[ultimate_heading][/ultimate_heading]

VÜSALƏ İSMAYILOVA

Əlaqə məlumatları                                                                                                                           

e-poçt                                      :  ivusala@inbox.ru

telefon                                     : 0552138274

Doğum tarixi                           : 20.06.1971

 1. Akademik ünvanı : Dosent
 2. Təhsil səviyyəsi : Fəlsəfə Doktoru

Diplomlar

Dərəcə İstiqamət Universitet Bitirdiyi il
Ənənəvi Kimya əlavə biologiya Naxçıvan Dövlət Universiteti 1994
Fəlsəfə Doktoru Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Dövlət Universiteti 2012

 

Akademik Quruluşlara Üzvlük

Quruluşun adı Varsa Vəzifəsi Quruluşun olduğu şəhər Üzvlük tarixi
Journal of Research in Education and Teaching (JRET)

ISSN:2146-9199

Eğitim və Öğretim Araşdırmaları Dergisi

http://www.jret.org/

Redaksiya və Məsləhət Şurası Ankara 2020
İCONTE

12th İntenational Congress on New Trends in Education

12ci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi

http://www.iconte.org

Təşkilat Komitəsi Turkiyə 2020

Nəşrlər

Məqalə

 • Beynəlxalq Jurnallarda Məqalələr (web of science)
 • Beynəlxalq Jurnallarda Məqalələr (sahə indeksli) 
 • Beynəlxalq Jurnallarda Məqalələr (digər indeksli) 
 1. Роль внеклассных занятий по би­о­логиив формировании нравст­венного воспитания учащихся. Международный научный журнал, спецвыпуск. Мос­ква: Спектр, 2010, s. 8-10
 2. Уроки биологии как способ развития нравственного воспитания учащихся. Международный научный жур­нал, спецвыпуск. Мос­ква: Спектр, 2010, s.11-13
 3. Проблема морального воспитания учащихся на уроках биологии. Международный научный журнал,спецвыпуск, Мос­ква,2012,№1, c. 112-113
 •  Azərbaycan ISSN`li Jurnallarda Məqalələr
 1. Biologiya tədrisinin optimal təşkili yolları. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnsti­tutunun Xə­bər­­ləri, Naxçıvan: 2006, № 4 (8), s.111-114
 2. Biologiyanın tədrisində tərbiyə məsələlərinin qoyuluşunun spe­­si­fik xüsusiyyətləri haq­qın­da. Naxçıvan Dövlət Uni­­­­versi­tetinin Xə­bər­ləri, Naxçı­van: 2008, № 3 (23), s. 105-108
 3. Biologiya dərsləri mənəvi tərbiyənin inkişafında vasitədir.Naxçıvan Dövlət Uni­­­­versi­tetinin Xə­bər­­lə­ri. Nax­çı­van: Qeyrət, №1 (19), 2010, ­­s. 129-132
 4. Ailədə yeniyetmələrin vətən­daş­lıq tərbiyəsi üzrə işin formaları. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnsti­tutunun Xə­bər­­ləri, Nax­çı­van: 2010, №4 (24), 17-19
 5. Biologiya müəllimi və şagirdlərin mənəvi tərbiyəsi. Naxçıvan Müəllimlər Institututunun Xə­­­­bər­­ləri, Nax­çı­van: 2011, №3 (27), s.92-96
 6. Əmək təlimi dəslərində məktəblilərin humanizm tərbiyəsi Naxçıvan Müəl­lim­lər İnsti­tutunun Xə­bər­­ləri, Nax­çı­van: 2011, №1 (25), s. 20-22
 7. Характерные особенности подросткового периода и учитывание этих особенностей в нравственном вос­пи­тании в семье. Naxçıvan Müəl­lim­lər İnsti­tutunun Xə­bər­­ləri, Nax­çı­van: 2011, №3, s.23-25
 8. Biologiya dərslərində şagirdlərin mənəvi tərbiyəsinin əsas istiqamətləri. Azərbaycan Respublikası Təh­sil Problemləri Insti­tu­tu­nun Elmi əsərləri, Bakı: 2012, №1, s. 111-114
 9. Mənəvi tərbiyə anlayışı peda­qoji problem kimi. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2012, №2 (46), s. 217-220
 10. Ümumtəhsil məktəblərində biologiya dərslərinin şagird­lərin­ mənəvi tərbiyəsinə təsi­rinin xarakteristikasi. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2014, №4 (60), s. 173-178
 11. Müasir dərslər və fənlərarası inteqrasiyanin təlim və tərbiyənin keyfiyyətinə təsiri. Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Təkmilləsdirmə və İxtisasartırma İnstitutu.Bakı: 2014, , №6 (62), s. 264-268
 12. Xromosomlar irsiyyətin maddi əsasidir. Naxcıvan Dövlət Universitetinin Xəbərləri, Naxçıvan: 2014, №5, səh. 256-260
 13. Şagirdlərin tərbiyə prosesinə müxtəlif aspektdən yanaşmada biologiya fənninin rolu. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2015, №7(72) səh.57-61
 14. Mənəvi tərbiyənin fəlsəfi əsaslarının araşdırılması. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2016, №4 (78), 118-121 səh
 15. Ali təhsil ocaqlarında tələbələrin daxili aləminə nüfuz etmənin sirləri. “Palitra”, № 126(2704), 20 iyul 2016-cı il, səh. 13
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasi florasında yayilan Papaveraceae Adans.-Laləkimiiər fəsiləsinin zəhərli növləri Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2016, № 7 (80), 68-72 səh
 17. Faqositoz orqanizmin sirli dünyası. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2017, № 3 (84), 62-66 səh
 18. Biologiya dərslərinin tədrisində şagirdlərin təbiəti mühafizə fəaliyyətinin Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2017, № 7 (88), s. 244-250
 19. Qloballaşma prosesində refleksiv inkişaf və təhsilə müasir yanaşmalar. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universi­te­tinin Xəbərləri, Bakı: 2015, №3, s.358-361
 20. Biologiya dərslərinin tədrisində humanist dünyagörüşünün formalaşdırılması. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çı­van: 2018, № 3(92), 291-295 səh
 21. Формирование необходимых норм и правил поведения школьников на уроках биологии. Naxcıvan Dövlət Universi­te­tinin Xəbərləri, Nax­çıvan: 2018, № 4(93), 291-295 səh
 22. Azərbaycanda təhsil sisteminin yenidən qurulmasında dahi lider Heydər Əliyevin strateji xətti. Tikintinin iqtisadiyyatı, menecment. Elmi-praktik jurnal, Bakı: 2020, №2, s.113-11
 • Məruzə
  • Beynəlxalq Elmi Yığıncaqlardakı (Konfrans, Simpozium v.b.) Məruzələr (tam mətni çap edilən) 

