Vüqar İbrahim oğlu Salmanov

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e- mail:  vuqars69 @ mail.ru

V.İ.Salmanov  1986-cı ildə Naxçıvan şəhərindəki C.Məmmədquluzadə adına 2 saylı orta məktəbi bitirmiş, 1990-cı ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Ulyanovsk şəhərindəki filialının mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tətbiqi riyaziyyat ixtisasına qəbul olunmuş, 1992-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin riyaziyyat və əlavə informatika hesablama texnikası ixtisasına dəyişdirilmişdir. V.İ.Salmanov 1996-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin riyaziyyat və əlavə informatika hesablama texnikası  ixtisasını  bitirmişdir. O, 1997-ci ilin aprel ayından “İnformatika” kafedrasında laborant,  2002-ci ilin yanvar  ayından müəllim, 2013-cü ildən baş müəllim vəzifəsində işləyib. O,  2016-cı ildən İnformatika kafedrasının dosentidir. 3338.01 – Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi şifrəsilə “Qeyri-xətti kvant proseslərin optimal idarə edilməsi modelləri” doktorluq dissertasiyası mövzusu üzərində çalışır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Asılı olmayan sifarişlər üçün optimal çoxluğun tapılması haqqında məsələ. Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Elmi əsərlər” jurnalı, №10, 2003. Səh. 42-44
 2. Vahid informasiya mühiti əsasında ali məktəblərdə təhsil prosesinin idarə olunması. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun “Elmi əsərlər” toplusu №3, Bakı 2004. Səh. 14-17
 3. Riyazi məsələlərin Excel vasitəsilə həlli. Bakı 2005 (Metodik vəsait)
 4. Об одной задаче оптимального управления для сосредоточенных систем специальным критерием качества. Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2005. Səh. 83-90
 5. Разностный метод решения задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества. Naxçıvan Dövlət Universiteti Xəbərlər, №2 (20), Naxçıvan-2006. Səh. 98-100
 6. Задача оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, №3 (7), 2006. Səh. 9-12
 7. Tədris prosesində İnternetin tətbiq üsulları Elektron Naxçıvan-2:Elmin və təhsilin inkişafında informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının rolu və əhəmiyyəti. Beynəlxalq simpozium, NDU 24-25 iyun 2006-cı il.Səh. 62-66
 8. Существование решения дискретной задачи оптимального управления для линейных сосрдеоточенных систем со специальным критерием качества. Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2007. Səh. 92-96
 9. Условие оптимальности в задаче оптимального управлении линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества. Международная Конференция по Математическим Методам в Гео-физике «ММГ-2008», 13-15 октября 2008 г. Новосибирск
 10. Pontryagin`s maximum principle in an optimal control problem for ordinary differential equations with special qualitu test. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri. Cild XXIX. №37. Bakı-2008. Səh.247-254
 11. Existence of Optimal Control Problem Solution for linear Concentrated Systems with Special Quality Test. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri. Cild XXXI, №39, Bakı-2009. Səh. 157-160
 12. Существование решения дискретной задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества Математика, Информатика, их приложения и роль в образовании. Тезисы докладов Российской Школы-конференции с международным участием 14-18 декабря 2009 года Москва, Российский университет дружбы народов. 2009. Səh. 141-143
 13. Существование решения задачи оптимального управления для линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений первого порядка Математическое моделирование и краевые задачи. Труды седьмой Всероссийской научной конференции с международным участием. 3-6 июня 2010 г. Часть 3, Секция «Дифференциальные уравнения и краевые задачи», Самара Самарский государственный технический университет, 2010. Səh. 187-192
 14. Корректность одной задачи оптимального управления для обыкновенных дифференциальных уравнений.  «Образование, наука и экономика в ВУЗах. Интеграция в международное образовательное пространство» Международная конференция г. Плоцк, Польша, 20-25 сентября 2010. Səh. 456-464
 15. Необходимое и достаточное условие оптимальности в одной задаче оптимального управления для линейных сосредоточенных систем Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və mexanika elmləri seriyası №1(35) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2011. Səh. 99-103
