Xudaverdiyeva Tehranə Səyyad qızı

İngilis dili və tərcümə kafedasının baş müəllimi

 

                                                                                                                                                                                              

1973cü ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Şərur rayon Tumaslı kəndində anadan olub.1997ci ildə Azərbaycan Dövlət Dillər Universitetininİngilis və fransız dilləri ixtisası üzrə tam kurs  bitirib.1997 ci il 15sentyabrda  Naxşıvan Dövlət Universitetində baş laborant, 1998 ci ildən müsabiqə yolu ilə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Qərbi Avropa və Şərq Dilləri” kafedrasına müəllim təyin edilmişdir, 2006-cı ildən baş müəllimdir. Hal-hazırda “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının baş müəllimidir.“Azərbaycan nağıllarında zaman və məkan” mövzusunda tədqiqat işi aparır.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

   1. Artiklın konkret və xüsusi isimlərlə işlənməsi (Konfrans materialı) 2000

2.Artiklın bəzə frazeoloji birləşmələrdə işlənməsi (Konfrans materialı) 2001

3.İngilis dilində qrammatik materialların tədrisi məsələlər, 2009,№ 1(17)

4.İngilis atalar sözlərinin semantik xüsusiyyətləri və onlarda işlənən təkrarlar ,2012,№ 3(5)

5.İngilis atalar sözlərində sinonimlik  və antonimlik, Elmi əsərlər”, 2013,2(54) .

6.İngilis  dilinin  tədrisi zamanı   yeni təlim strategiyalarının tətbiqində müəllimin rolu,“Azərbaycan  Dillər Universiteti Məqalələr toplusu. Ali məktəbdə xarici dilin tədrisi: Reallıqlar və perspektivlər , 2013.

7.İngilis folklorunun Azərbaycanda tərcüməsi, nəşri və tədqiqi məsələləri”Filologiya məsələləri”    № 9. Bakı. 2014.AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu

8.Britaniya nağılları   Azərbaycan dilində, Axtarışlar №4 Naxçıvan,AMEA Naxçıvan Bölməsi. İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu-2014

9.İngilis dilindəki  frazeologizmlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi məsələləri “Elmi əsərlər “ № 5(70)Naxçıvan, NDU, “Qeyrət”-2015

10.Azərbaycanda İngilis folklorunun tədqiqinin əsas mərhələləri , AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun “Filologiya məsələləri”, 2016, № 9

11.Lüğətin təqdim olunmasının, mənimsənilməsinin və təkrar olunmasının səmərəli vasitələri.Konfrans materialı,2017

12.Son 20 ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində İngilis dilinin tədrisi  məsələləri. Konfrans materialları,NDU,”Qeyrət”-2017

   1. Ixtisas dilinin nəzəri kursu(Proqram)NDU,”Qeyrət”2018

14.“Beovulf” dastanı və Azərbaycan ədəbi fikri, Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər,Bakı, 2018

   1. Naxçıvan nağıl təhkiyəsində zaman və məkan (Tezis)Nax.MR.nın 95 illiyinə həsr olunmuş Respublika Elmi Konfransı,2019
   2. Britaniya xalqlarının adət-ənənələri və inancları, Filologiya və sənətşünaslıq, Bakı-“Elm”-2019,N-2
   3. Folklor nümunələrində milli-mənəvi dəyərlər, Elmi əsərlər, NDU,”Qeyrət”2019,1(98)

18.Azərbaycan nağıllarında məkan elementlərinin semantik təsviri,         Elmi əsərlər, NDU,”Qeyrət”2019,2(98)

   1. İngilis dilinin tədrisində folklor materiallarindan istifadə (tədrisin müasir problemləri)Tezis,ADPU,2019
   2. Azərbaycan və türkiyə nagillarinda zaman və məkan məsələləri, Naxçıvan-Türkiyə diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə(Konfrans materialları,NDU,”Qeyrət”,2019)
   3. “Azərbaycan nağıllarında yol xronotopu”. AMEA Folklor İnstitutu, “Dədə Qorqud”(elmi-ədəbi toplu), Bakı: Elm və təhsil” nəşriyyatı,   s. 100-110.Bakı:2020.(     IV(71)