1.VI-VIII sinif  şagirdlərinin biolo­giya dərsləri vasitəsilə mənəvi tərbiyəsinin formalaş­dırıl­masının imkan və yolları. Doktorantların və gənc tədqiqatçilarin XV Respublika Elmi konfransının material ları, Bakı, 2011,  s .60-61

 1. Ümumtəhsil məktəblərinin bio­lo­­gi­ya dərslərində şagird­lə­rin mənəvi tərbiyəsinin öyrənil­mə­sinin vəziy­yəti. “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim-tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” mövzusunda Respublika Elmi konf­ransının materialları, Azər­­­baycan Respublikası Təhsil Problemləri Institutu. 28 iyun 2012-cı il. Bakı:  s. 267-268
 1. Содержание, формы и ме­то­ды нравственного вос­пи­тания школь­­ников при пре­по­давании биологии в общеоб­ра­зо­ва­тель­ных школах. «Научная дискуссия: воп­росы педагогики и психо­ло­гии»:материалы III Меж­ду­на­родной заочной научно-прак­тической кон­ференции. Часть I, Мос­ква 18 июля 2012,с.41-45
 1. Формирование нравствен­но­го вос­пи­­тания школьников на уро­ках биологии в общеобразо­ва­тель­ных школах. “Инновация, качество образования и развитие” матeриалы II междуна¬род-ной научной конференции. Баку, 7−9 июня 2012, с.164-165
 1. Mənəvi tərbiyənin formalaş­dırıl­­masında biologiya dərs­lərinin rolu. “Ümumi orta təhsilin müasir problemləri” mövzusunda Bey­­nəl­xalq Elmi Konfransının materialları. Naxçıvan, 24 noyabr 2012-ci il, II hissə. Bakı, 18-19 noyabr 2012-ci il, s. 192-194
 1. Bioloji məzmun istiqamətli sinif­dənxaric işlər və məktəb­dənkənar təd­birlər zamanı şagirdlərin mə­nə­vi tərbiyəsi. Doktorantlarınvəgənctədqiqatçilarin XVIII Respublika Elmi konfransının materialları. II hissə. Bakı, 18-19 noyabr 2012-ci il, s. 192-194
 1. Görkəmli şəxsiyyət Heydər Əliyevin milli təhsil və tərbiyə məsələlərinə dair nəzəri kоnsepsiyasi. Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda Respublika Elmi konf­ransının materialları, Naxçıvan, 05 may 2016, s. 41-44
 1. Təhsil prosesində kurikulum islahatının üstünlükləri. “Təhsil kurikulumları: praktik tətbiqlər mövzusunda Respublika Elmi konf­ransının materialları, Naxçıvan, 13 aprel 2016, s.26-29
 1. The rare plant of Azerbaijans flora Khari-Bulbul (OphrisCaucasica)as a material heritace of historical Garabagh Tezis 7 ThIntenational Conference “Ohrid-Vodici, 2019, 17-19 January 2019,Struqa Makedoniya
 1. Təhsil prosesində şagird şəxsiyyətinin formalasdırilmasının prioritet məsələləri. Azərbaycanda təhsil quruculuğunun prioritetləri: müasir yanasmalar, Beynəlxalq Elmi konfransının materialları, Bakı, 5-6 iyun, 2016, s.328-330 
 • Beynəlxalq Elmi Yığıncaqlardakı (Konfrans, Simpozium v.b.) Məruzələr (tezisi çap edilən) 
 • Kitab
  • Beynəlxalq Nəşriyyatlı Kitab
  • Beynəlxalq Nəşriyyatlı Kitabda Fəsil
  • Azərbaycan ISBN`lı Kitab
  • Azərbaycan ISBN`li Kitabda Fəsil
  • Tərcümə Kitab
  • Tərcümə Kitabda Fəsil
 • Digər Yayınlar

 Proqram ve dərs vəsaiti:

 1. Biologiyanın tədrisi prosesində təlim-tərbiyə məsələlərinə kompleks yanasma. Dərs vəsaiti. Naxçıvan, 2017
 2. Ekoloji kənd təsərrüfatının əsasları Tədris proqramı. Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Şurasının 31 may 2017 qərarı (10 saylı protokol), “Qeyrət”nəşriyyatı 27 səh