Yasin İsrafil oğlu Babazadə

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Yasin İsrafil oğlu Babazadə 1990-cı il 10 dekabr tarixdə Şərur rayon Aşağı Yaycı kəndində anadan olmuş ibtidai təhsilini N.Tusi adına A. Yaycı tam orta məktəbində almışdır. 2009-2013-cü illərdə Naxçıvan Özəl Universitetinin bakalavriat səviyyəsi üzrə Xarici (ingilis) dili müəllimliyi ixtisasını bitirmişdir. 2014-2016-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistratura səviyyəsinin İngilis dili üzrə (dilşünaslıq) ixtisasını bitirmişdir. 2016-2017-ci tədris ilindən isə Naxçıvan Dövlət Universitetinin dissertantıdır. Naxçıvan Özəl Universitetində fəaliyyət göstərən “Rəsmi Sənədlərin Tərcüməsi” ingilis dili kursunu müvəffəqiyyətlə bitirmiş və ona Dövlət Notariusu tərəfindən təsdiqi nəzərdə tutulan sənədlərin tərcüməsini etmək səlahiyyəti verilib. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətində, Akdəniz Universitetində fəaliyyət göstərən dil və kompyuter hazırlığından ixtisasartırma kurslarının iştirakçısı olmuşdur. Eyni zamanda İtaliya və Polşa Respublikalarında  keçirilən müxtəlif treninqlərin iştirakçısıdır.Yasin İsrafil oğlu Babazadə 2013-cü ildən Naxçıvan Özəl Universitetində fəaliyyət göstərən İKT şöbəsində WEB Designer, 2014-cü ildən isə Xarici dillər fakültəsinin tyutoru, 2015-ci ildən Xarici Dillər fakültəsinin dekan müavini və xarici dillər kafedrasının müəllimi vəzifəsində, 2017-ci ildən isə  “Naxçıvan” Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışır. 2023-cü ilin Sentyabrın ayından Naxçıvan Dövlət Universitetinin Xarici dillər fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır. O bir sıra dərs proqramlarının, elmi məqalələrin və “Your level of translation” adlı metodik vəsaitin müəllifidir. Ailəlidir. İki övladı var.

Məqalələri

 1. Atom elektrik stansiyalarının fəaliyyəti təhlükə mənbəyidir. – Ərzurum Atatürk universiteti. Beynəlxalq ipək yolu konfransı 2013.
 2. Ali təhsil ocaqlarında tyutor fəaliyyəti.  – ADP institutunun elmi xəbərləri N 2, 2014 Səh.65-70
 3. Feilin növ kateqoriyalarının Azərbaycan və ingilis dillərində müqayisəli təhlili. Bakı Slavyan Universitetinin elmi xəbərləri .N3 2015 səh.96-100
 4. Verb as the national part of speech. – Magistrantların VII regional elmi konfransı. Naxçıvan 2015
 5. Zərfin quruluşca növləri  –  Naxçıvan Müəllimlər institutunun elmi xəbərləri N 1, Naxşıvan 2015  Səh.87-91
 6. Ermənistandakı Metsamor Atom elektrik stansiyası hər zaman təhlükə mənbəyidir. – Azərbaycanın tarixi coğrafiyasının aktual problemləri. Naxçıvan 2015.səh. 106-109.
 7. How to teach English in secondary schools- Naxçıvan Universitetin elmi xəbərləri. Naxçıvan 2016.səh. 150-153
 8. English as a second language. Bakı Slavyan Universitetinin elmi xəbərləri .N2 2016 səh.
 9. İngilis leksikoqrafiyasının tarixinə bir nəzər. “NAXÇIVAN” Universiteti elmi əsərlər.2017
 10. İngilis-Amerikan leksikoqrafiyasının tədqiqi tarixi və Oksford lüğətinin 1837-1957-ci illərdəki redaktorları. “NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ”  Elmi əsərlər.2018
 11. Leksikoqrafiya termini dilçilik vahidi kimi, AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.  “Axtarışlar” jurnalı. – Naxçıvan