22.“Azərbaycan nağıl məkanının təşkilində toponimlərin rolu” “Naxçıvan” Universitetinin “Elmi əsərlər”i , Naxçıvan: “NUH” nəşriyyatı,  s. 105-115(2021      №3 (22)

   1. Dini nağıllarda epik zamanın xüsusiyyətləri” “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı”, AMEA Nizami adina Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri, Bakı: “Elm və təhsil nəşriyyat və poliqrafiya” MMC,s. 181-188
   2. Öz və yad məkan əksinəliyinin nağılların təşkilində rolu” AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Elmi Əsərlər” (ictimai və humanitar elmlər seriyası) Naxçıvan: “Tusi”, s. 204-212 2021, №3, cild17.
   3. Böyük Britaniya şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinə dair,Elmi əsərlər, 2020,4(105)

26.“İnklüziv təhsildə təlimin təşkili prinsipləri: perspektivlər və nəticələr”, Azərbaycan məktəbi jurnalı | Azerbaijan Journal of Educational Studies | 2021. №3

   1. Böyük Britaniya folklor nümunələrinin Naxçıvan ədəbi mühitində tərcüməsinə dair” “Azərbaycan bədii tərcümə sənətinin inkişafinda naxçivanli ziyalilarin rolu” mövzusunda onlayn respublika elmi konfransi,30 aprel 2020

28.” Use of fairy tales in teaching english in primary schools”(Tezis) Lənkəran Dövlət Universiteti, “İnformasiya, elm, texnologiya və universitet perspektivləri” mövzusunda doktorantlarin və gənc tədqiqatçilarin onlayn respublika elmi konfransının materialları,18 dekabr 2020

29.“Müstəqilliyə aparan yol: Heydər Əliyev hakimiyyətinin Naxçivan dövrü haqqinda” NDU, “Naxçıvan Muxtar Respublikası müstəqillik yollarında” Respublika Onlayn Elmi Konfransı, 25 dekabr 2020.

30.“Azərbaycan nağıllarında yol xronotopu” Dədə Qorqud jurnalı,2020,IV(71)səh.100-110)

31.“İnklüziv təhsildə təlimin təşkili prinsipləri: perspektivlər və nəticələr”,Təhsil idarəçiliyi, beynəlxalq konfrans, 22-25 aprel 2021 ci il.

32 . “Azərbaycan nağillarinda məkanin yuxari-aşaği əksinəliyi əsasinda təşkili”Mustafa Kemal Atatürkün anadan olmasının 140 illik yubileyinə həsr olunmuş “A Person in the History” adlı XIV Beynəlxalq elmi konfrans, Ankara/Türkiyə: KAFKARS EĞİTİM YAYINLARI s. 86-90 (26 may 2021ci il)

   1. Azərbaycan nağillarinda epik zaman (Naxçıvandan toplanmış nağıllar əsasında), (Naxçıvan: tarixi, mədəniyyəti, təbii sərvətləri və müasir inkişafı” adlı Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanındaBilik Fondu və AMEA Naxçıvan bölməsinin birgə onlayn beynəlxalq konfransı, 9iyul 2021.

34.“Dini nağıllarda epik zamanın xüsusiyyətləri” AMEA “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı jurnalı №1 2021

  1. Azərbaycan nağıl məkanının təşkilində toponimlərin rolu Naxçıvan Universiteti Elmi əsərlər №2 2021
  2. “Böyük Britaniya şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrinin Azərbaycan dilinə tərcüməsinə dair Naxçıvan Dövlət Universiteti Elmi əsərlər №4 İSN 2224-5529 2021