Xaqani Eldar oğlu İsmayılov  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1976-cı ildə Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Bədən tərbiyəsi və idman ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

2004-cü ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Ümumi psixologiya ixtisası üzrə magistraturanı fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Naxçıvan şəhər 7 saylı orta məktəbdə müəllim  kimi işə başlamışdır. 2010-cu ildən pedaqogika üzrə fəlsəfə doktorudur. 2016-cı ildən bədən tərbiyəsi və idman kafedrasının dosentidir.

 

     Dərc olunmuş elmi əsərlər

 1. Şəxsiyyətyönümlü təlim sistemində fənlərarası əlaqə. Dil və ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal Bakı 4(38), 2007 s.159-161.3 səhifə.
 2. Şəxsiyyətyönümlü təhsilin mahiyyəti, vəzifələri və bu sahələrdə fərdi yanaşmanın rolu. Azərbaycan məktəbi Elmi-nəzəri,
 3. pedaqogi jurnal Bakı №4 (620) 2007. 5 səhifə.
 4. Tələbələrin şəxsiyyətyönümlü təlimində innovasiya texnologiyalarından istifadə edilməsi. Azərbaycan Pedaqogi Universitetinin Xəbərlər Bakı №6 (620) 2007 s.330-335. 6 səhifə.
 5. Sağlamlığın qoruyan pedaqogi prosesin məzmununun səmərəlilik şərtləri. Pedaqogi Universitetinin Xəbərlər Bakı №1 (620) 2007 s.244-250. 8 səhifə.
 6. Pedaqoji prosesdə sağlamlığın qorunmasının lahiyələşdirməsinin mahiyyəti və yolları. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi əsərlər №1 2008, s.29-36. 8 səhifə.
 7. Tələbələrin sağlamlığını qoruyan pedaqoji prosesə hazır olmanın formalaşdırılmasının pedaqoji şərtləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2007 № 4 (12). 10 səhifə.
 8. Gələcək mütəxəsisslərin peşə fəaliyyətində sağlamlığı qorunmasının həyata keçirilməsinə hazırlıq vəziyyətinin təhlili. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər №4 (24) 2008 s.101-107. 7 səhifə.
 9. Şəxsiyyətyönümlü təlim prosesində innovasiya texnoloiyalarından istifadə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Məktəb № 32012 (12)s. 28-32. 3 səhifə.
 10. Особенности проектирования педогогеческого прочесса охраны здоровиа. Международный научный журнал. Москва 2009 №5. 3 səh.
 11. Şəxsiyyətyönümlü təlimsağlamlığın qorunması amili kimi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2012 № 4 CTLD: 8s. 37-42.
 12. Sosial problem kimi fiziki tərbiyə prosesinin modernləşdirilməsi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2013 № 2 CTLD: 9s. 45-51.
 13. Fiziki tərbiyə nəzəriyyəsində aparıcı anlayışlar. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2013 № 4CTLD: 9s. 145-150.
 14. Azərbaycanda fiziki tərbiyə sistemi və onun müasir şəraitdə əsas istiqamətləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2014 №2 CTLD: 10 s. 41-45.
 15. Fiziki tərbiyənin əsas vasitələri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2014 №3: s.80-85.
 16. Fiziki tərbiyə sisteminin prinsipləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2015 №1: s.36-41.
 17. Fiziki tərbiyə prosesində mədəni bacarıq və vərdişlər. Fiziki keyfiyyətlərin xarakteristikası. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Xəbərlər 2015 №3: s.29-34.
 18. Fiziki keyfiyyətlər və onların təkmilləşdirilməsi metodları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun 2016 №1: s.129-134.
 19. Fiziki tərbiyə məşğələlərinin təşkili formaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun 13 aprel 2016 Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər. S. 134-140.
 20. Fiziki tərbiyə məşğələlərinin təşkili formaları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun 2017 №3. S. 99-105.
 21. Ümumtəhsil məktəblərindəbədən tərbiyəsi üzrə məktəb proqramları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun Təhsil kurikulumları praktik tətbiqlər 19 aprel 2017 s.70-73.
 22. Fiziki tərbiyyənin nəzəriyyə və metodikasının mənbələri və inkişaf mərhələləri. Naxçıvan Universiteti Elmi əsər №7 (96) 2018. S.279-301.
 23. Bədən tərbiyəsi və idman anlayışının nailəyyəti və fiziki kamillik anlayışı. Naxçıvan Müəllimlər İnstitunun 24 aprel 2018. S.31-34.
 24. Fiziki tərbiyə üzrə sinifdənxaric işlər və məktəbdənkənar tərbiyəvi tədbirlər. Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər №4 2019.
 25. Fiziki tərbiyyə nəzəriyyəsi hərtərəfli inkişafın tərkib hissəsi kimi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 13 fevral 2014 169 saylı əmr. 42 səhifə.(metodiki vəsait)
 26. Fiziki tərbiyyənin nəzəriyyə və metodikası fənnindən mühazirə konspektləri. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 13 fevral 2014 169 saylı əmr. 107 səhifə. (dərs vəsaiti)
 27. Fiziki tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 03 avqust 2016 521 saylı əmr. 27 səhifə.(pr