Xudaverdiyeva Tehranə Səyyad qızı

İngilis dili və tərcümə kafedasının baş müəllimi

 

                                                                                                                                                                                              

1973cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayon Tumaslı kəndində anadan olub.1997ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetininİngilis və fransız dilləri ixtisası üzrə tam kurs  bitirib.1997 ci il 15sentyabrda  Naxşıvan Dövlət Universitetində baş laborant, 1998 ci ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Qərbi Avropa və Şərq Dilləri” kafedrasına müəllim təyin edilmişdir, 2006-cı ildən baş müəllimdir. Hal-hazırda “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının baş müəllimidir.“Azərbaycan nağıllarında zaman və məkan” mövzusunda tədqiqat işi aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

  1. Artiklın konkret və xüsusi isimlərlə işlənməsi (Konfrans materialı) 2000, səh39.

2.Artiklın bəzə frazeoloji birləşmələrdə işlənməsi           (Konfrans materialı) 2001,səh46.

3.İngilis dilində qrammatik materialların tədrisi məsələləri, “Xəbərlər” 2009,№ 1(17)səh.139.

4.İngilis atalar sözlərinin semantik xüsusiyyətləri və onlarda işlənən təkrarlar ,“Axtarışlar,AMEA,Naxçıvan bölməsi 2012,№ 3(5),səh136.

5.İngilis atalar sözlərində sinonimlik  və antonimlik, Elmi əsərlər”, 2013,2(54) səh104 .

6.İngilis  dilinin  tədrisi zamanı   yeni təlim strategiyalarının tətbiqində müəllimin rolu,“Azərbaycan  Dillər Universiteti Məqalələr toplusu. Ali məktəbdə xarici dilin tədrisi: Reallıqlar və perspektivlər , 2013.

7.İngilis folklorunun Azərbaycanda tərcüməsi, nəşri və tədqiqi məsələləri”Filologiya məsələləri”    № 9. Bakı. 2014.AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

8.Britaniya nağılları   Azərbaycan dilində, Axtarışlar.2014, №4 Naxçıvan,AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, səh38.

9.İngilis dilindəki  frazeologizmlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələləri “Elmi əsərlər “ № 5(70)Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015,səh.102.

10.Azərbaycanda İngilis folklorunun tədqiqinin əsas mərhələləri , AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Filologiya məsələləri”, 2016, № 9

11.Lüğətin təqdim olunmasının, mənimsənilməsinin və təkrar olunmasının səmərəli vasitələri.Konfrans materialı,2017.”Xarici dillərin tədqiqi və tədrisinin aktual problemləri”,səh46.

12.Son 20 ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində İngilis dilinin tədrisi  məsələləri. Konfrans materialları,NDU,”Qeyrət”-2017.”Naxçıvan Dövlət  Universiteti 50 ildə”, səh 69.

  1. Ixtisas dilinin nəzəri kursu(Proqram)NDU,”Qeyrət”,2018

14.“Beovulf” dastanı və Azərbaycan ədəbi fikri, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,Bakı, 2018.Məqalə.səh.186.

15.”Böyük Britaniya xalqlarında toy mərasimləri ilə bağlı adət-ənənələr və inanclar”Elmi əsərlər,  NDU,№5(94),2018. səh. 120

16.”İngilis və Azərbaycan atalar sözlərində paralellər”,Axtarışlar.2018, №4 Naxçıvan,AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu, səh.16.

  1. Some aspects of the translation and exploration of the English Folklore in Azerbaijan,№2(64)Series “Philological sciences”, Kazakh National Pedagogical University after Abai, 2018,p151.
  2. Naxçıvan nağıl təhkiyəsində zaman və məkan (Tezis)Nax.MR.nın 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı,2019. Səh.252.
  3. Britaniya xalqlarının adət-ənənələri və inancları, Filologiya və sənətşünaslıq, Bakı-“Elm”-2019,N-2, səh227
  4. Folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlər,Elmi əsərlər, NDU,”Qeyrət”2019,1(98), səh31

21.Azərbaycan nağıllarında məkan elementlərinin semantik təsviri,Elmi əsərlər, NDU,”Qeyrət”2019,2(98)

  1. İngilis dilinin tədrisində folklor materiallarindan    istifadə (tədrisin müasir problemləri)Tezis,ADPU,2019
  2. Azərbaycan və türkiyə nagillarinda zaman və məkan məsələləri,Naxşıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə(Konfrans materialları,NDU,”Qeyrət”,2019)