 16. Разрешимость задачи оптимального управления для обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка с критерием качества Лионса Вестник Томского Государственного университета. Математика и механика, №  1(17), 2012. Səh.36-46
 17. Existente of the Solution of a Discrete Optimal Control Problem for Linear Concentrated Systems with Lions Special Qualty Test PCI’2012 IV International conference “Problems of Cybernetics and Informatics” Volume IV September 12-14, 2012 Baku, Azerbaijan. Səh.125-128
 18. Существование решения дискретной задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных  систем со  специальным критерием качества Известия высших учебных заведений Северо-Кавказский регион.Естественные науки. 2012 г., №5(165), с. 14-16
 19. О существование решение дискретной задачи оптимального управления для линейных сосредоточенных систем со специальным критерием качества Тезисы докладов Четвёртой Международной конференции, посвящённой 90-летию со дня рождения члена-корреспондента РАН, академика Европейской академии наук Л. Д. Кудрявцева Москва 2013. Səh. 234-235
 20. Алгоритм численного решения одной задачи оптимального управления Transactions of Azerbaijan National Academy of Sciences, Informatics and Control Problems, Volume XXXIII №3, Baku 2013. Səh. 82-89
 21. Xüsusi keyfiyyət kriterisi ilə toplanmış parametrli xətti optimal idarəetmə məsələsində optimallıq şərti Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №7(63) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2014. Səh. 42-45
 22. MS Office proqramlarının təlimində işin avtomatlaşdırılması vasitələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild:11, №2, “Məktəb” nəşriyyatı, 2015. Səh. 100-105
 23. Xüsusi keyfiyyət kriterisi ilə toplanmış parametrli xətti sistemlər üçün optimal idarəetmə məsələsində keyfiyyət kriterisinin diferensiallanması Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi mövzusuna həsr edilmiş Respublika konfransının materialları (05 may 2015) NMİ – 2015. Səh. 235-237
 24. Применение нейронных сетей к решению задачи оптимального управления относительно множества. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №5(73) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015, Səh. 83-87
 25. PascalABC.NET dilində idarə olunan şablonların semantik analizi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Cild:12, №1,  “Məktəb” nəşriyyatı 2016. Səh. 50-54
 26. Visual Basic proqramlaşdırma dili. Naxçıvan şəhəri, “Əcəmi” nəşriyyatı.  2017 176 səh. (Dərs vəsaiti)
 27. PascalABC.net mühiti üçün funksional proqramlaşdırmada λ –funksiyalar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. Cild:13 №2 “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2017. Səh. 108-112
 28. Разрешимость начально-краевых задач для нелинейного двумерного уравнения Шредингера. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №4(85) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2017. Səh. 7-21
 29. Kompüter şəbəkələrinin diaqnostikasının təşkili. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Cild:13 №4 “Məktəb” nəşriyyatı Naxçıvan 2017 Səh. 78-82 Şəbəkələrin müdafiə sisteminin hazırlanması texnologiyaları.Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri, Cild:14, №1, “Məktəb” nəşriyyatı 2018. Səh. 84-87
 30. Разрешимость начально-краевой задачи для нелинейного уравнения Шредингера со специальным градиентным слагаемым и с комплексным потенциалом Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №4(93) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2018. Səh. 28-43
 31. Optimal control problem a nonlinear Schrödinger e quation with a special gradient terms and with complex potentials. XХXI “Qeyri-müəyyənliklər daxilində qərar qəbuletmə problemləri” adlı XXXI Beynəlxalq konfrans (PDMU-2018) 3-8 iyul 2018 Lənkəran. Kiyev-2018
 32. Задача оптимального управления для нелинейного уравнения Шредингера со специальным градиентным слагаемым и с комплексным потенциалом. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası №4(93) Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2019. Səh. 32-43
 33. Məktəb İnformatika kursunda formativ qiymətləndirmə metodikası “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər: mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları Naxçıvan, 05-06 aprel 2019 “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan-2019. Səh.146-149