbaycan, səh. 607
 12. İmadəddin Nəsimi dilində sintaktik yolla yaranmış dil vahidlərinin struktur-semantik anlamı və onların söz yaradıcılığında əhəmiyyəti. “Axtarışlar” (folklor, ədəbiyyat, dil, sənətşünaslıq və tarix)- Elmi toplu № 1, cild 9, Naxçıvan, 2019, səh 122-127
 13. Məhəmməd Füzulinin anadilli şeirlərində morfoloji yolla yaranan söz yaradıcılığı. Elmi əsərlər, Humanitar elmlər seriyası № 1 (98), Naxçıvan, 2019, s. 73
 14. Vaqif Məmmədovun şeirlərində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. Naxçıvan Dövlət Universiteti Nax.MR-95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfrans materialları. Naxçıvan, 28 fevral 2019,səh. 175-179
 15. Morphemes which create verb and adjective in Muhammad Fuzuli`s poetry. “Humanities science current issues. Interuniversity Collection Of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. Issue 25? Drohobych 2019, səh. 69
 16. İmadəddin Nəsimi yaradıcılığında leksik və qrammatik yolla yaranmış sözlərin semantikası. Elmi əsərlər №3(18), naxçıvan, 2020, səh. 109
 17. Muxtariyyət dövründə naxçıvanlı şairlərin əsərlərində söz yaradıcılığı. “naxçıvan muxtariyyəti tarixində və günümüzdə respublika konfransının materialları”. 22 noyabr 2019-cu il, Naxçıvan, “Tusi”, 2020, səh. 179
 18. Çağdaş Azerbaycan və Türkiyə türkçesinde reprezentativ topluluk şekli. Uluslararasə Dede Korkut bilgi şöleni ve deli dönmeze ad verme çalıştayı. İstanbul, 2020, səh. 260
 19. “Adım Ələsgərdi, Göyçə mahalım”. The XIII International Scientific Sympozium. “Science and edication? Preserving the past? Creating the future”. April 24, 2021. Kars? Turkey/ s’h/ 40
 20. “Elxan Yurdoğlu şeirlərinin dil xüsusiyyətləri”. “525-ci qəzet” 25 avqust 2021
 21. Azərbaycan – Türk dilinin lüğət tərkibinin zənginləşməsində morfoloji və sintaktik üslubun rolu” VIII Uluslararası dünya dili türkcə konfransı. “Rəcəb Təyyub Ərdoğan” universiteti. 14-16 ekim 2021
 22. “Adım Ələsgərdi mahalım Göyçə”. Bilgə Tonyukuk anısı III uluslararssı türk dili və edebiyyatları öyrətimi konfransı, 25 may 2021.
 23. Qammatik məfhumların tədrisində bədii ədəbiyyatlardan istifadə (Naxçıvan yazarların əsərləri üzrə). Naxçıvan, 2022, 117 səhifə