№ 4, 2018, – s.91-93

 1. İngilis dili lüğətlərdə qrammatika anlayışı. Gənc alimlərin III beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə, II hissə, 2018
 2. Lüğətlərin növləri və onların yaranması üçün əsas müddəalar. Tətbiqi dilçiliyin müasir problemləri III beynəlxalq elmi konfransının tezisləri, Bakı, ADU, 2018 s.8
 3. Amerikada lüğətçiliyin inkişafı və lüğətlərin quruluşuna sinxron baxış. Naxçıvan: “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2018,– s. 169-175 “,
 4. İngilis dilçiliyində leksikoqrafiya məsələləri. – Bakı: AMEA M.Fü-zuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, № 16, 2018, – s. 154-159Proqramlar
 5. İngilis-amerikan leksikoqrafiyasının tədqiqi tarixi və oksford lüğətinin 1837-1957-ci illərdəki redaktorları, –  Naxçıvan: Naxçıvan Dövlət Universitetinin Elmi Əsərləri, № 5, 2018,– s.204-207
 6. The diffıculties in compiling new dictionaries and their solving  principles. «Российская наука в современном мире»  XXV Междуна¬род-ная научно-практическая конференция.  – Moscow: 2019,– s.134-136
 1. Lüğətlərin növlərə bölünməsinin əsasları. Tanınmış türkoloq alim Məhəbbət Mirzəyevin 70 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan dilçiliyinin aktual problemləri ” mövzusunda RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI. 2019
 2. İngilis dilli lüğətlərin tərtibi zamanı metodların tətbiqi prinsipləri. “NAXÇIVAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ” Elmi əsərlər, 2019, – s. – s.121-123
 3. XV və XX əsrlərdə nəşr olunan ingilis dili lüğətlərinin qısa xülasəsi, – Naxçıvan: “Naxçıvan” Universitetinin Elmi Əsərləri. 2020,– s. 127-130
 4. XX əsrin sonlarında tədris leksikoqrafi-yasının inkişafı və Hornbinin tədris izahlı lüğətlər seriyası, – Naxçıvan: Naxçıvan: mədə¬niy-yətlərin qovuşduğu məkan. Beynəlxalq konfransın material-ları. 2020,– s. 403-406
 5. American lexicography in the XVIII – XX centuries, Aктуальнi питання гуманiтарних наук: Мiжвузiвський збiрник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогiчного унi-верситету iменi Iвана Франка Видавничий дім «Гельветика» 2021, – s.117-120
 6. The theory of English lexicography (1530 – 1791). The XXI International Scientific Symposium “Science and Culture in the Modern World”, dedicated to the Day of Solidarity of World Azerbaijanis, Stockholm/ Sweden,  2021,– s.130-133
 1. XIX əsrin I yarısı danışıq və bədii leksik lüğətlərin hazırlanması üçün əsas tələblər. – Gəncə: Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. 2021, – s.320-323
 2. Critical thinking in ELT: Developing analytical skills in English learners, International Journal of Philosophical studies and social sciences.Özbəkistan, cild 3, №6, 2023, səhifə 1-13
 3. Azərbaycanda xarici dil mühitinin yaradılmasında Heydər Əliyevin rolu. Heydər Əliyev və milli dövlətçilik məsələləri Respublika elmi konfrans materialları, II hissə, NU, II hissə, 25-26.05.2023, səhifə 73-75
 4. Navigating the depths of translation theory: Unraveling the tapestry of linguistic exchange. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Tərcüməşünaslığın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, ADU/NDU, 2023, (Çapda)
 • Proqramlar
 1. Maddi mənəvi irsimiz fənninin tədrisi ilə bağlı fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti. 2016. Həm- müəllif.
 2. İngilis dilinin tarixi fənninin tədrisi ilə bağlı fənn proqramı .Naxçıvan Universiteti. 2016. Həm- müəllif.
 3. Nitq praktikası 1+4 layihəsi üzrə fənn proqramı. Naxçıvan Universiteti. 2016. Həm- müəllif.
 • Kitablar
 1. English under 2000 subtitles. – Naxçıvan , Əcəmi nəşriyyatı, Həm- müəllif. 150səh.
 2. English –  Naxçıvan , Əcəmi nəşriyyatı, korrektor, həm-müəlif. 230səh.